Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Diversity Linguistics"

Sort by: Order: Results:

 • McKenzie, Emma (2020)
  This project is a corpus-based study on numeral + noun phrases in Scottish Gaelic. The typical pattern in Scottish Gaelic is to use a singular noun after numerals one and two and a plural noun after numerals three through ten. However, there are some nouns that do not follow this expected pattern. These exceptions are called numeratives and there are three different categories of numeratives in Scottish Gaelic: duals, numeratives identical in form to a singular, and numeratives with a form that differs from singular and plural and only used with numerals. This study aims to find which nouns have numerative forms and how their use varies diachronically and between dialects. While numeratives have been more researched in Welsh and Irish, there is not much research on numeratives in Scottish Gaelic. Ò Maolalaigh (2013) did a more restricted corpus study to find what nouns use singular after numerals three through ten. The past research provides a good comparison for my results and gives me a good foundation to expand on. From the past research, there seems to be a semantic relationship between the kinds of nouns that have numerative forms, so I sort my results into semantic categories as well. I also look at numeratives from the perspective of linguistic complexity since Scottish Gaelic is a minority language with a large proportion of L2 speakers. This project uses Corpas na Gàidhlig (the Corpus of Scottish Gaelic), which is part of the University of Glasgow’s Digital Archive of Scottish Gaelic. I search the corpus for numerals two through four to see which nouns use numeratives and how consistently they use them. I also look at how frequently numeratives are used diachronically and how usage varies across dialects. I focus especially on nouns that have a high number of numerative tokens to see if there is a pattern in their usage. In my results, I found 47 nouns that use a dual form and 105 nouns that use a numerative identical in form to a singular. The overall findings for numerative use are that dual use is decreasing, while use of numeratives identical in form to singular has been increasing since 1900-1949. The semantic category with the most dual tokens is natural pairs. The nouns with numeratives identical in form to singular tend to be nouns frequently used with numerals, such as measurement words.
 • Vilenius, Tuisku (2021)
  Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa suomalaisten saamelaiskuvasta selvittämällä, miten suomalaiset kuvailevat saamelaisia ja saamelaisuutta internetkeskusteluissa. Tutkin, mitkä ovat yleisimmät saamelaisiin ja saamelaisuuteen liittyviin teemoihin viittatessa käytetyt adjektiivit, miten ne ovat muuttuneet ajan mittaan, sekä mitkä diskurssit vaikuttavat keskustelijoiden valitsemien adjektiivien taustalla. Tutkimuksen korpusaineistona ovat Suomi24-keskustelupalstan keskustelut vuosina 2001-2017. Aineistossa olevat saamelaisiin viittaavat adjektiivit on analysoitu kriittisen diskurssianalyysin ja alkuperäiskansatutkimuksen näkökulmasta. Analyysin näkökulma on sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen. Tutkimuksen tuloksena saatuja adjektiiveja on verrattu aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta tunnistamiini stereotyyppeihin saamelaisista ja muista alkuperäiskansoista, sekä aiempaan saamelaisdiskursseja käsitelleeseen tutkimukseen. Tutkimuksen kattamalla ajanjaksolla saamelaiskeskustelujen määrä Suomi24:ssä on kasvanut merkittävästi. Tämä osoittaa, että suomalaisten kiinnostus saamelaisia kohtaan on lisääntynyt. Saamelaiskeskustelun sisältö ei kuitenkaan ole muuttunut merkittävästi, vaan samat adjektiivit ovat säilyneet saamelaisten kuvauksissa yleisimpinä koko tutkimuksen kattaman ajan. Saamelaisista keskustellaan pääasiallisesti palstoilla, jotka on tarkoitettu saamelaisalueen paikkakunnille tai nimenomaisesti saamelaiskeskustelulle, mikä kertoo saamelaisuuden näkymättömyydestä yhteiskunnassa. Tutkimuksen perusteella saamelaisia määritellään kahden keskeisen diskurssin kautta: aitous- ja muinaisuusdiskurssin. Toisaalta saamelaiskeskustelu keskittyy saamelaismääritelmän ympärille muodostuneeseen aitousdiskurssiin, jossa keskustelijoiden tavoitteena on määrittää, kuka tai millainen on aito saamelainen. Toisaalta saamelaisia pidetään muinaisena kansana, joka elää perinteidenkunnioittamisen kautta, mutta jolle ei ole paikkaa nykyajassa. Saamelaisten nykyisen monimuotoisuuden kieltäminen toiseuttaa saamelaisia yhteiskunnassa ja kertoo, että suomalaisilla on vain vähän käsitystä saamelaisten tämän hetkisestä elämästä Suomessa.
