Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Slavistiikka ja baltologia"

Sort by: Order: Results:

 • Kotilainen, Ida (2024)
  Työssäni tutkin puolalaisen nykykirjailijan Olga Tokarczukin (s. 1962) kirjoittamaa kolmea romaania. Kirjailija on omassa maassaan tunnettu kansalaisaktivismista ja etenkin eläinten oikeuksia puolustavista ulostuloistaan. Tavoitteeni on tarkastella näissä Tokarczukin romaaneissa esiintyviä henkilöhahmoja sekä niiden kautta ihmisen ja eläimen välisiä rajoja sekä niiden häivyttämistä eläintutkimuksen näkökulmasta. Huomioni suuntautuu erityisesti siihen, kuinka Tokarzcuk tuo kerronnassaan esille ihmisten ja suden välistä hybridisyyttä. Tulkitsen myös ihmisten keskinäisiä sekä ihmisen ja eläimen välillä vallitsevia hierarkioita biopolitiikan näkökulmasta. Tarkastelen analyysissäni Tokarczukin romaaneja Prawiek i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998) ja Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009). Luentani keskittyy näissä romaaneissa esiintyvään kolmeen ihmissusihenkilöhahmoon. Analysoin näitä henkilöhahmoja hyödyntäen italialaisen filosofin Giorgio Agambenin ajatuksia. Hänen mukaansa ajatteluamme hallitsee tarve lakkaamattomalle ihmisen ja eläimen väliselle erottelulle, mitä hän kutsuu antropologiseksi koneeksi. Termillä homo sacer hän taas viittaa yksilöön, joka on suljettu ulos uskonnollisesta ja poliittisesta elämästä. Hän pitää myös ihmissuden hahmoa homo sacerin kaltaisena. Paljaaksi elämäksi hän puolestaan nimittää tilannetta, jossa yksilö riisuttu edellä mainituista ja hänet nähdään ainoastaan biologisena olentona. Leiri on Agambenin mukaan konstruktio, jossa vallitsee pysyvä poikeustila. Tällöin leirin sisällä oleva on suljettu lain piiriin oman ulossulkemisensa kautta. Analysoimani ihmissusihenkilöhahmot edustavat vähempiarvoista toiseutta. Tokarczukin ihmissudet ovat identiteettinsä vuoksi toisen luokan kansalaisia sosioekonomiselta taustaltaan ja sukupuolensa vuoksi. Ihmissusistereotypioista poiketen hahmot näyttäytyvät lukijalle sympaattisina ja moniulotteisina olentoina, jotka ovat jääneet ennakkoluulojen vangeiksi. He ovat kukin tavallaan osa ympäröivää valtarakennelmaa, vaikka eivät voi aktiivisesti vaikuttaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ihmissudet liminaalisina olentoina häivyttävät kuviteltua kuilua ihmisen ja eläimen välillä. Tokarczukin ihmissudet eivät ole hirviöitä, vaan monimutkaisia hahmoja, joilla on oma tarinansa. Ihmissusihenkilöhahmot ovat kuin Agambenin kuvaama homo sacer ja ovat liminaalisten ihmissuden ominaisuuksiensa vuoksi osa leirin valtarakennelmaa, jossa he ovat alistetun roolissa. Leiri ei kuitenkaan koske pelkästään ihmissusihahmoja vaan ylettyy koskemaan myös romaanien tarinamaailmojen muita henkilöhahmoja.
