Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Scandinavian Languages"

Sort by: Order: Results:

 • Mezhevich, Olga (2013)
  Syftet med avhandlingen är att kartlägga och förklara vilka strategier som tillämpas vid översättning av kulturbundna element i svenskspråkiga beskrivningar av rysk kultur. Jag undersöker hur kulturspecifika ord och uttryck överförs samt vilka faktorer som påverkar valet av strategier för språkparet ryska-svenska. Forskningsmaterialet består av en reseguide och två reseskildringar över S:t Petersburg: 1) S:t Petersburg: en guidebok 2) S:t Petersburg. Metropolen runt hörnet och 3) Entusiasternas väg från Leningrad till S:t Petersburg. För den kvalitativa analysen skapas en analysmodell där materialen delas in i tre kulturella områden: sevärdheter och geografiska namn; seder, bruk och livsstil; konst, litteratur, arkitektur, musik. Därtill analyserar jag kort element som är knutna till stadens historia. För varje område genomför jag en analys av tillämpade översättningsstrategier: lån (inklusive direkt lån), direkt översättning, hybrid, beskrivning och analogi. I varje delanalys förklarar jag också hur grafiska och strukturella särdrag bidrar till översättning och markering av kulturbundna element i texten. Resultatet visar att alla fem översättningsstrategier är användbara men i olika grad. I alla tre kulturella områden, samt vid beskrivningar av historia, är strategierna lån, direkt översättning och beskrivning produktiva. Vad gäller strategierna hybrid och analogi framstår de som effektiva enbart vid vissa tillfällen. För att överföra både form och betydelse tillämpas ofta flera strategier tillsammans och olika kombinationer av dem kan användas. Grafiska särdrag som kursiv, citatecken, fetstil, primär- och sekundäranvändningar av samma element bidrar till markering av översatta kulturbundna element i texten. Som det framgår av analysen av mitt material finns det också faktorer som kan påverka valet av översättningsstrategi. Till de här faktorerna hör det kulturella område som beskrivs och texttypen.
 • Fransman, Jessica (2011)
  Syftet med studien är att undersöka sydfinlandssvenska högskolestuderandes kännedom om och inställning till ett urval finlandssvenska ord och uttryck samt till dessa ords allmänsvenska motsvarigheter. För att undersöka detta har jag gjort en enkätundersökning bland svenskspråkiga högskolestuderande i Helsingfors. Jag undersöker i vilken utsträckning informanterna använder finlandssvenska ord och uttryck och i vilken utsträckning allmänsvenska. Jag undersöker även vilka finlandssvenska ord och uttryck de använder mest och vilka minst, samt vilka allmänsvenska ord och uttryck de använder mest och vilka minst. Dessutom undersöker jag om informanternas språkliga bakgrund har ett samband med deras kännedom om och användning av finlandssvenska respektive allmänsvenska ord och uttryck. Avsikten med den här undersökningen är att öka kunskapen om hur unga finlandssvenskar förhåller sig till sin finlandssvenska varietet samt till den allmänsvenska varieteten som de i vuxen ålder förutsätts behärska åtminstone i någon mån. Idén till enkätundersökningen kommer från Margareta Södergårds och Sofie Tjärus studie Blivande barnträdgårdslärares syn på finlandismer (2008). Urvalet finlandismer kommer från en mindre undersökning Goda och onda finlandismer som Mikael Reuter (2004) har gjort bland en grupp finlandssvenska och sverigesvenska språkvårdare. Sammanlagt ingår 55 finlandismer av olika slag i enkäten. För varje finlandism finns det även en eller fler allmänsvenska motsvarigheter och sammanlagt ingår därför 122 ord och uttryck i enkäten. Mina informanter är 162 studerande vid två svenska högskolor i Helsingfors. För att få reda på relevanta bakgrundsfakta om informanterna har jag använt samma formulär som Therese Leinonen i Svenskan i Finland ett språk i kläm? (Leinonen & Tandefelt 2000). Jag har utgående från informanternas generella språkanvändning delat in dem i tre grupper. En grupp vars vardag är finskdominerad, en vars vardag är svenskdominerad och en vars vardag utspelar sig till ungefär lika stor del på svenska som på finska. Undersökningen är kvantitativ och för att behandla materialet har statistikprogrammet SPSS använts. Studien visar att informanterna förhåller sig rätt lika till finlandismerna och de allmänsvenska orden och uttrycken. De känner ungefär lika bra till de finlandssvenska