Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Medicinal- och biorätt"

Sort by: Order: Results:

 • Eklund, Matilda (2022)
  Bioteknologia on kehittynyt paljon viime vuosikymmenten aikana, jonka seurauksena on keksitty muun muassa 3D-biotulostus. 3D-biotulostusteknologian avulla on mahdollista tulostaa eloperäistä biologista materiaalia, jopa ihmiskehon kudoksia, ja ”yksinkertaisia” ihmisosia, kuten esimerkiksi ihoa. Patenttijärjestelmä on rakennettu mekaanisten keksintöjen suojaamiseen, joten bioteknologian nopea kehitys on haastanut patenttijärjestelmää, erityisesti tilanteissa, joissa keksinnössä on hyödynnetty ihmisperäistä materiaalia. Tutkielmassa keskitytään Suomalaiseen ja Eurooppalaiseen biopatenttijärjestelmään, ja siihen, onko mahdollista patentoida 3D biotulostusmenetelmä ja biotulostetut ihmisperäiset osat. Erityisenä näkökulmana on ihmisarvon kunnioitus patenttijärjestelmässä. 3D-biotulostusta ei mainita patenttisääntelyssä. 3D ihmisosien biotulostaminen lääketieteellisistä syistä, on hyvin todennäköisesti pidettävä lääketieteellisenä menetelmänä. Lääketieteellisiä menetelmiä ei ole mahdollista patentoida. Patenttihakemuksen käyttötarkoituksen muotoilulla on tosin mahdollista rajata pois lääketieteellinen käyttö, jolloin menetelmäpatentin saaminen voi kenties olla mahdollista. Ihmiskehoa tai ihmisosia ei ole mahdollista patentoida. Biotulostetut tuotteet ovat funktionaalisesti samanlaisia, mutta rakenteelta erilaisia, kuin mitä ihmiskehossa olevat. Koska biotulostettu ihmisosa ei ole samanlainen kuin luonnossa oleva, ei ihmiskehon patentointikielto suoraan raja pois näitä patentoitavuuden piiristä. Biotulostetut ihmisosat voi mahdollisesti luokitella synteettiseksi biologiseksi kappaleeksi. Biotulostetut ihmisosat ovat kuitenkin verrattain samanlaisia kuin ihmiskehon osat, joten ihmisarvon kunnioitus on toteuduttava näidenkin kannalta. Lähtökohtaisesti ei ole mahdollista patentoida biotulostettuja ihmisosia, koska se olisi ihmisarvoa loukkaavaa, sekä patenttisääntelyn kiertämistä. 3D-biotulostusmenetelmän ja tulostettujen ihmisosien patentoitavuusarviointi on aina tehtävä tapauskohtaisesti ja patentointihakemuksen tosiseikkojen perusteella.
 • Malkamäki, Topias (2023)
  Keväällä 2020 alkanut koronapandemia johti yhteiskunnan sulkeutumiseen ja merkittäviin perus- ja ihmisoikeuksia koskeviin rajoitustoimiin. Yhtenä keskeisimpänä rajoittamisen kohteena oli elinkeinovapaus, jota rajoitettiin esimerkiksi asettamalla rajoituksia ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoihin sekä säätämällä asiakastilojen sulkemisesta määräajaksi. Keskeisimmät perusteet elinkeinovapauden rajoittamiselle olivat terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen sekä siihen läheisesti kytkeytyvien terveyteen liittyvien oikeuksien suojaaminen. Tutkielman tavoitteena on analysoida elinkeinovapauden rajoittamista koronapandemian aikana Suomessa vuosina 2020–2022. Pyrin tutkimaan, miten elinkeinovapautta rajoitettiin koronapandemian aikana, millä eri lainsäädännöllisillä keinoilla rajoituksia toteutettiin ja miten elinkeinovapauteen kohdistuneita rajoituksia perusteltiin ja oikeutettiin. Tutkielman metodi on lainopillinen ja keskeisimmän aineiston muodostaa koronapandemian aikana syntynyt laaja virallisaineisto, jonka osalta käsittelen erityisesti perustuslakivaliokunnan antamia lausuntoja ja mietintöjä. Elinkeinovapautta rajoitettiin pandemian aikana valmiuslain, perustuslain 23 §:n soveltamisen ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten perusteella. Keskeisenä johtopäätöksenä esitän, että elinkeinovapauden rajoittaminen laajamittaisestikin oli mahdollista koronapandemian aikana terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn ja ihmisten terveyden suojaamiseksi, mutta rajoitustoimia tuli arvioida tarkasti erityisesti oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä koskevien kriteerien näkökulmasta. Rajoitustoimet oli rajattava ajallisesti ja alueellisesti vain siihen, mitä voitiin pitää epidemiatilanteen näkökulmasta välttämättömänä, eikä rajoitustoimilla voitu puuttua perusoikeuksiin laajemmin kuin oli välttämätöntä. Rajoitusten taloudellinen kompensaatio oli myös tärkeä osa rajoitusten hyväksyttävyyttä, vaikka korvauksen suuruuden katsottiinkin kuuluvan lainsäätäjän harkintamarginaalin piiriin, eikä kaikkia rajoitustoimia korvattu.
