Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "French Language and French Speaking Culture"

Sort by: Order: Results:

 • Träff, Ida (2022)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla suomalaisia ja quebeciläisiä kuolinilmoituksia. Tutkimuksen materiaalina käytetään neljässä sanomalehdessä ilmestyneitä kuolinilmoituksia. Aineisto koostuu 64 kuolinilmoituksesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kuolinilmoitukset ovat kulttuurisidonnainen ja vakiintunut genre. Niillä on erityinen ulkoasu ja rakenne, josta ne on helppo tunnistaa. Tutkimuksessamme pyrimme määrittämään kuolinilmoituksien pakolliset sekä valinnaiset osat. Lisäksi tutkimme, minkälaisia kiertoilmaisuja ja koheesiokeinoja kuolinilmoituksissa käytetään. Tutkimuksemme on suurimmaksi osaksi kvalitatiivinen, sillä siinä vertaillaan kuolinilmoituksien eri osia. Näiden eri osien välillä vallitsee koheesio, jota sivuammekin tässä tutkimuksessa. Tutkimustulokset osoittivat, että pakollisia osia quebeciläisissä ja suomalaisissa kuolinilmoituksissa ovat otsikko, kuolinaika ja -paikka sekä kiitokset. Suomenkielisissä kuolinilmoituksissa välttämättömiä osia ovat lisäksi synnyin aika ja -paikka sekä mahdolliset omaiset/läheiset, jotka jäävät suremaan. Quebeciläisissä kuolinilmoituksissa keskeisenä osana on menehtyneen kuva, jota ei suomalaisissa kuolinilmoituksissa käytetä ollenkaan. Omaiset, niin kuolleet kuin elossa olevat, mainitaan nimeltä sekä mitä sukua he ovat vainajalle. Kiertoilmaisuja käytetään paljon kuolinilmoituksissa, koska ne sisältävät kuolemaan liittyviä sanoja, jotka usein koetaan vakavina. Etenkin kuolla-verbin eri synonyymit sekä lähtemiseen ja matkaan liittyvät metaforat ovat suosittuja suomalaisissa ja quebeciläisissä kuolinilmoituksissa. Kuolinilmoitusten yleinen rakenne eroaa tarkastelemiemme lehtien välillä. Québecissä kuva on sijoitettuna ilmoituksen alkuun, jota seuraa tiivis tekstikappale. Suomessa ilmoitus alkaa joko symbolilla tai menehtyneen hellittelynimellä kuten ”rakkaamme”. Suomalaiset kuolinilmoitukset ovat lyhyempiä ja selkeämpiä kuin quebeciläiset. Netissä julkaistavat kuolinilmoitukset lisääntyvät koko ajan, mikä mahdollistaa niiden sisällön ja ulkoasun personalisoinnin.
 • Toivonen, Jade (2023)
  Ce mémoire de master étudie deux phénomènes de contact de langues, les emprunts linguistiques et l’alternance codique, dans les vidéos YouTube. L’objectif de cette étude est d’identifier les occurrences d’anglais dans le corpus, de les classifier et de les analyser. Nous examinons quelles sont les différences d’emprunts et d’alternance codique du point de vue quantitatif, quels types d’emprunts et d’alternance codique se trouvent dans le corpus étudié et comment la présence de l’anglais de manifeste dans les vidéos YouTube françaises et québécoises. Le corpus est constitué de vidéos YouTube de type vlog. Comme l’objectif de cette étude est de comparer l’utilisation de l’anglais dans les vidéos québécoises et françaises, des vidéos issues de ces deux pays ont été choisies. Le corpus inclut six créatrices de contenu, trois au Québec et trois en France. Par youtubeuse, nous avons sélectionné entre 34 et 48 minutes de vidéos, soit au total 4 heures, 9 minutes et 22 secondes de vidéo. L’étude combine l’analyse quantitative et l’analyse qualitative. Les emprunts sont rangés soit dans la catégorie d’emprunts établis, soit dans celle d’emprunts spontanés. Les alternances codiques sont classes en alternances extra-phrastiques, interphrastiques et intraphrastiques. L’étude se situe dans les domaines d’étude de la sociolinguistique et de la lexicologie. L’étude démontre qu’il y a plus d’énoncés en anglais dans les vidéos québécoises que dans les vidéos françaises. C’est le cas pour les emprunts et les alternances codiques. Sur un total de 1840 mots prononcés en anglais, 94,2 %, ou 1734 mots, viennent des vidéos québécoises. 5,8 %, ou 106 des mots prononcés en anglais, viennent des vidéos françaises. Nous avons trouvé 173 occurrences d’emprunts au total dans les vidéos québécoises, et 70 occurrences d’emprunts dans les vidéos françaises. L’analyse des alternances codiques montre qu’il y a plus d’alternance codique dans les vidéos québécoises du corpus étudié, comparé aux vidéos françaises. Nous avons pu identifier 1561 mots prononcés en alternance codique dans les vidéos québécoises, contre seulement 36 mots dans les vidéos françaises. L’étude montre que le contact de langues ne peut pas être évité. En examinant les vidéos issues de deux pays francophones, nous pouvons voir que les marques transcodiques sont observés dans le langage quotidien des youtubeuses québécoises et françaises, et que l’emprunt linguistique et l’alternance codique sont trouvés en abondance dans le corpus étudié. En tenant compte des dimensions sociolinguistiques du corpus examiné, l’étude montre que l’utilisation de l’anglais fonctionne comme une construction d’identité de youtubeur.euses et un signe d’appartenance au groupe social des jeunes.
 • Pakki, Anastasia (2022)
  Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielmassa tarkastellaan verbin tapaluokkien ja sivulauseiden käyttöä kahdessa ranskan kielen oppimisen sovelluksessa RFI Savoirs ja Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE. Lisäksi selvitetään, esiintyykö tietty verbin tapaluokka jollakin eurooppalaisen viitekehyksen kielitasolla yleisemmin kuin muilla kielitasoilla ja esiintyvätkö kaikki sivulausetyypit yhtä monipuolisesti kaikilla kielitasoilla. Tutkielman hypoteeseina on, että kielen A-tasoilla keskitytään pääasiassa relatiivi- ja kompletiivilauseisiin ja verbin tapaluokkien käyttö rajoittuu indikatiiviin. B- ja C-tasoilla verbien tapaluokkien ja sivulauseiden käyttö on taas monipuolisempaa. Aineisto ja menetelmät. Tutkimusaineisto koostuu RFI Savoirs ja Apprendre et Enseigner le français avec TV5MONDE-sovellusten A, B ja C-kielitasojen kuullun ymmärtämisen harjoitusten litteroinneista, joita on yhteensä 180. Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista ja vertailevaa tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen alussa sovelluksista ja niiden eri kielitasoihin kuuluvista tehtävistä on etsitty eri verbien tapaluokkiin kuuluvia aikamuotoja sekä sivulausetyyppejä ja jaettu ne omiin kategorioihin. Tämän jälkeen on laskettu samaan sovellukseen ja kielitasoon kuuluvien eri verbien tapaluokkien ja sivulauseiden määrät ja prosenttiosuudet kokonaismääristä. Tulokset ja johtopäätökset. Kaikki verbien tapaluokat ja sivulausetyypit esiintyvät molempien sovellusten kaikilla kielitasoilla. Käyttö pysyy samanlaisena tasosta toiseen, eikä eroja juurikaan näy. Verbien tapaluokista dominoivin on indikatiivi, toisena infinitiivi ja kolmantena partisiippi. Subjunktiivin, imperatiivin ja gerundin esiintyminen taas vaihtelee sovellusten eri kielitasojen välillä. Sivulauseista relatiivilause on käytetyin, kun taas epäsuora kysymyslause jää harvinaisemmaksi molemmissa sovelluksissa. Kompletiivi- ja konjunktiolauseiden (la subordonnée circonstancielle) käyttö taas vaihtelee sekä kielitasojen että sovellusten välillä.