och de allmänsvenska orden och uttrycken, men de prefererar ändå i viss mån finlandismerna framför de allmänsvenska orden och uttrycken. Mina informanter förefaller i viss mån vara mer accepterande mot finskpåverkade finlandismer än vad Reuters (2004) informanter är, och de förhåller sig mindre positiva till metaforiska uttryck än vad Reuters informanter gör. Informanter med en svenskspråkig vardag verkar använda allmänsvenska ord och uttryck i högre utsträckning än vad informanterna med en finskspråkig vardag gör. Resultaten tyder dessutom på att informanterna med en svenskspråkig vardag också känner till fler allmänsvenska ord och uttryck även om de inte alltid själva är beredda att använda dem. Studien visar även att informanter med en svenskspråkig vardag använder en del metaforiska uttryck mer än vad informanterna med en finskspråkig vardag gör. Det är överlag tydligt att undersökningens informanter, finlandssvenska högskolestuderande från södra Finland, varken har en speciellt stor kännedom om metaforiska uttryck eller en speciellt positiv inställning till dessa. Bristande behärskning av metaforiska uttryck, idiom och kollokationer kan ses som ett första steg mot språkförlust och sett ur den synvinkeln är resultatet oroväckande. Det stärker den rådande uppfattningen att allt inte står helt rätt till med den svenska språkbehärskningen bland unga finlandssvenskar.
 • Toivio, Emmi (2015)
  Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia ja vertailla, miten suomen- ja ruotsinkieliset keskustelevat tavatessaan keskustelukumppaninsa ensimmäistä kertaa. Analyysi keskittyy keskustelunaloitukseen, keskustelunaiheisiin sekä multimodaaliseen keskustelupalautteeseen. Multimodaalinen kommunikaatio on verbaalisen sekä ei-verbaalisen yhtäaikaista käyttöä ja tähän tutkielmaan olen valinnut analysoida nyökkäysten ja dialogipartikkelien yhtäaikaista esiintymistä. Tutkin syvemmin muun muassa sitä, millä tervehdyksillä keskustelijat aloittavat keskustelun, miten he esittelevät itsensä sekä sitä, onko keskustelunaiheilla tietty esiintymisjärjestys. Tutkimukseni taustalla on mielenkiinto kartoittaa tarkemmin ensimmäisiä keskusteluita vuorovaikutteisena ilmiönä. Tutkielmani aineisto koostuu yhteensä 24 videoidusta järjestetystä keskustelusta, joista 12 on suomen- ja 12 ruotsinkielisiä. Analyysini perustuu näiden keskusteluiden viiteen ensimmäiseen minuuttiin. Suomenkieliset keskustelut nauhoitettiin Tampereella ja ruotsinkieliset Göteborgissa, Ruotsissa. Aineisto kerättiin alun perin pohjoismaisen NOMCO-projektin aikana, jonka tavoitteena oli kehittää ja analysoida multimodaalisen kommunikaation korpus sekä vertailla erilaisia kommunikatiivisia toimintoja suomalaisissa, ruotsalaisissa sekä tanskalaisissa keskusteluissa. Metodini perustuu keskustelunanalyysiin, tarkemmin sanottuna vuorovaikutteiseen lingvistiikkaan (engl. interactional linguistics), jonka mukaan tärkeintä keskusteluissa on se, miten vuorovaikutus ja kieli vaikuttavat toisiinsa. Keskustelupalautteita analysoin kvantitatiivisesti laskemalla nyökkäysten, dialogipartikkeleiden ja näiden yhteisen käytön frekvenssit. Analyysistä käy ilmi, että vaikka suomen- ja ruotsinkieliset keskustelut rakentuvat suurimmilta osin samalla tavalla, niistä löytyy myös selkeitä eroja. Kiinnostavimpia löytöjä on se, että ruotsinkieliset keskustelijat kyselevät enemmän keskustelukumppaneiltaan heidän asuinpaikastaan ja alkuperästään. Suomenkieliset keskustelijat ottavat kyseiset aiheet esille vain kahdessa keskustelussa, kun taas ruotsalaiset tekevät niin jopa kuudessa keskustelussa. Toinen mielenkiintoinen havainto on se, että ruotsalaisille keskustelijoille on tavanomaista päättää keskustelun alussa tapahtuva esittelysekvenssi joko toistamalla keskustelukumppanin nimen tai lausumalla trevligt, jonka oletan olevan lyhennys fraasista trevligt att träffas (suomenkielinen vastine hauska tutustua). Suomenkielisissä esittelysekvensseistä ei löydy vastaavaa lopetusvuoroa. Edellä mainittujen lisäksi eroja löytyy suomalaisten ja ruotsalaisten keskustelijoiden palautteenannossa. Ruotsalaiset antavat enemmän multimodaalista palautetta, kun taas suomalaiset nyökkäilevät useammin sekä käyttävät enemmän dialogipartikkeleita (esim. joo, nii(n) tai okei). Kielten välisten erojen lisäksi myös puhujakohtaiset erot ovat ajoittain merkittäviä: osa antaa jatkuvasti palautetta kun taas osa tekee sitä huomattavasti harvemmin.