 • Jantunen, Sonja (2020)
  Tutkielmassa käsitellään elinluovutuksia eläviltä henkilöiltä ja sitä kuka voi toimia elinluovuttajana maaliskuun alussa 2019 ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettuun lakiin (101/2001) voimaan tulleiden muutoksien jälkeen. Lisäksi selvitetään mitä mahdollisia ongelmia lakimuutokseen liittyy ja miten ne on lainsäädännöllä onnistuttu ehkäisemään. Suomessa halutaan lisätä elävien elinluovuttajien määrää. Elinluovuttajana voi toimia elävä henkilö tällä hetkellä käytännössä munuaisensiirroissa. Tällä hetkellä noin 90 prosenttia munuaisen siirroista tehdään kuolleilta henkilöiltä. Tavoitteen saavuttamiseksi maaliskuun alussa 2019 tuli voimaan uusi säännös, jonka mukaan täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan, saa luovuttaa uusiutu-mattoman elimen tai uusiutumatonta kudosta sukulaisensa tai muun läheisensä sairauden tai vamman hoitoa varten. Jos vastaanottajan sukulainen tai muu läheinen ei sovellu luovuttajaksi, elimen tai kudoksen saa luovuttaa myös muu siihen sopiva täysi-ikäinen henkilö, joka kykenee päättämään hoidostaan. Tutkielmassa todettiin uuden kudoslain säännöksen olevan kaksivaiheinen. Ensin on selvitettävä voiko siirronsaajan sukulainen tai muu läheinen luovuttaa uusiutumattoman elimen. Tilanteissa, joissa sukulaiset tai muut läheiset eivät voi luovuttaa, voi elimen luovuttaa myös muu siihen sopiva täysi-ikäinen. Lisäksi lakimuutos, jolla mahdollistettiin elinluovuttajiksi soveltuvien elävien henkilöiden joukon laajentaminen saattaa lisätä riskiä eri elinluovutukseen liittyvien haasteiden esiintymiselle. Osaltaan elinluovutukseen soveltuvan joukon laajentamien myös vähentää riskiä tiettyihin haasteisiin. Elinluovutuksen ollessa mahdollista siten, että elinluovuttaja on elävä henkilö, on mahdollisuus painostukseen, taloudellisen edun tavoitteluun ja jopa elinkauppaan olemassa. Nämä kaikki on lailla kiellettyjä ja ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä säädettyyn lakiin lisättiin myös laintasoisesti vaatimus tutkimusten ja selvitysten tekemisestä, joiden tarkoituksena on varmistaa luovutuksen turvallisuus sekä sen vapaaehtoisuus ja se, että luovutukseen ei liity taloudellisen edun hankkimista tai tarjoamista. Tutkielmassa tehtiin tulkintasuositus, jonka mukaan säännöksen kohtaa sukulaisten ja muiden läheisten soveltuvuudesta tulisi tulkita mahdollisimman väljästi. Kynnys todeta sukulaiset ja muut läheiset soveltumattomiksi elinluovutukseen tulisi olla matala ja siirtymän muiden kuin sukulaisten tai muiden läheisten hyväksymiseen elinluovuttajiksi tulisi olla mahdollisimman sujuva. Tulkintaa tukevat biolää-ketiedesopimuksen lisäpöytäkirjan mahdollistama elinluovutus tuntemattomille henkilöille sekä hallituksen esityksessäkin esitetyt riskit läheisten kokemasta painostuksesta. Kynnystä pidettäessä matalana saavutetaan myös todennäköisemmin hallituksen esityksen tavoite elinsiirtojen lisäämisestä.
 • Kuismin-Raerinne, Atte (2022)
  The usage of different types of wearable mHealth solutions for consumers has exploded especially since the start of the COVID-19 pandemic. A big question regarding these devices is the quality and accuracy of the data produced by them. When the consumer can use these devices to measure their heartbeat, blood sugar levels, sleep quality, blood oxygen levels etc. the quality and accuracy of this data is getting more important by the day. Not only for the consumer but also for the development of Artificial Intelligence the quality of data is of utmost importance. The importance of the data produced by these devices which the consumers wear voluntarily for long periods of time for the development of Artificial Intelligence in the medical sector cannot be overstated. Many of these mHealth devices also use Artificial Intelligence in one way or another already. In this Thesis the research question is how EU regulation affects the obligations of the producers of mHealth devices in regards the data quality of these devices. The starting point for the research is the define Artificial Intelligence in general and data quality by the EU standards. The method for this research is a legal dogmatic approach to present and future EU regulation surrounding this topic with the viewpoint of ensuring high quality data for Artificial Intelligence development. In the scope of this research there are the Medical Device Regulations for current regulation and the regulations based on the EU Data Strategy, Data Governance Act, the proposal for the Data Act and finally the proposal for the Artificial Intelligence Act. I note that there are many other important aspects to this topic that do not fit into the scope of this Thesis, namely access to data, movement of data, data protection, unfair commercial activities and “soft law” -type of regulation especially standards. The result of the research is that the situation is unclear in the light of the regulations inside the scope of this Thesis. For medical devices, the many obligations for medical devices do ensure that the devices need work as intended and as such ensure the data quality too. Many of the mHealth solutions, however, do not fit into the scope of either of the Medical Device Regulations, because their intended purpose is not ‘medical’. As these devices produce more and more intricate health data, the question left to be answered is when does the intended purpose become medical. EU has tried to tackle this problem mainly by soft law -instruments with the latest being the ISO/TS 82304-2 standard in regards the quality of health and wellness apps released in 2021. For the upcoming regulations the duo of Data related Acts do not bring any light to the problem. They mainly focus on access to data and movement of data with the data quality parts focusing on interoperability of data. The proposal for Artificial Intelligence Act has obligations mainly for the AI systems classified as ‘high-risk’. The interesting part for this paper is how medical devices and security systems for them would be classified as high-risk. This however leads the research back to the Medical Device Regulations and the issue with devices whose intended purpose is not medical.
 • Leinonen, Tiina (2021)
  Tiivistelmä: Itsemääräämisoikeus on perustuslain 7 §:än sisältyvä perusoikeus, jonka rajoittaminen on sallittu vain laissa säädetyin perustein. Kemiallinen rajoittaminen on dementoituvien henki-löiden hoidossa tunnistettu ilmiö, millä tarkoitetaan psyykenlääkkeiden käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena on hillitä potilaan liikkumista, käyttäytymistä tai muuta toimintaa. Tutkielman tarkoitus on selvittää dementoituvan henkilön itsemääräämisoikeuden kemiallista rajoittamista oikeudellises-ta näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat: miten itsemääräämisoikeus ulottuu dementoituvan henkilön lääkehoitoon, miten oikeudellisessa sääntelyssä ja oikeuskäytännössä tulkitaan kemiallisen rajoittamisen ilmiötä ja mitä oikeussuojakeinoja dementoituvalla henkilöllä on käytössään perusteettomaan kemialliseen rajoittamiseen liittyen. Tutkimusmenetelmänä on ongelmakeskeinen lainoppi, minkä avulla voidaan esimerkiksi tuottaa tietoa voimassaolevan oikeuden sisällöstä, osoittaa lainsäädännön puutteellisuus ja antaa tulkintakannanottoja. Tutkielman keskeisinä lähteinä ovat lait ja asetukset, Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, lain esityöt, eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut, oikeuskirjallisuus ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät soft law -asiakirjat. Tutkielman johtopäätöksenä on, että dementoituvan henkilön itsemääräämiskyvyn ollessa alentunut, lääkehoitoa koskevissa hoitopäätöksissä korostuu itsemääräämiskyvyn arviointi, sijaispäättäjän rooli ja aikaisemmin ilmaistu hoitotahto. Dementoituvan henkilön yhtäaikainen oikeus erityiseen suojaan aiheuttaa tasapainoilua itsemääräämisoikeuden ja suojaamisen periaatteiden välillä. Dementoituviin kohdistuvassa kemiallisen rajoittamisen ilmiössä on oikeudellisen arvioinnin perus-teella kysymys sosiaalihuoltolain mukaisesta kemiallisesta kaltoinkohtelusta tai tahdosta riippumattomasta lääkitsemisestä, jota koskeva lainsäädäntö on puutteellinen. Dementoituvien henkilöiden kemiallinen kaltoinkohtelu hoidossa on ihmisarvon vastaista, mutta ei täytä lähtökohtaisen hoidollisen luonteensa vuoksi ihmisoikeussopimuksen 3 artiklalle asetettua loukkauskynnystä. Keskeisimmät jälkikäteiset oikeussuojakeinot dementoituvan henkilön kemiallisen kaltoinkohtelun ja tahdonvastaisen lääkitsemisen tilanteissa ovat hoivayksikön johdolle osoitettu muistutus sekä valvontaviranomaisille tai laillisuusvalvojille osoitettu kantelu.