 • Vacklin, Mario (2022)
  Tässä maisterintutkielmassa tutkin, kuinka yleinen ilmiö imperfektiivisen preesensin käyttö perfektiivisen futuurin sijaan on tulevaisuuteen viitatessa serbian kielessä ja mitkä seikat vaikuttavat verbin aspektin ja tempuksen valintaan. Jaoin verbit kuuteen kategoriaan niiden semanttisten ja leksikaalisten merkitysten mukaan, koska väitän, että verbisemantiikalla on yhteys siihen, kuinka yleinen imperfektiivinen preesens on perfektiiviseen futuuriin verrattuna. Kolme ensimmäistä kategoriaa pohjautuvat Svein Mønneslandin kolmeen verbisemanttiseen kategoriaan: statiiviverbeihin, prosessiverbeihin ja punktuaalisiin verbeihin. Statiiviverbit ilmaisevat tilanteen pysyvyyttä, päätepisteen puuttumista. Prosessiverbien imperfektiivinen aspektipari ilmaisee teon toistuvuutta tai keskeneräisyyttä ja perfektiivinen aspektipari ilmaisee teon viemistä loppuun asti. Punktuaaliset verbit ilmaisevat teon keston hyvin lyhyttä kestoa tai keston puutetta ja imperfektiivinen punktuaaliverbi ilmaisee teon sarjaa. Kolme muuta kategoriaani ovat liikeverbit, modaaliverbit ja faasiverbit, joista kaksi jälkimmäistä ovat apuverbimäisiä. Modaaliverbit ilmaisevat muun muassa tilanteen todennäköisyyttä, varmuutta tai pakollisuutta ja faasiverbit tilanteen aloittamista tai lopettamista. Hypoteesinani on, että perfektiivinen futuuri on ensisijainen valinta aspektille ja tempukselle mutta jotkin semanttisten kategorioiden verbit esiintyvät useasti tai jopa useammin imperfektiivisenä preesensissä. Väitän, että prosessiverbit esiintyvät imperfektiivisenä futuurissa (joka ei siis varsinaisesti ole tutkimani muoto) eniten, koska prosessiverbien tapauksessa imperfektiivinen futuuri ilmaisee tekoa yleisesti tulevaisuudessa. Väitän myös, että apuverbimaiset verbit esiintyvät preesensissä futuuria useammin ja että liikeverbien esiintyminen imperfektiivisinä preesensissä on varsin yleistä. Lisäksi väitän, että verbin ilmaisevan tilanteen suunniteltavuus vaikuttaa positiivisesti imperfektiivisten preesensmuotojen frekvensseihin. Tutkin semantiikan vaikutusta verbin aspektin ja tempuksen valintaan tulevaisuuteen viitatessa korpustutkimuksen avulla. Hain SrWaC-korpuksesta semanttisiin kategorioihin kuuluvia verbejä pääasiassa tulevaisuuteen viittaavan adverbin sutra ’huomenna’ ympäristössä. Ainestoni tukee väitettäni siitä, että verbien semanttisuudella on vaikutus aspektin ja tempuksen valintaan. Hypoteesini siitä, että perfektiivinen futuuri on ensisijainen muoto suurimmalle osalle tutkimistani semanttisten kategorioiden verbeistä, osoittautui todeksi. Kuitenkin, kuten esitin, poikkeuksia ovat prosessiverbit ja apuverbimäiset verbit, joista ensimmäiset esiintyvät useimmiten imperfektiivisenä futuurissa ja jälkimmäiset imperfektiivisinä preesensissä. Aineistoni tukee myös hypoteesiani siitä, että liikeverbit esiintyvät lähes yhtä usein imperfektiivisinä preesensissä kuin perfektiivisinä perfektissä. Aineistoni tukee myös sitä väitettä, että verbin teon suunniteltavuus vaikuttaa positiivisesti imperfektiivisen preesensin frekvensseihin.