 • Temisevä, Jade (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan argumentointivirheitä ranskalaisen ekonomistin Olivier Demeulenaeren blogissa, joka käsittelee koronapandemiaa ja erityisesti koronarokotteita kriittiseen sävyyn. Korpukseksi valikoituivat julkaisut, joissa oli käytetty avainsanaa ”dictature vaccinale” eli ”rokotediktatuuri”. Teksteissä korostuu korona- ja rokoteskeptisyys, jota kirjoittaja(t) tuovat esiin monien eri argumentaatiokeinojen avulla. Kaikissa teksteissä kuitenkin ilmenee argumentointivirheitä, eli argumentteja, jotka näyttävät muodollisesti kelvollisilta, mutta ovat esimerkiksi sisällöltään virheellisiä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten erityyppiset argumentointivirheet ilmenevät käytännössä ajankohtaiseen aiheeseen liittyvässä diskurssissa. Tutkielman teoriana toimii Ruth Amossyn "L’argumentation dans le discours" ja Irving M. Copin & Keith Burgess-Jacksonin "Informal Logic". Amossyn teoksessa tarkastellaan argumentaatiota diskurssissa alkaen Aristoteleen suostuttelun välineistä, eetoksesta, paatoksesta ja logoksesta. Myöhemmin Amossy viittaa Copi ja Burgess-Jacksonin teoksessa luokiteltuihin argumentointivirheisiin. Tämän luokittelun avulla lajittelimme löytämämme argumentaatiovirheet kolmeen kategoriaan sen perusteella, vetoavatko virheelliset väittämät luonteeseen ja uskottavuuteen (ethos), tunteisiin (pathos) vai järkeen (logos). Löysimme korpuksestamme melkein kaikista Copin ja Burgess-Jacksonin mainitsemista argumentointivirheistä vähintään yhden esimerkin. Niissä tapauksissa, joissa emme löytäneet sopivaa esimerkkiä, oli kyse joko siitä, että sellaista ei esiintynyt (esim. johdatteleva kysymys), tai siitä, että esimerkki ei ollut eksplisiittinen, vaan implisiittinen tekstin kokonaisuudessa (esim. kehäpäätelmä). Analyysin avulla saimme konkreettisia esimerkkejä siitä, miten lukijaan voi vedota silloinkin, kun väittämille ei ole perusteita. Monissa tapauksissa kirjoittaja kumoaa toisen mielipiteet hyökkäämällä vastustajaa kohtaan, eikä väite perustu itse sisältöön. Tällöin kirjoittaja itse heikentää omaa uskottavuuttaan. Hyvin usein kirjoittaja vetoaa lukijan tunteisiin, useimmiten herättämällä esimerkiksi vihan ja pelon tunteita, jotka hämärtävät loogista päättelykykyä. Järkeen tai logiikkaan liittyviä argumentointivirheitä löytyi myös, joskin nämä olivat vaikuttavimpia silloin, kun ne vetosivat samalla myös tunteisiin.
 • Parviainen, Sirkku (2024)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Faculté des sciences humaines Koulutusohjelma: Département des langues Opintosuunta: Langue et culture françaises Tekijä: Sirkku Parviainen Työn nimi: La comparaison de l’aspect idéologique des programmes d’enseignement respectifs de la France et de la Finlande Työn laji: Mémoire de master de langue française Kuukausi ja vuosi: 5/23 Sivumäärä: 41 Avainsanat: idéologie, politique, valeurs culturelles, programmes d'enseigement, compétences polyvalentes, France, Finlande, Stratégie Europe 2020, analyse de discours, analyse de contenu, rhétorique, représentations, théorie de Hosftede sur le multiculturalisme Ohjaaja tai ohjaajat: Mervi Helkkula Säilytyspaikka: Université de Helsinki Muita tietoja: Tiivistelmä: Dans cette étude nous comparons des aspects idéologiques des programmes d'enseignement respectifs de la France et de la Finlande. Nous y étudions en particulier les compétences polyvalentes. Comme objectif, nous souhaitons trouver des explications des différences culturelles entre les deux pays. Nous souhaitons approfondir la compréhension des cultures scolaires et des sociétés française et finlandaise en examinant les socles (des primaires) des deux pays. Cette étude s’inscrit dans l’approche de l´analyse de discours et de l’analyse de contenu. Les notions théoriques se situent dans la rhétorique. Il s'agit d'une étude de cas qualitative. Nous avons pu constater lors de l’examen des deux programmes d’enseignement que les points différents cruciaux demeurent : dans celui de la France dans l’appui fondamental sur les valeurs de la République c’est-à-dire : la liberté, l’égalité, la fraternité, la démocratie, la laïcité et la citoyenneté (selon la Constitution). Nous pouvons également apercevoir que la rhétorique concernant le développement du citoyen y est plutôt inspirée par la curiosité, l’observation (historique, géographique at artistique) et par le respect des choix individuels liés aux choix sociaux. Tandis que dans celui de la Finlande les aspirations globales – notamment celles du néo-libéralisme et des exigences du monde du travail (21st century skills) – sont plus présentes. Également, les thèmes du bien-être et de la sécurité scolaire sont plus explicites dans le programme finlandais. D´après la théorie de Hofstede sur le multiculturalisme, les deux cultures semblent plutôt être proches, selon les cinq dimensions : 1) la distance du pouvoir, 2) l’individualisme versus la communauté, 3) la masculinité versus la féminité, 4) l’omission de l´insécurité versus la tolérance de l´insécurité et 5) l’orientation du temps. Malgré les différences de la rhétorique dans les deux programmes d’enseignement, les deux cultures ne semblent pas être tant différentes, selon la théorie de Hofstede. La Stratégie Europe 2020 de l’Union Européenne contient les même valeurs et objectifs alignés avec les « 21 st century skills » et influence ainsi les contenus des deux programmes d'enseignement en les unifiant. Pour conclure, malgré les différences dans la rhétorique des programmes, les contenus des programmes semblent être plutôt semblables et ainsi ne peuvent pas donner d'explications des différences culturelles en soi.