 • Iisakka, Johanna (2022)
  Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää muun kuin koronapotilaan hoitoon pääsyyn liittyviä oikeudellisia näkökohtia koronapandemian aikana Suomessa. Ennen varsinaista hoitoon pääsyyn ja hoitotakuuseen liittyvien seikkojen käsittelyä tutkielmassa on terveydenhuollon ja potilaan oikeuksien historiaa koskeva osio. Hoitoon pääsy on yksi potilaan oikeuksista. Tutkielmassa kerrotaan lyhyesti muistakin potilaan oikeuksista laajemman kokonaisuuden hahmottamiseksi. Edellä mainittujen lisäksi käsitellään esimerkiksi hoidon priorisointia ja hoidon tarpeen arviointia. Lasten ja nuorten tilanteesta korona-aikoina tutkielmassa on oma osionsa. Tutkimusmetodi on pääosin lainopillinen, sillä tutkielmassa syvennytään potilaan oikeuksia ja hoitoon pääsyä koskevaan lainsäädäntöön ja lain esitöihin, kuten myös Suomea velvoittaviin ihmisoikeussopimuksiin. Jossain määrin hyödynnetään myös empiiristä metodia, koska tutkielmassa on koronapandemian uutuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi käytetty paljon uutislähteitä. Muuta käytettyä aineistoa ovat kirjallisuus, artikkelit, erilaiset verkkosivut ja terveydenhuoltoa koskevat ohjeet. Tutkielman tekemisen yhteydessä on käynyt selväksi, että terveydenhuollossa on ollut monin paikoin vaikeuksia pysyä niin kutsutun hoitotakuun määräaikojen raameissa jo ennen koronapandemiaa. Tilanne on kuitenkin selvästi heikentynyt, kun kiireettömiksi katsottuja toimenpiteitä on voitu samankin potilaan kohdalla siirtää useitakin kertoja. Monia toimintoja on myös määräajaksi keskeytetty ja henkilökuntaa on ohjattu muihin tehtäviin. Siten varsinkin erikoissairaanhoidon jonot ovat kasvaneet. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että terveydenhuollossa ei ole aina toimittu lain tai kansainvälisten ihmisoikeussopimuksien mukaan.
 • Tallberg, Nooa (2022)
  Koronaviruspandemia on kurittanut maailmaa tutkielman kirjottamishetkellä jo reilun kahden vuoden ajan kuormittaen terveydenhoitojärjestelmiä ja lamauttaen maailmantaloutta aiheuttaen näin 2000-luvun toistaiseksi merkittävimmän maailmanlaajuisen katastrofin. Tutkielmani tarkoituksena on perehtyä lääkkeiden (erit. koronavirusrokote) saatavuusongelmaan koronaviruspandemian yhteydessä ja tutkia missä määrin tämä ongelma johtuu patenttioikeudesta ja voidaanko tähän vaikuttaa TRIPS-sopimuksen pakkolisensoinnin tai muiden keinojen kautta. Lähestyn tätä aihetta erityisesti oikeus terveyteen ihmisoikeuden ja TRIPS sopimuksen pakkolisensoinnin kautta. Oikeus terveyteen on ihmisoikeudellisena käsitteenä merkittävä, mutta toisaalta jokseenkin epämääräinen. Tämä epämääräisyys aiheutuu siitä, että mikään kansainvälinen ihmisoikeussopimus ei suoraan määrittele oikeus terveyteen käsitteen sisältöä. Sopimusten ja näitä tukevien oikeuslähteiden kautta oikeus terveyteen on käsitteenä katsottu sisällöllisesti suhteellisen laajaksi oikeudeksi, jota valtioiden tulee lähtökohtaisesti edistää resurssiensa puitteissa. Olennaisena osana oikeutta terveyteen on myös välttämättömien lääkkeiden saatavuus, joka on erityisen merkittävä käsite tämän tutkielman kannalta. TRIPS-sopimuksen pakkolisensointi on puolestaan ainakin periaatteellisella tasolla käyttökelpoinen tapa edistää patentoidun innovaation saatavuutta markkinoilla silloin, kun sen saatavuus on rajattua tiettyjen olosuhteiden vallitessa. Yksinkertaistettuna pakkolisenssi tarkoittaa lisenssin myöntämistä innovaation käyttöön patentinhaltijan tahdosta riippumatta. Huomionarvoista tässä yhteydessä on myös se, että patentti jää pakkolisenssistä huolimatta voimaan pakkolisenssin rasittamana. Välttämättömien lääkkeiden saatavuus ja TRIPS-sopimuksen pakkolisensointi ovat erinomainen lähtökohta patenttioikeuden ja ihmisoikeuksien välisten jännitteiden tarkasteluun. Käytännössä jännitteiden tarkastelu tiivistyy ihmisoikeuksien ja patenttioikeuden luonteiden eroavaisuuksiin. Toisaalta näillä oikeudenaloilla on myös tiettyjä yhteneväisyyksiä esimerkiksi ihmisoikeussuojaan liittyen, jotka hankaloittavat näiden välisen suhteen arviointia. Jännitteiden kuvaaminen ja potentiaalisten ratkaisujen etsiminen jännitteitä koskien auttavat osaltaan ymmärtämään sitä, millainen vaikutus patenteilla on välttämättömien lääkkeiden saatavuuteen esimerkiksi koronaviruspandemian yhteydessä. Tutkielmani tarkoituksena on osaltaan systematisoida niin patenttioikeuden ja ihmisoikeuksien mahdollisia jännitteitä kuin myös välttämättömien lääkkeiden saatavuutta osana oikeutta terveyteen ja pakkolisensoinnin sekä eräiden muiden keinojen potentiaalia patenttien mahdollisten haittavaikutusten neutralisoimisessa.
