Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Ravitsemustiede"

Sort by: Order: Results:

 • Pakkanen, Noora (2020)
  Johdanto Lihavuus on maailmanlaajuisesti merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Lihavuus on seurausta pitkäaikaisesta painon noususta. Jotta lihavuutta voidaan ehkäistä, on painon nousuun yhteydessä olevat tekijät tunnettava tarkasti. Elintavat ovat yksi merkittävimmistä painon nousuun yhteydessä olevista tekijöistä. Aamupalan syöminen on yhdistetty terveellisempiin elintapoihin kuten esimerkiksi runsaampaan kasvisten käyttöön. Aamupalan syöminen on myös yhdistetty pienempään painoon lukuisissa poikkileikkaustutkimuksissa. Suurin osa tutkimuksista on kuitenkin tehty lapsilla ja nuorilla ja aikuisilla tehtyä tutkimusta on vasta kovin vähän. Lisäksi aamupalan syömisen yhteydestä painoon pitkällä aikavälillä ei ole paljon tutkittua tietoa. Tavoitteet Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko aamupalan syöminen yhteydessä painon ja painoindeksin muutokseen 50-vuotiailla aikuisilla 10 vuoden seurantatutkimuksessa. Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää aamupalan syömisen yleisyyttä ja sen muutosta sekä aamupalan syöjien ja aamupalaa syömättömien elintapojen eroja. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineistona käytettiin Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen yhteydessä kerättyä aineistoa. Ikihyvä Päijät-Häme on 10 vuoden seurantatutkimus, jossa selvitettiin ikääntyvien päijäthämäläisten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkittavat poimittiin satunnaisesti väestörekisteristä kunnan, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2001. Tutkimushenkilöt kutsuttiin osallistumaan terveystarkastukseen ja lisäksi he saivat kaksi kyselylomaketta, joita oli mahdollista täyttää joko kotona tai terveystarkastusten yhteydessä. Terveystarkastukset suoritettiin vuonna 2002 ja niiden yhteydessä tutkittavilta mitattiin pituus ja paino. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen yhteydessä kerättyjä tietoja elintavoista eli liikkumisesta, tupakoimisesta, kasvisten, hedelmien ja marjojen käytöstä, ruoanvalmistusrasvan käytöstä, leivänpäällysrasvan käytöstä ja maidon ja piimän käytöstä sekä tietoa mitatuista painosta ja pituudesta sekä painon ja pituuden avulla lasketusta painoindeksistä. Tilastolliset analyysit suoritettiin käyttämällä ristiintaulukointia, logistista regressioanalyysia sekä toistettujen mittausten varianssianalyysia. Tulokset Tutkittavien paino ja painoindeksi nousivat 10 vuoden seurannan aikana. Aamupalan syöminen ei kuitenkaan ollut yhteydessä painon tai painoindeksin nousuun. Aamupalan syöminen oli hyvin yleistä tutkittavilla. Tutkimuksen alussa noin 90 % tutkittavista söi aamupalan. Aamupalan syöminen yleistyi 10 vuoden aikana siten, että tutkimuksen lopussa aamupalan söi 95 % tutkittavista. Naiset söivät aamupalan miehiä useammin sekä tutkimuksen alussa että lopussa. Aamupalaa syövien ja aamupalaa syömättömien elintavat erosivat jonkin verran toisistaan molempina vuosina. Selkeimmin elintapojen ero näkyi tupakoinnissa siten, että aamupalaa syövät tupakoivat selvästi harvemmin verrattuna aamupalaa syömättömiin. Aamupalan syöjät käyttivät myös kolme kertaa todennäköisemmin kasviksia päivittäin verrattuna aamupalaa syömättömiin. Ero oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä vain tutkimuksen alussa. Aamupalaa syövien havaittiin käyttävän useammin rasvatonta maitoa ja piimää tutkimuksen alussa. Aamupalan syöjät myös liikkuivat useammin verrattuna aamupalaa syömättömiin tutkimuksen lopussa. Johtopäätökset Kaikkien tutkittavien paino ja painoindeksi nousivat tutkimuksen aikana. Aamupalan syömisen ei todettu olevan yhteydessä painon tai painoindeksin muutokseen 10 vuoden seurannan aikana. Muutamissa aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu yhteys aamupalan syömisen ja vähäisemmän painon nousun välillä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan tue olettamaa, että aamupalan syömien olisi yhteydessä vähäisempään painon nousuun. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, sillä tähän mennessä aikuisilla tehtyä tutkimusta on hyvin vähän.
 • Lommi, Sohvi (2016)
  Johdanto: Ahmintahäiriö on syömishäiriö, jonka oireita ovat toistuvat ahmintakohtaukset. Niiden aikana syödään suuri määrä ruokaa lyhyessä ajassa ja menetetään syömisen hallinta. Tyypillistä on, että ahmija syö pitkin päivää, eikä syömiseen välttämättä liity nälkää. Koska ahminta tuottaa häpeää, ahmija syö yksin. Ahmintaan liittyy itsehalveksunnan ja syyllisyyden tunteita, ja se aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta. Ahmintahäiriöön ei kuulu tyhjentäytymistä tai muita kompensaatiokeinoja painonnousun estämiseksi kuten bulimia nervosassa. Ahmintahäiriö voi johtaa lihavuuteen, joka on riskitekijä mm. tyypin 2 diabetekselle. Tavoite: Ahmintahäiriön ja ahmintaoireiden esiintyvyydestä suomalaisilla nuorilla naisilla ja miehillä ei ole tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yleisiä ahmintahäiriö ja ahmintaoireet ovat tutkittavassa aineistossa oirekyselyn (Eating Disorder Inventory, EDI) ja puolistrukturoidun haastattelun (Semistructured Clinical Interview, SCID) perusteella. Lisäksi selvitettiin masennuksen ja muiden syömishäiriöiden esiintyvyyttä sekä lihavuuden tai ylipainon riskiä ahmintahäiriöisillä naisilla. Samalla selvitettiin diagnostisten tunnuslukujen avulla EDI-oirekyselyn soveltuvuutta ahmintahäiriön tunnistamiseen riskiryhmistä. Aineisto ja menetelmät: Nuorten Kaksosten Terveystutkimuksen (FinnTwin16) osanottajat eli Suomessa vuosina 1975‒ 1975 syntyneet kaksoset (N=5258, 2835 naista, 2423 miestä, vastausprosentti naisilla 87 ja miehillä 83) täyttivät syömishäiriöitä seulovan kyselylomakkeen, joka sisälsi kysymyksiä painosta ja syömiskäyttäytymisestä sekä syömishäiriöiden oireita mittaavan EDI-osion. Seulontapositiiviset naiset, heidän kaksossiskonsa ja satunnaisotos seulontanegatiivisia naisia kutsuttiin puhelinhaastatteluun, jossa diagnosoitiin puolistrukturoidun SCID-haastattelun avulla anoreksia nervosa, bulimia nervosa, ahmintahäiriö ja masennus DSM-IV-tautiluokituskriteereihin perustuen. Miehiä ei haastateltu. Epidemiologisten tunnuslukujen ja logistisen regression avulla kuvattiin ahmintahäiriön ja ahmintaoireiden esiintyvyyttä ja ahmintahäiriön kliinistä kuvaa. Lisäksi EDI-kyselyn soveltuvuutta ahmintahäiriön tunnistamiseen riskiryhmistä selvitettiin herkkyyden ja tarkkuuden receiver operator curve (ROC) -analyysin avulla. Tulokset: Haastattelun perusteella 15 naista sai ahmintahäiriön DSM-IV-diagnoosin (esiintyvyys 0,5 %, ilmaantuvuus 30/100000 henkilövuotta). Muu syömishäiriötausta ahmintahäiriöisillä oli epätavallinen, mutta masennusta esiintyi noin kolmanneksella. Ahmintahäiriöisillä naisilla oli yli 10-kertainen riski (95 %:n luottamusväli 3,0–35,0) ylipainoon tai lihavuuteen (painoindeksi > 25kg/m2) verrattuna kohortin terveisiin. Yksittäisistä ahmintaoireista naisilla yleisimmät olivat tunnen syyllisyyttä ylensyötyäni (20 %), ahdan itseni täyteen ruokaa (13 %) ja syön silloin, kun olen poissa tolaltani (13 %). Miehillä yleisin ahmintaoire oli ahdan itseni täyteen ruokaa (17 %). Paras ahmintahäiriön seula ROC-analyysin perusteella oli EDI:n kolmen ala-asteikon kokonaispistemäärä (AUC-arvo 0,9, herkkyys 86 % ja tarkkuus 82 %). Johtopäätökset: Tulosten perusteella ahmintahäiriö oli harvinainen naiskaksosilla, mutta erilaiset ahmintaoireet olivat melko yleisiä sekä naisilla että miehillä. Masennuksen esiintyvyys sekä lihavuuden tai ylipainon riski ahmintahäiriöisillä olivat suurempia kuin terveillä. EDI-kysely soveltui hyvin ahmintahäiriön seulomiseen. Ahmintahäiriön matalan esiintyvyyden ja EDI-kyselyn seulontaominaisuuksien takia ahmintahäiriön seulominen kannattaa keskittää tiettyihin riskiryhmiin kuten masentuneet tai ylipainoiset nuoret naiset. Ravitsemusepidemiologisesta näkökulmasta ahmintahäiriön ja ahmintaoireilun välinen raja voidaan nähdä liian tiukkana, sillä ahminnan terveydelle aiheuttamia epäedullisia vaikutuksia esiintyy epäilemättä jo paljon ennen varsinaista ahmintahäiriödiagnoosia. Ahmintahäiriön tunnistaminen ja ehkäisy varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta sen aiheuttamia terveyshaittoja voidaan ehkäistä.
