Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Film and Television Studies"

Sort by: Order: Results:

 • Irving, Viviana (2024)
  The Boulet Brothers’ Dragula is a drag reality TV competition featuring subversive drag acts that draw inspiration from horror cinema. The Show itself, constructed around the horror-host drag persona duo The Boulet Brothers, portends to represent transgressive drag that is marginalised within the contemporary popular drag scene in the United States. This thesis proposes that Dragula is a manifestation of an ongoing discourse centred on queer affinity for horror as a source of subversive self-determination. It hypothesises that increased representation in mainstream media, including horror, has prompted the queer community to evaluate how this representation and unprecedented visibility affects them. Dragula turns to the canon of American horror cinema and a dark past of queer life in the United States to return a sense of autonomy to queer representation, particularly to drag. With a theoretical framework based on Disidentifications: Queers of color and cultural performance by José Esteban Muñoz and Queer retrosexualities: the politics of reparative return by Nishant Shahani, this thesis uses the lenses of disidentification and reparative retrospection to approach a better understanding of queer affinity for horror and the subversive potential to be found in camp approaches to the genre. In addition, Heather O. Petrocelli's empirical research on queer horror film spectatorship, Queer For Fear: Horror cinema and queer spectatorship is consulted to support analyses. The method used is a close reading of two spin-off episodes from the franchise, Halloween House Party from Titans (2022) and Resurrection (2020). The analysis is divided into three parts, beginning with a brief summary of Dragula's background and the series as a whole, then proceeding to analyse Halloween House Party and how it creates an alternative 'past' with the use of set design and contrasting imagery between monster drag and Americana. The analysis of Resurrection and its more documentarian narrative sheds light on the self-awareness of queer horror fans and the importance of recorded media as legacy. I argue that the allusive mise-en-scène of the episodes shows that Dragula deliberately creates conflicting nostalgic images of the present to explore queer visibility, and problematise the mainstream conception of ‘good’ representation. The main findings point to Dragula using a camp approach to American horror film history and iconography, so that it could, through disidentification and reparative nostalgia, envision a future in which mainstream representation of the queer community would not be determined by normative conceptions of commercial viability. Moreover, the way that Dragula operates suggests that the iconography and associated feelings of nostalgia and self-determination function as a form of tertiary memory for the queer horror fandom, supporting the development of a sense of community.
 • Levänen, Tytti (2024)
  Tutkielmassa tutustutaan elokuvaväkivaltaan sekä animaatioväkivaltaan, sen historiaan sekä Hayao Miyazakiin, joka on japanilainen animaatio ohjaaja, joka on ollut mukana perustamassa Studio Ghibliä. Tutkielmassa tehdään katsaus hänen ajatusmaailmaansa ja väkivallan estetiikkaansa. Väkivaltaan, niin yleisesti kuin elokuvallisesti, tutustutaan pääasiassa Henry Baconin ja Stephen Princen tutkimuksien kautta ja ohjaaja Miyazakin ajatusmaailmaa avataan hänen haastatteluihin, luentoihin ja mietteisiin perustuvissa kirjoissa Starting point ja Turning point. Tutkielmassa analysoidaan kolmea Miyazakin elokuvaa, Prinsessa Mononokea, Henkien kätkemää ja Liikkuvaa linnaa niiden sisältämän väkivallan kautta. Elokuvista on tehty vertailtavampia metrisen tyylimittauksen avulla, mitaten väkivallan kestoa ja kohtien määrää. Väkivallan määrää elokuvassa on verrattu elokuvan kestoon.Väkivaltaa sisältäviä kohtia on analysoitu lähilukua ja tyylianalyysin keinoja käyttäen, pyrkien löytämään elokuvista yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia elokuvien tavassa käyttää ja näyttää väkivaltaa, pyrkien myös löytämään yhdistäviä teemoja hänen elokuvistaan. Miyazakin väkivallan estetiikassa väkivalta näytetään realistisesti ja juonta edistävänä elementtinä. Hänen tapansa esittää sotaa on kritisoiva eikä sitä esitetä ihannoivasti, vaan välttämättömyytenä. Miyazaki ymmärtää, että väkivaltaa on pakko näyttää jopa lapsille, jotta elokuva on realistinen ja oikean tuntuinen. Verta voi näyttää, kunhan se ei roisku vaan tuo jonkinlaisen lisän elokuvalle. Hän käsittelee elokuvissaan usein orpolapsia, sotalentokoneita sekä tuo esille luonnonsuojelullisia elementtejä, korostaen myös luonnon ja ihmisten tasapainoa. Välillä väkivalta on välttämättömyys, jotta tarina saadaan kerrottua.