 • Salmi, Harri (2024)
  Tässä maisterintyössä tarkastellaan Puolan sotienvälisen ajan huomattavinta poliitikkoa marsalkka Józef Piłsudskia koskevaa uutisointia Krakovassa ilmestyneessä juutalaisessa Nowy Dziennik -sanomalehdessä vuonna 1928. Näitä uutisia oli kaiken kaikkiaan 242 kappaletta. Suurin osa eli 152 uutisista koski Puolan sisäpolitiikkaa. Uutiset voidaan jakaa aihepiireittäin uutisointiin ennen maaliskuun 1928 parlamenttivaaleja, uutisiin vaalien jälkeen sekä uutisiin kesäkuun lopulla olleen hallituskriisin aikaan, jolloin hallituksen johdossa ollut marsalkka Józef Piłsudski ajautui konfliktiin parlamentin kanssa. Nowy Dziennikin marsalkka Piłsudskia koskevissa uutisissa muita merkittäviä aiheita olivat marsalkan vapaa-aika ja matkustelu, joista uutisia oli 37 kappaletta. Suhteiden hoitoa muihin valtioihin ja ulkopolitiikkaa puolestaan käsitteli 38 uutista. Perinteisesti on pidetty itsestään selvänä juutalaisväestön tukea marsalkka Piłsudskille. Marsalkka Piłsudski oli monietnisen Puolan puolestapuhuja. Sotienvälinen Puola oli monista kansalaisuuksista koostuva valtakunta, jossa oli isot juutalais- ukrainalais- valkovenäläis- ja saksalaisvähemmistöt. Juutalaisten osuus oli noin kymmenen prosenttia koko väestöstä. Tutkimuksen tärkein havainto oli Nowy Dziennikin tuki parlamentarismille kesän hallituskriisin aikana ja sen jälkeen. Nowy Dziennik ottaa uutisoinnissaan tiukasti kantaa parlamentarismin puolesta marsalkka Piłsudskia vastaan, mutta säilyttää silti arvostavan ja kunnioittavan uutisoinnin häntä kohtaan. Uutisista välittyy myös kuva juutalaisyhteisöstä, joka tunsi olevansa osa Puolan yhteiskuntaa.
 • Fasolah, Omar (2022)
  Opinnäytetyössäni tarkastelen Kroatiassa asuvan bosniakkidiasporan kansallista ja uskonnollista identiteettiä. Tarkoitukseni on selvittää, kuinka pieni mutta vanha vähemmistö kokee oman asemansa kroatialaisessa yhteiskunnassa. Tutkielman aineistona olen käyttänyt kahdeksaa bosnian- ja kroatiankielistä verkkoartikkelia sekä viittä Kroatiaa käsittelevää jaksoa Al Jazeera Balkans -kanavan Živjeti islam -sarjassa. Työssäni olen hyödyntänyt Stuart Hallin identiteettiteoriaa, jonka mukaan identiteetti muodostuu erilaisista osista ja se käsitetään elämän mittaisena prosessina, joka ei ole koskaan valmis. Avtar Brah’n mukaan jokainen diaspora on omanlainen tarina, johon vaikuttavat historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Materiaalista nousi esiin keskusteluja Jugoslavian hajoamissotien merkityksestä, mahdollisuuksista harjoittaa uskontoa Kroatiassa sekä vähemmistön tulevaisuudesta. Havaitsin, että moni Kroatiassa asuva bosniakki kokee islamin olevan osa heidän identiteettiään, vaikka he eivät harjoittaisi uskontoaan aktiivisesti tai kokisi tietävän siitä paljoa. Lisäksi erilaiset uskonnolliset tavat kuten ramadanin vietto sekä bosnialainen ruokakulttuuri koetaan tärkeiksi. Bosniakkien identiteetistä käydään edelleen aktiivista keskustelua, ja aineistossa esiintyi myös julkilausuttua huolta mahdollisesta assimilaatiota, mutta kaikista haasteista huolimatta he kokevat olevansa hyväksytty vähemmistö, joka rikastuttaa kroatialaista kulttuuria ja yhteiskuntaa.