 • Rosengren, Robert (2023)
  Cette étude examine l’usage des différentes formes de répétition dans la structuration des discours de vœux présidentiels de 1981 à 2022. L’objectif de la recherche est d’une part, de décrire et de classer les formes de répétition qui apparaissent dans les vœux présidentiels et permettent de les structurer. D’autre part, notre analyse permet de comparer les différents présidents français, de Mitterrand à Macron, dans leur usage de la répétition dans ces discours de Nouvel An. La comparaison est faite sur plusieurs plans. D’abord, nous avons comparé l’usage des formes de répétition selon l’orientation politique, autrement dit, est-il possible de discerner des différences entre les présidents de gauche et de droite ? et du centre ? Ensuite, nous avons comparé l’usage selon l’axe diachronique : l’usage des formes de répétition évolue-t-il au fil du temps ? La dernière comparaison que nous avons faite était entre le premier discours et le dernier discours du mandat d’un même président. Il est possible, par cette troisième comparaison, de voir si un président sortant ou récemment élu utilise plus ou moins la répétition comme un outil structurant de ses vœux. Les vœux présidentiels ont été choisis comme corpus parce qu’ils sont les seuls discours que chaque président a donnés dans un contexte similaire, ce qui les rend comparables. Pour repérer les instances de répétition, nous avons utilisé le logiciel « AntConc », qui relève les répétitions identiques. De plus, nous avons repéré et relevé manuellement les formes de répétition qui n’étaient pas totalement identiques. La théorie des formes de répétition analysées dans cette étude se base sur les ouvrages d’Emmanuelle Prak-Derrington ainsi que sur ceux d’Henry Suhamy et Patrick Bacry. L’étude est quantitative dans la mesure où nous comptabilisons les instances de répétition pour pouvoir comparer les différents présidents. Elle est qualitative dans la mesure où nous analysons et expliquons, à travers des exemples, les différentes formes de répétition que nous avons trouvées dans le corpus. Les résultats attestent qu’il n’y a pas de différence considérable dans l’usage des formes de répétition entre les présidents de différentes orientations politiques, ni selon l’époque donnée. Pourtant, nous pouvons constater que le premier discours du mandat est systématiquement plus structuré par la répétition que le dernier (l’exception étant les discours de Chirac). Dans le cadre de cette recherche, nous avons aussi proposé une sous-catégorie d’anaphores rhétoriques, les anaphores « cadratives ». Selon nous, certains schémas d’anaphores jouent le rôle de cadratifs, ce qui veut dire qu’ils encadrent des parties d’un texte plus vaste. Nous estimons que n’importe quel mot ou groupe de mots peut servir de cadratif quand il est répété sous forme d’anaphores au début d’un paragraphe et nous avons trouvé des instances de ce phénomène dans les vœux présidentiels.
 • Séraphin, Iris (2021)
  Avhandlingen behandlar framställningen av osynliga karaktärer i två franska litterära verk, Guy de Maupassants novell Le Horla från år 1887 och Sylvie Germains kortroman Hors champ från 2009. Båda verken innehåller en osynlig karaktär, i Le Horla en bikaraktär och i Hors champ huvudpersonen själv. Le Horla är skriven i dagboksform och handlar om en man som gradvis får den allt mera obehagliga känslan av att vara förföljd av en osynlig varelse. Hors champ följer karaktären Aurélien Labas som under en veckas tid blir allt mer osynlig tills han till slut helt försvinner. I avhandlingen undersöks, genom en analys baserad på litterär teori, hur framställningen av de osynliga karaktärerna påverkas av skillnaden i narrativt perspektiv. Avhandlingens teoretiska ram utgår från forskningen av berättande och fokalisering. Här används teoretiska verk av Gérard Genette, Vincent Jouve och Jean-Michel Gouvard. Exempel från andra litterära verk bifogas även. Utgående från den litterära teorin analyseras Le Horla och Hors champ först skilt för sig. Centrala element i den litterära analysen är berättandets olika funktioner, berättarens identitet, och det narrativa perspektivet på händelserna i historien. I den senare delen av avhandlingen utvidgas analysen till en jämförelse av de två verken med utgångspunkt i två specifika tematiska ramverk. Det första temat är förekomsten av speglar och fotografier såsom verktyg som möjliggör varseblivning av det osynliga. Det andra temat handlar om hur litterär beskrivning av osynlighet används för att skapa en ångestfylld atmosfär i texterna. Trots att Le Horla och Hors champ, skrivna med ett tidsavstånd av mer än hundra år, skiljer sig relativt mycket från varandra, presenteras osynligheten såsom kvalitet i båda verken som något skrämmande och negativt. Båda texterna skildrar händelserna ur huvudpersonernas perspektiv och fokuserar starkt deras subjektiva upplevelser. Avhandlingen argumenterar för att dagboksformen i Le Horla skapar en atmosfär av distans och slutgiltighet i framställningen av händelserna. I Hors champ, däremot, möjliggör den heterodiegetiska berättaren att perspektivet i romanens sista paragrafer skiftas bort från Aurélien och på så sätt understryks hans försvinnande ur historiens värld. Författaren argumenterar för att spegeln, som är ett narrativt redskap i de båda verken, fungerar som ett objektivt verktyg som gör det möjligt att presentera verkligheten ur ett för huvudpersonerna utomstående perspektiv. I Le Horla fungerar spegeln som ett vetenskapligt instrument med hjälp av vilket man kan bevisa den osynliga varelsens existens. Därmed symboliserar spegeln i berättelsen möjligheten att eliminera tvivel och övervinna den osynliga varelsen. I Hors champ förekommer både speglar och fotografier i vilka huvudpersonen ser att han blir allt suddigare tills han helt och hållet försvinner. Dessa gör det möjligt för huvudpersonen att se sig själv ur ett närapå objektivt perspektiv, och därmed bekräfta att han verkligen håller på att försvinna, både från nuet och från det förflutna. Slutligen visar författaren i avhandlingen att det finns vissa likheter i hur den litterära beskrivningen i de båda verken fungerar i skapandet av en olycksbådande känsla. Däremot skiljer sig den tematiska helhetseffekten på grund av de olika narrativa synpunkterna. I Le Horla, där osynligheten ingår i den hotfulla och okända varelsens karakteristik, blir osynligheten något som är väldigt märkbart ur huvudpersonens perspektiv. Den ångestfyllda effekten skapas därför genom närvaron av osynlighet. I Hors champ, där huvudpersonen gradvis försvinner ur de andra karaktärernas medvetande, skapas den ångestfyllda effekten snarare av frånvaron av uppmärksamhet från de sekundära karaktärerna.