 • Sopanen, Iiro (2023)
  Lääketieteen ja uusien lääkkeiden kehitys on ollut yksi suurimmista ihmisten eliniän pidentymiseen ja elämänlaadun parantumiseen vaikuttaneista seikoista. 2000-luvulla uusien lääkkeiden ja hoitojen kehitys on ottanut isoja askelia eteenpäin uusien teknologioiden ja digitalisaation myötä. Nürnbergin oikeudenkäynnistä alkunsa saanut potilaan oikeuksia korostava lääketutkimusten sääntely on kehittynyt vuosikymmenien aikana laajaksi ja monimutkaiseksi sääntelyverkoksi. Kliinisiä, eli ihmisillä tehtäviä lääketutkimuksia Suomessa sääntelevistä säädöksistä tärkeimmät ovat EU:n lääketutkimusasetus ja kansallinen laki kliinisestä tutkimuksesta. Näiden lisäksi käytännön tutkimustyötä ohjailee erilaiset eettiset periaatteet ja laadulliset standardit. Liian löysä sääntely vaarantaa tutkittavien turvallisuuden ja tutkimustiedon luotettavuuden. Liian tiukka sääntely taas tukahduttaa tutkimuksen ja hidastaa uusien lääkeinnovaatioiden kehittymistä. Kliinisten lääketutkimusten sääntely onkin usein tasapainoilua tutkittavien turvallisuuden varmistamisen ja uusista lääkkeistä ja hoidoista saatavien hyötyjen välillä. Yksilön ensisijaisuus ennen yhteiskunnan ja tieteen etua on kuitenkin aina kaiken kliinisen lääketutkimuksen ehdoton lähtökohta. Tutkielmassa tarkastellaan kliinisen lääketutkimuksen sääntelyä ja sen kykyä mahdollistaa lääkekehitys ja yksilön terveyden edistäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Samoin huomiota kiinnitetään kokeellisiin hoitoihin, jotka monin tavoin muistuttavat kliinisiä lääketutkimuksia. Havainnollistavana esimerkkinä tarkastellaan 1950-60 luvuilla ”ihmelääkkeenä” pidettyjen psykedeelien uutta lääketieteellistä tulemista ja niitä koskevan kliinisen tutkimuksen ja lääkekäytön sääntelyä. Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva sääntely on kehittynyt EU:n lääketutkimusasetuksen myötä ja useisiin aiemmin ongelmia tuottaneisiin seikkoihin on pyritty vastaamaan. Ongelmia on edelleen erilaisten tutkimusten huomioimisessa ja mahdollistamisessa sekä sääntelyn luomassa byrokratiassa, joka hankaloittaa erityisesti pienten tutkimusten tekemistä. Psykedeelien luokittelu huumausaineiden vaarallisimpaan ja säännellyimpään luokkaan vaikuttaa vahvasti niillä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin ja käytännössä estää niillä tehtävät kokeelliset hoidot Suomessa. Luokittelua pitäisikin alentaa ja kokeellinen hoitokäyttö mahdollistaa, jotta erityisesti erilaisiin vakaviin mielenterveysongelmiin olisi mahdollista saada psykedeeleistä uusia hoitokeinoja.
 • Toropainen, Ilkka (2024)
  Tutkielmassani käsittelen lääkkeiden markkinoinnin rajoituksia Suomessa erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien, kuten sananvapauden, näkökulmasta. Lääkkeiden markkinointi on olennainen osa lääketeollisuutta, mutta sen vapautta rajoitetaan kuluttajien suojelemiseksi ja terveyden suojaamiseksi. Tutkielmassani selvitän miten Suomen lainsäädäntö ja kansainväliset oikeuslähteet säätelevät lääkkeiden markkinointia ja miten nämä säännökset vaikuttavat markkinoijien oikeuksiin. Tarkastelen, miten voimassa oleva lainsäädäntö tasapainottaa sananvapauden ja kuluttajasuojan sekä lääketeollisuuden toimintaedellytyksiä. Kiinnitän huomioita sananvapauden rajoituksiin ja niiden merkitykseen lääkkeiden markkinoinnin rajoittamisessa Tutkimusmenetelmänä käytän pääasiassa lainoppia, joka mahdollistaa oikeusnormien ja - periaatteiden systemaattisen analyysin. Tarkastelen keskeisiä oikeuslähteitä, kuten lääkelakia, lääkeasetusta ja kuluttajansuojalakia, sekä näiden lakien merkitystä sananvapauden rajoittamisessa sekä säännösten soveltamista ja tulkintaa oikeuskäytännössä. Lisäksi analysoin itsesääntelyn roolia ja sen vaikutuksia lääkemarkkinoinnin valvontaan. Tutkimukseni keskeiset havainnot osoittavat, että vaikka sananvapaus on perusoikeus, sen rajoitukset lääkemarkkinoinnissa ovat perusteltuja pyrkiessään takaamaan markkinoinnin eettisyyden ja luotettavuuden. Johtopäätöksissäni korostan tarvetta jatkuvalle sääntelyn kehittämiselle ja ehdotan suosituksia lainsäädännön parantamiseksi tai oikeustieteellisen lisätutkimuksen laatimiselle koskien etenkin sääntelyn vaikutusta sananvapauden lisäksi myös tavanomaisena pidettävälle elinkeinotoiminnalle. Pyrin tutkielmallani tarjoamaan yleiskuvan lääkemarkkinoinnin sääntelystä Suomessa, sen oikeudellisista perusteista ja käytännön vaikutuksista.
 • Erola, Milla (2021)
  Lapsen näkemyksille ja siten hänen suostumukselleen terveydenhuollon toimenpiteistä päätettäessä on annettava hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukainen painoarvo. Kyselytutkimusten perusteella osa lääkäreistä on vastannut arvioivansa lasten päätöksentekokykyä vain harvoin. Toisten tutkimusten mukaan lapset kokevat erittäin tärkeäksi sen, että he tulevat kuunnelluksi terveydenhuollon tilanteissa. Kehitystason mukaisen päätöksentekokyvyn toteutuminen on tärkeää lapsille itselleen, mutta se on tärkeää myös kansainvälisten velvoitteiden nojalla. Tutkielmassani tarkastelen lapsipotilaan suostumukselle annettavaa merkitystä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vaikka kaikki kolme Pohjoismaata ovat säätäneet samansuuntaisesti lapsen osallistumisoikeuksista, löytyy sääntelystä myös olennaisia eroja etenkin alaikäisen potilaan aseman osalta. Tarkastelen tutkielmassani oikeusjärjestysten yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia lapsipotilaan suostumukselle annettavaan painoarvoon liittyen, ja pyrin etsimään käytännön elämää helpottavia ohjenuoria lapsen kehitystason arvioimiseksi. Käsittelen tutkielmassani lisäksi sitä, voiko lapsi tehdä päätöstä hengenpelastavan hoidon antamatta jättämisestä tai miten alaikäisen asema eroaa täysi-ikäisen asemasta tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta päätettäessä. Tutkielmani tavoitteena on kiinnittää huomiota alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseen Suomessa, ja Ruotsin sekä Tanskan vastaavan lainsäädännön ja ohjeistusten tulkintaa käyttäen toivon, että voin osoittaa lapsen itsemääräämisoikeuden arviointiin työkaluja tulevaisuutta varten.