 • Sipilä, Antoni (2020)
  Pro gradu -työni kuuluu sosiolingvistiikan alaan ja tutkimuksen päätavoitteena on tutkia Latvian ja Helsingin slangin yhtäläisyyksiä ja eroja. Lähdeaineisto koostuu Latvian ja Helsingin slangiin liittyvistä materiaaleista. Latvian slangin aineistomateriaaleista merkittävin lähde on Ojārs Bušsin ja Vineta Ernstsonen yhteistyönä tekemä slangisanakirja Slenga vārdnīca (2009), joka sisältää noin 8 000 latvialaista slangisanaa sisältäen niiden merkityksen ja etymologian. Helsingin slangiin liittyvistä aineistomateriaaleista erityisesti emeritusprofessori Heikki Paunosen tutkimuksista on ollut paljon apua. Niissä on laajasti tietoa Helsingin slangin historiasta ja sen kehityksestä ja ne sisältävät lisäksi laajan slangitermistön. Kerättyäni tutkimusaineistoni Latvian ja Helsingin slangeista kiinnitin erityisesti huomiota slangien historiaan, niiden ominaispiirteisiin sekä nykypäivän tilanteeseen. Tutkimuksessa ongelmia tuottivat toisinaan vaikeaselkoiset Latvian slangisanat, niiden merkitykset sekä alkuperät. Tutkielman johdannossa esitän tutkimuksen päätavoitteen sekä sen materiaalit ja metodin. Toinen luku käsittelee yleisesti slangia ja sen määrittelemistä. Molempien slangien omat alaluvut käsittelevät identtisesti aiheita, joita ovat slangin historia, ominaispiirteet ja tulevaisuudennäkymät. Slangien käyttäjät ja aihepiirit esitellään omissa luvuissaan kuten myös muiden kielien vaikutus slangiin. Työni vertailuosassa analysoin saamiani tuloksia sekä vertailen Latvian ja Helsingin slangin piirteitä toisiinsa. Lopuksi teen yhteenvedon päätelmäosassa tutkielmani tuloksista. Molempia slangeja käytetään nykyään etupäässä puhekielessä. Aineiston tarkastelu osoittaa, että Suomessa Helsingin slangia käytetään paljon enemmän ja se on levinnyt laajemmin kuin Latvian slangi. Molempia slangeja on tutkittu laajasti ja niistä on julkaistu kirjallisuutta ja sanakirjoja. Yhtenäistä slangeille on samojen asioiden/aiheiden käsitteleminen (esimerkiksi alkoholi, tupakka, huumeet) sekä slangisanan muodostaminen alkuperäistä sanaa lyhentämällä. Eritoten Latvian slangissa on yleistä diminutiivijälkiliitteen lisääminen lyhennetyn alkuperäisen sanan loppuun. Kummassakin slangissa esiintyy paikannimiä, tosin Helsingin slangissa niitä esiintyy paljon enemmän kuin Latvian slangissa. Molemmissa kielissä on paljon germanismeja; suomen kielessä ne ovat ruotsista ja latvian kielessä saksan kielestä. Lisäksi latvian kieleen on lainautunut Neuvostoliiton ajalta merkittävästi rusismeja. Englannin kielellä on suuri vaikutus kummankin slangin uuteen sanastoon. Molemman slangin asema vaikuttaa nykyään olevan stabiili. Slangia käyttää pääasiassa nuoriso, mutta sitä käyttävät myös vanhemmat ikäluokat. Pro gradu -tutkielmaani voisi jatkossa hyödyntää esimerkiksi laajentamalla sen vertailevaksi jatkotutkimukseksi, jossa voisi olla mukana muitakin slangeja kuin Latvian ja Helsingin slangit. Jatkossa voitaisiin keskittyä esimerkiksi sanojen etymologiaan ja siihen, kuinka paljon englannin kieli on vaikuttanut tutkittaviin slangeihin.
