Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Ruokakäyttäytyminen"

Sort by: Order: Results:

  • Oksanen, Marja (2022)
    Alcohol policy, alcohol legislation and alcohol consumption have a long history in Finland. For long, Finnish people have been seen as binge drinkers and harms caused by alcohol have been a true problem and burden for the public health. Still, alcohol is present in our everyday life. Therefore, there needs to be different ways to limit the consumption and related harms. This is where alcohol policy comes into action; its long history and the quite restrictive methods used in Finland have been generated for the welfare of the Finnish people and public health. Alcohol policy entails many aspects to consider. Discussing alcohol policy without taking into account such factors as self-regulation, alcohol culture and consumer practices leaves the discussion unilateral. The aim of this thesis is to identify what kind of policy measures were targeted when discussing the alcohol Act 2018 in the plenary session before voting about the Act. Also, the aim is to identify whether there was prejudice or stigma present in the discussion and how was alcohol culture taken into consideration when discussing the new act. In this study the focus is on alcohol culture and politics and therefore the research design of this study is qualitative. The material used in this research is a transcript of a plenary session held the day before the new Act was voted on. The method of analysis used to analyse the research material is directed content analysis. Still, it should be recognized, that this research is strongly related to rhetoric analyses as well. The debate in the plenary session was intense and strongly emphasized by personal opinions and arguments. The discussion many times shifted away from health policy to industrial policy which leaves open a question about the justification of alcohol policy in general. Stigma was present in the discussion and alcohol culture was referred to in a negative and positive sense. The nine target areas of alcohol policy were addressed, pricing and availability being emphasized more than other. The topic in general is part of a wider societal discussion and should be addressed from a wider perspective than alcohol policy alone.
  • Maskulin, Viivi (2022)
    Tavoitteet. Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimpia tulevaisuuden haasteita, jonka ehkäise-miseksi muutokset kulutuskäyttäytymisessä, yhteiskuntarakenteissa sekä yritystoiminnassa ovat tutkimustiedon mukaan välttämättömiä. Ruoka sekä ruoantuotanto ovat yksi merkittävim-mistä maapallon kantokykyä kuormittavista tekijöistä. Muutokset päästöjen vähentämisessä tai vaihtoehtoisesti seuraukset, joita ilmaston lämpeneminen aiheuttaa, tulevat koskettamaan erityi-sesti nuorten sukupolvia. Tässä tutkielmassa tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään nuorten nä-kemyksiä ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä etenkin kestävyyden näkökulmasta. Samalla tavoitteena on tutkia, miten nuoret kokevat erilaiset keinot ja niiden vaikuttavuuden osana il-mastonmuutosta ehkäiseviä toimia. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: millä tavoin ruoanvalintaan ja -käyttöön liittyvät tekijät jäsentyvät nuorten mielipiteissä sekä mitkä ovat ne tekijät, jotka nuoret kokevat edistävän tai estävän kestävyyttä ruoan tai syömisen näkökulmas-ta? Ruokavalintoja käsitellään yksilön valintojen, kuten poliittisen kulutuksen teorisointien sekä yhteiskunnallisten ohjauskeinojen ja -rakenteiden näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimusasetelmassa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Kyselyllä kerättyä aineistoa analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin, eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla ja teemoittelulla. Analyysia täydennetään aineiston mahdollistaman määrälli-sen tarkastelun keinoin. Kyselyaineisto koostuu 44 nuoren aikuisen (15–29-vuotiaan) vastauk-sista. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tuloksina ruoan valintaan vaikuttavina yksittäi-sinä tekijöinä määritti erityisesti elämäntilanne, ruoan hinta sekä kotimaisen ruoan suosiminen mahdollisuuksien mukaan. Ruokaan liittyvät ympäristöä kuormittavat tekijät nähtiin erityisesti rakenteellisena ongelmana, mutta omilla kulutusvalinnoilla koettiin olevan yhtä lailla merkitystä tulevaisuuden haasteita ratkottaessa. Ilmastonmuutoksen sekä ruokavalintojen yhteys koettiin olemassa olevana ongelmana, johon nuorten mielestä tulisi löytää ratkaisu. Nuoret kokevat ruo-kaan ja kulutukseen liittyvät tekijät moniulotteisena kokonaisuutena ja miettivät tulevaisuutta. Nuoret tiedostavat ruoan yhteyden ilmastokriisiin ja tahtoisivat oppia lisää ruokaan liittyvistä tekijöistä, jotta kestävämpien kulutusvalintojen tekeminen olisi helpompaa. Nuoret ovat valmiita muuttamaan omaa kulutustaan, mutta odottavat aktiivisia toimia myös vallanpitäjiltä.