 • Toppi, Hanna (2024)
  Cette étude examine la représentation discursive des soldats français déployés dans le Sahel dans l’opération Barkhane (2014–2022) de l’armée française. L’objectif de l’étude est d’identifier les rôles sémantiques donnés aux soldats et d’examiner l’image créée de leur agentivité. Le corpus de l’étude se compose de quinze articles informatifs publiés dans l’édition abonnée du quotidien Le Monde sur le site d’Internet lemonde.fr en 2015 et 2016. La structure profonde des propositions décrivant les événements présentés dans le corpus est examinée pour étudier l’agentivité des soldats. Les rôles sémantiques sont identifiés selon la grammaire des cas de Fillmore. De plus, les désignations indiquant la participation des soldats dans les événements aussi bien que les verbes et les noms indiquant les événements présentés sont catégorisés et étudiés par rapport aux cas sémantiques. Quatre types de désignation référant aux soldats et sept types d’expression indiquant l’événement sont identifiés. En outre, des cas sans désignation des soldats apparaissent. L’étude est, en premier lieu, qualitative mais des remarques quantitatives sont faites sur la fréquence des expressions étudiées. Des désignations référant aux soldats, celles indiquant des personnes séparées, un collectif ou un événement sont les plus fréquentes. Des expressions présentant les événements, les plus fréquentes sont celles indiquant un événement violent tel qu’un homicide. L’étude montre que les soldats sont donnés des cas sémantiques Agentif, Instrumental, Datif et Objectif dont les deux premiers sont des rôles d’agent et les deux derniers sont des rôles de patient. L’analyse montre un lien entre la présentation de l’agentivité des soldats et les expressions employées. Les désignations des soldats référant à une ou plusieurs personnes séparées sont employées surtout quand on présente les soldats comme patients d’un événement violent. Par contre, les soldats étant les agents d’un événement violent, on indique les soldats par des désignations référant à un collectif ou à un événement. En somme, comme personnes, ils sont présentés comme des instruments de la direction militaire de la France et des victimes du conflit. Dans le corpus étudié, à travers l’emploi des mots neutres et adéquats dans le contexte du conflit armé, les soldats sont présentés surtout comme des acteurs militaires. Cependant, l’étude montre que par des choix lexicaux et syntaxiques l’auteur peut influencer la perception que les lecteurs ont de l’agentivité des acteurs. L’étude est importante dans le sens où elle démontre le pouvoir du média journalistique dans la mis en scene de l’information sur des événements qui se passent loin du public et dans la mis en place le l’opinion publique sur ces événements.
 • Podsechina, Lena (2024)
  Dans ce mémoire de master, nous nous penchons sur l’étude des expressions figées et leur traduction dans le roman Les Yeux jaunes des crocodiles (2006) de Katherine Pancol. Nos questions de recherche sont les suivantes : Quelle est l’approche utilisée dans la traduction des expressions figées du français vers le finnois et l’anglais ? Y a-t-il des différences entre les stratégies de traduction en finnois et en anglais ? Le concept d’une expression figée ne possède pas de définition précise, mais il présente des caractéristiques communes. Parmi celles-ci, on trouve la non-compositionnalité, la non-substituabilité, la non-modifiabilité, le caractère graduel du figement, le rôle de la mémorisation, « le contexte unique » et la syntaxe marquée. Les expressions figées peuvent être classées en plusieurs catégories, telles que l’idiome, la locution, la collocation, le proverbe, le gallicisme et la métaphore. (Lamiroy, 2008 ; Svensson, 2004.) Il est possible de distinguer six stratégies pour la traduction des expressions figées : l’emploi d’une expression figée identique, l’emploi d’une expressions figée similaire seulement en sens mais non pas en forme, l’emprunt (traduit mot à mot ou laissé dans la langue source), la paraphrase, l’omission partielle et l’omission totale. Une stratégie supplémentaire est la compensation. (Baker, 2010.) Deux approches sont également distinguables : la domestication et l’étrangéisation (Venuti, 1995). Les correspondances possibles des expressions figées entre la langue source et la langue cible sont : totale, partielle ou absence de correspondance (Mogorrón Huerta, 2008). Notre étude repose sur trente exemples et utilise une méthode qualitative et comparative. Trois catégories ont été identifiées : une expression figée traduite par une expression figée en finnois et en anglais, une expression figée traduite par une expression figée soit en finnois soit en anglais, et une expression figée qui n’est pas traduite par une expression figée ni en finnois ni en anglais. Les résultats démontrent que chaque stratégie est employée dans la traduction des expressions figées. Dans cette étude, la stratégie la plus fréquemment employée est la traduction par une expression figée partiellement correspondante, conservant le même sens mais présentant une forme différente. Néanmoins, lorsqu’il est possible et approprié, une expression figée identique est préférée. Parfois, afin de préserver la figuralité dans le texte, la traduction est effectuée par une expression figée différente dans sa forme que dans son sens. Lorsqu’une expression figée n’est pas traduite par une expression figée dans la langue cible, la paraphrase est la stratégie la plus courante. Seulement en finnois, des cas de traduction par emprunt sont observés. Uniquement en anglais, la stratégie d’omission totale est utilisée. La différence la plus remarquable entre les deux traductions est que les expressions figées sont plus fréquemment traduites par des expressions figées équivalentes, identiques ou similaires en anglais qu’en finnois. En finnois, une traduction par paraphrase est plus courante. Une autre différence dans les stratégies est l’omission fréquente en anglais. De plus, en finnois, il arrive parfois qu’une expression figée est empruntée de la langue source, ce qui n’est pas observé dans la traduction anglaise. À partir de cette étude, il est possible de conclure que l’usage des expressions figées est plus répandu en français et en anglais comparativement au finnois. De plus, le français et l’anglais partagent un plus grand nombre d’expressions figées similaires. En anglais, la stratégie de domestication est utilisée, tandis qu’en finnois, c’est l’étrangéisation qui prédomine.