 • Takaki, Akira (2024)
  Tässä tutkielmassa kartoitetaan liettuan verbaaliprefiksien semanttista käyttöalaa ja produktiivisuutta korpuslähtöisiä mittaustapoja hyödyntäen. Samalla selvitetään, vaikuttaako prefiksien semanttisen käyttöalan laajuus niiden produktiivisuuteen. Liettuassa on 12 verbaaliprefiksiä, joilla on moninaisia vaikutuksia verbien semantiikkaan. Morfologisella produktiivisuudella puolestaan tarkoitetaan tietyn morfologisen kategorian kykyä muodostaa uusia sanoja. Morfologisen produktiivisuuden tutkimus on vielä verrattain nuorta ja vailla vakiintunutta tutkimusmetodiikkaa. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Harald Baayenin esittämiä metodeja mitata toteutunutta, laajentuvaa ja potentiaalista produktiivisuutta. Tiettynä mittausindikaattorina näissä metodeissa pidetään hapax legomenoneita eli sanojen kertaluontoisia esiintymiä korpuksessa. Liettuan verbaaliprefiksejä puolestaan ei ole juurikaan tutkittu produktiivisuuden näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on siis tarkoitus toimia paitsi kokoavana katsauksena liettuan verbaaliprefiksien semantiikkaan myös tarjota uutta tietoa niiden produktiivisuudesta. Tutkimuksen aineistona käytetään prefiksillisten verbien esiintymiä kolmessa eri lähteessä: liettuan nykysanakirjassa, internetkorpuksessa sekä kaunokirjallisuuskorpuksessa. Tutkimuksen analyysiosuus toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä kartoitetaan kunkin verbaaliprefiksin semanttinen käyttöala hyödyntäen sanakirjoissa esiintyviä määritelmiä, kielioppeja sekä prefikseistä aiemmin tehtyä tutkimuksia. Toisessa osassa mitataan verbaaliprefiksien produktiivisuutta Baayenin metodien mukaan kartoittamalla prefiksien lemmataajuus, hapaksitaajuus sekä hapaksitaajuuden ja kokonaissanamäärän suhde. Tämän lisäksi tarkastellaan verbaaliprefiksien produktiivisuutta neologismilähtöisestä näkökulmasta vertaamalla sanakirja- aineiston esiintymistä internet- ja kaunokirjallisuuskorpuksessa. Tutkimustuloksista selviää, että kullakin verbaaliprefiksillä on oma prototyyppinen, useimmiten spatiaalinen merkityksensä, jonka ympärille semanttinen käyttöala rakentuu. Käyttöalaan vaikuttavat mm. prefiksiä vastaavan preposition kantamat merkitykset sekä verbien leksikalisoituminen. Korpusaineiston perusteella prefikseillä pa- ja su- on suurin toteutunut ja laajentuva produktiivisuus, prefiksillä par- puolestaan pienin. Suurin potentiaalinen produktiivisuus sen sijaan on prefiksillä par- ja pienin prefikseillä pa- ja at-. Prefiksien semanttisen käyttöalan ja produktiivisuuden eri arvojen välillä on havaittavissa tiettyjä yhteneviä tendenssejä, mutta kokonaiskorrelaatio on varsin vähäinen. Monoseemisimmäksi katsottu prefiksi par- on myös lemmataajuudeltaan alhaisin, mutta lemmataajuudeltaan korkeinta pa-prefiksiä ei myöskään voi pitää järin polyseemisenä. On pääteltävissä, että polyseemisyyden lisäksi prefiksien produktiivisuuteen vaikuttaa niiden kieliopillistuneisuuden taso sekä aspektuaalisten funktioiden käyttöpotentiaali eri verbien yhteydessä.
