Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Käytännöllinen filosofia"

Sort by: Order: Results:

 • Hubbard, Alexander (2014)
  This thesis seeks to undertake a critical analysis of Jean-Jacques Rousseau’s philosophical anthropology as found within his Discourse on Inequality, and his subsequent prescriptive theories within both The Social Contract and other works. The particular focus of the thesis is the manner in which subjectivity alters over time, especially in relation to the development and role of complex forms of conceptuality, its structural and psychological components, and the catalysts provoking such change. Relying upon a set of methodological categories and placing specific demands of philosophical rigour on Rousseau’s thought we seek to assess Rousseau’s narrative in order to discover how successfully explained the alterations that individuals undergo within it are. To accomplish this we apply a working definition requiring the ‘explanation’ of social and psychological changes in contrast to the less philosophically successful ‘description’ of such events, enabling us to discover those moments in Rousseau’s account which betray what we term ‘explanatory gaps’. What is discovered is that crucial moments within Rousseau’s narrative reveal a lack of explanatory rigour in relation to the complex alterations of subjectivity outlined in his works, most especially in relation to free will, the ground of amour propre, and the transformation of the latter into Rousseau’s moi commun.
 • Kivirinta, Salli (2017)
  Pro-gradu tutkielma käsittelee Levinasin etiikan ja feministisen teorian mahdollisia risteyskohtia. Tutkielman teoreettinen viitekehys on poststrukturalistinen filosofia ja erityisesti vuosituhannen vaihteeseen paikantuva niin kutsuttu eettis-esteettinen käänne sen sisällä. Toinen tutkielman perustavista viitekehyksistä on feministinen teoria, etenkin poststrukturalistinen feministinen etiikka, jonka läpi suodattuvat Levinas-luennat erityisesti ruumiillisuuden sekä erojen pluraliteetin suhteen ovat tutkielman keskeinen sisältö. Tutkielman lähtökohtana on feminististen teorian keskustelututtaminen filosofian kanonisoitujen tekstien kanssa. Näitä teemoja käsitellään tutkielman johdantoluvussa. Tutkielman toisessa ja kolmannessa luvussa rakentuu se historiallinen ja teoreettinen tausta, jonka myötä työn keskeisimmät väitteet paikantuvat kontekstiinsa ja tulevat ymmärrettäviksi. Tutkielman uloin viitekehys on poststrukturalistinen eettinen käänne, erityisesti sen fenomenologinen juonne. Tutkielma esittää lyhyen katsauksen fenomenologiseen ajatteluun ja sen teoreettisen peruskäsitteistöön, jonka ymmärtäminen toimii johdatuksena myös Levinasin ajatteluun. Toinen luku päättyy tiiviillä katsauksella feministiseen etiikan tutkimukseen, joka vaaditaan myöhempien Levinas-tulkintojen kontekstualisoimiseksi: nimenomaan feministinen etiikka on se teoreettinen kenttä, johon tutkielmassa esitetyt tulkinnat fokusoituvat, ja jota se omalta osaltaan kehittää ja vie eteenpäin. Kolmas luku on puolestaan omistettu Levinasin filosofian lähtökohtiin ja keskeisimpään käsitteistöön tutustumiselle. Tutkielma tarjoaa läpileikkauksen Levinasin filosofiasta alkaen tämän ajattelun juurista kohti käsitystä eettisestä subjektista ja etiikan kielellisestä ja tätä kautta myös ruumiillisesta ulottuvuudesta. Levinasin etiikan ydin, minän suhdetta Toiseen, ilmenee radikaalilla tavalla minälle tuntemattomana, äärettömänä vierautena. Luvun keskeiset kysymykset liittyvät eettisen subjektiviteetin muotoutumiseen vastuullisessa kasvokkain-suhteessa, sekä toisaalta tämän suhteen kielen kautta ilmenevään ruumiilliseen ja aistilliseen ulottuvuuteen. Työn neljäs luku avaa dialogin Levinasin filosofian ja feministisen teorian välille. Uusien Levinas-tulkintojen tuottamisen kannalta on välttämätöntä tarkastella, millaista keskustelua aiheesta on jo käyty. Levinasin tapauksessa feministisen tulkinnan mahdollisuus vaikuttaisi palaavaan tämän käyttämän kielen ja käsitteistön sukupuolittumiseen ja niihin erilaisiin merkityssisältöihin, joita tästä on johdettavissa. Tutkielmassa tarkastellaan kahta käsitettä, feminiiniä ja erosta, ja jäljitetään näiden käsitteiden muodonmuutos läpi Levinasin tuotannon. Tälle perustuen esitetään arvio feministisen Levinas-tulkinnan mahdollisuudesta perustuen ajatukselle feminiinistä radikaalina toiseutena. Viides luku keskittyy ruumiillisuuden kysymykseen. Ruumiillisuudesta käydyt keskustelut yhdistetään feministisen etiikan teoreettiseen kenttään ja Levinasin filosofiaan. Levinasille suhde Toiseen avaa minän kohti ennakoimatonta, vierasta ja uutta. Näin ymmärrettynä eettiset käytännöt ovat ennen kaikkea aistivan ruumiin käytäntöjä, jotka toimivat ennakkoehtona eettisyyden tapahtumiselle. Tätä kautta ymmärrettyä aistillisen ruumiin etiikkaa esittellään sekä Ewa Ziarekiin että Tina Chanteriin nojaten. Niin Ziarekin kuin Chanterinkin tulkinnan puitteissa tärkeäksi keskustelukumppaniksi ruumiillisuutta käsiteltäessä muodostuu Luce Irigaray, jota vasten peilattuna Levinas tulee osaksi sukupuolieron etiikan perinnettä. Sukupuolieron etiikalle vaihtoehtoiseksi viitekehykseksi ehdotetaan tutkielman kuudennessa luvussa ajatusta dissensukseen perustuvasta erojen pluraliteetista. Tällaisesta lähtökohdasta Levinas-tulkintaa lähtee muotoilemaan Diane Perpich, jonka mukaan toiseus Levinasilla tulee ymmärtää absoluuttisuuden sijaan singulariteetin käsitteen kautta. Singulaarisuus ilmaisee ajatuksen jokaisesta ihmisyksilöstä ainutlaatuisena, korvaamattomana itsenä. Tällaisena singulaari toinen on palauttamattomissa mihinkään yksittäisiin ominaisuuksiin tai kuvauksiin, jotka väistämättä redusoisivat toiseuden siihen, mitä tällä on yhteistä muiden kanssa. Lisäksi singulaarisuus ilmaisee ajatuksen siitä, että toisella on yksiselitteinen eettinen arvo. Singulaari toinen kohdataan eettisessä suhteessa sellaisenaan, ei jonkin universaalin ominaisuuden valossa. Tutkielman lopputulosten kannalta kiinnostavaa on, tuoko feministinen teoria uusia näkökulmia siihen tapaan, jolla Levinasin etiikka filosofian kaanoniin asettuu. Toisaalta lopputulosten kannalta merkittävää kuitenkin on myös se, kuinka tällaisten uusien tulkintojen kautta tutkitaan tai suorastaan muotoillaan uudelleen feministisen teorian ja kritiikin lähtökohtia. Näihin kysymyksiin vastataan työn viimeisessä luvussa.