 • Castrén, Kaisa (2012)
  Tutkielmassa tarkastellaan reseptiivisesti monikielisiä suomi-ruotsi keskusteluja Suomessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia yleispiirteitä keskusteluissa voidaan havaita olevan, minkälaisia kielellisiä resursseja keskustelijat käyttävät ja miten kommunikaatio onnistuu, kun osanottajat keskustelevat eri kielillä. Tutkimusmateriaalina on kaksi ryhmäkeskustelua, jotka on nauhoitettu ja videoitu Helsingin yliopistolla vuonna 2007 DYLAN-projektin yhteydessä. Ryhmissä on sekä suomen- että ruotsinkielisiä osanottajia ja keskustelujen moderaattori on rohkaissut heitä käyttämään keskustelussa omaa äidinkieltään. Reseptiivisellä monikielisyydellä tarkoitetaan sitä, että keskustelukumppanit käyttävät omia äidinkieliään, mutta omaavat tarpeeksi vähintään passiivisia taitoja keskustelukumppanin äidinkielessä pystyäkseen ymmärtämään sitä. Reseptiivisen monikielisyyden käyttö on tavallisempaa lähikielten välillä, jolloin ymmärrys perustuu usein omaan äidinkieleen. Kommunikointitapaa voidaan kuitenkin käyttää myös ei-lähikielten kanssa, kuten suomen ja ruotsin tapauksessa. Suomessa toisen kotimaisen kielen ymmärrystä ja osaamista voidaan kutsua opituksi reseptiiviseksi monikielisyydeksi, erona luontaiseen reseptiiviseen monikielisyyteen, jossa ymmärrys perustuu kielten samankaltaisuudelle. Tutkielmassa tarkastellaan reseptiivisesti monikielisen keskustelun piirteitä keskusteluanalyysin työkalujen avulla, erityisesti vuorojen, dialogipartikkeleiden ja koodinvaihtelun kautta. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, miten johdonmukaisesti osanottajat käyttävät omaa äidinkieltään ja miten tasapainossa keskustelun kaksi kieltä ovat sekä siihen, miten osanottajat kommentoivat kielten käyttöä keskustelussa. Yleisesti ottaen osallistujat käyttävät omaa äidinkieltään, mutta kielenvaihtoa keskustelun kahden kielen välillä esiintyy myös. Ruotsinkieliset osallistujat tekevät suomenkielisiä puheenvuoroja huomattavasti enemmän kuin suomenkieliset ruotsinkielisiä, mutta myös suomenkielisiltä kuullaan muutamia ruotsinkielisiä vuoroja. Suomen- ja ruotsinkielisten puheenvuorojen määrät keskusteluissa ovat suhteellisen tasaiset ja keskustelujen kaksi kieltä ovat hyvässä tasapainossa joitakin pidempiä yksikielisiä sekvenssejä lukuun ottamatta. Tutkielmassa havaitaan, että dialogipartikkelit, eli minimipalautteet, vaikuttavat suuresti keskustelun sujuvaan etenemiseen. Dialogipartikkeleiden avulla keskustelijat voivat osoittaa senhetkiselle puhujalle kuuntelevansa, olevansa samaa tai eri mieltä tai haluavansa puhujan jatkavan. Kaikki osanottajat käyttävät dialogipartikkeleita ahkerasti ja monipuolisesti: keskusteluissa esiintyy tasaisesti sekä suomen- että ruotsinkielisiä dialogipartikkeleita ja niitä käytetään sekä saman että erikielisten puheenvuorojen yhteydessä. Keskustelujen käytetyin dialogipartikkeli heti erilaisten hyminä-äänien jälkeen on joo [jå:], joka on hyvin yleinen sekä suomessa että suomenruotsissa ja toimii näin ollen hyvin neutraalina ja kieleen kantaa ottamattomana minimipalautteena. Myös koodinvaihtelua englantiin esiintyy sekä suomen- että ruotsinkielisten osanottajien puheenvuoroissa. Englanninkieliset osiot ovat usein lyhyitä, muutaman sanan lausahduksia. Ne liittyvät usein jotenkin kaikkia osanottajia yhdistävään yliopistomaailmaan ja toimivat näin ollen nk. avainsanoina, jotka edistävät