 • Uusimäki, Kerttu (2020)
  Varhaisravitsemus on elintärkeää lapsen selviytymisen ja kasvun, sekä terveeksi, yhteiskunnan tuotteliaaksi aikuiseksi kehittymisen kannalta. Aliravitsemus aiheuttaa vuosittain yli kolmen miljoonan alle viisivuotiaan kuoleman, ja suhteessa syntyneisiin kuolleisuus on suurinta Afrikassa. Vaikka lasten ravitsemuksen edistäminen on kansainvälisesti todettu prioriteetti, lähes puolet kaikista alle viisivuotiaiden kuolemista voidaan yhdistää epäoptimaaliseen ravitsemukseen. Imetyskäytäntöjen edistämiseksi on tehty paljon töitä, mutta lisäruokakäytäntöjä ja niiden kehittämistä on tutkittu vähemmän. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää opetusvideoita nähneiden alle kaksivuotiaiden lasten äitien ja kontrolliäitien välisiä eroja lisäruokatiedoissa, -asenteissa ja -käytännöissä. Lisäksi tavoitteena oli raportoida alle kaksivuotiaiden lasten ruoankäyttöä tutkimusalueilla. Tämä tutkielma on osa Helsingin yliopiston GloCal-projektia, jonka tarkoituksena oli kehittää naisten ja lasten terveyttä ja ravitsemusta edistävä opetusvideosetti. Keniassa kuvatut 47 swahilinkielistä videota olivat nähtävissä kuuden kuukauden ajan äideille ja lapsille suunnattujen terveyskeskusten odotustiloissa Nairobissa slummialueella ja Machakosin maaseutualueella Keniassa. Aineisto kerättiin poikkileikkausasetelmassa intervention lopussa syksyllä 2016. Kenialaiset ravitsemustieteilijät haastattelivat alle kaksivuotiaiden lasten äitejä paikallisella kielellä. Kaikki tilastolliset analyysit tehtiin IBM Statistics SPSS (versio 24) -ohjelmalla. Haastattelun aloitti 1005 henkilöä, joista 66 keskeytti haastattelun ja 40 ei täyttänyt sisäänottokriteereitä (n=965). Lasten ruokavalio koostui molemmilla alueilla pääasiassa viljoista, hedelmistä ja kasviksista. Proteiinipitoisten ruokien saanti oli vähäistä. Vain noin joka kymmenes kaikista 6–8 kuukauden ikäisistä ja alle puolet kaikista 9–23 kuukauden ikäisistä lapsista täytti WHO:n lisäruokinnan vähimmäissuositukset (MAD). Nairobin interventioryhmässä (NI) ateriatiheys, MF (6−8 kk p=0,002; 9−11 kk p<0,001 ja 12−23 kk p=0,002) ja ruokavalion monipuolisuus, DDS (ikäryhmittäin: p=0,025; p=0,002 ja p=0,013) olivat paremmat kuin kontrolliryhmässä (NK). Machakosin interventioryhmässä (MI) DDS oli parempi vanhimmassa ikäryhmässä (p=0,023) verrattuna kontrolliryhmään (MK). NI:ssä MAD oli keskimäärin parempi kuin NK:ssä (9−11 kk p=0,002 ja 12−23 kk p=0,022). NI:ssä lapset saivat yleisemmin lihaa, kalaa ja mereneläviä (ikäryhmittäin: p=0,017; p=0,001 ja p=0,007) ja öljyä (ikäryhmittäin: p=0,001; p<0,0001 ja p=0,002) verrattuna NK:ään. NI:n asenteet lisäruokien aloitusajankohtaan (p=0,006) sekä munien (p=0,001), palkokasvien (p<0,001), kalan (p=0,037) ja hedelmien (p=0,048) antamiseen puolivuotiaalle lapselle liittyen olivat paremmat verrattuna NK:ään. MI:n asenteet palkokasvien (p=0,011) ja kalan (p=0,013) päivittäisen tarpeellisuuden suhteen olivat paremmat kuin MK:ssä. Äitien tietämys ruokaryhmistä (hedelmät ja kasvikset p<0,0001 ja palkokasvit p=0,046), eläinperäisten tuotteiden hyödyistä (lapsen kehitys p=0,003 ja aivojen kehitys p=0,030) ja puuron sopivasta koostumuksesta (p<0,001) oli NI:ssä parempi kuin NK:ssä. Ryhmien välillä oli selvästi useampia tilastollisesti merkitseviä eroja Nairobissa kuin Machakosissa, ja alueellisten erojen selvittäminen olisikin hyvä jatkotutkimusaihe. Tutkielma osoittaa, että opetusvideoilla on potentiaalia edistää äitien lisäruokakäytäntöjä, -tietoja ja asenteita. Lisää tutkimusta kuitenkin tarvitaan esimerkiksi selvittämään äitien mahdollinen tuen tarve. Lisäksi vastaavien videoiden tutkiminen kontrolloiduissa olosuhteissa antaisi tarpeellista lisätietoa videoiden tehosta.
 • Korhonen, Tuuli (2011)
  Johdanto: Raskaudenaikaisen D-vitamiinin puutoksen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti syntyvän lapsen luuston kasvuun. Myös lapsen riittävä D-vitamiinin saanti on merkittävä tekijä lapsen luuston hyvinvoinnissa. Suomalaisten odottavien äitien D-vitamiinin saanti on usein puutteellista, eikä D-vitamiinia muodostu iholla talvikuukausina Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi. Suomalaisten raskaana olevien naisten heikko D-vitamiinitilanne saattaa vaikuttaa lasten luuston terveyteen. Tavoitteet: Työn tavoitteena oli tutkia ovatko raskauden aikainen D-vitamiinitilanne, lapsen D-vitamiinitilanne ja D-vitamiinin saanti vuoden iässä yhteydessä luuntiheyden ja -mineraalipitoisuuden muutoksiin lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Aineisto ja menetelmät: Raskausaikana rekrytoiduista 126 äiti-lapsi-parista vuoden iässä seurantakäynnille saapui 89 (69 %). Lapsilta otettiin verinäyte ja siitä määritettiin D-vitamiinitilannetta kuvaava seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinipitoisuus (25(OH)D) immunoentsymometrisellä menetelmällä. Lasten sääriluu tutkittiin pQCT-menetelmällä. Vastaavat tutkimukset oli suoritettu sekä lapsille että äideille synnytyksen jälkeen. Äitien seerumin 25(OH)D-pitoisuus alkuraskauden aikana määritettiin THL:n keräämistä verinäytteistä. Lapsilta kerättiin kolmen vuorokauden ruokapäiväkirja sekä kyselylomake, joiden avulla selvitettiin D-vitamiinin saanti ruokavaliosta, D-vitamiinilisän käyttö ja taustatekijöitä. Äideille suoritettiin lyhyt haastattelu koskien lapsen terveyttä ja kehitystä. Tilastollinen tarkastelu suoritettiin SPSS (versio 16.0) –ohjelmalla. Korrelaatioanalyysilla selvitettiin minkä tekijöiden kanssa 1-vuotiaan luuston laatua kuvaavat muuttujat ja niissä tapahtuneet muutokset korreloivat. Regressioanalyysilla tutkittiin selittääkö raskausajan D-vitamiinitilanne, lapsen D-vitamiinitilanteen muutos tai lapsen D-vitamiinin saanti yhden vuoden iässä luustomuuttujien muutoksia. Monimuuttujamallin avulla tarkasteltiin, onko raskaudenaikainen D-vitamiinitilanne lineaarisesti yhteydessä luumuuttujien arvoihin. Tulokset: Lasten D-vitamiinin saanti ylitti keskimäärin suositukset (KA 12,3 ?g/vrk), mutta 20 %:lla seerumin 25(OH)D-pitoisuus oli riittämätön (< 50 nmol/l). Seurantakäynnin aikaan yhä imetetyillä lapsilla Dvitamiinitilanne oli heikompi kuin ei-imetetyillä (p=0,044). Luun mineraalimäärä (BMC, engl. bone mineral content) oli kasvanut eniten niillä lapsilla, joiden äitien D-vitamiinitilanne oli ollut heikoin raskauden aikana ja vähiten niillä, joilla D-vitamiinitilanne raskausaikana oli ollut riittävä. Tulos ei kuitenkaan yltänyt merkitsevälle tasolle (p=0.069). Muissa luumuuttujissa viitteitä yhteyksistä ei löytynyt. Taustatietoja tarkastellessa havaittiin merkitsevä negatiivinen yhteys raskausajan D-vitamiinitilanteen ja lapsen sairastamien nuhakuumeiden lukumäärän välillä (p=0.044). Johtopäätökset: Lasten D-vitamiinin saanti oli suositusten mukaista, mutta siitä huolimatta osalla lapsista Dvitamiinitilanne ei ollut optimaalinen. Erot BMC:n muutoksessa ryhmien välillä viittaavat saavutuskasvuun eli heikomman D-vitamiinitilanteen vaikutus luustoon kompensoituu BMC:n osalta ensimmäisen elinvuoden aikana. Pitkäkestoisia lisätutkimuksia raskausajan D-vitamiinitilanteen ja lapsen luuston yhteyksistä suuremmilla tutkimusotoksilla tarvitaan.
