Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Islamisk teologi"

Sort by: Order: Results:

  • Holopainen, Maija (2023)
    Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiseen oikeudelliseen ajatteluun ISISin islamilaisen lain sovellukset perustuvat. Tätä varten tutkitaan oikeudellista argumentaatiota ISISin fatwoissa eli lainoppineen antamissa oikeudellisissa mielipiteissä. Oikeudellisella argumentaatiolla tarkoitetaan sitä, miten fatwoissa esitetyt oikeudelliset näkemykset on perusteltu ja esitetty. Oikeudellisen argumentaation tutkimiseksi fatwoista on kiinnitetty huomiota kolmeen seikkaan: siihen, mihin islamilaisen lain lähteisiin fatwoissa on viitattu, mihin muihin ulkopuolisiin auktoriteetteihin fatwoissa on viitattu sekä millaista argumentaatio on muodoltaan ja rakenteeltaan. Tutkimuksen metodina on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan erittelemällä fatwoista oikeudellisen argumentaation elementtejä sunnalaisen islamilaisen lainopin teoreettisessa viitekehyksessä. Analyysissa hyödynnetään sunnalaisen islamilaisen lain teoriaan liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Analyysin perusteella fatwoista voidaan todeta, että suurimmassa osassa fatwoista on viitattu islamilaisen lain lähteisiin. Eniten fatwoissa esiintyvä islamilaisen lain lähde on sunna ja toiseksi yleisin Koraani. Myös ijma ja qiyās esiintyvät lain lähteinä fatwoissa. Lisäksi fatwoista merkittävässä osassa on viitattu keskiaikaisiin oppineisiin, joista useimmat ovat hanbalilaisen lakikoulukunnan merkittäviä ajattelijoita. Useassa fatwassa on viitattu myös yleisesti sunnalaisiin lakikoulukuntiin. Kaikissa fatwoissa ei esiinny lainkaan oikeudellista argumentaatiota. Lisäksi argumentaation muoto ja tyyli vaihtelee fatwoissa jonkin verran. Löydösten perusteella ISIS perustelee oikeudellisia näkemyksiään pääasiassa islamilaisen lain lähteillä. Hanbalilaisten oppineiden merkittävä rooli fatwoissa kertoo mahdollisesti ISISin halusta asemoitua hanbalilaisen lainopillisen perinteen jatkumoon. Argumentaation tyylin ja tarkkuuden vaihtelevuus voivat viitata siihen, että fatwoja on annettu erilaisista lähtökohdista tuleville kysyjille ja muftit fatwojen takana vaihtelevat. Oikeudellisen argumentaation puuttuminen osasta fatwoista voi kertoa, että fatwoja ei ole pidetty merkittävinä lainopillisina esimerkkeinä tai tarkoitettu julkaistavaksi laajasti.
  • Savolainen, Riikka (2023)
    Tässä tutkielmassa tarkastellaan Reddit-keskustelupalstan kommentteja liittyen muslimiyhteisössä tapahtuvaan hengelliseen väkivaltaan ja sitä, muuttavatko aineiston pohjalta muodostetut teemat ymmärrystä hengellisestä väkivallasta, jonka tutkimus ja määritelmät ovat syntyneet pääosin kristillisissä konteksteissa. Teemojen tarkoituksena on valottaa tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiä asioita. Tutkimusaineisto koostuu Reddit-keskustelupalstalta talvella 2022-2023 kerätystä 30 kommenttista, joissa muslimi tai entinen muslimi kirjoittaa hengellisen väkivallan kokemuksistaan. Aineistoa kuvataan ja järjestellään Braunin ja Clarken (2006) mukaisen temaattisen analyysimenetelmän avulla. Aiempi kirjallisuus, eli se mitä hengellisestä väkivallasta jo tiedetään, ohjaa tutkimusprosessia. Aiempi kirjallisuus hengellisestä väkivallasta auttaa aineiston tulkinnassa. Analyysimenetelmän avulla aineistosta muodostettiin kolme hengellisen väkivallan kokemukseen liittyvää teemaa. Teemat ovat ”vanhemmat hengellisen väkivallan tekijöinä”, ”islam kontrolloimisen oikeuttajana” ja ”hengellisen väkivallan syvät vaikutukset”. Teemojen perusteella kommenttien kirjoittajien kokemus hengellisestä väkivallasta islamissa on hyvin samankaltaista kuin mitä aiemmassa tutkimuksessa on tullut ilmi. Esimerkiksi hengellisen väkivallan seuraukset ovat hyvin samankaltaisia riippumatta uskonnollisesta kontekstista. Tässä aineistossa kuitenkin jotkin hengellisen väkivallan ulottuvuudet korostuivat enemmän kuin miten niitä on aiemmassa kirjallisuudessa käsitelty. Aiemmissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi enemmän institutionaaliseen hengelliseen väkivaltaan ja vähemmän on kiinnitetty huomiota esimerkiksi vanhempien tekemään hengelliseen väkivaltaan. Hengellisellä väkivallalla on merkittävät seuraukset, ja jo pelkästään tästä syystä, tutkimus hengellisestä väkivallasta on tärkeää.