 • Sundström, Kaisamari (2022)
  Tämä tutkielma käsittelee mediakasvatusta ja sen sisällyttämistä opetussuunnitelman kautta lukion ranskan kielen opetukseen. Tutkimuksen tavoite on selvittää, mitkä ovat yleisimmin hyödynnetyt mediat ranskan opetuksessa valitun oppikirjasarjan kautta ottaen huomioon mediakasvatuksessa korostuvat mediakäytön taidot. Hypoteesin mukaan valitut oppikirjat ottavat huomioon pääosin perinteisten medioiden muotoja uusien medioiden yleistymisen ja oppilaiden omien mediamaisemien laajuuksista huolimatta. Tutkimuksen teorialuvussa esitellään mediakasvatuksen perusteita ja luonteenpiirteitä mediataitojen näkökulmista. Onhan selvää, että eri medioiden arkipäiväinen kulutus on lisääntynyt merkittävästi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla vuosituhannen alun sähköistymisen ja medioitumisen jälkeen. Nuorten mediakulutuksen räjähdysmäisen lisääntymisen seurauksena tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nuoret olisivat riittävän valveutuneita median vaaroista. Arkipäivän oikeasuhteiset mediataidot ja niiden kehittäminen tulisikin ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa, myös ranskan opetuksessa. Koululla onkin tärkeä rooli vastatessaan mediakasvatuksen mahdollistamisesta opetuksessa. Suomessa etenkin lukioasteen koulutus on käynyt läpi suuren murroksen 2000-luvun alusta alkaen, jolloin digiloikka ja mediakasvatuksen sisällytys opetukseen tulivat ajankohtaisiksi. Valeuutiset, vihapuhe, nettikiusaaminen ja kyberväkivalta ovat vain pieni osa verkostoituneen mediakulutuksen kääntöpuolia. 1960-luvun valtamedioiden aikaan, vähitellen kehittynyt mediakasvatus pyrkii vastaamaan juuri näihin mediakäytön vastakkainasetteluihin ja antamaan apuvälineitä tunnistamaan, suojautumaan ja ehkäisemään mediakäytön ja sisältöjen ongelmia vastaan kriittisestä näkökulmasta. Mediakasvatus myös ohjaa etsimään, tuottamaan, jakamaan sisältöä eri medioissa ottaen myös huomioon eri yleisöt ja jokaisen aseman median kuluttajana. Mediakasvatus ottaa huomioon sekä perinteisen median muodot, että uudet mediat, mutta myös etenkin alati yleistyvän kansalaisjournalismin. Tutkielman korpuksena hyödynnetään Otavan J’aime oppikirjasarjaa, joka tarjoaa monipuolisesti sekä sähköisiä, että painettuja materiaaleja ottaen siten huomioon niin perinteisen kuin myös uusmedian. Tutkimuksen kautta tuotettiin oppikirjojen aktiviteetteja ryhmitteleviä frekvenssitaulukoita, jotka helpottavat analyysiä. Tutkimusta varten oppikirjoista on myös poimittu esimerkkiaineistoa. Aktiviteetteja, joiden avulla havainnollistetaan mediakasvatuksen toteutumista ja huomioon ottamista käytännössä. Analyysissä mediakasvatusta tutkitaan siten kolmelta eri tasolta analysoiden aktiviteetteja määrällisestä ja laadullisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa esitetty hypoteesi osoittautui todeksi. Lisäksi saimme selville, että mediakasvatuksen vähäinen huomioiminen ei johdu ainoastaan materiaalien riittämättömyydestä, vaan usein ranskan opettajien puutteellisesta koulutuksesta mediakasvatukseen ja sen kysymyksenasetteluihin liittyen. Vaikka oppikirjat tarjoavatkin laajasti eri media- ja tiedonhakuaktiviteetteja yleisimmät oppikirjoissa esillä olevat mediat ovat kuitenkin perinteisiä.
 • Jokela, Katri (2022)
  Cette recherche s’intéresse aux actes de langage utilisés dans des commentaires Facebook portant sur la chronique « Le sexe selon Maïa », une chronique du journal Le Monde. Notre premier objectif est de savoir quels types d’actes les internautes effectuent à travers la parole lorsqu’ils parlent de la sexualité, sans oublier la façon dont ils réalisent ces actes. Le second objectif, quant à lui, s’intéresse à la variation que ces actes de langage présentent en fonction du genre du locuteur (homme ou femme), ainsi qu’en fonction du sujet de discussion (la sexualité de l’homme, de la femme ou celle des deux genres). Le corpus est constitué de 125 commentaires Facebook qui appartiennent à deux champs de commentaires. Le premier commente la chronique « Le consentement masculin : on en parle (enfin) ? », celle-ci ayant été publiée le 14 juillet 2019. Le second est lié à la chronique « Le désir des femmes, entre flamme et flemme », celle-ci datant du 14 juin 2020. Seulement les commentaires portant sur la sexualité ont été inclus dans le corpus. En étudiant les actes de langage, notre intention est de comprendre la manière dont les internautes conçoivent la sexualité : le travail s’inscrit donc dans le cadre de l’analyse du discours. La théorie des actes de langage (Kerbrat-Orecchioni 2001 ; Searle 1979) forme la base théorique de notre recherche. De plus, nous avons recours à des notions voisines comme les actes de langage indirects (Kerbrat-Orecchioni 1986) et les termes subjectifs (Kerbrat-Orecchioni 1980), ainsi qu’aux apports de l’approche interactionniste de la théorie des actes de langage (Goffman 1967 ; Brown & Levinson 1987 ; Kerbrat-Orecchioni 2001). Les actes assertifs, comme les assertions et les contestations, sont le type d’acte de langage le plus fréquent dans le corpus. Ils sont suivis des actes expressifs et directifs. Ces premiers sont le plus souvent des reproches, tandis que ces derniers sont dominés par les questions. Typiquement, les assertifs et les directifs sont des actes de langage directs, tandis que les expressifs préfèrent l’actualisation en tant que sous-entendu d’un autre énoncé. Globalement, la majorité des actes de langage portent plusieurs valeurs pragmatiques ou s’actualisent aux côtés d’autres actes. La répartition des actes de langage est presque indépendante du locuteur et du sujet de discussion : même si le nombre d’expressifs augmente lorsque les hommes parlent de la sexualité des femmes et vice versa, cette augmentation demeure faible. En revanche, les femmes effectuent proportionnellement plus d’actes portant sur la sexualité des deux genres, ce qui pourrait indiquer que leur perception de la sexualité ne regarde pas le genre de la personne dont il est question. De plus, elles emploient plus d’actes hybrides ayant une double-valeur pragmatique : souvent, il s’agit d’une combinaison entre un assertif et un reproche. Ceci suggère que la vision des femmes de la sexualité est plus colorée émotionnellement et qu’elles ont plus tendance à adoucir leurs énoncés avec le langage implicite en comparaison avec les hommes. Concernant le lien entre les termes subjectifs et les actes de langage, nous avons observé que ces termes permettent d’effectuer plusieurs actes à la fois, comme l’acte d’argumenter et celui de reprocher. Pourtant, les internautes masculins et féminins n’en emploient pas de la même façon. Les hommes sont plus susceptibles de décrire la nature même des femmes en termes péjoratifs afin d’expliquer les comportements qu’ils jugent mauvais. Les femmes, au contraire, emploient des termes péjoratifs à des fins argumentatives puisqu’elles visent à disqualifier l’adversaire et ses propos avec ces termes.