 • Korpimäki, Satu (2016)
  Diabetes first time detected during pregnancy is called gestational diabetes (GDM). Diagnostic criteria for gestational diabetes differ from those of diabetes outside of pregnancy. In the year 2014 16 % of Finnish pregnant women had abnormal OGTT (oral glucose tolerance test) result. OGTT is the standard method for diagnosing GDM. GDM prevalence is increasing and it is mainly accounted for increasing body mass index among pregnant women. GDM predisposes both mother and child for perinatanal complications as well as health problems in their later life. In Finland GDM is diagnosed during early pregnancy or in general at the turn of the second and third trimester. There is no worldwide consensus of the justification of the early GDM diagnosis. Little is known about the patients with early GDM. The main goal of my master´s thesis was to describe lifestyle (nutrition and physical activity) and health of the early (pregnancy week 8−12) GDM study subjects and to compare these to other study subjects´ lifestyle and health. In addition the study examined which factors were accounted for the early GDM. The data of the master´s thesis came from the NELLI intervention study (Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa) which covered years 2007–10. The inclusion criteria of the study were factors known to increase the risk of GDM. The exclusion criteria included for example abnormal OGTT result during early pregnancy. Study subjects´ nutrition and leisure time physical activity (valid surveys) and health (anthropometric measures, blood pressure, blood tests) were followed during pregnancy. One year after delivery follow-up study was carried out. Master´s thesis data consisted of the records of the study subjects participating in the NELLI intervention study and subjects excluded from the study due to the abnormal early pregnancy OGTT. Data relative to early GDM subjects existed only for before bregnancy (lifestyle) or early pregnancy (health) and one year after delivery (lifestyle, health). In these time points variables representing early GDM and NELLI study subjects´ lifestyle and health were compared. Statistical methods used were Pearson´s chi-square test, Fisher´s exact test, independent samples T-test and Mann-Whitney U test, linear regression analysis, ordinal logistic regression analysis and logistic regression analysis. The factors accounting for risk of early GDM were increasing body mass index before pregnancy, age of at least 35 years before pregnancy and GDM or macrosomic newborn during previous pregnancies. High-density lipoprotein concentration of early GDM subjects during early pregnancy was lower than that of other study subjects. In addition total fat contributed more of the daily energy intake (E%) and low-fat dairy products and cheeses smaller portion of the diet before pregnancy of early GDM subjects than of other study subjects. Furthermore the nutritional goals (≥ 4/5) were fulfilled less frequently before pregnancy in the diet of early GDM subjects than in the diet of other study subjects. The group of early GDM subjects participating in the follow-up study was assorted hence the results of follow-up study have to consider cautiously. Mainly the same factors which are known to increase GDM risk at the turn of the second and third trimester accounted also for the risk of early GDM. Weight management before pregnancy seems to be the most important way to reduce the risk of early GDM. Some signals were also be noticed according to which early GDM subjects´ lifestyle and health markers differed unfavourably from those of other study subjects. In conclusion strong attention should be paid to counseling on lifestyle factors and follow-up of the health of early GDM patients both during pregnancy and thereafter.
 • Kettunen, Elina (2020)
  Background: ​In adults, vegetarian and vegan diets have been associated with decreased cardiovascular disease (CVD) risk. At the same time, lower plasma LDL-concentrations are reported in vegans than in omnivores. Classification of a vegetarian diet can be challenging, as the diets vary in the degree and categories of the avoided food products. Recently, plant-based diet indices (PDI), such as the provegetarian food pattern, have been introduced as​ a priori ​method to study vegetarianism as a continuum. Plant-based dietary indices weigh positively foods derived from plant sources, whereas animal foods are weighed negatively. Greater adherence to PDI has been associated with lower CVD mortality and lower incidence of coronary heart disease (CHD). Meanwhile, little is known about the associations of plant-based eating and the risk of CVD in children. Aims:​ The aim of this thesis is to study plant-based eating as a continuous phenomenon in a group of Finnish preschoolers. Furthermore, the focus is on the animal source energy and its associations with dietary intakes, and cholesterol and bile acid metabolism. Materials and methods: ​In this thesis, the data from the cross-sectional MIRA Helsinki Study is used. In 2017, City of Helsinki started a pilot project, in which a vegan food option was offered in municipal daycare. At the same year, MIRA Helsinki Study was started to examine the nutritional status of children following a vegan diet. Altogether 42 children, aged 1–7-years, participated. At daycare, 18 of the children consumed a vegan diet, whereas 24 were omnivores. However, these diet categories did not apply to the child’s diet outside daycare. Children’s diet was assessed with 4-day food records and with food frequency questionnaires (FFQs). Anthropometric measurements were taken and fasting blood samples collected. Blood samples were analysed with standard laboratory tests. Gas-liquid chromatography (GLC) and liquid chromatography with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) methods were used to examine serum cholesterol metabolism biomarkers and bile acids, respectively. For each food item (n=719) in the food record data, the weight proportion of animal content was estimated. The animal-origin energy content of each food item was calculated by multiplying the known energy content of the food item with the aforementioned score. The proportion of animal source energy (ASE) per subject across the 4-day food record was calculated by dividing the energy derived from animal sources with total energy intake. The correlations of ASE proportion with dietary intakes and surrogate markers of cholesterol and bile acid metabolism were investigated with the Pearson correlation analysis. A multiple linear regression model was used to test whether the ASE proportion explained the plasma LDL-cholesterol (LDL-C) concentration when controlling for the child’s sex and maternal education. In addition, the associations between the ASE proportion and serum concentrations of 20 bile acid variables were examined with the Pearson correlation coefficient. The Benjamini-Hochberg procedure was used to correct for multiple analyses. Results: ​Among all of the participants, ASE proportions ranged from 0.00 to 0.52, with a median value of 0.275 (that is, 27.5% of total energy derived from animal sources).​ ​I​ntake of animal source energy correlated positively with SAFA (r=0.815, p<0.000), cholesterol (r=0.707, p<0.000) and protein (r=0.493, p<0.001) intakes. There was a strong negative correlation between the ASE proportion and fibre intake (r=–0.836, p<0.000). In a linear regression model, adjusted for child’s sex and mother’s educational level, the model explained 44% (p<.000) of the variance in the plasma LDL-C concentration. Every 0.1 increase in the ASE proportion (10E% increase in energy derived from animal sources) was associated with a 0.32 mmol/L higher plasma LDL-C concentration. Associations of ASE proportion and cholesterol surrogate markers were present: a higher intake of ASE correlated with lower concentrations of cholesterol absorption markers. A similar negative association with ASE proportion was present for two out of four cholesterol synthesis biomarkers. In addition, the bile acid synthesis biomarker (​7α-hydroxy-4-cholesten-3-one) correlated negatively with the ASE proportion. From the 20 serum bile acid variables studied only the ratio of tauro- to glyco-conjugated bile acids was significantly associated with the ASE proportion after correcting for multiple analyses. Conclusion:​ Among the study participants, animal source energy ratio was a powerful predictor of plasma LDL-C concentrations. Dietary patterns characterised by high intake of animal source energy were less likely to meet the dietary recommendations of fatty acid (SAFA and PUFA) intake. Our results on cholesterol metabolism need to be confirmed and replicated in future studies, which should include data on absolute measurements of cholesterol synthesis and absorption.