yhteisymmärrystä. Tutkielma osoittaa, että reseptiivisesti monikielinen suomi-ruotsi -keskustelua on mahdollista käydä sujuvasti ja että muutamat seikat edesauttavat kommunikaation onnistumista. Näitä ovat mm. yksilöiden ja kieliyhteisön tietoisuus kuvaillun kaltaisesta kommunikaatiomuodosta sekä kaikkien olemassa olevien - niin kielellisten kuin ei-kielellistenkin - resurssien käyttäminen. Reseptiivinen monikielisyys vaatii myös käyttäjiltään epämukavien tilanteiden sietokykyä sekä päättäväisyyttä pysytellä äidinkielessään vaikka keskustelupari käyttää toista kieltä. Reseptiivisesti monikieliset keskustelut syntyvät harvoin spontaanisti ja usein niiden taustalla on keskustelijoiden välinen sopimus yhteisestä kommunikointitavasta. Tutkielma ei ota kantaa Suomen medioissa käytyyn keskusteluun kotimaisten kielten tärkeydestä tai asemasta vaan osoittaa, että on olemassa myös erilaisia ja joustavia kielenkäyttötapoja, joilla yhä useampi ei-ruotsinkielinen pääsee kielen vaikutuksen alaiseksi ja ruotsin kieli vastaavasti voi saada useampia käyttöalueita.
 • Puro, Aleksina (2013)
  Tutkielma käsittelee ruotsin kielen päälauseiden monimerkityksisyyttä, joka johtuu sanojen några ja inte sekä många ja inte välisestä epäselvästä vaikutusalasuhteesta lauseessa. Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko tällainen monimerkityksisyys ainoastaan teoreettista, vai onko se merkityksellistä myös käytännössä. Tutkimus pohjautuu kielioppisääntöihin, jotka selittävät monimerkityksisyyden mahdollisuutta ruotsin kielessä. Tällaiset säännöt liittyvät erityisesti päälauseen sanajärjestykseen sekä sanoihin (esim. tietyt kvanttorit kuten några ja många ), joiden vaikutusalalla on merkitystä koko lauseen tulkintaan. Tulkinnassa oleellista on myös lauseen konteksti, sillä aidossa kielenkäytössä lauseet eivät esiinny irrallaan asiayhteydestään. Tutkimuksen aineiston pohjana on Göteborgin yliopiston Kielipankin korpus, joka sisältää lehtiartikkeleita vuodelta 2001. Oma aineistoni rajoittuu korpuksesta löytyviin monimerkityksisiin lauseisiin sekä niitä ympäröiviin konteksteihin. Aineisto on kaksiosainen, sillä kvanttorit några ja många käsitellään erikseen kieltosanan inte kanssa. Yhteensä aineistossa on 41 kvantitatiivisin menetelmin kerättyä teoreettisesti monimerkityksistä lausetta. Lauseiden analysointi on kvalitatiivista, ja se toteutetaan sekä lause- että kontekstitasolla. Kontekstin tulkintaan sovelletaan tekstianalyysin menetelmiä. Tutkimuksesta ilmenee, että autenttisessa kirjoitetussa kielessä käytetään monimerkityksisiä lauseita, joita ei voi tulkita ilman kontekstia. Merkittävää on kuitenkin, että monimerkityksisyys häviää kontekstin myötä. Tämä tarkoittaa, että monimerkityksisyys ei ole huomattavaa aidossa kontekstisidonnaisessa kielenkäytössä. Mielenkiintoinen tulos on myös tulkinnallinen ero kvanttoreiden några ja många välillä. Kvanttori några kuuluu lähes poikkeuksetta kieltosanan inte vaikutusalaan, kun taas kvanttori många määrittelee kieltosanan tulkinnan. Variaatiota näistä tulkinnoista ei juuri löydy, mikä kyseenalaistaa monimerkityksisyyden myös lausetasolla. Aihe vaatii vielä lisätutkimusta, mutta tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että monimerkityksisten lauseiden tulkinta on hyvin säännönmukaista. Eri tulkintamahdollisuuksia ei käytetä, vaan lauseet tulkitaan systemaattisesti kvanttoreille några ja många ominaisella tavalla.