 • Kuismin-Raerinne, Julia (2023)
  Lastensuojelun tulee pohjautua ajatukselle yhteistyöstä, sillä tuloksellisen lastensuojelun edellytyksenä ovat integroidut palvelukokonaisuudet. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollossa kohdataan yhä monimutkaisempia ongelmia, minkä vuoksi ammattilaiset ovat entistä riippuvaisempia toisistaan. Päällekkäinen ja ristiriitainen työskentely johtaa sekaannuksiin ja on tehotonta. Ongelmalliseksi on todettu, että viranomaisten välinen yhteistyö perustuu lähtökohtaisesti asiakkaan suostumukseen. Käytännön toimijat ovat kertoneet pelkäävänsä salassapitosäännösten loukkaamista. Moniammatillisen yhteistyön voidaan katsoa olevan lapsen oikeuksien sopimuksen turvaaman lapsen edun toteutumisen edellytys. Moniammatillisen yhteistyön keinoin tulee toteuttaa lastensuojelua yhteisesti, siten että sen tavoitteena on turvata kaikki lapsen oikeuksien yleissopimuksen oikeudet täysimääräisesti. Tämä edellyttää, että moniammatillisen yhteistyön keinoin voidaan puuttua lapsen ja perheen kohtaamiin ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä taas edellyttää sitä, että viranomaisella on ajoissa riittävät tiedot tilanteen arvioimista varten. Lainsäädännön on siis ensinnäkin mahdollistettava jouheva tietojen tallentaminen ja luovuttaminen, jonka arvioinnin keskiössä on oltava lapsen etu. Tässä on edelleen parantamisen varaa. Nähtäväksi jää auttaako edes 1.1.2024 voimaan tuleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä tietojenkulkua koskevaan liittyvään problematiikkaan moniammatillisessa yhteistyössä. Toisekseen lainsäädännöltä on edellytettävä, että moniammatillisen yhteistyöhön velvollisten tahojen ja toisaalta myös niiden, keillä on oikeus osallistua asian käsittelyyn, henkilöpiiri määritellään mahdollisimman täsmällisesti. Erityisen tärkeää henkilöpiirin täsmällinen määrittely on kaikista eniten lapsen ja perheen asioihin puuttuvien lastensuojelutoimien osalta, eli erityisesti huostaanoton ja sijaishuollon valmistelun osalta, sekä oikeudenkäyntien osalta. Ns. EHO-jakson osalta sääntely on onnistunutta; lastensuojelulain 72 §:ssä määrätään täsmällisesti neljän asiantuntijatahon (kasvatuksellinen, sosiaalityö, psykologinen ja lääketieteellinen). Laki velvoittaa siis tältä osin täsmällisesti, ettei ilman näiden tahojen vuorovaikutuksellista yhteistyötä voida tehdä päätöstä erityisen huolenpidon järjestämisestä. Muilta osin lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain moniammatillista yhteistyötä koskevassa lainsäädännössä on useissa kohdin parantamisen varaa henkilöpiirin määrittelyn ja harkintavallan käytön suhteen.
 • Kastinen, Jutta (2023)
  Neuroteknologia on laaja joukko metodeja, järjestelmiä ja välineitä, joiden kautta voidaan luoda yhteys ihmisen aivoihin ja jotka mahdollistavat aivotoiminnan tallentamisen tai muuttamisen. Neuroteknologian kasvu viime vuosikymmenenä on ollut räjähdysmäistä, mikä on herättänyt tutkijoissa huolta sen eettisistä ja oikeudellisista ongelmista. Tähän mennessä neuroteknologian eettisistä ja oikeudellisista sekä ihmisoikeudellista vaikutuksista on tehty vain hajanaisesti tutkimusta, joten aiheesta tarvitaan lisää tietoa. Työni tarkoituksenani on tutkia neuroteknologian aikaansaamia haasteita, mahdollisuuksia ja ongelmia ihmisoikeuksille sekä miten mahdolliset neuro-oikeudet pystyisivät vastaa-maan niihin. Työssäni tutkin aihetta lääkintä-, bio- ja valtiosääntöoikeudellista näkökulmasta painottaen erityisesti perus- ja ihmisoikeuskeskeisyyttä. Tutkimusmenetelminä käytän lainoppia ja de le ferenda -tutkimusta Tutkimusaineistona käytän kansainvälisiä ja Eurooppaa koskevia ihmissopimuksia ja siihen liittyvää soft law -normistoa sekä oikeuskirjallisuutta ja -käytäntöä. Hyödynnän myös etiikan ja erityisesti neuroetiikan aineistoa aiheesta. Tutkimusaineiston perusteella neuroteknologian aiheuttamiin haasteisiin on ehdotettu uusien ihmisoikeuksien, neuro-oikeuksien luomista. Näitä ovat esimerkiksi tutkijoiden ehdottamat oikeus kognitiiviseen vapauteen, oikeus henkiseen yksityisyyteen, oikeus henkiseen koskemattomuuteen ja oikeus psykologiseen jatkuvuuteen. Neurorights Foundation -järjestö on puolestaan ajanut seuraavia oikeuksia: oikeus henkiseen yksityisyyteen, oikeus henkilökohtaiseen identiteettiin tai vapaaseen tahtoon, oikeudenmukainen pääsy henkisen toimintakyvyn parannuksiin ja suojelu algoritmien sisältämiltä vinoumilta. Nämä ovat herättäneet kritiikkiä ja niitä onkin pidetty muun muassa neurohypen tuloksena. Olemassa olevista perus- ja ihmisoikeuksista yksityiselämän suoja ja siihen liittyvä henkilötietojen suoja pystyvät luultavasti parhaiten vastaamaan neuroteknologian haasteisiin, kuten siihen, miten aivokuvantamisesta saatavia tietoja saadaan käsitellä. Myös yhdenvertaisuudella ja syrjinnän kiellolla on paljon merkitystä ja niihin liittyen on nostettu esille neurosyrjinnän käsite, jolla tarkoitetaan syrjintää hermoston toimintaan liittyvistä syistä. Sille on erityisen alttiita esimerkiksi epileptikot ja autismin kirjoon kuuluvat. Myös tekoälyn käyttö neuroteknologiassa herättää kysymyksiä esimerkiksi autonomiasta. Tulevaisuuden sääntelykehikko tulee luultavasti olemaan monitasoinen ja eri sidosryhmät huomioon ottava. Näin se kykenee pysymään innovaation vauhdissa.