 • Iija, Veera (2012)
  The thesis aims at analyzing concept of citizenship in political philosophy. The concept of citizenship is a complex one: it does not have a definitive explication, but it nevertheless is a very important category in contemporary world. Citizenship is a powerful ideal, and often the way a person is treated depends on whether he or she has the status of a citizen. Citizenship includes protection of a person’s rights both at home and abroad. It entails legal, political and social dimension: the legal status as a full member of society, the recognition of that status by fellow citizens and acting as a member of society. The thesis discusses these three dimensions. Its objective is to show how all of them, despite being insufficient in some aspects, reach something important about the concept. The main sources of the thesis are Civic Republicanism by Iseult Honohan (Routledge 2002), Republicanism by Philip Pettit (Clarendon Press 1997), and Taking Rights Seriously by Ronald Dworkin (1997). In addition, the historical part of the thesis relies mainly on the works of Aristotle, Immanuel Kant, Adam Smith, Quentin Skinner, James Pocock and James Tully. The writings of Will Kymlicka, John Rawls, Chantal Mouffe, and Shane Phelan are referred to in the presentation and critique of the liberal tradition of thought. Hannah Arendt and Seyla Benhabib’s analysis of Arendt’s philosophy both address the problematic relations between human rights and nation-states as the main guarantors of rights. The chapter on group rights relies on Peter Jones’ account of corporate and collective rights, after which I continue to Seumas Miller’s essay on the (liberal) account of group rights and their relation to the concept of citizenship. Republicanism and Political Theory (2002) edited by Cécile Laborde and John Maynor is also references. David Miller and Maurizio Viroli represent the more 'rooted' version of republicanism. The thesis argues that the full concept of citizenship should be seen as containing legal, political and social dimensions. The concept can be viewed from all of these three angles. The first means that citizenship is connected with certain rights, like the right to vote or stand for election, the right to property and so on. In most societies, the law guarantees these rights to every citizen. Then there is also the social dimension, which can be said to be as important as the legal one: the recognition of equality and identities of others. Finally, there is the political dimension, meaning the importance of citizens’ participation in the society, which is discussed in connection with the contemporary account of republicanism. All these issues are discussed from the point of view of groups demanding for group-specific rights and equal recognition. The challenge with these three aspects of citizenship is, however, that they are difficult to discuss under one heading. Different theories or discourses of citizenship each approach the subject from different starting points, which make reconciling them sometimes hard. The fundamental questions theories try to answer may differ radically depending on the theory. Nevertheless, in order to get the whole image of what the citizenship discourses are about all the aspects deserve to be taken into account.
 • Lahtinen, Veikka (2014)
  The master´s thesis concerns the relationship between Martin Heidegger´s early philosophy and Pierre Bourdieu´s social ontology. It examines Bourdieu´s central concepts particularly in relation to Heidegger´s major work Being and Time. In the thesis it is shown, what kinds of similarities and differences can be found between the two thinkers. The thesis is also a summary of Bourdieu´s ontology. The thesis is the first extensive treatise on the influence of Heidegger on Bourdieu´s thought. Bourdieu has written about Heidegger at different stages of his career but the relationship between the two has not been discussed much in scholarly literature. With the help of Heidegger´s thought, the thesis clarifies the philosophical dimension in Bourdieu´s thought, especially his social ontology. The relationship between Bourdieu and Heidegger is approached through three questions in the thesis. These are: 1. What are the philosophical similarities between Bourdieu and early Heidegger? 2. What are the differences between them? 3. How is Bourdieu´s social ontology complementary in relation to Heidegger? The questions are examined by close-reading Bourdieu´s theoretical writings and Heidegger´s early philosophical works. The thesis shows that habitus and the social field, the conceptual pair central to Bourdieu´s so called 'theory of practice', is a modification of the conceptual pair Dasein and world that Heidegger uses in Being and Time. This similarity is connected to a broader connection between Bourdieu and Heidegger: both thinkers do away with the subject – object –distinction and show how out experience of reality is constituted in practical, always already interpreted acting in the world. Bourdieu´s thought is also shown to differ from Heidegger´s : Bourdieu emphasizes the significance of empirical findings for understanding social reality. He explicitly criticizes Heidegger for ahistoricality, namely for not examining the societal and historical conditions of the possibility of being human. Bourdieu sees the importance of Heidegger´s phenomenological hermeneutics but demands that it engage in dialogue with empirical research. The thesis brings to light how Bourdieu on the basis of Heideggerian fundamental ontology has developed a social scientific research program and thus taken Heidegger´s early thought on a new path. Bourdieu reforms the Heideggerian conception of the social and builds critical social scientific thought on the foundation of Heideggerian ontology. Bourdieu also attempts to bring out social and historical conditions of the possibility of Heidegger´s thought. As the conclusion of the thesis it is stated that the influence of Heidegger´s early thought on Bourdieu is apparent and complex, even though clear differences between the two thinkers can also be shown.
 • Cingi, Rebecca (2015)
  The thesis proposes an interpretative reading of René Descartes’ work Meditations on First Philosophy. This reading is called the unificationist reading and it is contrasted with a tradition of reading The Meditations with an epistemological attitude. These opposing views are called the justificationist reading based on their emphasis on justifications of beliefs. The unificationist reading instead emphasizes a metaphysical approach to The Meditations and is based on Joseph Almog’s reading of Descartes. The reading aims to unify those parts of Descartes’ theory that would in the justificationist tradition lead to strict dualisms and distinctions inside the theory. Almog has presented his reading of Descartes in a series of lecture courses held in Helsinki in 2013. In addition to these courses, class notes, class meetings and correspondence, Edwin Curley’s and John Carriero’s substantial works on Descartes’ are used to present the unificationist view. Interpretation of The Mediations with the help of these works is the main method for contrasting the unificationist and the justificationist view. The benefits of abandoning the epistemological attitude and the justificationist view are shown in the cases of the unity of man and of God. The justificationist reading leads to a strict dualism of mind and body as separate entities whereas the adoption of the unificationist view enables Descartes’ idea of men to be units of one (substance). It is shown that Descartes in fact seems to support a unified concept of men and his metaphysical distinction of mind and body does not seem to apply in the case of men. Furthermore, Descartes’ arguments for the existence of God seem circular or vague when considered within the justificationist tradition. The so-called ontological argument is taken under consideration and shown how it can be interpreted differently within the unificationist reading. The unificationist reading gives God the greatest importance in Descartes’ theory whereas the justificationist tradition sometimes denies God having any or only little importance in The Meditations and this is shown to adduce several issues. It is shown how adopting the unificationist view Descartes’ philosophy appears its integral entirety. The unificationist view leads to a global theory of existence instead of a scattered collection of justified beliefs concerning existence.