 • Salmela, Jatta (2018)
  Several unhealthy lifestyle factors are associated with increased sickness absence (SA) and their cost. Diet and physical activity are lifestyle factors that can be altered and thus, they may include potential to effect on employer’s cost of SA. This study aimed to estimate the associations of changes in diet and leisure-time physical activity (LTPA) with employer’s direct cost of subsequent short-term (< 10 working days) SA spells. This study is a part of the Helsinki Health Study which is a longitudinal cohort of 40–60-year-old employees of the City of Helsinki in Finland (n = 8960, response rate 67 %). The participants received a phase 1 questionnaire during 2000–02 and a phase 2 questionnaire in 2007. Data from the phase 1 to the phase 2 were used to examine changes in diet and LTPA. Dietary habits were inquired by using a short food frequency questionnaire. Consumption of fruits (F) and vegetables (V) was used as an indicator of healthiness of participants’ diet. Participants’ F&V consumption was classified into three categories both in the phase 1 and 2: those who consumed neither F nor V daily, those who consumed either F or V daily and those who consumed both of them daily. In the question about LTPA, the participants estimated the intensity and the amount of their weekly leisure-time exercise, and based on these, the average weekly MET-hours were calculated. Participants were classified into three categories both in the phase 1 and 2: inactive (< 14 MET-hours/week), moderately active (≥ 14 MET-hours including LTPA with moderate intensity) and active (≥ 14 MET-hours/week including LTPA with vigorous intensity). Data of short-term SA and salaries were received from the employers’ registers between 2008 and 2012. A two-part model was used to analyze the associations between changes in diet and LTPA with the cost of SA. Employees who improved their F&V consumption from non-daily to daily and persevered physically active got 620 € (95 % CI 1194 €, -47 €) lower cost for the employer than those remaining non-daily F&V consumers and physically inactive through the 5-year follow-up, which means 21 % decrease in cost attributable to F&V consumption and LTPA. When examining changes in diet solely, improving or maintaining a greater F&V consumption tended to get lower cost, whereas the highest cost were among those who decreased their F&V consumption from daily to non-daily. No statistically significant results were found, however. Instead, those who persevered physically active (-546 €, 95 % CI -955 €, -137 €) or improved from moderately active to active (-542 €, 95 % CI -1005 €, -78 €) got 19% less cost for the employer than those remaining inactive through the follow-up. Employees who were inactive either in the phase 1 or 2 or continuously inactive got the highest cost for the employer. Improving employees’ diet and LTPA may reduce employer’s direct cost of short-term SA. Though diet had individually no significant associations with cost, improvements in diet may contribute the beneficial associations of LTPA with employer’s cost. To estimate the total cost savings that improvements in diet and LTPA may produce for the employer, all other direct and indirect cost attributable diet and LTPA, such as presenteeism and medical care cost, should also be evaluated.
 • Ant-Wuorinen, Moila (2016)
  Imeytyvien hiilihydraattien nauttiminen nostaa hetkellisesti verensokeri- ja insuliinipitoisuutta. Elimistö säätelee veren sokeripitoisuutta tarkasti. Suuret aterianjälkeiset verensokerin heittelyt saattavat lisätä riskiä tyypin 2 diabetekseen sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Toistaiseksi on vähän tietoa siitä, miten proteiini- ja rasvapitoisten elintarvikkeiden lisääminen muokkaa leivän aiheuttamia glukoosi- ja insuliinivasteita. Tutkimuksen tavoitteena oli verrata vehnä- ja ruisleipien aiheuttamia glukoosi- ja insuliinivasteita sellaisenaan ja osana ateriaa. Hypoteesi oli, että vehnäleivän aiheuttamat glukoosi- ja insuliinivasteet ovat suuremmat kuin ruisleivän ja että ero leipien vasteiden välillä pienenee tai häviää, kun ne ovat osa ateriaa. Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna, vaihtovuoroisena ateriakokeena. Kuudesta ateriasta kukin sisälsi ruisjyväleipää tai vehnäleipää. Muut aterian osat olivat margariini, leikkele ja kukkakaalikeitto. Tutkittavat olivat nuoria, terveitä naisia (n=15, ikä 20-35, BMI 18,1-26,8 kg/m2). Heiltä mitattiin glukoosipitoisuudet hetkinä 0, 15, 30, 45, 60, 90 ja 120 min aterian aloittamisesta. Lisäksi määritettiin seerumin insuliinipitoisuudet hetkinä 0, 30 ja 60 min. Vasteista piirrettiin kuvaajat ja laskettiin käyrän alle jäävät pinta-alat (iAUC), maksimiarvot ja maksimiajat. Tuloksia vertailtiin SPSS-ohjelmalla riippuen siitä, olivatko tulokset normaalijakautuneita toistomittausten varianssianalyysin, parittaisen t-testin, Wilcoxonin ja Kruskal Wallisin testien avulla. Pelkkien leipien aiheuttamat glukoosivasteet eivät eronneet merkitsevästi toisistaan maksimiarvojen, muutosten tai käyrän alaisten pinta-alojen osalta. Glukoosipitoisuuden maksimiarvo saavutettiin nopeammin (31 min) ruisleivän jälkeen verrattuna vehnäleipään (39 min) (p=0,041). Kun leivät nautittiin margariinin ja kinkun kanssa, vehnäleipä aiheutti suuremman glukoosivasteen (iAUC) kuin ruisleipä (p=0,011). Molemmat leivät sellaisenaan aiheuttivat suuremmat glukoosin maksimipitoisuudet ja -muutokset kuin vastaava leipä päällisten kanssa tai osana keittoateriaa (p=0,001–0,041). Pelkkä ruisleipä aiheutti suuremman glukoosivasteen kuin ruisleipä päällisineen (p=0,000). Insuliinivasteet erosivat leipien välillä ainoastaan keittoaterian kohdalla: Keittoateria vehnäleivällä aiheutti suuremman insuliinivasteen (p=0,015) ja insuliiniin maksimiarvon (p=0,03) kuin keittoateria ruisleivällä. Vehnäleipäaterioista selvästi suurin insuliinivaste oli keittoaterialla. Samoin maksimiarvo oli suurempi keittoaterialla kuin pelkkällä leipäaterialla (p=0,002) ja päällisaterialla (p=0,004). Ruisleipäaterioiden kohdalla keittoateria aiheutti suuremman insuliinivasteen (p=0,014) ja maksimiinsuliinin (p=0,048) kuin päällisateria. Ruis- ja vehnäleipien välillä ei ollut suuria eroja glukoosi- tai insuliinivasteissa. Vehnä- ja ruisleivän olemattomat erot selittynevät leipien valmistusprosessin vaikutuksella tärkkelysjyväsiin. Proteiinin ja rasvan lisäys näyttää alentavan hiilihydraattipitoisen aterian aterianjälkeistä glukoosivastetta. Rasvan ja proteiinin vaikutus verensokeriin ei näyttäisi perustuvat niiden insuliinin eritystä nostattavaan vaikutukseen.
 • Li, Ting (2010)
  Globalization encourages migration all over the world. Dietary acculturation, the process of adopting the dietary practices of the host country, has become an interesting issue in community nutrition and nutritional anthropology. This is the first study on Chinese immigrants and dietary acculturation in Finland. In this study, the Koctürk model is used as conceptual framework which had showed its usefulness to structure the various foods and changes which may occur. The thesis aims to investigate whether any changes take place in the food habits of Chinese students after migration to Helsinki, Finland, as well as the food habits which are still maintained after migration. If changes or stability occur, the factors that are associated with the changes or stability are analyzed. Data were collected from 16 Chinese students who study in university of Helsinki, and have been staying in Finland at least 6 months. A tape-recorded interview was arranged, which included a questionnaire and an interview with semi-structured questions. After migration, several changes appeared in meal pattern, food choices and food preparation methods among Chinese students. Breakfast seemed to be the first meal to be “Westernized”. In accordance with the Koctürk model, the cultural importance of breakfast and lunch has diminished, and dinner became the most important meal. Weekend diet became more traditional than weekdays’ diet. Chinese participants still keep festival diet in certain Chinese festivals, and they also tried some typical Finnish festival foods, especially mämmi and glögi. Food choices changed among all food groups—staple, complementary and accessory foods. Of 37 foods listed on the questionnaire, the consumption frequency increased significantly for 14 Finnish style foods and decreased significantly for 7 Chinese style foods. The Chinese students also prepared foods more often by methods such as baking, adding cheese or butter/margarine to foods. The interviews revealed various factors influencing changes and stability: Chinese cultural beliefs, attitude, taste preference, stress, social relations, food cost, convenience, availability and perceived freshness of foods.