 • Repo, Milja (2022)
  Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kulttuurisia elementtejä nostetaan esille ja ilmennetään Voilà ja J’aime oppikirjasarjoissa. Samalla selvitetään, miten paljon kirjasarjoissa esiintyy stereotypioita ranskalaista kulttuuria ja kieltä kohtaan sekä minkä tyyppisiä mahdolliset esille tulevat stereotypiat ovat. Lisäksi tutkitaan Opetussuunnitelmien muutoksen vaikutuksia kulttuuristen elementtien ja stereotypioiden määrään tai laatuun kirjasarjoissa. Tutkimuksen pohjana toimivat Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (POPS 2004 ja POPS 2016) sekä Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitokuvaus (CEFR). Nämä perusteet antavat pohjan sille, miten kulttuuria tulisi käsitellä ja tuoda ilmi vieraan kielen kursseilla suomalaisessa perusopetuksessa ja minkä tyyppisiä valmiuksia eri kouluasteilla oppilailta tulisi löytyä. Aineisto ja menetelmät. Tutkimus on vertaileva tutkimus, jonka aineisto koostuu kahden eri kirjasarjan oppikirjoista. Molemmat ovat ranskan kielen opetuksessa laajasti käytettyjä kirjasarjoja. Ne pohjautuvat eri Opetussuunnitelmiin ja tämän vuoksi valikoituivat tutkimuksen kohteeksi. Kummankin kirjasarjan osalta otimme tutkimukseen mukaan neljän ensimmäisen kurssin oppikirjat, jotta vertaileva tutkimus olisi mahdollista toteuttaa. Kirjasarjat on suunnattu B2-kielen opetukseen yläkouluissa, mutta ne ovat osittain käytössä myös lukio-opetuksessa. Tutkimuksen aluksi kirjoista on kerätty kulttuurisia elementtejä sisältäviä tehtäviä, esityksiä tai kappaleen osia sekä stereotyyppisiksi luokiteltavia elementtejä. Aineiston sisältöä on tulkittu tämän jälkeen teoreettisiin lähteisiimme nojautuen ja näin ollen pyritty tulkitsemaan sitä, millaisia elementtejä kirjasarjat nostavat esille ja minkälaisia stereotyyppisiä piirteitä ne sisältävät. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten kulttuuristen elementtien kuvaus tai määrä on muuttunut vanhan ja uuden opetussuunnitelman vaihdoksen myötä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoittaa, että kirjasarjoissa esiintyvät kulttuuriset elementit ovat pitkälti neutraaleja ja vain harvoin vahvoihin stereotypioihin sortuvia. Kulttuurin piirteitä esiintyy kummassakin kirjasarjassa runsaasti. Etenkin ranskalainen ruokakulttuuri, taide ja tapakulttuuri nousevat tasaisin väliajoin molemmissa kirjasarjoissa kaikilla kursseilla esille. Opetussuunnitelmien muutos kirjasarjojen välissä ei lopulta juurikaan vaikuttanut kulttuuristen elementtien määrään tai laatuun. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta teemat pysyivät hyvin samankaltaisina myös uudessa kirjasarjassa. Uudempi kirjasarja J’aime esittelee tosin hiukan laajemmin Ranskan eri alueiden merkitystä sekä niiden omia kulttuuristen erityispiirteitä, mikä vastaa hyvin uudemman Opetussuunnitelman ajatusta kulttuurin moninaisuuden korostamisesta ja laajasta käsittelystä.
 • Kiviharju, Anne (2023)
  Cette étude examine les émotions qui sont liées au processus d’apprentissage du français langue étrangère. L’objectif de cette étude est d’analyser les différentes émotions présentes dans le corpus. Cette étude est de nature qualitative. La méthode utilisée est l’entretien autobiographique qui s’intéresse aux expériences des personnes et à la signification qu’elles donnent à ces expériences. Les autobiographies langagières examinent l’individu holistiquement. Dans cette étude, la notion entretien autobiographique signifie un entretien qui commence avec une narration libre où l’enquêteur exerce le rôle d’écouteur actif. Ensuite, des questions d’appui sont utilisées pour soulever des thèmes particuliers. Les deux entretiens réalisés forment le corpus de l’étude. La durée des deux entretiens était d’une heure et 50 minutes et ils ont été transcrits. Les entretiens ont été analysés par les méthodes analyse du contenu et analyse du discours. Trois catégories ont été établies selon les thèmes dans le corpus : 1) la langue française, son apprentissage et son usage 2) les personnes clé dans le parcours d’apprentissage et 3) les expériences. Les résultats de cette étude montrent que les émotions sont importantes dans le processus d’apprentissage et exercent différentes fonctions. Les émotions attachées à la langue par les informateurs sont positives, alors que les émotions liées à l’apprentissage et à l’usage du français sont positives et négatives. Les personnes mentionnées dans les récits des informateurs jouent un rôle important dans le parcours d’apprentissage et dans les moments d’usage du français. Leurs rôles sont liés à la communication et à la motivation. En ce qui concerne les expériences, les informateurs construisent un sens dans leur récit par les processus d’introspection et par conséquent, valorisent leurs expériences et réfléchissent aux émotions que ces expériences évoquent chez eux.
 • Peitsara, Roosa (2022)
  Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielma käsittelee sitä, miten videopeli Thronebreaker : The Witcher Tales huomioi puhekielen pieniä sanoja, ‘inserttejä’, sekä fantasiahahmojen kielellistä variaatiota ranskankielisessä käännöksessään. Teoriataustana toimivat Biberin & al. (2007) insertit, Gadet’n (2003) kielellinen variaatio ja Chestermanin (1997) käännösstrategiat. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sekä insertit että kielellinen variaatio on lokalisoitu englanninkielisestä lähtötilanteesta ranskankieliseen kontekstiin. Aineisto ja menetelmät. Tutkielman aineisto on jaettu kahteen osaan tutkimuskohteiden mukaan. Ensimmäinen osa sisältää 80 ensimmäistä inserttiä, jotka esiintyvät pelissä. Toinen osa sen sijaan koostuu neljän eri fantasiahahmon repliikeistä, pelin eri kohdista. Analyysi on pääosin vertaileva ja kvalitatiivinen, vaikka inserttien jaotteluun on käytetty kvantitativiista menetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan suurin osa (75%) inserteistä on käännetty korpuksessa. Syntaktiset strategiat, erityisesti suora käännös, edustavat eniten käytettyä käännösluokkaa, kun taas semanttiset strategiat tulevat toisena ja pragmaattiset strategiat kolmantena. Fantasiahahmojen kielellinen variaatio on huomioitu sekä alkuperäisteoksessa että käännöksessä. Vaikka käännös onnistuu variaation luomisessa, sen intensiteetti ja luovuus jäävät kuitenkin joissakin tapauksissa alkuperäistä versiota vähäisemmiksi.