 • Gallego Salvador, Francisco (2013)
  The present Thesis explores the possibility of applying a virtue ethics framework, based upon the Aristotelian tradition, into business ethics. The purpose of the Thesis is twofold: to give an overview of virtue ethics through Richard Taylor’s portrait and to offer a specific account of virtue ethics focused on the business realm. The examination of this virtue ethics proposal is largely founded on Robert C. Solomon’s works, which constitute the cornerstone of this Thesis. However, the critical nature of this examination requires serious criticism of both Taylor’s account of virtue ethics as well as of Solomon’s main articles and books on the topic under scrutiny. Remaining critical includes pointing out the existing flaws in their proposals. Ultimately, the aim is to show how a reinterpretation of Aristotle and virtue ethics can result in a pluralistic account of business ethics. Such interpretation, which revolves around the notion of ‘ethical styles’, is derived from Nietzsche’s understanding of the uniqueness of virtues. Attention to circumstances and flexibility characterize an ethical approach that, this Thesis will contend, is better suited than the traditional utilitarian and Kantian traditions for answering contemporary ethical business dilemmas. Eventually, reinterpreting the virtue ethics tradition will make new space for ethical solutions and discourses to emerge. An example of such a theory is offered in this Thesis. A tripartite approach, based on J. Thomas Whetstone’s account, will stress that there is no reductive conception that can reflect the complexity of our moral existence. Rather, a combination of the different existing traditions will result in the figure of the servant leader as the ideal towards which board members and executives should strive. An analysis of the function of those expressions used to define business will also play a major role in this Thesis. The ever-growing presence of influential corporations in contemporary markets and social scenarios should alert the reader that it is in society’s hands to change the course of humanity and to lead the present towards a more humane and ethical future.
 • Frantsi, Valtteri (2020)
  The Nobel Prize in Economic Sciences in 2019 was awarded to Banerjee, Duflo, and Kremer for their fight against poverty, as well as for their methodological contributions to development economics. This thesis discusses their methodological approach, the use of randomized field experiments (RFE) in policymaking, which according to the advocates of the evidence-based policy (EBP), provide better and more objective evidence. This claim will be examined, and rejected, in the light of the methodological literature of field experiments in economics and a case study of the Finnish Basic Income Experiment (BIE Finland). It will be argued that EBP’s view on RFE’s objectivity is rooted on the narrow view of mechanical objectivity, which overemphasizes methodological norms, such as randomization. This hinders various value choices regarding the research process and ignores the fact that the quality and nature of the evidence can change in the process. Co-creation of the scientific methods and interaction of the science and policy, thus, challenge EBP to reconsider their normative guidelines. This thesis examines BIE Finland and demonstrates how ethical values can become as constitutive values of the research via decisions over (i) the experimental design and (ii) theoretical content, and via (iii) interpretation of the results. It will be argued that these three routes present epistemic risks, but also opportunities to increase the relevance and validity of the research. Ultimately these routes show how scientists are troubled by uncertainty and the risk of error, providing also an avenue for subjectivity. While these routes show complex trade-offs between epistemic and non-epistemic values, their implications for the objectivity of the research are also not clear. This is not only because, as will be illustrated with BIE Finland, RFE’s are compatible with various epistemic aims and inferences that are not always clear, but also because the consequences of inductive risk for the normative guidelines and evidential standards is neither obvious. It will be argued that EBP should clarify the constituents of the trained judgment and the role of epistemic and non-epistemic values throughout the research process, because it ultimately shows how researchers are troubled with uncertainty and the risk of error. This requires them to abandon the value-free ideal and move beyond narrow mechanical objectivity in order to address the epistemic risks and potential disappointment associated with the evidence-based policymaking.
 • Korhonen, Mikael (2016)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Carl Mengerin ja Ludwig von Misesin metodologiaa. Nämä kaksi tieteentekijää kuuluvat taloustieteen itävaltalaiseen koulukuntaan, joka on marginaalinen, mutta mielenkiintoinen paradigma. Se esimerkiksi ei käsittele taloustieteen lainalaisuuksia matemaattisin menetelmin. Lähtökohta tälle tutkielmalle muodostuu pääasiassa näiden kahden tieteentekijän alkuperäiskirjallisuudesta. Modernia kontekstia itävaltalaiselle taloustieteelle ei metodologian osalta juurikaan löydy. Vain Uskali Mäki on tehnyt korkealaatuista tutkimusta itävaltalaisen metodologian suhteen. Tällä tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensin esitetään miten Mengerin ja von Misesin metodologia periaatteessa on rakentunut. Tämä tehdään esittämällä ensin heidän metodologiansa, ja sitten pohtimalla millaisista rakenteista ja ulottuvuuksista tämän metodologian mukaisesti kehitetyt teoriat koostuvat. Lopputulos on se, että Mengerillä teoriat ovat aina kytkettynä ulkomaailmaan, mutta von Misesillä teoriat ovat osittain a priori -formaaleja ja osittain riippuvaisia ihmisen fenomenologisesta ja empiirisestä elinympäristöstä. Sitten esitetään neljä tulkintaa siitä, mikä painoarvo kullakin ulottuvuudella von Misesin kaksijakoisessa metodologiassa on. Onko fenomenologinen vai formaali ulottuvuus painavampi. Tulkinnat tästä ovat seuraavat: von Mises pitää formaalia menetelmää tärkeämpänä, Mäki pitää fenomenologiaa painavampana, Hans-Herman Hoppe (itävaltalainen nykytieteilijä) pitää molempia ulottuvuuksia samanarvoisina, ja Mengerin teoriat ovat aina kytketty ulkomaailmaan. Tämän tutkielman toinen tavoite on esittää miten Mengerin ja von Misesin teoriat käytännössä toimivat. Tavoitteena tämän toisen kysymyksen osalta on arvioida missä määrin rahaan liittyvien teorioiden syntymekanismi on luonteeltaan formaalia ja missä määrin fenomenologista. Tämä arvio tehdään käyttämällä hyväksi yllä mainittuja tulkintoja siitä, miten painavia itävaltalaisten teorioiden ulottuvuudet ovat. Vastakkain asetetaan Mäen fenomenologinen ja von Misesin formaali näkemys. Tutkimusmenetelmänä tämän toisen tavoitteen osalta on myös eriävä. Tässä osassa esitetään teoriat alkuperäislähteitä lainaten niin, että ilmenee miten eri ulottuvuudet ovat teorioissa läsnä. Lopputulos tämän kysymyksen osalta on seuraava: perimmäisten ilmiöiden osalta (esimerkiksi rahan synty) on yleensä havaittavissa fenomenologisia piirteitä, kun taas rahan teorian ollessa valmiina voidaan helposti formaalisti johtaa siitä muita ilmiöitä (esimerkiksi inflaatio). Tutkielman johtopäätös on siis, että perimmäinen itävaltalaisen taloustieteen olemus on fenomenologinen.