 • Hyvönen, Aliisa (2019)
  Infant undernutrition with associated diseases is a leading cause of under-five deaths globally, causing 45% of child deaths. A critical point for the nutritional status of the infant is the time when the first foods are introduced in addition to breastfeeding, i.e. complementary feeding. Based on prior research, complementary feeding practices are inadequate in East Africa, including Uganda. Particular concerns are the not timely introduction of complementary foods and low dietary diversity of children under two years. Complementary feeding is a complex set of behaviours. Good complementary feeding comprises, in addition to nutritious food itself, the feeding moment, technique and style. The promotion of good complementary feeding practices therefore demands multiple approaches. The aim of this study was to explore complementary feeding perceptions and practices in the context of the Health Belief Model (HBM) and to gain understanding on how to promote health behaviour change for better complementary feeding. The study was carried out in the rural area of Kirewa, Uganda. All together 9 focus group discussions (FGD) were held for caretakers of children under two: mothers, fathers, grandfathers and grandmothers. A set of educational videos on infant care and feeding practices, the GloCal-videos, were used as a projective tool in the FGDs. In addition, one individual interview with the local health care worker was conducted. The data from the FGDs and the interview were analysed with a deductive content analysis method based on the HBM. The findings from this research demonstrate that complementary feeding practices among the study participants were suboptimal in relation to timing, dietary diversity, consistency and feeding frequency. The importance of complementary feeding as a health behaviour preventing malnutrition and stunting was not understood among these Kirewan caretakers. The findings from the HBM based analysis suggest messages about the susceptibility of children to detrimental consequences of poor feeding and their seriousness should be targeted to caretakers. Based on this study, the GloCal-videos may work as cues to action for better complementary feeding practices.
 • Walsh, Hanna (2020)
  Introduction Kenya has recently acquired lower-middle income country status and is facing the triple burden of malnutrition. There is a shortage of data on food intake habits of children and adolescents especially in the rapidly changing urban environments. To be able to reliably measure food intake, one must be able to accurately estimate food portion sizes. Children’s ability to recall portion sizes consumed can vary widely. When a photographic food atlas designed for children with applicable portions is used, it can improve children’s estimation of food portions. Objectives The aim of this study was to develop a photographic food atlas to be used in assessing portion sizes among Kenyan adolescents aged 9-14 years living in urban areas, to support a quantitative 7-day food frequency questionnaire. The second aim was to assess the usability of the atlas amongst 9-14-year-olds and professionals working in the field of nutrition. Methodology A steering group of Finnish and Kenyan nutritionists was formed to oversee the development of the atlas. Literature and other official documents were reviewed to identify the most commonly consumed foods among 9-14-year-old Kenyans. To obtain weighed portion size data, participants were recruited in Nairobi sub-counties Embakasi Central and Langata to represent low- and middle-socioeconomic status respectively. Twenty-one participants aged 9-14 years participated in the weighing of portion sizes, food portions from street markets were also weighed. Three portion sizes (A, B, C) were calculated for most of the 88 food items in the photographic food atlas. Portion B was the average of all weighed portion sizes, portion A was half of B, and portion C was one and half times B. Cooking demonstrations were arranged with the families of participants and the food portions were weighed out and photographed. A photographic food atlas was compiled, and its usability was tested amongst eight adolescents and four nutrition professionals. The usability survey consisted of Likert scale and open-end questions to ascertain acceptability of the atlas. Verbal feedback and observations were also recorded. Results Based on the usability survey, the photographic food atlas received the Usability Score of “OK” and “Good” from adolescents and nutrition professionals respectively. All eight adolescents agreed that the atlas helped them recall portion sizes, but half disagreed and one was unsure whether they could use the atlas on their own. All four professionals agreed they would use the atlas in their work, but all found the quality of photographs poor. Two adolescents disagreed when asked if the portion sizes were small enough and one disagreed when asked if the portion sizes were large enough. However, all professionals agreed that portion sizes were reasonable for the age group. Professionals gave verbal suggestions on improvements, for example, which foods were missing, how to adjust layout as well as the shapes of portion sizes. Conclusion An atlas consisting of 88 most commonly consumed Kenyan foods was developed based on weighed portion sizes of 9-14-year-old Kenyans. The shapes of portion sizes as well as range of portion sizes were crucial for its usability. Poor picture quality hampered recognition of pictures. Clear instructions and explanation of the purpose of the atlas were crucial. A second version of the atlas was developed based on the feedback. The updated atlas, including 173 food items, was used in a cross-sectional study in Nairobi. Further research is recommended to validate the photographic food atlas in order to identify the possible bias it may introduce to portion size estimation.
 • Kangas, Suvi (2013)
  Background: Cancer is the leading cause of death worldwide, claiming 7.6 million lives a year. Five behavioural factors have been recognised to be responsible for 30 % of the disease burden. Among them is low fruit and vegetable consumption. Fruit and vegetable consumption has been inversely associated with cancer risk but the mechanisms behind this effect are still largely debated. Dietary antioxidants present in large quantities in plant foods have been hypothesised to contribute to this protection. Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between dietary total antioxidant capacity (TAC) and overall cancer incidence. This was done applying a new antioxidant measurement that reflects the whole set of direct antioxidant reducers (vitamin C, alpha-tocopherol, carotenoids and flavonoids) present in diet. The average TAC intake levels of the participants were assessed and the main dietary contributors to the TAC scores were examined. Subjects: Study subjects included 67 634 middle aged French women participating in an on-going prospective cohort study called E3N. Their dietary assessment was made between June 1993 and July 1995 using a semi-quantitative food frequency questionnaire able to quantitatively and qualitatively assess the average daily intake of 208 different foods, recipes and beverages. Cancer cases were self-reported and validated against medical records. The follow up of the participants ended in May 2008. Methods: Four different total antioxidant capacity scores were created using two different TAC methods, the ferric reducing ability parameter (FRAP) and the total radical-trapping antioxidant parameter (TRAP), and including or excluding coffee from the dietary TAC calculation. Coffee exclusion was justified with the fact that it is the largest contributor to the dietary TAC intake, and because of its association with some negative lifestyle behaviours, it can act as a confounder even if adjustments are made. Statistical analyses for cancer risk according to dietary TAC intake were made using Cox proportional hazards model adjusting for energy intake without alcohol, tobacco smoking, alcohol intake, BMI, physical activity level, educational background, region of residence and family history of cancer. Results: When coffee was included in the dietary TAC scores a significant but modest increase in cancer risk was observed towards higher TAC intakes (p for trend < 0.05 for both FRAP and TRAP). On the contrary, when coffee was excluded from the TAC scores a significant although modest decrease in overall cancer risk was observed (p for trend = 0.016 for both FRAP and TRAP without coffee). In the indexes where coffee was included in the score it contributed up to 43 % and 76 % of total FRAP and TRAP scores respectively. After coffee the main contributors to dietary TAC intake were tea, wine, fruits, vegetables, fruit juice and chocolate. The mean daily intake of TAC was 20.5 mmol of FRAP and 20.2 TE of TRAP in the scores including coffee. When coffee was excluded from the scores, the mean intake levels dropped to 9.4 mmol and 4.9 TE. Conclusion: Dietary total antioxidant capacity was associated with a statistically significant but modest decrease in cancer incidence when intake of coffee, the main TAC source, was not taken into account. Coffee seems to be acting as a confounding factor since when it was included in the TAC scores, there was a small but statistically significant positive association with cancer risk. For future studies it would be crucial to standardise the TAC methods so that comparisons between studies could be made. On the other hand in vitro nature of the TAC methods should be kept in mind; a fact that challenges the interpretation of the results from the biological perspective.
 • Lahti, Mari (2017)
  Introduction: The importance of good nutrition is not always recognized among athletes and their coaches. Young athletes need professional guidance, so they can learn how to execute dietary practices that support their athletic performance and overall well-being. The growing body of scientific evidence on performance enhancing nutrition and its practical applications challenges the Finnish field of competitive sports to invest in professional nutrition coaching among athletes. Aims of the study: The aim of this study was to examine, if eating habits of young endurance athletes can be influenced by a nutrition intervention carried out using a mobile application (MealLoggerTM) with an inbuilt nutrition program. We also examined, whether the motivation towards sports and nutrition and the perceived competence for following a certain diet are related to athletes’ adherence to the nutrition program and to the measured changes in food intake. Materials and methods: 17 young individual endurance athletes followed through a four-week nutrition intervention by keeping a photo food journal and logging their food servings with the smart phone application MealLoggerTM. A common application inbuilt nutrition program with servings goals for different food groups was designed in advance and implemented after a group education session on optimal sports nutrition. During the intervention period, the participants received real-time feedback from the mobile application on their adherence to the nutrition program. In addition, individualized meal photo comments were provided by a nutritionist three times a week. The athletes also received common weekly motivational messages through the application. Food intake was measured at baseline, after the intervention and 8-weeks after the intervention using food frequency questionnaire (FFQ). The motivation and perceived competence were assessed with Self-Determination theory (SDT) questionnaires. The adherence to the nutrition program was assessed by comparing the logged food servings to the defined nutrition goals. Results: Twelve participants (71%) completed the post-intervention questionnaires. No statistically significant changes in consumption of food groups included in the nutrition program were detected. The consumption of berries increased 2,36 times per week (SD 4,07 p=0,049). The consumption of skimmed milk decreased 3,00 times per week (SD 4,28, p=0,042) and the consumption of milk/alternatives in total decreased 3,67 times per week (SD 5,82, p=0,034). MealLoggerTM data was retrieved from 15 participants. Most of the participants (n=8) with high adherence (H) achieved at least 3 out of 4 goals on every week. Most participants (n=7) with low adherence (L) failed to achieve any of the nutrition goals on any of the four weeks. No statistically significant differences in motivation or perceived competence were found between the H and L. The overall engagement to the mobile application was lower in L compared to H. The participants in L were mostly female, significantly younger and more likely to be living with a guardian, responsible for the acquisition and preparation of food. Discussion: Despite detecting only small dietary improvements, the application showed good feasibility and acceptability among the high adherence participants. In the future, to provide more effective nutrition coaching an appropriate baseline assessment should be included. The goals of the nutrition program should be adjusted according to the athletes’ individual needs. More democratic coaching styles, with parental involvement should be explored in order to increase engagement and adherence of young athletes.