 • Amanda, Kull (2023)
  During the COVID-19 pandemic many previously unsolved and uncertain legal situations appeared. Generally, when a new medicine or vaccine is developed the process is long and tedious. Private investors stand for most of the funding, with governments primarily funding basic discovery research. However, when the COVID-19 pandemic broke out, it was determined that the governments needed to take a more active role than before. There was an urgent need to tackle the challenges and health issues that arose, and governments involved themselves heavily in the research and development of COVID-19 vaccinations. Suddenly, the bulk of the financing for the vaccines came from governments, not from private investors. With this changed dynamic came questions about allocation of results and right to commercialisation, distribution, and profits. Despite the substantial public funding behind the pharmaceuticals research and development of COVID-19 vaccines, the companies reaped all the benefits. The co-operation between governments and pharmaceutical companies also essentially removed the typical industrial risks associated with vaccine development since the usual risks for scientific failures and manufacturing risks were taken care of by the substantial public funding. Furthermore, questions regarding the patent protection of COVID-19 vaccines arose. Does the monopoly position and exclusivity that the pharmaceutical companies got after developing vaccines contrast the public goal of distribution of vaccines worldwide and high vaccination rates? This thesis aims to answer these questions and clarify the legislations surrounding them.
 • Huuskonen, Villeheikki (2022)
  Koronaviruspandemia aiheutti merkittäviä muutoksia ihmisten arkielämään ja herätti uudenlaisia oikeudellisia kysymyksiä pandemianhoitoon liittyen. Erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien asettamat rajoitukset pandemianhoidollisille toimenpiteille ovat nousseet esiin oikeustieteellisessä keskustelussa. Rokottamisjärjestystä ja rokotevalmisteiden kohdentamista koskevat näkökulmat herättivät erityisesti vuonna 2021 laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Keskustelussa nousivat esiin huolet rokotteiden turvallisuudesta, rokottamisjärjestyksen oikeudenmukaisuudesta sekä rokotevalmisteiden kohdentamiseen liittyvät yhdenvertaisuusnäkökulmat. Tutkielmassa tarkastellaan koronavirusrokotteiden rokottamisjärjestykseen ja rokotevalmisteiden kohdentamiseen liittyvää kysymyksenasettelua oikeudellisessa kontekstissa. Oikeustilaa selvitetään soveltuvan lainsäädännön, lakia alemman asteisen sääntelyn ja erityisesti oikeusasiamiehen ratkaisukäytännön pohjalta. Tutkielman kantavina teemoina ovat priorisoinnin, potilaan itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden käsitteet, joita tutkielmassa tarkastellaan liikkuen yleisemmältä tasolta kohti yksityiskohtaisempaa tarkastelua oikeusasiamiehen ratkaisukäytännön valossa. Rokottamisjärjestyksestä ja rokotevalmisteiden kohdentamisesta päätettäessä on kyseessä terveydenhuollon rajallisten resurssien priorisoinnista. Vastakkain priorisoinnissa voi nähdä olevan yhtäältä yksilön oikeuksia painottava näkökulma, jossa painottuvat potilaan itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta puoltavat näkökannat. Tällöin priorisoinnissa tulee ottaa mahdollisimman laajasti huomioon potilaan oikeus päättää hoidossaan käytettävistä rokotevalmisteista sekä potilaiden kohtelu yhdenvertaisella tavalla niin, ettei ketään aseteta perusteettomasti toisia huonompaan asemaan. Toisaalta taas kansanterveydellisestä näkökulmasta painottuvat tartuntatautisääntelyn tarkoitus mm. tartuntatautien ehkäisyssä sekä rajallisten resurssien tilanteessa perus- ja ihmisoikeuksina turvattu pääsy riittävään terveydenhuoltoon. Väestön tasolla tarkasteltaessa priorisoinnissa painottuvat tällöin rokotusten toteuttaminen mahdollisimman nopeasti niin, että suuri osa väestöstä saadaan rokotettua nopeasti. Tartuntatautiepidemiasta johtuvissa poikkeuksellisissa olosuhteissa lainsäätäjän ja viranomaisten tulisi kiinnittää erityistä huomiota lainvalmistelussa ja viranomaistiedottamisessa oikeudellisen valmistelun merkitykseen ja perusteellisuuteen perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi poikkeusolosuhteissa.
 • Nylund, Ada (2023)
  Suomessa sijaissynnytyksen altruistinen muoto oli aiemmin yksi keino saada lapsi, kunnes koeputkihedelmöitykseen perustuvat järjestelyt kiellettiin vuonna 2007 hedelmöityshoitolailla. Kyseinen kielto ei ole kuitenkaan estänyt suomalaisia hakeutumasta reproduktioturisteina ulkomaalaisiin järjestelyihin, sillä valtiot suhtautuvat sijaissynnytykseen ja sen sääntelyyn hyvin eri tavoin. Sijaissynnytys onkin maailmanlaajuinen bisnes ja siten merkittävä ihmisoikeuskysymys. Tutkielman tutkimuskysymyksenä on se, onko sijaissynnytystä koskevaa sääntelyä tarve muuttaa Suomessa. Tutkimuskysymyksen tarkastelu on jaettu sijaissynnytyksen osapuolten eli syntyneen lapsen, sijaissynnyttäjän ja aiottujen vanhempien näkökulmiin. Näkökulmista esitetään myös tarkentavia tutkimuskysymyksiä esimerkiksi lapsen etua, sijaissynnyttäjän ihmisarvoa ja sijaissynnytyksen taustalla vaikuttavia tarpeita koskien. Tarkentavien tutkimuskysymysten ohella sijaissynnytystä koskevan kansallisen ja kansainvälisen tilanteen suhteen tarkastelu kulkee mukana läpi tutkielman. Tutkielman pääasiallisena metodina on de lege ferenda -tutkimus, joka hyväksyy oikeuden ja etiikan erottamattomuuden sekä korostaa tutkijoiden velvollisuutta nostaa esiin oikeudellisessa järjestelmässä vallitsevia epäoikeudenmukaisuuksia. Osapuolten aseman ja oikeuksien kattavassa tarkastelussa ei ilmene sellaisia oikeudellisia tai eettisiä seikkoja, jotka estäisivät altruistisen sijaissynnytyksen sallimisen Suomessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei sijaissynnytykseen väistämättä liittyisi joitakin riskejä. Suomen kaltaisessa korkean reproduktioterveyden valtiossa altruistinen sijaissynnytys olisi kuitenkin huolellisella sääntelyllä mahdollista toteuttaa järjestelyt osapuolten asema ja oikeudet turvaten. Lisäksi ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen mahdollistaisi niin lääketieteellisistä syistä järjestelyihin hakeutuville kuin monimuotoisille perheillekin uuden keinon lapsen hankkimiseksi. Yksi keskeisimmistä tutkielmani havainnoista on se, että kansallisen ja kansainvälisen tilanteen suhde koskettaa kaikkia sijaissynnytyksen osapuolia, ja tuohon suhteeseen liittyy useita kipukohtia. Ensinnäkin vanhemmuuden tunnustamisen osalta oikeustila on lapsen edun näkökulmasta epäjohdonmukainen. Tähän tilanteeseen tulisi puuttua ensisijaisesti kansallisen lainkäytön keinoin. Toiseksi mahdolliset kansainväliset instrumentit eivät tarkastelun perusteella pysty todennäköisesti suojelemaan osapuolia riittävästi reproduktioturismin ongelmilta, kuten hyväksikäytöltä ja ihmiskaupalta. Tämän vuoksi vastuu hyväksikäytön vähentämisestä on kansallisella lainsäätäjällä. Merkittävimmät tutkielmassa esiin nousseet sijaissynnytyksen sallimista puoltavat seikat ovat näin ollen kansallisen vastuun kantaminen suhteessa kansainväliseen tilanteeseen sekä mahdollisuus- ja mahdollistamisnäkökulmat. Johtopäätöksenä tutkimuskysymykseen on se, että kielteisen oikeustilan muuttaminen altruistisen sijaissynnytyksen sallivaksi Suomessa olisi perusteltua – jopa suotavaa.