 • Ahola-Launonen, Johanna (2012)
  This thesis is an analysis of the relationship between the concepts of chance, choice and responsibility in Michael Sandel’s 'The Case against Perfection' (2007). Sandel predicts that if genetic enhancements were introduced in the society, the social meaning of these concepts would change significantly and social solidarity would vanish. He argues that that if people were able to control their genome and the element of chance in the genetic lottery would be replaced with choice, individuals could be held responsible for their deficiencies. Thus, the societal motivation to share our wealth with the disadvantaged would be eroded. However, the philosophical premises in Sandel’s argument remain obscure. Therefore, a new means for the philosophical assessment of Sandel’s argument is introduced in my thesis. The method for the analysis is to examine the premises in Sandel’s argument by comparing it to responsibility-sensitive egalitarian theories and their critique. The central literature used in the analysis is Sandel’s 'Liberalism and the Limits of Justice' (1982) and 'Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy' (1996). The examination of responsibility-sensitive egalitarianism is based on Ronald Dworkin’s article 'What is Equality? Part 2: Equality of Resources' (1981) and contrasted to John Rawls’ 'A Theory of Justice' (1971), and the critique of responsibility-sensitive egalitarianism is derived from Samuel Scheffler’s article 'What is Egalitarianism?' (2003). I suggest that Sandel’s argument is based on the principle of responsibility of the responsibility-sensitive egalitarian theories: unequal outcomes are just if they arise from factors for which individuals can properly be held responsible and are otherwise unjust. As Sandel’s argument entails this principle, the critique of the principle of responsibility can be applied to it. I conclude that due to extensive critique posed to the principle of responsibility, Sandel’s prediction about the changing notions of responsibility and solidarity is not as straightforward as he suggests. Furthermore, I propose that the principle of responsibility is not compatible with the general foundations of Sandel’s philosophy, which are the aspiration for cultivating a strong sense of community and social solidarity. The principle of responsibility does not foster social solidarity and, therefore, is not suitable for Sandel’s vision of a good society. This vision would be better achieved with a principle that guarantees a certain asset of basic needs to each person, regardless of the responsibility and control that people have in particular situations. It remains an open question why Sandel adopts in his argument the principle of responsibility that is contradictory to his general philosophy.
 • Hämäläinen, Eva-Julia (2015)
  Globalisaatio ja kansainvälisen muuttoliikkeen räjähdysmäinen kasvu ovat haastaneet perinteisen maailmankuvamme ja käsityksemme itsenäisistä valtioista. Maahanmuuttoa koskevassa poliittisessa filosofiassa on enenevässä määrin ryhdytty tarkastelemaan kriittisesti valtiosuvereniteettia. Samalla on kyseenalaistettu valtion oikeus rajakontrolliin, maahanmuuton estämiseen ja maahanmuuton kriteerien omaehtoiseen asettamiseen. Rajakontrollin katsotaan usein olevan ristiriidassa liberaalien arvojen ja ihmisoikeuksien kanssa. Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Christopher Heath Wellmanin valtion rajakontrollia puolustavaa argumenttia. Wellman pyrkii ratkaisemaan valtiosuvereniteetin, ihmisoikeuksien ja rajakontrollin välisen jännitteen yhdistämällä liberaalin ajatuksen yksilön moraalisesta arvosta antiliberaaliin ajatukseen kollektiivisesta oikeudesta itsemääräämiseen. Hänen argumenttinsa rakentuu kolmesta premissistä: 1) valtiolla on oikeus itsemääräämiseen, 2) itsemääräämisoikeuteen sisältyy yhdistymisvapaus ja 3) yhdistymisvapauteen kuuluu oikeus olla yhdistymättä. Näistä kolmesta premissistä Wellman päättelee, että valtioilla on halutessaan oikeus evätä maahanpääsy kaikilta maahan pyrkiviltä yksilöiltä. Wellmanin johtopäätös on radikaali ja jyrkkä. Sen mukaan valtioilla olisi oikeus sulkea ovensa myös kaikkein heikommassa asemassa olevilta pakolaisilta ja turvapaikanhakijoilta. Tutkielmassa käsitellään Wellmanin argumentin premissejä ja johtopäätöstä kriittisesti. Työ etenee Wellmanin argumentin mukaisesti tarkastellen ensin hänen käsitystään valtion itsemääräämisoikeudesta. Argumentti sitoo kollektiivisen itsemääräämisoikeuden poliittiseen legitimiteettiin ja ryhmän kykyyn suojella ihmisoikeuksia. Liberalismin sitoutuminen arvoindividualismiin ja yksilön oikeuksiin asettaa Wellmanin näkemykselle haasteita. Työssä esitetään, ettei Wellman pysty näitä haasteita täysin ratkaisemaan. Tämän jälkeen tarkastellaan argumentin toista ja kolmatta premissiä yhdistymisvapaudesta ja sen ulossulkevasta ulottuvuudesta. Luvussa tarkastellaan kriittisesti Wellmanin näkemystä yhdistymisvapaudesta ja valtiosta yhdistymisvapauden oikeudenhaltijana. Lisäksi esitetään kaksi Wellmanin jyrkän johtopäätöksen haastavaa esimerkkiä kilpailevista oikeuksista. Näistä ensimmäiseen Wellman pyrkii antamaan ratkaisuehdotuksen. Toinen esimerkki osoittaa, että argumentti asettaa poliittisen yhteisön vähemmistön enemmistön tyrannian alle. Viimeisessä varsinaisessa luvussa tutkielman näkökulma vaihdetaan Wellmanin argumentin sisäisestä tarkastelusta valtion alueellisten oikeuksien tarkasteluun. Näkökulmanvaihdos osoittaa, miksi Wellman tarvitsee argumenttiinsa sen eri osat ja lisäulottuvuudet. Luvussa esitetään, että yhdistymisvapaus ei ole vastaus maahanmuutto- ja rajakontrollikysymykseen. Tämän takia Wellman joutuu antamaan itsemääräämisoikeudelle lisäulottuvuuden. Luvun lopussa osoitetaan, että tämä lisäulottuvuus tuo näkemykseen kommunitaristisia haasteita, joista Wellman on pyrkinyt irrottautumaan. Lisäksi näkemys perustuu konsekventalistisiin huolenaiheisiin eikä Wellmanin kannattamaan deontologiseen käsitykseen valtion itsemääräämisoikeudesta. Tutkielman johtopäätöksenä esitetään, ettei Wellmanin kollektiiviseen itsemääräämisoikeuteen ja yhdistymisvapauteen perustuva argumentti tarjoa oikeutusta valtion oikeudelle kontrolloida rajojaan. Argumentti kaipaa tuekseen perustelun itsemääräämisoikeuden lisäulottuvuuden hyväksymiselle.