 • Hyvärinen, Heini (2010)
  Johdanto: Ikääntyessä iholla tapahtuva D-vitamiininmuodostus heikkenee ja lihakset ja luusto haurastuvat. Heikko lihaskunto on yhteydessä kaatumisriskiin, ja kaatuminen on yleisin syy vanhusten murtumiin. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että luustovaikutustensa lisäksi D-vitamiinilla on vaikutuksia luurankolihakseen. D-vitamiinihoidon on osoitettu vähentävän kaatumisia, mikä saattaa osin selittyä parantuneen tasapainon kautta. Joissakin tutkimuksissa on havaittu heikko tilastollinen yhteys Dvitamiinin ja kroonisen kivun välillä. D-vitamiinin puutokseen liitettyjä kipuja on esitetty luustoperäisiksi, mutta D-vitamiinin lihasvaikutukset huomioiden ne saattavat olla ainakin osin lihasperäisiä. Tavoitteet: Tämän poikkileikkaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia, onko seerumin 25-hydroksi-Dvitamiinipitoisuus (25OHD) yhteydessä lihastoimintoihin itsenäisesti kotona asuvilla reumatauteja sairastavilla yli 50-vuotiailla. Hypoteesina oli, että D-vitamiinin puutos on yhteydessä heikentyneisiin neuromuskulaarisiin lihastoimintoihin, joita tässä tutkimuksessa mitattiin tasapainon perusteella. Aineisto ja menetelmät: Tutkimukseen rekrytoitiin yli 50-vuotiaita, koska tässä kohderyhmässä lihastoimintojen heikentymisen ja D-vitamiinin puutoksen odotettiin olevan yleisiä. Tutkittavien tuli kuitenkin olla kohtalaisen hyväkuntoisia, jotta he jaksaisivat fyysiset testit ja tutkimuksen mahdollisesti aiheuttaman henkisen rasituksen. Siksi lihastoimintojen ongelmia kuvaamaan valittiin polymyalgia rheumaticaa sairastavia, itsenäisesti kotona asuvia ihmisiä. Tutkimukseen osallistui myös joitakin yli 50- vuotiaita fibromyalgiaa ja nivelreumaa sairastavia henkilöitä. Seerumin 25OHD-pitoisuus määritettiin EIA-menetelmällä (IDS, UK). D-vitamiinin yhteyttä tutkittiin tasapainoon (Rombergin vakio tasapainolevyllä) ja lihasvoimaan (puristusvoima molempien käsien parhaan tuloksen keskiarvona, jalkojen nopeusvoima hyppylevyllä), kipuun ja toimintakykyyn. Tilastomenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, t-testiä, lineaarista regressiota, logistista regressiota ja Pearsonin korrelaatiota. Tulokset: Tutkimukseen osallistui 47 henkilöä, joista viisi oli miehiä. Potilaat olivat 53-81 -vuotiaita (keski-ikä 70 v) ja hieman ylipainoisia (BMI 28). 25OHD oli keskimäärin 64 nmol/l. Ravitsemustila oli keskimäärin hyvä (MNA-pisteet 24). 25OHD oli alle 50 nmol/l 32 %:lla ja vastaavasti alle 75 nmol/l 74 %:lla tutkittavista. Potilaista 83 % käytti D-vitamiinivalmistetta. 25OHD korreloi positiivisesti ravitsemustilan (MNA) ja käänteisesti tasapainon ja kiputiheyden kanssa. 25OHD, ikä, sukupuoli ja MNA-pisteet selittivät 13,9 % (adjusted r2) huojunnan vaihtelusta ja 14,5 % (r2 Cox & Snell) kiputiheyden vaihtelusta. Ainoastaan 25OHD-pitoisuudella oli tilastollisesti merkitsevä itsenäinen selitysosuus huojuntaan (p = 0,024) ja kiputiheyteen (p = 0,045). Niillä, joilla 25OHD oli vähintään 75 nmol/l, oli 83 % pienempi riski kärsiä päivittäisestä kivusta kuin niillä, joilla 25OHD-pitoisuus oli alle 75 nmol/l. Lihasvoimalla, lihasmassalla ja kivun voimakkuudella ei havaittu yhteyttä D-vitamiinistatukseen. Johtopäätökset: Tässä tutkimuksessa reumatauteja sairastavien yli 50-vuotiaiden potilaiden matalat 25OHD-pitoisuudet olivat yhteydessä tasapainovaikeuksiin ja päivittäisiin kipuihin. Lihasmassa ja lihasvoima eivät olleet yhteydessä D-vitamiinistatukseen. Löydösten pohjalta olisi tulevaisuudessa tarpeen tutkia tarkemmin D-vitamiinikorvaushoidon vaikutuksia tasapainomittareihin ja kiputiheyteen.
 • Göransson, Annette (2018)
  ABSTRACT Background and aim of the study: Recently the reliability and accuracy of traditional research methods of food intake have been questioned. Traditional methods have a tendency to underestimate the energy intake of the subject. Individuals’ ability to estimate the portion size, memory, and self-report affects the reliability. New technology offers new tools for nutritional research. Individuals’ food and energy intake can in theory be estimated from photographs showing the food portions and left over food. In this master’s thesis the aim is to investigate if food photographs of preschool children can be used in assessment of food consumption. The reference method in this research was weighted portion sizes. Active food photography method has not in fact been investigated on small children before. Design and methods: This master’s thesis is part of the DAGIS research project. The subjects (n=22) were children aged 3–6 years in two day care centers in Helsinki. The food intake of the subjects was photographed during lunch hour and snack time in the daycare setting with two cameras. All food items and left over food was also weighed. Research material includes also the children’s food diaries filled in by the daycare personnel. Portion size estimates from food photographs and food diaries were compared against the weighted portion sizes. Arithmetic means and standard deviations were calculated for different food groups. The difference between the weighed portion size and the estimated portion size was calculated with 95 % confidence interval. The geometric means with 95 % limits of agreement were also calculated for the ratio of weighted and estimated portion size. Bland-Altman figures were drawn to assess the agreement between methods. Results: This master’s thesis found that on average food photographs overestimated the portion sizes compared to the weighted portions (geometric mean 1,06). The estimations made from the photographs were in line with the food records in if they over or under estimated the portions in different food groups. When comparing the energy intake from the study meals this study found that there was no difference between the estimated energy intake from photographs and the energy intake from weighted portions (geometric mean 1,01). The differences made in the portion size estimation (over or underestimation) were seen only in part of the food groups in both estimation methods. Conclusion: This study found no difference between the energy intake estimated from the food photographs and weighed portions. This was an exceptionally good result compared to earlier studies where food photographs have underestimated subjects’ energy intake. The explanation for the difference in results may possibly be explained by the study design. In this study the food photographs were taken at the day care centers by researchers and the day care personnel filled in the food records. Third party report is different from self-report. Food photographs have hardly been studied in food consumption studies with small children before. The heterogeneity of the previous studies and the lack of validation of the different food photograph methods make the comparison of the study results difficult. This study suggests that food photographs could someday even replace the traditional methods. Before that can happen, we need more studies where the method has been validated and the study settings is well planned forehand. Food photographs would be a useful tool for nutritional studies especially in a busy day care environment. KEYWORDS: Dietary assessment: food intake, energy intake, digital photography, food photography, food records, portion size estimation, children
 • Lapinkero, Vesa (2020)