 • Tarmio, Eero (2023)
  Maisterintutkielma käsittelee elokuvaohjaaja Damien Chazellen elokuvia Whiplash (2014) ja La La Land (2016). Audiovisuaaliseen estetiikkaan, elokuvakerrontaan ja teemoihin keskittyvän lähiluvun keinoin analysoin sitä, miten Chazelle kuvaa elokuvissaan taiteilijuutta ja taiteen tekemistä. Koska elokuvat sijoittuvat jazzin maailmaan, tarkastelen myös jazzin kuvausta elokuvissa sekä sen merkitystä Chazellen elokuvakerronnalle ja audiovisuaaliselle estetiikalle. Tärkeintä aineistoani ovat paitsi mainitut elokuvat, myös Chazellea ja hänen elokuviaan käsittelevät sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit ja haastattelut sekä YouTuben videoesseet, joissa Chazellen elokuvia ja etenkin Whiplashia on analysoitu huomattavan paljon. Siinä missä taiteilijakuvaukset perinteisesti keskittyvät neroihin, joille on suotu miltei ylimaallisia kykyjä, Chazelle kuvaa taiteen tekemistä nimenomaan työn tekemisen ja harjoittelun kautta. Keskeinen teema sekä Whiplashissa että La La Landissa on unelmien törmääminen todellisuuden kanssa. Elokuvien päähenkilöiden taiteellinen kunnianhimo vaatii uhrauksia esimerkiksi ihmissuhteiden ja mielenterveyden osalta, ja vaikka kummankin elokuvan lopussa unelmat käyvät ainakin jossain määrin toteen, loppuja on vaikea pitää onnellisina. Pikemminkin ne herättävät avoimen kysymyksen siitä, ovatko elokuvien hahmot tehneet oikean tai mielekkään valinnan valitessaan taiteensa ”hinnalla millä hyvänsä”. Chazelle lainaa elokuvissaan keinoja eri elokuvagenreistä kuvatessaan taiteilijuutta. Whiplash, joka kuvaa jazzia kilpailun ja suorittamisen kautta, toimii paljolti sota- tai urheiluelokuvan logiikalla. La La Land, jossa jazziin suhtaudutaan nostalgisesti, lainaa kulta-ajan Hollywoodin musikaaleista sekä Jacques Demyn 1960-luvun musikaalituotannosta. Jazz on paitsi keskeinen osa molempien elokuvien tarinaa, myös niiden tyyliä määrittelevä tekijä. Etenkin Whiplashin kameratyöskentelyssä ja leikkauksessa on paljon piirteitä, jotka ovat tulkittavissa jazzmaisiksi.