 • Pääkkönen, Juho (2016)
  The thesis examines deflationist and substantivist formulations of theories of scientific representation within the context of philosophy of modelling. The main question considered is whether deflationary representation can be used to make sense of theoretical modelling in science. The focus is on Mauricio Suárez’s formulation of deflationary representation as a normative practice. The main argument of the thesis is that Suárez’s account can be used to conceptualise the norms which govern scientific modelling, and thus that deflationary representation can be a useful analytical concept in philosophy of modelling. The thesis consists of eight chapters. The first chapter briefly introduces the notions of theoretical modelling, representation, and deflationism about representation and describes the aims and structure of the thesis. The second chapter provides historical background for the subsequent discussion, focusing on the rise of the semantic view of theories as the predominant conception of scientific theories in the latter part of the 20th century. The chapter argues that the adoption of deflationism about representation can be seen as a reaction to the semantic view’s failure to solve problems facing its associated substantivist conception of the representational relationship between scientific models and the world. The third chapter examines in greater detail the problems involved in the substantivist conception of representation and classifies them as ontological, semantic, and epistemological problems. The problems are framed by introducing an account of modelling according to which models serve as surrogate systems in reasoning about phenomena in the world. The surrogate system view and the problems of representation are discussed using examples of modelling in the social sciences. The fourth chapter presents Suárez’s account of deflationism and distinguishes it from substantivism about representation. Suárez is argued to be contrasting his deflationism with a naïve dyadic formulation of substantivism which should be resisted. An amended formulation of substantivism is proposed, and five different forms of deflationism are distinguished on the basis of its rejection. The fifth and sixth chapters discuss two examples of theories of scientific representation, Suárez’s deflationary inferential conception and Michael Weisberg’s substantivist weighted feature matching account, in order to examine how they deal with the problems of representation presented in Chapter 3. Chapter 5 is dedicated to introducing the theories and arguing that they are deflationist and substantivist theories, respectively. Chapter 6 discusses the theories as answers to the problems of representation and articulates their strengths and weaknesses on this basis. In particular, Weisberg’s substantivist theory is argued to be problematic in its assumption that representation necessarily involves similarity, while Suárez’s deflationary conception is criticised for being vague in its characterisation of representation as a norm of inferential practice. The seventh chapter addresses the main question of the thesis, basing on the preceding discussion. Suárezian deflationism is contrasted with the roles that substantivism and another version of deflationism, stipulationism, reserve for representation in philosophy of modelling. The chapter argues that Suárez’s deflationism gives a more informative characterisation of representation than stipulationism, but is still deflationary in its characterisation of representation in terms of normative practices. Chapter eight concludes and proposes that the future development of Suárezian deflationism requires that the notion of normative practice be further clarified.
 • Martikainen, Joonas (2015)
  Deliberative democracy is a branch of political theory that takes the ideal of public deliberation between citizens as the best way to conduct public affairs. This thesis explores the exclusionary implications of conceptions of deliberative democracy that aim towards reaching consensus. As a corrective, I present an alternative conception of democracy that takes difference and antagonism as constitutive of the political. I will use Jean-François Lyotard’s concept of the differend as a critical tool for normative assessment of deliberative processes, and present a conception of communicative democracy, based mainly on the writings of Iris Marion Young, as a credible starting point for politics that aims towards solving differends by greater inclusion of group difference into politics. I take as my method that of critical theory, understood as normative analysis that takes as its starting point existing social processes and aims to construct an account of them that is both descriptive and prescriptive, aiming to reveal hidden normative possibilities inherent in them. This thesis consists of an introduction and four chapters. The first one explores the concept of the differend, understood as the problem of systemic distortions in political communication making expressing some experiences of injustice impossible. The second chapter presents a standard model of deliberative democracy based on the writings of Joshua Cohen, and then shows how its normative conditions of consensus, unity, reasonable argument and a focus on the common good result in the formation of differends by precluding inclusion of difference. The third chapter then presents an account of communicative democracy as an amendment to the standard model of deliberative democracy. To this end I use and comment on the thought of Iris Marion Young, Chantal Mouffe and Susan Bickford, among others. This account takes antagonism and group difference as constitutive of the political, and aims towards greater political inclusion of groups that are excluded from deliberation by structural relations of privilege and disadvantage. Commenting on discussion around culture in political theory, an account of social groups based on writings of Iris Marion Young is given that refuses to use cultural identity as its basis. Instead, group difference is conceptualized as a structurally constituted and situated phenomenon that must be reflected in politics through the inclusion of differently situated group perspectives into deliberative processes. Structural injustice leads to formation of differends in deliberative processes, and I claim that inclusion of situated perspectives into deliberation through the communicative modes of greeting, rhetoric and narratives are a way towards solving them. I also explore Paul Healy’s suggestion of replacing the deliberative template with the notion of transformative dialogue. In the fourth chapter I briefly discuss Iris Marion Young’s essay ‘Activist Challenges to Deliberative Democracy’ (2001) to explore the limits of deliberation as a method for solving differends.
 • Skog, Jani-Kai (2015)
  Tutkielma käsittelee Habermasin diskurssietiikkaa. Tutkielman tavoitteena on selvittää ja arvioida, voidaanko diskurssietiikkaa hyödyntää yhteiskunnalliseen moraalinormiston luomiseen. Tutkielmassa pyritään myös selvittämään, pystyykö diskurssietiikka ratkaisemaan etiikan teorioihin liittyviä yleisiä ongelmia, vai ajautuuko diskurssietiikka uusiin ongelmiin. Habermas rakentaa diskurssietiikan teoriaa erilaisista lähtökohdista, miten etiikkaa on yleensä tutkittu. Hän ei tutki sitä, mitä moraali ja etiikka ovat. Hän kehittää yhteiskuntaan kommunikaation avulla teorian, jolla voitaisiin muodostaa moraalinormeja. Tämän takia on perusteltua arvioida sitä, onko Habermasin diskurssieettinen kommunikaatio mahdollista toteuttaa yhteiskunnassa tai yhteisössä niin, että diskurssietiikan teorian avulla voitaisiin käytännössä päättää yhteisesti moraalinormeista. Tutkielmassa käsitellään aluksi Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaa, jolle diskurssietiikka perustuu. Sitten käsitellään diskurssietiikan perusosa-alueet ja esitellään kaksi muuta etiikan teoriaa (realismi ja relativismi). Näiden jälkeen selvitetään ja arvioidaan diskurssietiikan merkitystä ja hyödyntämistä käytännössä. Habermasin diskurssietiikan hyödyntämistä arvioidaan vertaamalla diskurssietiikkaa muihin moraaliteorioihin (eettinen realismi ja relativismi). Näiden avulla tutkitaan sitä, voiko diskurssietiikka ratkaista näihin teorioihin sisältyviä yleisiä etiikan ongelmia. Vertaamalla diskurssietiikkaa näihin teorioihin, voidaan arvioida sitä, miten Habermasin diskurssietiikan lähtökohdat eroavat näistä teorioista. Teorian toimivuutta tutkitaan myös diskurssietiikalle esitetyn kritiikin kautta. Tutkielmassa kyseenalaistetaan joitakin Habermasin teorian osa-alueita. Teoriaa verrataan myös olemassa oleviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden toimintaan, ja haetaan tätä kautta vastausta kysymykseen sen mahdollisuudesta toimia käytännössä. Keskeisimpinä aineistoina Habermasilta ovat suomennokset Järki ja kommunikaatio vuosilta 1987 ja 1994, Moral Consciousness and Communicative Action vuodelta 1990 ja Justification and Application: Remarks on Discourse Ethics vuodelta 1993. Tutkielmassa todetaan, että Habermasin diskurssietiikka kykenee ratkaisemaan etiikalle ominaisia ongelmia. Teoriaa voidaan pitää lähtökohdiltaan yhteiskunnallisesti hyödyllisenä. Sen avulla on mahdollista päästä ainakin keskustelemaan yksilöiden ja yhteisöjen moraalinormeista ja niiden syistä, ja teorian avulla on helpompi ymmärtää moraalinormistoja. Habermasille keskeinen käsite keskustelutilanteessa on yhteisymmärrykseen pyrkiminen. Pyrkimys Yhteisymmärrykseen velvoittaa ihmisiä. Vaikka Habermasin diskurssietiikka ei välttämättä ole helppo tapa muodostaa yhteisiä moraalinormeja, voidaan se nähdä ainakin tukevana pohjana muille teorioille yhteiskunnallisen moraalinormiston muodostamisessa.