 • Matinpalo, Mimi (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Ranskan terveysministerin Olivier Véranin luomia representaatioita Ranskan koronastrategiasta Twitter-julkaisuissaan. Tavoitteena on kuvata miten Ranskan presidentti ja terveysministeri kuvaavat toimenpiteitä, joilla torjutaan koronavirusta. Aineistoon on valittu yhteensä 421 twiittiä, joista 132 on Macronin ja 289 Véranin ja ne on julkaistu ajanjaksolla toukokuulta 2020 helmikuulle 2021. Aineiston jokainen twiitti käsittelee koronapandemiaa. Macronin ja Véranin luomia representaatioita tarkastellaan niissä esiintyvien puheaktien ja metaforien avulla. Puheaktien osalta twiitit luokitellaan viiteen eri kategoriaan: 1. käsky, 2. ehdotus, 3. pyyntö, 4. rohkaisu ja 5. informatiivinen. Metaforien osalta aineistossa koronapandemiaa kuvataan ennen kaikkea sotana. Näin ollen esitettyjä representaatiota tarkastellaan sotametaforan kautta. Tutkimus on diskurssianalyyttinen ja se sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysiä. Tutkielman kvantitatiivisessa osuudessa havaitaan, että suurin osa twiiteistä on informatiivisia. Toiseksi eniten aineistossa on rohkaiseva twiittejä. Kuitenkin tutkimuksessa käy ilmi, että suurin osa twiiteistä kuuluu useampaan kuin yhteen kategoriaan. Esimerkiksi yksi twiitti voi kuulua sekä rohkaisevien että informatiivisten twiittien kategoriaan. Sekä Macron että Véran kuvaavat koronapandemiakriisiä sotana. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osuudessa havaitaan sodan metaforan täyttävän metaforan tärkeimmät kaksi kriteeriä (korvaavuus kriteeri ja samanlaisuus kriteeri). Koronapandemialla ja sodalla on samanlaisuuksia, mutta ne eivät ole ilmiselviä. Näin ollen samanlaisuuskriteeri täyttyy. Loppupäätelminä voidaan todeta, että Macron ja Véran representoivat Ranskan koronatoimien olevan välttämättömiä, toimivia ja ne koskevat jokaista. Vaikka toimien vaikutukset eivät näy konkreettisesti heti, niillä on suuri merkitys pitkällä tähtäimellä kriisin voittamisessa. Sodan metafora toimii kognitiivisena apuvälineenä, jonka avulla tilanteen vakavuutta konkretisoidaan. Kriisiä kuvataan sotana, jossa jokainen on aktiivinen toimija. Aineistossa sodan metafora näkyy vahvasti, kun useita eri tekijöitä kuvataan sodan termistöllä. Sairaanhoitajia ja muita terveydenalan ammattilaisia kuvataan etulinjan taistelijoina, kun taas maskeja, rokotteita ja koronatestejä kuvataan tärkeinä aseina taistelussa. Macronin ja Véranin twiitit ovat hyvin samankaltaisia, joten esitetyt representaatiot ovat yhtenäisiä molemmissa diskursseissa.
 • Kalvas, Kia (2023)
  Notre recherche porte sur les paroles de Stromae et sur la manière dont le chanteur crée de multiples possibilités d'interprétation. Comme corpus nous avons choisi dix paroles de chansons de Stromae : Carmen, Quand c’est, Formidable, Papaoutai, Dodo, Riez, Je cours, Rail de musique, Santé, et Solassitude. Ces paroles en particulier ont été choisies parce qu'elles contiennent des éléments analysables pertinents pour notre étude et parce qu'elles incluent un grand nombre de mots et d'expressions à plusieurs significations. Elles sont tirées de trois albums différents publiés au cours de différentes années, à savoir Cheese (2010), Racine carrée (2013) et Multitude (2022). Les notions centrales de cette étude sont le sens, la métaphore, la personnification, la polysémie, l'homonymie, l'intertextualité et le jeu de mots. Ce sont tous des moyens linguistiques et poétiques différents qui nous ont aidés à analyser les paroles. En conclusion, nous notons que Stromae utilise de nombreux moyens différents pour créer du sens. Les métaphores, la personnification, l'homonymie, la polysémie, l'intertextualité et les jeux de mots ne sont que quelques-uns des moyens que nous avons relevés. Lors de l'analyse, nous constatons qu'il utilise également la prononciation et la répétition des paroles comme moyen de créer des significations différentes. Les paroles ont des significations multiples et peuvent être analysées de plusieurs manières.
 • Sarjanen, Ella (2022)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan oppijoiden näkemyksiä autenttisista teksteistä ja tehtävistä ranskan opetuksessa ja oppimisen tukena. Samaan aikaan kun muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelun suosio on laskenut, autenttisten tekstien lähes rajaton saatavuus on tuonut informaalin kielen oppimisen läheiseksi osaksi nuorten arkea. Autenttisina teksteinä nähdään sellaiset kirjalliset, auditiiviset ja visuaaliset aineistot, jotka on alun perin luotu kohdekieliseen kontekstiin ja joilla on kommunikatiivinen tarkoitus. Autenttiset tehtävät ovat oppijan näkökulmasta merkityksellisiä ja kannustavat vapaaseen ilmaisuun. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on kommunikatiivinen kielten opetus. Tavoitteena on selvittää, minkälaiset autenttiset tekstit, tehtävät ja informaalin oppimisen tavat oppijat kokevat mieleisiksi ja hyödyllisiksi sekä millä tavoin oppijat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan oppituntien sisältöön. Lisäksi tavoitteena on tutkia oppijoiden asenteita ranskan kieltä ja sen opiskelua kohtaan. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyn täytti 60 yläkoulun ja lukion opiskelijaa, jotka olivat aloittaneet ranskan opiskelun alakoulussa. Kysely sisälsi asteikkokysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset luokiteltiin niiden sisällön mukaan. Tutkimus on ensisijaisesti kvalitatiivinen, vaikka analyysi sisältää myös kvantitatiivisia piirteitä. Tutkimuksessa havaittiin, että autenttisia tekstejä ja tehtäviä pidetään myönteisenä opetuksessa. Moni autenttinen teksti ja tehtävä, kuten musiikki, sosiaalinen media ja leikit, nähtiin mukavana, mutta ei niinkään hyödyllisenä oppimisen kannalta. Myös keskustelu oli pidetty oppimismenetelmä. Oppikirjan tekstejä ei pidetty mielenkiintoisina, mutta oppikirjan tehtävien koettiin edesauttavan oppimista. Suurin osa vastaajista ei kokenut pystyvänsä vaikuttamaan oppituntien sisältöihin, eikä myöskään osannut sanoa, miten haluaisi vaikuttaa. Asenteet ranskan kieltä kohtaan olivat pääosin positiivisia ja informaalin oppimisen kanavista mielekkäimpinä pidettiin elokuvia, musiikkia, lukemista ja sosiaalisen median alustoja. Tulokset viittaavat siihen, että oppijat eivät ole tottuneet vaikuttamaan opetuksen sisältöihin. Kuitenkin aiheiden valitseminen oman kiinnostuksen mukaan vaikutti positiivisesti mielekkyyden kokemukseen ja se tuotiin esiin myös avoimissa vastauksissa. Oppijoiden ajatukset näyttävät heijastavan perinteisiä käsityksiä, joissa todellinen oppiminen tapahtuu lukemalla, kirjoittamalla ja opiskelemalla ahkerasti. Autenttisten tekstien ja tehtävien todellisesta vaikutuksesta oppimistuloksiin tarvittaisiin laajempaa lisätutkimusta.