  Background and aim: Colorectal cancers (CRC) are the third most common type of cancer in men and the second most common in women worldwide. The risk for CRC is influenced by lifestyle factors, especially diet. The effect of diet on CRC risk is thought to be mediated by the liquid phase of the feces called fecal water (FW); the components in food or produced from food by the microbiome must be in soluble form to have an effect on the colon epithelial cells, especially on the proliferating cells at the bottom of the colonic crypts, and consequently on CRC risk. In this study, we examined how viability of cells from human colon cancer cell line HCA-7 was affected, when the cells were exposed to FW extracted from fecal samples from study participants eating diets with emphasis on either animal or plant protein sources. Additionally we tested, whether body mass index (BMI), pH of the FW, amount of N-nitroso compounds in feces (NOC), or intake of fiber, protein, calcium or energy correlate with viability. Materials and methods: 146 healthy voluteers (age 20–69, BMI 18,5–35) were randomly assigned to three intervention diet groups for 12 weeks. Protein content of the diets (target 17 E%) came from animal and plant sources in proportion of 70/30 % (ANIMAL-group, n=46), 50/50 % (50/50-group, n=44) and 30/70 % (PLANT-group, n=44). Food consumption was assessed using 4-day food records kept by the participants before and at the end of the intervention period. Fecal samples were collected from the same time periods. Fecal samples were diluted with water in ratio of 1:1 and homogenized, homogenate was ultracentrifuged, pH of the supernatant i.e. FW was measured and finally the FW was filtered sterile using a 0,22 μm filter. HCA-7-cells were first incubated roughly 24 h on 96-well cell culture plate in growth medium so that the cells were attached to the plate. Then three parallel FW samples in three different dilution (10 vol-%, 20 vol-% and 30 vol-%) from each study participant were added on to the plate, and the plate was further incubated exactly 24 h. After that, the amount of living cells was measured colorimetrically using WST-8-reagent. Viability (%) was determined by calculating the proportion of living cells in sample containing wells compared to the living cells in the control wells. Statistical significance of the differences of viability between the diet groups was tested by analysis of covariance (ANCOVA) using the viability at the baseline as covariate. Correlations were analyzed using Pearson’s correlation test. Results: FW samples were obtained from134 study participants. There was a statistically significant difference in viability between the groups’ means in samples with FW content of 30 vol-% (ANCOVA p=0,005). Viability (%) was smallest in the PLANT-group (co-variate adjusted mean 30,0 ± 1,9), and in the reciprocal comparison it differed from both the ANIMAL-group (37,8 ± 1,8; p = 0,011, Bonferroni correction) and the 50/50-group (37,1 ± 1,8; p = 0,021). At the end of the study, there were statistically significant correlation (p < 0,05) between viability and BMI in all of the FW contents (10 vol-%: Pearson correlation coefficient R = 0,210; 20 vol-%: R = 0,366; 30 vol-%: R = 0,319), pH of the FW in the FW contents of 20 vol-% (R = 0,204) and 30 vol-% (R = 0,249). The intake of protein (g/d) correlated in contents of 10 vol-% (R = 0,199) and 30 vol-% (R = 0,181). Also, the intake of protein in proportion to energy intake (E%) correlated in contents of 10 vol-% (R = 0,179) and 30 vol-% (R = 0,236). The intake of fiber, calcium and the amount of NOC:s in feces did not correlate with viability. Conclusions: In this study, the FW from the PLANT group reduced the viability of HCA-7 cells in vitro compared to the FW of the 50/50 ja the ANIMAL groups. This could indicate that increasing the consumption of plant-based protein sources and decreasing that of animal proteins may decrease the risk of CRC. To strengthen the current results, the exposure experiments should be replicated also using different colon cancer cell lines and a normal-like control cell line.
 • Håkansson, Linda (2020)
  Tausta: Tietoa väestön ruoankäytöstä tarvitaan väestön ravitsemustilan arviointiin ja seurantaan. Eri elintavoista ja sairauksien riskitekijöistä ruoankäyttö on yksi haastavimmin tutkittava ja mitattava tekijä. Päivittäistavarakauppojen ostotiedot tarjoavat uudenlaisen, objektiivisen ja edullisen aineiston väestön pitkäaikaisen ruoankäytön ja kulutustottumusten tutkimiseen. Suomessa päivittäistavaramarkkina on keskittynyt, joten jo yhden ketjun tiedoista voidaan saada kattavasti tietoa suomalaisten ruokaostoista. Aiemman tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että tutkielmassa käytettävän LoCard -aineiston tapaista, automaattisesti kanta-asiakasohjelmaan tallentuneita ostotietoja ei ole aiemmin käytetty tässä laajuudessa väestön ruokailutottumusten ja ruoankäytön arvioimiseen. Tavoitteet: Tämä tutkielma on osa Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston LoCard -tutkimushanketta, jossa yhteistyössä S-ryhmän kanssa hyödynnetään S-asiakasomistajien ostotietoja terveys- ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella eläinkunnasta peräisin olevien elintarvikkeiden ostoja LoCard -aineistossa ja vertailla kulutustietoja Luonnonvarakeskuksen (Luke) ravintotaseen sekä Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen tietoihin. Tarkastelun kohteena ovat liha, kala, kananmuna, maito ja maitovalmisteet sekä voi. Tavoitteena on ostojen ja ravintotaseen sekä kulutustutkimuksen kulutuksen vertailun pohjalta arvioida LoCard -ostoaineiston validiteettia ruoankäytön näkökulmasta ja pohtia voitaisiinko automaattisesti kertynyttä ostodataa hyödyntää elintarvikkeiden pitkän aikavälin kulutustietojen tarkastelussa ravintotaseen ja kulutustutkimuksen rinnalla. Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen pääaineistona oli erillisellä aineistopyynnöllä saatu osa-aineisto LoCard -tutkimuksen ostoaineistosta. Pyydetty aineisto sisältää Prismoista, S-marketeista, ABC-marketeista sekä Alepa- ja Sale -myymälöistä ostettujen eläinperäisten elintarvikkeiden ostomäärät tietojensa luovutukseen suostuneilta pääkortinhaltijalta vuoden 2017 ajalta sekä tietyt taustamuuttujat. LoCard -ostoaineiston tuoteryhmät luokiteltiin ravintotaseen pohjalta uusiksi ruokamuuttujiksi ennen aineistopyyntöä. Ostoaineistosta laskettiin eri ruokamuuttujien tunnusluvut ja arvioitiin ostot henkilöä kohden jakamalla kotitaloustason ostot kotitalouden koolla kaiken kokoisten kotitalouksien kesken sekä vain yhden hengen kotitalouksien keskuudessa. LoCard -ostoaineistoa verrattiin vuoden 2017 ravintotaseeseen sekä vuoden 2016 kotitalouksien kulutustutkimukseen arvioimalla ruokamuuttujien keskimääräinen kulutus (kg tai l/hlö/vuosi) pääryhmätasolla kaikista aineistoista ja laskemalla prosentuaaliset erot kulutuksessa eri aineistojen välillä. Lisäksi tarkasteltiin eri ruokamuuttujien suhteellisia osuuksia pääryhmien kulutuksesta aineistoittain. Tulokset: LoCard -aineiston tutkittavista (n=21 380) naisia oli 13 958 (65 %) ja miehiä 7422 (35 %). LoCard -aineistossa pääryhmätasolla eniten ostettiin maitoa (117 l), toiseksi eniten maitovalmisteita (84 kg) ja kolmanneksi lihaa (59 kg). Maidoista kevytmaitoa ostettiin eniten (53 l) ja toiseksi eniten rasvatonta maitoa (46 l). Maitovalmisteista juustoa ostettiin eniten (29 kg), jogurttia toiseksi eniten (26 kg) ja piimää kolmanneksi eniten (9 l). Muu liha -ryhmään kuuluvia tuotteita ostettiin keskimäärin 26 kiloa. Lihalajeista siipikarjanlihaa ostettiin eniten (15 kg) ja toiseksi eniten sianlihaa (lähes 11 kg). Ostomäärät henkilöä kohden olivat keskimäärin 52 % pienemmät verrattuna kotitaloustason ostomääriin, kun kaikki kotitaloudet oli huomioitu, ja keskimäärin 31 % pienemmät, kun ainoastaan yhden hengen kotitaloudet oli huomioitu. Maitoa kulutettiin pääryhmistä eniten kaikissa aineistoissa. Lihan, kalan ja kananmunien kulutus oli suurinta ravintotaseessa, kun taas maidon ja maitovalmisteiden kulutus oli suurinta LoCard -aineistossa, kun kulutus LoCardissa oli laskettu kotitaloustasolla. Maitovalmisteita ja voita ostettiin ravintotaseeseen ja kulutustutkimukseen nähden runsaasti: jogurtin, viilin, hapatettujen kermavalmisteiden, muiden tuoretuotteiden sekä juuston ostot kotitaloustasolla olivat suurempia kuin kulutus ravintotaseessa, ja voin kulutus oli suurinta LoCard-aineistossa, riippumatta siitä oliko kulutus laskettu kotitaloustasolla vai henkilöä kohden. Kalaa ostettiin vähän LoCard -aineistossa muihin aineistoihin verrattuna. Elintarvikkeiden kulutuksen suhteelliset osuudet olivat kulutusmääriä johdonmukaisempia eri aineistojen välillä. Eniten eroa oli lihan kulutuksessa: taseessa sianlihan osuus lihan kokonaiskulutuksesta oli 41 %, kun taas kulutustutkimuksessa ja LoCardissa muu liha -ryhmään kuuluvien tuotteiden kulutus oli lähes puolet lihan kokonaiskulutuksesta. Johtopäätökset: Eläinperäisten elintarvikkeiden ostot olivat melko hyvin linjassa ravintotaseen ja kulutustutkimuksen tietojen kanssa huolimatta aineistojen metodologisista eroista, mikä tukee käsitystä ostoaineiston käyttökelpoisuudesta ravitsemuksen seurannassa. Automaattisesti kerätyllä ostodatalla on ainutlaatuiset vahvuudet ja heikkoudet verrattuna muihin ruoankäytön tutkimusmenetelmiin, joten se tarjoaa uudenlaisen näkökulman ruokailutottumusten tutkimiseen. Tarvitaan kuitenkin lisää tutkimusta myös muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden kulutuksesta verrattuna ravintotaseeseen ja kulutustutkimukseen, jotta voidaan arvioida antavatko aineistot samansuuntaista tietoa kaikkien elintarvikeryhmien kulutuksesta. On myös syytä tutkia ostodatan olisi soveltuvuutta yksilötason ruoankäytön tutkimiseen, sillä datan haasteita on se, että ostoja kerätään sekä kotitalouden, että yksilön tasolla.