 • Lamminpää, Suvi (2017)
  Tutkielman aiheena on sodankäynti filosofisena ongelmana. Tutkimusongelmaa eli sodankäyntiä ilmiönä tarkastellaan teoreettiselta kannalta, diskurssintutkimuksen, hermeneuttisen tieteenfilosofian ja fenomenologisen metodin muodostamassa viitekehyksessä. Keskeinen tutkimuskysymys koskee sitä, mikä tekee sodankäynnistä järjestäytyneen väkivallan muotona rationaalista. Johtopäätöksenä on tältä osin, että sodankäynnin rationaalisuutta koskevat käsitykset ja uskomukset muodostuvat merkityksenannon prosessien kautta sodankäyntiä koskevissa poliittisissa ja yhteiskunnallisissa diskursseissa, joissa keskustellaan siitä, onko jokin konflikti eli ristiriita tai erimielisyys olemassa ja miten siihen tulisi suhtautua. Tähän liittyen tutkielmassa pohditaan kysymyksiä: millaisissa diskursseissa ymmärrys sodankäynnistä ilmiönä rakentuu, minkälaista ymmärrystä sodankäynnistä ilmiönä diskurssit rakentavat ja miten ymmärrys ilmiöstä diskursseissa rakentuu. Sodankäyntiä historialliselta ja kulttuuriselta kannalta tarkasteltaessa voidaan havaita, että sodankäyntiä ilmiönä koskeva ymmärrys on kulttuurisidonnaista. Tutkielmassa tarkastelun painopiste on kansallisvaltioiden muodostumisen yhteydessä syntyneessä nykyaikaisessa länsimaisessa käsityksessä, jossa sodankäynnin katsotaan muodostavan osan niin kutsuttua kansallisvaltion väkivaltamonopolia. Keskeiseen asemaan nousevat tällöin sodankäynti poliittisena ilmiönä ja sotilaallisen vallan yhteydet muihin valtion sisäisiin ja valtioiden välisiin vallankäytön muotoihin sekä poliittisten toimijoiden harjoittamaan identiteettipolitiikkaan niiden pyrkiessä määrittelemään suhteitaan assosiaation ja dissosiaation käsittein. Diskursiiviseen tarkasteluun liittyy olennaisena käytännön käsite, jota voidaan tutkimusongelman näkökulmasta luonnehtia Carl Schmittin käsitteellä reaalinen taistelun mahdollisuus eli poliittisen konfliktin tai erimielisyyden kärjistyminen fyysiseksi, aseelliseksi taisteluksi. Sodankäynnin rationaalisuutta koskevan kysymyksen ytimessä sijaitsee näin ollen filosofiselta kannalta kiinnostava paradoksi, joka on esitettävissä esimerkiksi roomalaisen Flavius Vegetius Renatuksen lentävällä lauseella "jos haluat rauhaa, varaudu sotaan" tai Michel Foucault'n määrittelemällä taistelutekniikoiden taustaperiaatteella "on kyettävä tappamaan säilyäkseen hengissä". Sodankäyntiä ilmiönä voidaan näin ollen luonnehtia yhtäältä historiallisena käytäntönä eli ihmisen toimintana ja toisaalta sosiaalisen instituution muodostamana, toimintaa jäsentävänä ja ohjaavana, tiedollisena viitekehyksenä.
 • Järvinen, Zara (2012)
  This thesis is motivated by what some would consider as the erosion, or demise, of nation-state sovereignty today. There is a growing consensus that the nature of sovereignty has changed in the recent decades, as the state as the centrepiece of power and authority is being increasingly affected by forces of globalization and the proliferation of international organizations and institutions. However, the approaches adopted by theorists to confront this perceived crisis of sovereignty seem to be largely divided between those aiming to defend some notion of nation-sate sovereignty, and those aiming to discard it, transform it, migrate or divide it. There is thus an urgent need to re-examine and re-think the concept of sovereignty, and its place and status in today’s politics and political theory. The purpose of this thesis is to contribute to this project through a philosophical analysis of the concept of sovereignty, and the various approaches and conceptualizations present in the modern sovereignty discourse. Especially, the thesis will explore a possibility of re-configuring sovereignty towards a conceptualization that enables it to be dispersed, shared or transferred away from the nation-state to other political units. One such re-configuration is suggested by Thomas Pogge, who promotes a cosmopolitan institutional reform through a vertical dispersal of sovereignty, or a process of decentralization and centralization downwards to local, and upwards to global level - his idea will be critically assessed in detail. The key modern sources adopted in this thesis include: Jacques Maritain’s 'The Concept of Sovereignty' (1950); Literature and Evil by George Bataille (1973); Rogues: Two Essays on Reason by Jacques Derrida (2005); 'Democracy, Demography and Sovereignty' by Seyla Benhabib (2008); World Poverty and Human Rights by Thomas Pogge (2008); Walled States, Waning Sovereignty by Wendy Brown (2010); and After Sovereignty edited by Pavlich & Barbour (2010). The historical texts considered in this thesis are Polybius’ Histories (264-146 BC); Six Books of the Commonwealth by Jean Bodin (1576); Leviathan by the Thomas Hobbes (1651); and John Locke’s Second Treatise of Government (1689). The main conclusion in this thesis is that through a thorough philosophical analysis of the concept of sovereignty, it becomes evident that sovereignty evades any fixed meanings, and is inherently ambiguous and polysemic. Being polysemic the concept then allows re-configurations and re-conceptualizations that enable conceiving sovereignty as something that can be dispersed, shared or transferred. In addition, such re-conceptualization is further enabled by deliberations and iterations of the concept manifesting in deliberative sovereignty discourse. Throughout the thesis some important considerations and reservations are identified, which will eventually suggest several avenues for further research on the concept of sovereignty.