 • Hietala, Ville (2018)
  Tutkielmassa tarkastelen, missä tilanteissa japaninkielisessa chat-keskustelussa esiintyy tyylinvaihtoa da-tyylistä desu/masu-tyylin. Nämä tyylit ovat osa laajempaa kokonaisuutta, keigoa, joka suomeksi käännetään usein kohteliaisuuskieleksi. Japanin kielessä sosiaalinen asema on koodattu kohteliaisuusmuodoilla liki jokaiseen virkkeeseen, eli puhujan on tehtävä valinta da-tyylin ja desu/masu-tyylin välillä kuulijasta ja kontekstista riippuen. Da-tyyli on epämuodollinen, läheisten ihmisten käyttävä tyyli, desu/masu-tyyliä sen sijaan käytetään sosiaalisesti korkeammassa asemassa olevia henkilöitä puhuteltaessa. Todellisuus ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä tyylinvaihtoa esiintyy myös epämuodollisissa tilanteissa, joissa perustaso on da-tyyli. Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet ennen kaikkea puhuttua kieltä, joten tutkimus täydentää huomiotta jääneen kirjoitetun median vaikutuksen kielenkäyttöön. Internetin keskustelut ovat erittäin epämuodollisia, minkä vuoksi tyylinvaihdon voisi olettaa olevan erittäin vähäistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa tyylinvaihtoa on selitetty tyylinvaihtoon sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden lisäksi myös diskurssin hallintaan liittyviä tekijöillä sekä kohteliaisuudella. Teorialuvussa tarkastelen siksi nimenomaan japanin kieleen liittyvää tutkimusta sekä verkkokielen tutkimuksen nykytilannetta. Aineisto koostuu videostriimauspalvelu Twitchin 25 eri kanavan chat-huoneista, joiden osallistujamäärä vaihtelee viidestä yli viiteensataan. Analysoin aineistoa kvalitatiivisesti keskusteluanalyyttisin metodein, mutta analyysin tueksi aineistosta pystyi myös luomaan tilastoja desu/masu-tyylin esiintymisfrekvensseistä. Tutkimusessa haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitä kommunikatiivisia funktioita desu/masu-muodolla on anonyymissä keskustelussa, jonka perustaso on da-tyyli? 2) Millä tavalla käytetty media vaikuttaa puhetason valintaan? 3) Millä tavalla anonyymiys ja keskustelun tuttavallisuus vaikuttavat toisiinsa? Analyysiluvussa esittelen erikseen tyylinvaihdolle yhdeksän eri funktiota, joita keskustelussa havaitsin, minkä jälkeen tarkastelin havaintoja aikaisemman teorian valossa. Vaikka keskustelijat pysyttelivät nimimerkkien takana, pysyi keskustelu kohteliaana ja tuttavallisena riippumatta siitä, kuinka tuttuja keskustelijat olivat toisilleen. Funktiot jakautuvat pääasiassa kolmeen eri pääluokkaan, jotka ovat: 1) psykologiset ja sosiaaliset tekijät, 2) diskurssin hallinta ja 3) tyylikeino. Näistä ensimmäiset kaksi ovat myös puhutussa kielessä havaittuja kategorioita, mutta desu/masu-tyylin käyttämistä henkilökohtaisena tyylikeinona esiintyi erittäin runsaasti. Tutkimus ei kuitenkaan pysty selittämään, miksi toiset käyttivät desu/masu-tyyliä usein ja toiset eivät juuri koskaan kontekstin pysyessä täysin samana. Ilmiön tarkastelussa täytyisi olla riittävästi tietoa iän ja sukupuolen kaltaisista sosiolingvistisistä muuttujista, mikä on verkkokielen tutkijoille merkittävä haaste.
 • Spur, Maristella (2021)
  This thesis investigates the roots of Koryo-mar, an endangered language currently spoken by Korean diaspora communities (also called Koryo-saram, lit. ‘Koryo-people’) in post-Soviet countries, such as Kazakhstan and Uzbekistan, to which they had been deported in 1937 from the Russian Far East (RFE). By the end of the 19th century, the language of the first Korean immigrants to the RFE, for the most part peasants from the Northeastern province of Hamgyŏng, had already caught the interest of a few scholars, among which can be distinguished Mikhail P. Pucillo, the author of the first Russian-Korean dictionary. Such volume, the Opyt Russko-Korejskogo Slovarja (1874) was based on the speech of the Koreans he was in contact with, and represents one of the earliest sources for the study of Koryo-mar. On the other hand, the actual research on the Koryo-saram begun in earnest only in the second half of the 20th century, and the work of Songmoo Kho, Koreans in Soviet Central Asia (1987), is often considered one of the most complete surveys on the history and the culture of Central Asian Koreans. It also contains a chapter devoted to Koryo-mar, that includes several wordlists of both native items and loanwords from Russian and other local languages. By comparing the data extracted from the above-mentioned texts, on a lexical and orthographic level, and highlighting their similarities and variations, this research aims at illustrating the genetic ties between the dialects of Northern Hamgyŏng and Koryo-mar, as well as the relationship between the spoken and the written language. Additional information has also been drawn from secondary sources in Early Modern Korean, such as Hŏ Kyung’s Hong Kiltong Chŏn (16th-17th century), Chang Kyehyang’s Ŭmsik Timibang (1670s), and J. S. Gale’s translation of J. Bunyan’s The Pilgrim’s Progress (1895). The research concludes that the forty elements common to Pucillo (1874) and Kho (1987) can be framed into five different relationship scenarios, which describe not only the continuation of lexical and orthographic material between the two texts and their languages, but also assess the latter’s connection to Standard Korean and its historical variants. Moreover, the examination of Pucillo’s usage of Cyrillic in transcribing Korean provides relevant details concerning the articulatory habits of Northeastern Koreans in the late 1800s, which are contextualised within and in contrast to the writing practices of Early Modern Korean, that are known to be extremely inconsistent. This study, based on a philological approach, can aid in outlining a literary tradition that encompasses the historical development of Koryo-mar, which is still an unrecognised minority language, while the analysis of orthographic peculiarities can shed light on the chronology of the spread of certain phonological changes across the whole Korean peninsula.