 • Leskinen, Maria (2024)
  Tutkielman tutkimuskohteena ovat elokuvan marginalisoitujen naispäähenkilöiden kehojen ja kehollisuuden eri visuaaliset esitykset sekä representaatiot, sekä näiden kuvastojen merkitykset affektien, eli vahvan tunnepohjaisen yhteyden sekä intersektionaalisen feminismin kautta analysoituna kolmessa eri fiktioelokuvassa: Queen & Slim (2019), Syödä, nukkua, kuolla (2012) ja Piggy (2022). Analyysien teoreettisena pohjana toimivat feministinen elokuvatutkimus, mustan feminismin vähemmistöihin ulottavat tutkimushaarat, intersektionaalinen feminismi sekä affektitutkimus. Työ käsittää vahvasti naishahmojen erot ja yksilöllisyyden analyyseissaan sekä tutkimusotteessaan, vapauden ja rakkauden käsitteiden kulkiessa elokuva-analyysien punaisena lankana. Affektitutkimusta työssä edustavat mm. Sara Ahmed sekä mustan feminismin affekteihin kurottava tutkimus. Tutkielman yhtenä teoreettisena pohjana toimii filosofi Gilles Deleuzen affektiteoria mm. Barbara M. Kennedyn kautta tulkittuna. Deleuzen affekteihin kiinnittyvässä elokuvan filosofiassa yhdistyvät mm. liike, rytmi, valo, väri, harmonia, musiikki, aika sekä katsojan omat kokemukset, tunteet, muisti ja merkitykset. Tämänkaltainen, elokuvateoksesta mm. aistien, tunteiden ja kehollisten tuntemusten kautta heräävä affektiivinen tutkimustaso, yhdistyy tutkielmassa representaation, eli kulttuuristen kuvastojen ja esitysten sosiaalisiin ja poliittisiin merkityksiin feministitukijoiden kuten mm. bell hooksin, Audre Lorden, Katariina Kyrölän ja Anu Koivusen et al. tutkimuksen kautta. Tutkimusmetodina toimii fenomenologinen, tutkijan omiin aisteihin ja tunteisiin nojaava tutkimusote. Tutkielma käsittää kuvastonsa kaksin eri tavoin yhdistettynä: aistimellisena, visuaalisena ja materiaalisena elokuvan kuvastona, sekä representaatioina, kulttuuristen ja poliittisten merkitysten kautta tutkittuna. Ensimmäinen näistä kiinnittyy siihen, kuinka elokuva mm. esteettisten ja aistimellisten keinojensa kautta pystyy luomaan affektiivisen tunneyhteyden katsojaan, ja representaation käsite liittyy vahvasti siihen, kuinka nämä eri kuvastot pyrkivät affektiivisesti koskettamaan myös ajatus- ja merkitysmaailmojensa kautta. Keskeisimpinä tuloksina on, että elokuvien naishahmojen keho ja kehollisuus sekä hahmojen omat affektiiviset tuntemukset pystyvät luomaan vahvan intensiteetin, joka herättää affektiivisen tunneyhteyden katsojaan. Analyysielokuvien naishahmot herättävät affektiivisen yhteyden etenkin omien affektiivisten siteidensä kautta elokuvassa. Näiden hahmojen suurin halu oli kokea yhteys johonkin, tai johonkuhun toiseen ja suurin pelko oli menettää tämä kytkös. Elokuvan visuaaliset sekä esteettiset keinot näiden kehojen kuvastojen yhteydessä, kuten liike, rytmi, musiikki ja harmonia korostavat ja mahdollistavat osaltaan vahvaa affektiivista yhteyttä mm. Deleuzen sensaation ja becoming -käsitteiden kautta tarkasteltuina. Merkittävä tutkimustulos on myös, että kuvaston kulttuuristen ja poliittisten merkitysten kautta tutkittuna jokaisen naishahmon pystyi tulkitsemaan ja analysoimaan kontekstualisoituna jotakin laajempaa vasten: Queen USA:n rasistista yhteiskuntaa vasten, Syödä, nukkua, kuolla -elokuvan Rasa kapitalistista yhteiskuntaa vasten ja Piggy -elokuvan Saran pystyi tulkitsemaan patriarkaattia vasten. Ideologisella ja poliittisella tarinan tasolla tarkasteltuna naishahmojen tarinat ja kohtalot herättivät affektiivisen yhteyden, joka tosin voi vaatia katsojaltaan halun lukea teos tätä ideologista taustaa vasten. Analyysielokuvat myös osaltaan rikastavat fiktioelokuvien naishahmojen kuvastoja sekä näin monipuolistavat genrejään.