 • Luuppala, Linnea (2015)
  Growing human populations and their growing appetites have caused severe environmental degradation. Ecological restoration promises an answer to environmental degradation and consequently serves as a major form of environmental management in the future. This Master’s thesis is a conceptual analysis of ecological restoration, also looking at the ethical implications that should follow from the concept. It is important to define the concept clearly to ensure that it fully responds to the causes and challenges of environmental degradation instead of simply justifying them by assuming that it is possible to restore nature without any problems. In addition, ecological restoration goes to the very heart of environmental philosophy, by challenging the dichotomy between nature and humans and therefore, offers a welcome perspective to the search of human place in the natural world. The thesis takes an analytical approach to the search for an appropriate definition of ecological restoration. Conceptual analysis is the main form of inquiry and the aim is to understand how the term has been understood and how it should be understood in a global context. This thesis looks at how ecological restoration has been defined in both philosophical and ecological literature, but the emphasis is on the philosophical literature. The analysis is confined to the most influential work covering ecological restoration, that is, of Robert Elliot (1982 and 1997), Eric Katz (1992 and 1997), Andrew Light (2000, 2012 and 2009), Eric Higgs (2003) and William Throop (2000 and 2012). Also Aldo Leopold’s (1949) work will be covered, even though he does not write about ecological restoration. The analysis is done by framing ecological restoration within four categories: goals, values, means and overall attitude. Framing ecological restoration within these categories ensures a thorough analysis of all the aspects of the concept that might otherwise remain hidden. If one of these categories is missing the concept would be lessened. The concepts of ‘nature’ and ‘wilderness’ have a major impact on how ‘ecological restoration’ is understood. The dichotomy of nature and humans distorts the debate surrounding ecological restoration. Therefore, the concept of nature needs to be defined clearly or even redefined in order to allow ecological restoration. The aim of the thesis is to resolve this conceptual conflict. Ecological restoration has the potential to re-build the relationship between nature and humans and offers the opportunity to re-evaluate the concept of nature, so that it does not necessarily exclude humans. If defined carefully, ecological restoration has the potential to restore damaged ecosystems.
 • Orava, Essi (2014)
  Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on tutkia, voiko poliittinen ajattelu olla luonteeltaan sellaista, että se kunnioittaa erilaisuutta, vai perustuuko poliittinen ajattelu samankaltaistamiselle. Tutkin kysymystä työssäni tarkastelemalla eettisen ja poliittisen välistä suhdetta Emmanuel Levinasin ajattelussa. Emmanuel Levinas esittää eettisen suhteen Toiseen ihmiseen kahdenvälisenä suhteena, keskusteluna ja läheisyytenä, joka muuttuu poliittiseksi, kun paikalla on enemmän kuin kaksi ihmistä(kolmas). Luvussa kaksi esitän kasvojen käsitteen avulla, mitä eettinen suhde tarkoittaa Levinasille. Luvussa kolme keskityn havainnollistamaan, miten eettinen suhde muuttuu ongelmalliseksi kolmannen myötä. Kolmas ei ole pelkästään ongelma, vaan osoittaa myös politiikan välttämättömyyden. Luvussa neljä käsittelen eettisen ja poliittisen ajattelun suhdetta. Keskeisenä kysymyksenä työssäni on, voiko Levinasin eettisestä ajattelusta johtaa poliittista ajattelua? Ja jos voi, niin millaista poliittista ajattelua siitä seuraa? Käsittelen näitä kysymyksiä vertailemalla erilaisia tulkintoja Levinasin eettisen ja poliittisen ajattelun välisestä problematiikasta. Pääkommentaattoreita työssäni ovat Annabel Herzog, John Drabinski, Madeleine Fagan, Richard Cohen, Simon Critchley, Victoria Tahmasebi ja William Simmons. Tutkimuksessani selvisi, että Levinasin eettisen ja poliittisen ajattelun välisestä suhteesta tehdään monenlaisia tulkintoja. Toiset näkevät että Levinasin eettisen ja poliittisen ajattelun välillä on kuilu, jota ei ole mahdollista ylittää. Toiset taas ovat sitä mieltä, että Levinasin eettisestä ajattelusta on mahdollista johtaa poliittista ajattelua. Näistä osa näkee Levinasin poliittisen ajattelun liberalismina, osa taas on sitä mieltä, että liberaali ajattelu ei riitä, vaan tarvitaan jotain muuta, jos haluamme päästä eettiseen politiikkaan.
 • Pekkala, Kaisa (2016)
  Tutkielma tarkastelee Jacques Derridan eläinajattelua ja sen yhteyttä kieleen. Vaikka Derrida ei ole yleisesti tunnettu eläinfilosofina eikä hänen tuotantoaan ole luettu tyypillisesti eläinfilosofian parissa tai sen kautta, mainitsee Derrida itse kysymyksen eläimestä olleen hänen työssään keskeinen teema aina sen alusta asti. Työ tarkastelee, miten Derridan suhteellisen vähälle tutkimukselle jäänyt eläinajattelu suhteutuu hänen tunnetumpaan tuotantoonsa ja argumentoi, että sen keskeinen rooli on ymmärrettävissä elimellisenä osana Derridan laajempaa projektia. Tutkielmassa Derridan eläinajattelua jäsennetään kahden keskeisen teeman kautta: yhtäältä suhteessa länsimaisen filosofianhistorian dekonstruktioon, sen kriittiseen ja avaavaan uudelleenluentaan, toisaalta luontevana jatkumona Derridan kielifilosofialle. Derridan muotoilua eläinkysymyksestä 'eläimen' ja 'ihmisen" välille tehtävän dualistisen ja hierarkkisen jaon purkamisena ja monimutkaistamisena luetaan tiiviisti näitä teemoja vasten ja niiden käsitteistöstä lähtien. Työn keskeisen tutkimuskirjallisuuden muodostaa Derridan eläinajattelun osalta erityisesti teos L’animal que donc je suis sekä artikkelit 'Il faut bien manger' ja 'Violences contre les animaux' ja hänen kielifilosofiansa osalta kaksi ikonista artikkelia, 'La différance' ja 'Signature événement contexte', sekä varhaisteos De la grammatologie. Tämän rinnalla tutkielmassa tarkastellaan Derridan kriittisen uudelleenluennan kohteena olevan karteesiolaisen perinteen kahta ajattelijaa, René Descartesia ja Jacques Lacania, edellistä erityisesti vuoden 1638 kirjeen, jälkimmäistä kolmen Ecrits’ssä julkaistun artikkelin pohjalta. Työn lopun kritiikissä Derridaa tarkastellaan etenkin vasten Donna Harawayn teoksessaan When Species Meet esittämää kriittistä luentaa. Tutkielma jakautuu kolmeen osaan. Työn alussa tarkastellaan, minkälaisen muodon eläinkysymys Derridalla saa ja miten sen rooli on ymmärrettävä suhteessa hänen laajempaan tuotantoonsa. Työssä esitetään, että eläinkysymys muodostuu Derridalla kahdesta erilaisesta, mutta toisiinsa liittyvästä lähestymistavasta: yhtäältä Derrida esittää ajatuksen jaetun kärsimyksen aiheuttamasta myötätunnosta ja eläinten kohtelun