 • Kuusisalo, Hanna (2019)
  Introduction: The research on the effect of plant-based diets is needed in order to promote sustainability and to recommend diets containing more plant-based and less animal protein, at population level. Objective: The aim of this thesis was to study how replacing animal protein sources with plant-based protein affects the intake of energy, protein, total fat and saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids and n-3 and n-6 fatty acids, carbohydrates and the dietary fiber. Study compliance was assessed on the basis of protein intake (17 E%). Materials and methods: A 12-week clinical intervention study was carried out at the Department of Food and Environmental sciences in the University of Helsinki in spring 2017. This thesis includes data from 132 participants. The participants were randomized in three different groups which differed in their protein sources (animal versus plant-based protein): Group 1: 70 % of animal and 30 % of plant-based protein; Group 2: 50 % animal and 50 % plant-based protein; Group 3: 30 % animal and 70 % plant-based protein. Participants kept food diary for 4 days, both before the intervention and on the 12th week of the intervention. The differences between the intake of the energy-yielding nutrients were compared between the groups with variance analysis and Bonferroni test, and within the groups with t-test. The compliance was determined based on the intake of protein on 12th week of the intervention. Results: Compared to the baseline, the intake of the protein decreased in group 3 and did not reach 17 E%. In groups 2 and 3 the intake of saturated fatty acids decreased (p<0,001) and the intake of polyunsaturated fatty acids (p<0,001), n-6 (p<0,001) and n-3 fatty acids (G2: p<0,001; G3: p=0,016) increased. The intake of dietary fiber increased in groups 2 and 3 (p<0,001). During the intervention the intake of protein in group 3 (14,3 E%) was lower compared to group 1 (17,6 E%) and group 2 (16,3 E%). Compared to group 1, the intake of n-3 -fatty acids in groups 2 (p=0,004) and 3 (p=0,024) was higher and the differences were statistically significant. There were statistically significant differences in the intake of saturated, polyunsaturated and n-6-fatty acids and dietary fiber between the groups and the differences were statistically significant. The intake of saturated fatty acids was highest in group 1 and lowest in group 3. The intake on polyunsaturated and n-6-fatty acids and dietary fiber was highest in group 3 and lowest in group 1. Conclusions: When animal protein sources were replaced with plant-based protein sources, the intake of dietary fiber and unsaturated fatty acids increased, while the intake of saturated fatty acids and protein decreased. When animal protein sources were replaced with plant-based protein sources, the quality of the diet changed to correspond better to the Finnish nutrition recommendations.
 • Puranen, Taija (2010)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kotona asuvien 65-84 -vuotiaiden ruoankäyttöä ja ravintoaineiden saantia. Tarkasteltavana olivat miesten ja naisten väliset erot sekä koulutuksen, siviilisäädyn, asumismuodon (yksin/muiden kanssa) ja koetun terveydentilan yhteydet ruoankäyttöön ja ravintoaineiden saantiin.Tutkimuksen aineistona oli Terveys 2000 –tutkimukseen osallistuneet 65-84 -vuotiaat 1195 henkilöä, joista miehiä oli 467 (39 %) ja naisia 728 (61 %). Terveys 2000 -tutkimuksen ravintokysely toteutettiin käyttäen validoitua frekvenssikyselylomaketta. Naisilla oli paremmat ruokatottumukset kuin miehillä. Naiset käyttivät miehiä enemmän kasviksia ja hedelmiä. Naiset myös saivat ravinnostaan miehiä enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja, kuitua, A-vitamiinia, folaattia ja C-vitamiinia. Miehillä vehnän ja pastan kulutus oli runsaampaa kuin naisilla ja he saivat ravinnostaan enemmän suolaa ja alkoholia. Laskennallinen energian saanti oli miehillä keskimäärin 2418 ja naisilla 2318 kilokaloria vuorokaudessa. Hiilihydraattien osuus kokonaisenergiasta oli suomalaisia ravitsemussuosituksia vähäisempää, rasvan ja etenkin tyydyttyneen rasvan osuuden ollessa suosituksia suurempi. Muilta osin energiaravintoaineiden osuudet kokonaisenergiasta vastasivat suosituksia. Kuidun saanti oli riittävää ja sakkaroosin sekä alkoholin osuudet kohtuullisia molemmilla sukupuolilla. Vitamiinien saanti oli riittävää D-vitamiinia lukuunottamatta. Yksin asuvien miesten ja leskimiesten folaatin saanti jäi hieman alle suositusten. Suolan saanti oli suosituksiin nähden runsasta sekä miehillä että naisilla. Korkea koulutus oli miehillä yhteydessä runsaampaan kasvisten kulutukseen ja suurempaan C-vitamiinin saantiin. Matalamman koulutustason omaavilla miehillä vehnän ja pastan kulutus oli muita suurempaa. Korkea koulutus oli naisilla yhteydessä vähäisempään tyydyttyneen rasvan saantiin. Naimisissa tai avoliitossa olevat miehet käyttivät muita miehiä enemmän kasviksia ja saivat ravinnostaan enemmän proteiinia. Myös heidän C-vitamiinin saantinsa oli muita miehiä runsaampaa. Naisilla siviilisäädyn yhteys ruoankäyttöön oli erilaista kuin miehillä. Naimattomien naisten ryhmään kuuluvat söivät eniten hedelmiä. Naimisissa olevien ja naimattomien naisten kuidun saanti oli muita runsaampaa. C-vitamiinin saanti oli suurinta eronneilla ja naimattomilla naisilla. Yksin asuvat miehet käyttivät jonkun kanssa asuvia vähemmän kasviksia ja saivat ravinnostaan vähemmän proteiinia. Naisilla asumismuodolla ei ollut yhteyttä ruoankäyttöön, mutta yksinasuvat naiset saivat ravinnostaanenemmän kalsiuimia kuin ne, joiden talouteen kuului useampia henkilöitä. Oman terveytensä huonoksi arvioivat miehet käyttivät vähemmän ruista kuin muut. Naiset, jotka kokivat terveytensä huonoksi käyttivät muita vähemmän hedelmiä ja alkoholia. Sekä miehillä että naisilla huonoksi koettu terveydentila oli yhteydessä runsaampaan suolan saantiin.
 • Räsänen, Sari (2013)
  Maternity and child health clinics have a central role in preventing childhood obesity and providing the entire family with lifestyle counselling. The Pilot Intervention Study on Diet of Toddlers in Finland aims at evaluating the feasibility of a nutrition intervention in child health clinics. The Resourceful Family counselling method developed by the Finnish Heart Association is a family-centred and empowerment-based method employed in child health clinics that are part of the nutrition intervention group in the Pilot Intervention Study on Diet of Toddlers in Finland. The aim of this thesis was to describe the discussions about lifestyle issues in child health clinic. Another aim was to evaluate the translation of the principles and objectives of the Resourceful Family method into practice. Ten child’s one-year visits to child health clinic recorded in the Pilot Intervention Study on Diet of Toddlers in Finland were analyzed in this study. The check-up visits had been recorded in three child health clinics where the nutrition intervention was carried out. The research method was content analysis. The most frequent themes in discussions about lifestyle during the child’s one-year visit to child health clinic were: adjusting of the child to the family diet, milk or milk products in the child’s diet and vitamin D supplementation of the child (discussed during 8/10 child health clinic appointments). Salt in food preparation was also a common theme (6/10). In nearly all of the appointments (9/10) one or more theme related to the lifestyle of parents and/or the entire family was discussed. The nurse mostly controlled the counselling situation by bringing up new topics. The nurses invited families to participate in the discussions in more than half of the appointments in accordance with a specific guidance practice part of the Resourceful Family counselling method. The nurses linked the invitation to the Resourceful Family card. They provided families with information in a neutral manner. Some of the information provided was client-centred. Discussions related to changing habits were evident in more than half of the appointments. These discussions did not lead to setting specific goals or creating plans due to the lack of guidance practices aimed at helping the family proceed in the change process. Family-centred and resource-based lifestyle counselling should be developed especially regarding motivating the family and supporting the family members in the change process. Thus the importance of these two areas of counselling should be emphasized in the education of nurses.