 • Vihonen, Noora (2021)
  Tutkielmassa tarkastellaan suostumusta genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä valmisteilla olevan lain valossa. Suostumusta käsitellään henkilötietojen käsittelyperusteena Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) valossa sekä terveydenhuollon alalla vallitsevan toiminnan edellytyksen kautta. Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä Suomessa ei ole tällä hetkellä olemassa tarkemmin genomitietoja koskevaa lainsäädäntöä. Genomitietojen sääntely on tähän asti kuulunut muun muassa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999) alaisuuteen. Genomitietojen hyödyntäminen yhä laajemmin osana terveydenhuoltoa on aloitettu myös EU:n tasolla, minkä vuoksi kansallisen sääntelyn tarkastelua voidaan pitää olennaisena. Genomilain valmistelu on osa laajempaa lainsäädäntöuudistusta ja lakiesitys onkin tarkoitus antaa yhtäaikaisesti valmisteilla olevan biopankkilain kokonaisuudistuksen kanssa. Tutkielmassa pyritään selvittämään, voidaanko genomitiedolla katsoa olevan erityisasemaa terveystietoihin verrattuna. Lisäksi tutkielmassa analysoidaan genomitietoja koskevia henkilötietojen suojan sekä laajemmin tietosuoja-asetuksen sisältämiä säännöksiä. Tietosuoja-asetuksen sisältämä arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn kielto sisältää poikkeuksia, joista genomitietojen käsittely terveydenhuollossa sekä tieteellisessä tutkimuksessa sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä varten on tutkielman kannalta olennainen. Lisäksi tutkielmassa nostetaan esille genomilain valmistelussa esiin nousseita kysymyksiä. Suostumus henkilötietojen käsittelyperusteena mahdollistaa yksilölle laajimmat oikeudet omaan henkilötietoonsa ja toteuttaa siten parhaiten yksilön itsemääräämisoikeutta. Suostumukseen liittyy kuitenkin monia hankalia tilanteita, minkä vuoksi genomilain valmistelussa on päädytty käsittelemään henkilötietoja yleisen edun perusteella. Tämän johdosta henkilötietojen käsittely vaatii myös erillisiä suojatoimenpiteitä, kuten henkilötietojen anonymisoinnin tai pseudonymisoinnin. Valmisteltavassa genomilaissa henkilötiedot on päädytty pseudonymisoimaan, minkä lisäksi genomitietojen käsittelyn olisi tarkoitus tapahtua tietoturvallisessa käyttöympäristössä sekä henkilöltä geneettisen analyysin suorittamiseen edellytetyn tietoon perustuvan suostumuksen perusteella. Yleisen edun perusteella tapahtuva käsittely asettaa myös rajoituksia rekisteröidyn oikeuksille. Genomitiedon katsotaan yksilön itsensä lisäksi paljastavan tietoa myös henkilön sukulaisista. Genomilain valmistelussa on tämän seurauksena päädytty ratkaisuun, ettei henkilöllä ole oikeutta rajoittaa genomitietojensa käsittelyä hänen sukulaisensa hyväksi. Genomitietoja olisi siis mahdollista hyödyntää henkilön sukulaisen sairauden hoitoon tai ehkäisyyn ilman henkilön antamaa suostumusta. Tämän sääntelyn toteuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, minkä vuoksi tutkielmassa perehdytään tarkemmin genomitietojen käyttöön sukulaisen hyväksi.
 • Pylvinen, Emma (2023)
  Tutkielmassa tarkastellaan transsukupuolisten nuorten asemaa transerityisessä terveydenhuollossa ja heidän perus- ja ihmisoikeutenaan turvatun oikeuden terveyteen toteutumista. Kansallista lainsäädäntöä, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja oikeuskirjallisuutta tulkiten selvitetään ensin, mitä oikeus terveyteen tarkoittaa transsukupuolisten nuorten näkökulmasta erityisesti transerityisen terveydenhuollon kontekstissa. Lisäksi erilaisten kyselytutkimusten, selvitysten ja raporttien tulosten kautta tarkastellaan sitä, miten muun muassa hoitoon pääsy ja hoidon laatu käytännössä toteutuvat transsukupuolisten nuorten kohdalla. Vertailemalla näitä tuloksia muodostettuun tulkintaan oikeudesta terveyteen transsukupuolisten nuorten näkökulmasta vastataan tutkimuskysymykseen siitä, miten tämä oikeus käytännössä toteutuu Suomessa. Transsukupuolisten nuorten kohdalla oikeuden terveyteen toteutuminen täysimääräisesti edellyttää, että heillä on pääsy riittäviin yksilöllisen tarpeen mukaisiin transerityisen terveydenhuollon palveluihin ilman heidän sukupuoli-identiteettiinsä perustuvaa syrjintää. Näiden palvelujen on täytettävä saatavuuden, saavutettavuuden, hyväksyttävyyden ja laadun vaatimukset. Tutkielmassa tunnistetaan merkittävimmiksi transsukupuolisten nuorten oikeuden terveyteen toteutumiseen liittyviksi haasteiksi sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden puutteelliset resurssit, alle 13-vuotiaiden sulkeminen sukupuoli-identiteetin tutkimusprosessin ulkopuolelle, hoitoon pääsyn vaikeutuminen tai estyminen mielenterveysongelmien vuoksi, hoidon laatuun ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamiseen liittyvät puutteet sekä transsukupuolisten nuorten heikompi terveydentila ja kohonnut itsetuhoisuuden ja itsemurhan riski. Nämä haasteet osoittavat, ettei transsukupuolisten nuorten oikeus terveyteen toteudu Suomessa täysimääräisesti. Oikeuden täysimääräinen toteutuminen edellyttäisi ainakin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden resurssien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiaan liittyvän koulutuksen lisäämistä. Sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman laatiminen olisi lisäksi yksi keino, jolla transsukupuolisten nuorten oikeuden terveyteen toteutumista voitaisiin pitkällä aikavälillä edistää.