muuttumisen välttämättömyydestä; toisaalta hän taas asettaa haasteen limitrofiaan eli dualistisen jakolinjan purkamiseen eroja monentamalla ja kasvattamalla. Työn toisessa osassa esitellään filosofinen tausta, jonka varaan Derridan eläinajattelu rakentuu ja jota vasten se motivoituu. Tätä edustaa yhtäältä Derridan kielifilosofia ja sen näkemys kielestä poisviittaavana, täydentyvänä ja sosiaalisen toistettavuuden kautta merkitystä välittävänä järjestelmänä. Tämä kielifilosofinen tausta tarjoaa käsitteellisiä työkaluja dualistisen perinteen kritiikkiin. Toisaalta Descartesista lähtevä eläindualismin tapa erottaa eläimen konemainen reaktio ja ihmisen spontaani vastaus muodostaa keskeisimmän viitekohdan limitrofiselle projektille ja on tausta, jota vasten Derridan kritiikki tulee mielekkääksi. Tutkielman viimeisessä osassa tuodaan yhteen tarkastellut teemat ja niiden pohjalta esitetään, miten Derridan kielifilosofinen anti haastaa dualistista jakoa eläimen ja ihmisen välillä kyseenalaistamalla mahdollisuutta erottaa puhdasta vastaamista ja reaktiivista toistoa selvärajaisesti toisistaan filosofisesti mielekkäällä tavalla. Työn lopuksi tarkastellaan, missä määrin tätä lähestymistapaa voidaan kuitenkaan pitää eläinfilosofiana tai toislajisiin eläimiin kohdistuvana filosofisena tutkimuksena. Harawayn luennan ja primatologisen tapausesimerkin pohjalta päätellään, että vaikka Derridan eläinajattelun keskittyminen ihmisen kielellisyyden ja antroposentrisen perinteen purkamiseen on yhtäältä todennettavissa, tarjoaa sen dualistisia rajoja kyseenalaistava ja monentava lähestymistapa kuitenkin mielekkään filosofisen lähtökohdan myös toislajisten eläinten filosofiseen tutkimiseen.
 • Helenius, Timo (2020)
  The philosophical problem explored in this thesis concerns the metaethical demand of impartiality as a condition for ethics. The thesis holds its focus on impartiality while approaching it through an ethico-political set-up concerning the ethics of nationality and its demands. In order to provide a framing for the exploration, the thesis adopts a restricted view to the issue by way of studying leadership that could be called ethical. Moreover, a case study pertaining to the current U.S. Presidential Administration binds the questions together and provides material for conclusions regarding the issue of impartiality as a metaethical demand. In sum, the thesis adopts multiple levels of exploration albeit in the final analysis remaining to be focused in the philosophical question pertaining to the conditions of ethics itself. The thesis is executed in four stages. Chapter one studies some relevant theories of nationality, the relating demands of impartiality, and pins these questions on ethical leadership. The argument is that David Miller’s claim about the plausibility of the ethics of nationality can be challenged due to a tension that remains in stances espousing universalist particularism. This results in the challenge for ethically concerned (national) leaders to not adopt a mistaken cognitive stance in moral reasoning regarding the justified scope of moral worth as theorized by Terry L. Price. On this basis, chapter two outlines a case study in order to concretize the particular challenges that can be met in terms of the reviewed theories. Drawing from Walter Fluker, environmental concern should be an integral aspect of any conception of ethical leadership that itself, however, appears in the same analysis more as a quest rather than a readily executable stance of moral reasoning. Counter to Fluker’s insight, the current U.S. Presidential Administration has wilfully executed policies that aggravate the environmental impacts of climate change. This observation results in the need to clarify the administration’s stance. By way of attempting to comprehend the undercurrents of the case study, chapter three probes into the potential moral and intellectual justifications that would grant some legitimation for the hard-line nationalistic policy-stances as exposed by the case study. The theories by Thomas Malthus and Samuel Huntington as well as the matching applicative ideologization by Steve Bannon provides a framing that would justify the current U.S. Presidential Administration’s nationalistic “America First” program that also covers the field of environmental policymaking. Finally, chapter four ties the analyses together by re-examining un/ethical leadership, the aporia of im/partiality, and the viability of nationalist universalism. As a result, the thesis observes that David Miller’s and Yael Tamir’s respective attempts at defending nationalism fail as in the end they are not able to overcome the evident tension regarding the scope of moral obligations pertaining to im/partiality. Such failures point out an inherent difficulty for any ethical thought in that insofar as there seems not to be an uncontestable justification for defining a restricted scope of moral demands, then all models of normative ethics but pure universalism have been left without proper legitimatization.
 • Väkeväinen, Jutta (2010)
  Käytännöllisen filosofian historian alaan kuuluva Pro Gradu -tutkielmani pyrkii vastaamaan kysymykseen, mikä on etiikan tutkimuksen funktio Aristoteleen Nikomakhoksen etiikassa. Tarkastelen Nikomakhoksen etiikan tulkintaperinteitä ja erityisesti Aristoteleen etiikan egoistisesta perusluonteesta käytyä keskustelua. Tutkimuksessa kyseenalaistan oletuksen, että etiikan teorian funktio Aristoteleella olisi ollut sama kuin mikä se modernissa etiikassa on. Tutkimuksessani totean antiikin etiikan ja modernin moraalikäsityksen erot ja tuon esiin sen, kuinka helposti modernit Aristoteles-kommentaattorit lankeavat anakronismiin. Tämä tulee esiin egoismi-keskustelussa ja siinä, millaisia asioita keskustelun osapuolet vaativat Aristoteleen etiikalta tai olettavat etiikan teorian sisältävän. Keskustelu Aristoteleen etiikan egoismista toimii esimerkkinä, jonka kautta valotetaan modernien tulkintaperinteiden ongelmia. Tutkimuksessa päädytään kumoamaan ongelmallisena tulkintaperinne, jonka mukaan Aristoteleen eettinen naturalismi voisi tarjota rationaalisen perustan etiikalle. Myös perinteinen käsitys Aristoteleen etiikan teorian funktiosta hylätään ja päädytään esittämään että Aristoteleen etiikka on perusluonteeltaan erottamatonta politiikasta ja antiikin kreikan kaupunkivaltion poliittisesta rakenteesta. Tämän johdosta kyseenalaistetaan vakavasti mahdollisuus soveltaa Aristoteleen etiikkaa moderniin maailmaan. Johtopäätöksenä on, että Nikomakhoksen etiikka on enemmänkin lainsäätäjille/valtiomiehille (tai sellaiseksi aikoville) suunnattua asiantuntijakirjallisuutta kuin yksityiselle ihmiselle hänen omassa elämässään vastauksia tarjoava opas. Etiikan teorian tarkoituksena on näyttää lainsäätäjille kokonaiskuva, mihin suuntaan heidän tulisi lainsäädännöllään kansalaisia ohjata.