 • Annala, Satu (2023)
  L’objectif de l’étude est de mettre en lumière les modalités employées par l’écrivaine Annie Ernaux pour représenter son ascension sociale personnelle dans certains de ses textes. Il est question d’examiner la construction de l’ethos de transclasse d’Ernaux, c’est-à-dire l’image qu’elle donne de sa propre personne, en tant que « transfuge de classe », à travers les œuvres sélectionnées. Le corpus est composé d’un roman, Les Armoires vides, publié en 1974, et de deux textes dits auto-sociobiographiques, La Place (1983) et Une femme (1987) ; ce sont des textes où on parle de soi, tout en décrivant le milieu d’où on vient et où on raconte la vie de ses proches. L’étude vise à observer l’évolution de l’ethos de transclasse d’Ernaux à travers trois textes représentant deux genres littéraires différents. A également été examiné le changement de méthode que l’écrivaine a effectué à partir de La Place : sa transition de romancière en auto-sociobiographe. Selon notre hypothèse de travail, un lien existe entre l’ethos de transclasse et « l’écriture plate » d’Ernaux, le nouveau style motivé par la volonté de l’écrivaine de ne pas trahir ses parents. Notre analyse de l’ethos de transclasse d’Annie Ernaux est fondée sur la théorie de la non-reproduction de la philosophe Chantal Jaquet et sur le concept de capital linguistique proposé par Pierre Bourdieu. Au fur et à mesure de l’étude, nous avons comparé le discours d’Ernaux aux discours énoncés par d’autres écrivains et/ou sociologues transclasses, Édouard Louis et Didier Eribon. Sur le plan théorique, l’étude repose sur l’analyse du discours littéraire, effectuée avec le recours aux éléments textuels. Les principaux outils méthodologiques relèvent du domaine de la narratologie. Pour faire surgir la construction de l’ethos, nous nous sommes servie du concept de la focalisation de Gerard Genette et des indicateurs de subjectivité dans la narration. En conclusion, nous avons pu affirmer que l’idée sous-jacente d’une infériorité langagière fait partie des fondements de l’ethos de transclasse d’Annie Ernaux. Elle peut être décelée dans les trois textes du corpus, quels que soient le genre ou l’année de publication. Nous avons remarqué qu’Ernaux évoque souvent les expressions dialectales de ses parents et que celles-ci suscitent un sentiment de honte. Pour l’écrivaine, le monde des parents est incompatible avec le monde bourgeois et académique qu’elle choisira, ce qui résulte en une rupture de classe entre la fille et ses parents. Dans une étude chronologique, peut néanmoins être observé que l’ethos subjectif des Armoires vides évolue vers un ethos objectif à partir de La Place. Notre analyse a également abouti à la conclusion que l’ethos de transclasse d’Annie Ernaux, une intellectuelle de gauche, est une construction idéologique dont se sert l’écrivaine pour transmettre aux lecteurs sa vision du monde : une vision qui souligne les différences entre les classes sociales.
 • Leipivaara, Krista (2023)
  Cette étude examine l’ethos discursif du Président de la République française Emmanuel Macron dans ses discours donnés pendant la pandémie du coronavirus. L’objectif de l’étude est d’identifier différents types d’ethos manifestant dans les discours et de savoir si l’ethos du Président Macron évolue pendant la pandémie. De plus, les procédés énonciatifs qui participent à la construction de l’ethos sont analysés. Le corpus de l’étude se compose de neuf discours télévisés de Macron dont six ont été prononcés en 2020 et trois en 2021. Au total, la durée des discours est de 3 heures et 40 minutes. L’étude est à la fois quantitative et qualitative. Les ethé de crédibilité et d’identification ainsi que les procédés énonciatifs, c’est-à-dire les pronoms personnels, adverbes et adjectifs, sont analysés pour examiner l’ethos de Macron. L’analyse montre que trois ethè de crédibilité, c’est-à-dire l’ethos de sérieux, l’ethos de vertu et l’ethos de compétence, se manifestent dans les discours de Macron. De plus, trois ethè d’identification y apparaissent, à savoir l’ethos d’humanité, l’ethos de solidarité et l’ethos de chef. Selon les résultats, l’ethos se construit par trois procédés énonciatifs, à savoir l’énonciation élocutive (les pronoms je et nous, les adverbes et les adjectifs), allocutive (le pronom vous et la dénomination « mes chers compatriotes ») et délocutive (par exemple « il est important ») ; la dernière est le moins utilisée. Le corpus étudié contient au total 399 occurrences de l’ethos. L’étude montre qu’il y a des différences dans la fréquence des ethè. L’ethos d’identification représente 62 % des occurrences, alors que l’ethos de crédibilité représente 38 %. Les résultats montrent également que l’ethos de Macron évolue pendant la pandémie. Les ethè de crédibilité deviennent moins fréquents pendant la pandémie. En revanche, les ethè d’identification deviennent plus fréquents dans les derniers discours, particulièrement l’ethos de solidarité. De plus, l’ethos d’humanité de Macron se diversifie pendant la pandémie. Les résultats montrent qu’il existe une relation entre les procédés énonciatifs et certains ethè. Même si l’énonciation élocutive est le procédé le plus fréquent dans le corpus étudié, nous inclusif est particulièrement fréquent dans les ethè d’identification. Les adverbes et les adjectifs manifestant la subjectivité de Macron se trouvent surtout dans les ethè de vertu et d’humanité. L’énonciation allocutive, à son tour, est la plus dominante dans les ethè de vertu et de chef. Dans son ensemble, l’étude montre que l’ethos d’une personne politique est une ressource importante, multidimensionnelle et susceptible au changement qui s’utilise pour gérer une crise sociétale.
 • Lohenoja, Veera (2023)
  Cette étude examine comment les enseignants du français évaluent la compétence orale en FLE au collège et au lycée finlandais. Notre étude se concentre sur les sous-compétences de la compétence orale ainsi que sur les tâches d’évaluation. De plus, les divers types de problèmes auxquels font face les enseignants lors de leur évaluation sont analysés. Pour connaitre le point de vue des enseignants, nous avons recueilli notre corpus par un questionnaire. Le questionnaire s’est composé des questions au choix multiple ainsi que des questions ouvertes. Nous avons reçu 28 réponses. L’étude est principalement qualitative et se focalise à analyser les réponses descriptives. Les résultats montrent que quand les enseignants évaluent la compétence orale, ils font attention aux sous-compétences suivantes : compréhensibilité, prononciation et aisance. Dans leurs réponses, les sous-compétences interactionnelles étaient moins présentes que les sous-compétences linguistiques. Les tâches d’évaluation utilisées par les enseignants sont : lecture à haute voix, enregistrement audio ou vidéo, exposé, dramatisation, jeux de rôle, discussion en pairs et entretien. Pratiquement tous les enseignants ont utilisé l’enregistrement audio ou vidéo pour enregistrer des tâches évaluatives. Les problèmes principaux de l’évaluation de la compétence orale envisagés par les enseignants sont : le manque de ressources (temps, espace, personnel), la difficulté d’évaluer objectivement et la timidité et/ou démotivation des apprenants. Dans son ensemble, l’étude suggère que les pratiques d’évaluation des enseignants sont variées. Les nouvelles technologies changent l’évaluation de la compétence orale, mais ne peuvent pas remplacer l’expertise de l’enseignant. De plus amples études seront nécessaires pour examiner l’évaluation de la compétence interactionnelle.