 • Mannerjoki, Siina (2023)
  Lääkinnällisiä laitteita koskevaa eurooppalaista sääntelyä on vastikään uudistettu vuonna 2021 voimaan tulleilla lääkinnällisiä laitteita koskevilla asetuksilla (EU 2017/745 ja EU 2017/746). Tämän taustalla on vaikuttanut 2000-luvun alussa ilmenneet puutteet lääkinnällisten laitteiden valmistajien valvonnassa sekä lukuiset väärinkäytökset, jotka heikensivät potilasturvallisuutta Euroopan unionin alueella. Näistä väärinkäytöksistä eniten huomiota sai ranskalainen Poly Implant Prothèse -tapaus (C-581/18), joka levisi uutisotsikoihin niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa. Yhtiö oli käyttänyt teollisuuskäyttöön tarkoitettua silikonia rintaimplanttien, eli lääkinnällisten laitteiden valmistamiseen, mistä seurasi useita erilaisia terveyshaittoja implanttien käyttäjille. Tämä herätti kysymyksen siitä, minkälaisia velvoitteita laitteiden valmistajilla on, ja miten vastuusuhteet esittäytyvät tällaisessa tapauksessa. Toisaalta olisi ymmärrettävä myös se, minkälaisia oikeudellisia seuraamuksia tapahtumista voi seurata, ja millä tavoin potilaan oikeussuojakeinot näyttäytyvät lääkinnällisen laitteen aiheuttaessa vahingon. Tässä oikeusdogmaattisessa tutkielmassa pyritään selvittämään erityisesti lääkinnällisten laitteiden aiheuttamien vahinkojen synnyttämää vastuuta ja sitä, minkälaisia seuraamuksia eri tahoille voi aiheutua. Tutkimus sijoittuu toisaalta eurooppaoikeudelliseen kontekstiin, mutta vastuuaseman ja seuraamusten hahmottamiseksi tarkastelun keskiössä on kansallinen lainsäädäntö. Tarkastelen oikeudellisia näkökohtia, vastuuta ja seuraamuksia, jotka liittyvät lääkinnällisten laitteiden aiheuttamiin vahinkoihin. Tämän keskiössä ovat erityisesti potilasturvallisuus, valmistajan vastuu sekä potilaan oikeussuojakeinot. Näihin kysymyksiin vastaamiseksi ensin pohjustetaan minkälaista lainsäädäntöä niin Euroopan unionissa kuin Suomessakin on liittyen lääkinnällisiin laitteisiin. Euroopassa esimerkiksi valmistajan vastuuta säännellään niin tuotevastuudirektiivillä kuin lääkinnällisistä laitteista annetuilla asetuksilla. Hahmottaessamme tämän sääntelykehikon voimme ymmärtää, mitä lääkinnällisillä laitteilla ylipäätään tarkoitetaan, ja millä tavoin niihin liittyvät vahingot poikkeavat muista potilasvahingoista. Ymmärtämällä laitteille asetetut tekniset vaatimukset, pystymme eritellä paremmin minkälainen vastuu valmistajilla on laitteidensa turvallisuudesta ja toimivuudesta. Käsittelen myös potilaan oikeuksia lääkinnällisten laitteiden kontekstissa ja pyrin tutkielmassa tuomaan esiin, minkälaiset ihmisoikeudet vaikuttavat potilasturvallisuutta edistävän sääntelyn taustalla. TSS-sopimuksessa on turvattu jokaiselle oikeus nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä ja biolääketiedesopimus korostaa yksilön ensisijaisuutta tieteen tai yhteiskunnan etuun nähden. Toisaalta biolääketiedesopimus edellyttää, että kaikki terveyteen kohdistuvat toimenpiteet on suoritettava asiaan liittyvien ammatillisten velvoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tutkielmassa avaan, mitä näillä oikeuksilla ja periaatteilla tarkoitetaan ja pyrin pohtimaan, miten oikeudet näyttäytyvät lääkinnällisten laitteiden kontekstissa. Näistä johtuvat Suomenkin oikeudessa tunnistetut potilaille taatut oikeudet muun muassa vahingonkorvaukseen ja oikeusturvakeinojen käyttöön. Tämä auttaa hahmottamaan potilaan asemaa suhteessa lääkinnällisten laitteiden asentamiseen, ja luo pohjaa myös tutkielmassa käsiteltävien potilaan oikeussuojakeinojen ymmärtämiseksi. Keskeinen osa tutkimusta on vahingon määritelmä nimenomaan lääkinnällisen laitteen aiheuttamana. Tutkielmassa eritellään, minkälaisia kriteerejä vahingon määritelmän täyttymiselle on asetettu erityisesti uuden potilasvakuutuslain (948/2019) voimaantulon myötä. Toinen olennainen kokonaisuus on valmistajan velvollisuudet ja vastuu laitteensa turvallisuudesta. Se perustuu niin lääkinnällisistä laitteista annettuihin asetuksiin kuin tuotevastuusääntelyyn. Lisäksi tuon esiin myös muille tahoille asetettuja velvollisuuksia ja tuon esiin erityisesti Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäytäntöä sekä Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntöä. Tällä tavoin hahmotamme, minkälainen vastuu lääkinnällisen laitteen asentavalla terveydenhuollon ammattilaisella on, ja toisaalta selvitämme myös sitä, voisiko laitteiden turvallisuutta valvova elin, Fimea, joutua vastuuseen, mikäli laiminlöisi tehtävänsä. Tutkielman keskeisimpinä johtopäätöksinä esitetään, että uusi lääkinnällisiä laitteita koskeva eurooppaoikeudellinen sääntely selkeyttää lääkinnällisten laitteiden luokittelua, eikä taakka tuotteiden luokittelemisesta lääkinnällisiksi tai muiksi tuotevastuusääntelyn piiriin kuuluviksi laitteiksi, jää enää yksin Euroopan unionin tuomioistuimelle. Asetusten myötä iso osa lääkinnällisistä laitteista vaatii ulkopuolisen tahon arviointia ja siten vastuu jakautuu paremmin useiden eri osapuolten välille. Tuotevastuusääntely on kuitenkin uudistumassa EU:ssa, ja uuden tuotevastuudirektiivin on tarkoitus tuoda vaikutuksia myös lääkinnällisten laitteiden valmistukseen, mikäli niiden materiaaleja käytetään uudelleen. Eri osapuolille syntyvät seuraamukset ovat hyvin moniulotteisia, ja Suomessa potilaan oikeusturvaa on takaamassa potilasasiamies, jolla on velvollisuus auttaa potilasta turvautumaan oikeisiin keinoihin vahinkotapahtumassa. Potilasvakuutuslailla on selkeästi parannettu potilasturvallisuutta erityisesti implanttivahinkojen kohdalla, eikä 2000-luvun alun implanttikriisi voi ainakaan suomalaisten potilaiden kohdalla enää toteutua siten, että potilaat jäisivät ilman kohtuullisia korvauksia.