 • Mäkäräinen, Toni (2023)
  Tässä tutkielmassa tarkastelen venäläistä poliittista keskusteluohjelmaa 60 minut (60 minuuttia) sen audiovisuaalisten ja retoristen ominaisuuksien kautta. Tutkielmani tarkoituksena on osoittaa, kuinka ajankohtaisohjelmassa käytetyt audiovisuaaliset keinot loivat poliittisia käsityksiä Ukrainasta vuonna 2021. Tutkielman aineistona toimii 60 minut -ohjelma, jota esitetään valtiollisella televisiokanavalla Rossija-1. Ohjelman valitsemiseen vaikutti sen korkeat katsojaluvut, siinä käytetyt tehokeinot ja Kremlin poliittisen linjan tukeminen. Aineisto koostuu viidestä vuonna 2021 esitetystä jaksosta aikavälillä helmi-joulukuu. Katsojalukujen vertailun kautta valitsin aineistoksi sellaiset jaksot, joilla oli eniten katsojia. Tämä antaa parhaan kuvan siitä, mitä katsojat ovat nähneet ohjelman ollessa saavutettavimmillaan. Tutkielmani teoreettinen viitekehys nojaa mediatutkimuksessa, viestinnässä ja sosiologian aloilla käytettyyn kehysanalyysiin. Metodissani yhdistyvät visuaalinen ja kvalitatiivinen kehysanalyysi sekä audiovisuaalinen retoriikka. Lisäksi käytän analyyseissani elokuvatutkimuksen neoformalistisen koulukunnan käsitteistöä. Tekstiä, kuvaa ja ääntä rinnakkain tarkastelemalla pyrin osoittamaan kuinka ohjelma luo tulkintakehyksiä, millaisia nämä kehykset ovat ja miten ne vuoden aikana muuttuvat. Tavoitteenani on ymmärtää, miten katsojia ohjataan tulkitsemaan Ukrainaan liittyviä aiheita vuoden 2021 kontekstissa. Audiovisuaalisen retoriikan keinoja tutkimalla pyrin puolestaan ymmärtämään, millaisia tehokeinoja ohjelmassa käytetään ja millä tavoin ne johdattelevat katsojia kohti tietynlaisia tulkintoja. Tutkielmassa selvisi ohjelman käyttävän laajasti audiovisuaalista retoriikkaa, jonka tarkoituksena on ohjata katsojia tekemään tiettyjä kausaalisia tulkintoja, manipuloida katsojia valheellisiin tulkintoihin ja viihteellistää ohjelman uutissisältö helpommin lähestyttävään muotoon. Leikkausten, erikoistehosteiden ja musiikin avulla katsojille tarjotaan geopoliittista viihdettä, jossa elokuvamaiset tehokeinot auttavat rakentamaan asiantuntijoiksi esiteltyjen vieraiden tukemana ideologista mainosta edistäen samalla epäinhimillisiä tulkintoja ukrainalaisista. Näiden keinojen kautta ohjelman voi luokitella propagandistiseksi. Retorisia keinoja käyttämällä ohjelmassa korostuvat Ukrainaan liittyvät vakiintuneet narratiivit, väitteet ja näkemykset, jotka ohjaavat katsojia kohti ohjelman rakentamia tulkintakehyksiä. Tutkielma osoittaa ohjelman rakentaneen verbaalisesti ja visuaalisesti sellaisia tulkintakehyksiä, jotka ohjaavat katsojia näkemään Ukrainan sen poliittisen johdon kautta epäonnistuneena ja samanaikaisesti merkityksettömänä sekä vaarallisena valtiona, joka on uhka niin omalle kuin Venäjänkin väestölle. Kehykset kokivat muutoksia lähinnä aktiivisten toimijoiden osalta. Venäjä esiintyy kaikissa kehyksissä ratkaisijan roolissa. Katsojissa pyritään herättämään vahvoja tunnepohjaisia reaktioita esittämällä keskeisimpinä kärsijöinä lapset, joiden representaatiota käytetään ukrainalaisten toimijoiden demonisoimiseen. Ohjelmassa rakennetut käsitykset luovat maailmasta mustavalkoisen ja kyynisen kuvan, jota käytetään viholliskuvien luomiseen, ihmisryhmien epäinhimillistämiseen ja Venäjän toiminnan oikeuttamiseen. Ohjelmassa käytetyt narratiivit ja kehykset toistuivatkin niissä perusteluissa, joita Venäjä käytti aloittaessaan hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022.