 • Koskinen, Katja (2014)
  Tutkielman tavoitteena on tarkastella sekä sukupuolen vaikutusta keskusteluun että keskustelua sukupuolesta. Tutkimusaineistona käytetään viiden nuoren leiri-illan aikana nauhoittamaa 90 minuutin pituista äänitallennetta. Tutkittavat vuorovaikutukselliset ilmiöt ovat puhetilan jakautuminen, dialogipartikkelit (palautteet) ja nauru. Tutkimuksessa analysoidaan sekä ryhmätilanteita että kahden tytön ja kahden pojan kahdenkeskisiä keskusteluita. Tarkoituksena on selvittää, millaista tyttöjen ja poikien kielenkäyttö on eri tilanteissa. Tämän lisäksi analysoidaan keskusteluissa esiin tulevia sukupuoli- ja seksuaalikäsityksiä. Tutkielman teoriataustana on keskusteluntutkimus ja sosiolingvistiikka. Tutkimusmenetelmänä puolestaan on keskustelunanalyysi, jonka tukena käytetään kvantitatiivisia laskelmia puheenvuoroista, sanamääristä, dialogipartikkeleista ja naurusta. Tutkimus osoittaa, että näiden nuorten keskusteluissa ei ole havaittavissa toisen sukupuolen dominointia, mutta eroavaisuuksia löytyy. Kummatkin tytöt käyttävät ryhmäkeskusteluissa puhetilasta noin viidesosan ja sijoittuvat puhemäärällään ryhmän keskivaiheille. Pojat sijoittuvat puolestaan ääripäihin, yksi puhuu määrällisesti eniten, yksi vähiten, ja yhdellä on selkeästi muita pidemmät puheenvuorot. Kaikkien poikien vuorot ovat keskimäärin hieman pidempiä kuin tyttöjen. Tytöt nauravat ja käyttävät enemmän palautteita kuin pojat. Tyttöjen kahdenkeskinen keskustelu ei eroa merkittävästi ryhmäkeskusteluista. Puhetila jakaantuu suhteellisen tasaisesti ja keskustelu pysyy vaivatta käynnissä. He tukevat toisiaan palautteiden avulla ja nauruakin esiintyy, tosin ei yhtä paljon kuin ryhmäkeskusteluissa. Kahden pojan keskustelu on puolestaan tilanteena hyvin erilainen. Ryhmäkeskusteluissa eniten puhuva poika on tässä tilanteessa selkeästi hiljaisempi osapuoli, ja ryhmässä vähiten puhuva käyttää kaksi kolmasosaa puhetilasta. Keskustelu ei juurikaan sisällä palautteita tai naurua, tahti on verkkainen ja taukoja on paljon. Nuorten keskusteluissa esiintyy paljon heteronormatiivisia käsityksiä ja ajatuksia sukupuolesta ja seksuaalivähemmistöistä, mutta puhe ei ole yksinomaan sellaista. Sanoja bög ja transu käytetään paljon, etenkin kun puhutaan jollakin lailla erottuvista tai normista poikkeavista pojista/miehistä. Tällainen sukupuolisuuteen viittaava kielenkäyttö näyttäisi liittyvän myös ryhmänsisäiseen hierarkiaan.