 • Ali-Melkkilä, Sari (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan sijainnin ja suunnan ilmauksia liettuan lokatiivilla sekä niiden paikallissijoin ilmaistuja suomennosvastineita. Tavoitteena on selvittää, onko liettuankieliset sijainnin tai suunnan ilmaukset suomennettu samoin nimetyllä kieliopillisella elementillä kuin alkuperäisessä ilmauksessa. Tarkoituksena on myös tutkia liettuan historiallisia, postpositionaalisia lokatiivimuotoja, joita käytetään hyvin harvoin ja jotka ovat liettuan nykyisessä yleiskielessä usein leksikaalistuneet adverbeiksi. Vaikka muodot ovatkin suurelta osin kadonneet kielestä, niistä illatiivia käytetään satunnaisesti. Illatiivi esiintyy nykyään pääosin vain puhekielessä ja murteissa, mikä heijastuu kaunokirjallisuuteen. Illatiiviin kiinnitetään erityishuomiota tutkimuksessa. Tutkimusaineisto käsittää noin 150 sivua Dalia Grinkevičiūtėn teoksesta Lietuviai prie Laptevų jūros (2012) ja niiden suomennoksia kääntäjä Reeta Tuoresmäen teoksesta Dalian kirja (2016). Aineistosta on käyty läpi kaikki liettuankieliset lokatiiviset ilmaukset, jotka on jaoteltu liettuan nykyisessä yleiskielessä käytettyihin lokatiiveihin ja postpositionaalisiin lokatiivimuotoihin. Tutkimusaineistossa oli kaikkiaan 604 lokatiivista ilmausta, joista postpositionaalisia lokatiivisia ilmauksia oli 31. Näitä on verrattu suomennosvastineisiin sen toteamiseksi, onko sijainnin tai suunnan ilmaus siirretty suomeen käyttämällä samoin nimettyä kieliopillista elementtiä kuin alkuperäisessä ilmauksessa. Tuloksista on nähtävissä, että liettuan- ja suomenkielisissä sijainnin ja suunnan ilmauksissa hiukan yli puolessa tapauksista (postpositionaalista inessiiviä jatkava) liettuan lokatiivi on suomennettu käyttäen inessiiviä. Erot liettuankielisissä sijainnin tai suunnan ilmauksissa ja niiden suomennosvastineissa johtuvat usein verbien rektioista tai suomennoksen käännösratkaisuista. Tuloksista ilmenee myös, että nykyliettuassa ei tehdä eroa sisä‑ ja ulkopaikallissijoilla, ja aineiston liettuankielisiä lokatiiveja on suomennettu melko usein myös adessiivilla. Tutkimustulokset osoittavat liettuan lokatiivisten muotojen monasti olevan leksikaalistuneita adverbeja kuten niiden suomenkieliset vastineetkin. Analysoitu aineisto vahvistaa sen, että postpositionaalisia lokatiiveja käytetään hyvin vähän. Postpositionaaliset allatiivit eivät enää ilmaise suuntaa vaan aikaa, ja niitä on toisinaan tapana suomentaa idiomeja käyttämällä. Erityisen huomion kohteena olleista postpositionaalisista illatiiveista lähes kaikki analysoitavissa olleet ilmaukset osoittavat kuitenkin suuntaa samoin kuin niiden suomennosvastineetkin.
 • Lahti-Nuuttila, Alexandra (2022)
  Tutkielma on jatkoa vuonna 2016 aloitettuun tutkimukseen Suomessa asuvien liettualaisten lasten kielistä ja niiden käytöstä. Vuoden 2016 tutkimukseen osallistui 20 liettualaistaustaista lasta ja nuorta pääkaupunkiseudulta. Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselylomakkeeseen, jossa kysytään heidän kielitaidostaan ja kielten käytöstä eri tilanteissa, sekä kenen kanssa ja missä tilanteessa he käyttävät useimmiten mitäkin kieltä. Tutkimuksen päämääränä oli selvittää, miten kyselyyn vastanneiden kielten taito ja käyttö on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana. Kyseessä on pitkittäistutkimus. Vuoden 2021 tutkimukseen osallistui kymmenen liettualaistaustaista nuorta, jotka täyttivät saman kyselylomakkeen, jonka olivat täyttäneet vuonna 2016. Vastaajat täyttivät kyselylomakkeet Google Formsin kautta. Lomakkeessa kysytään kielitaidosta, mitä kieltä käytetään useimmiten eri perheenjäsenten ja parhaiden ystävien kanssa, näkemyksiä osaamistaan kielistä ja kuinka usein käyttävät osaamiansa kieliään vapaa-ajalla ja muissa tilanteissa. Aineistoa on käsitelty kvantitatiivisen tutkimuksen metodein. Vuoden 2016 tuloksissa oli selvää, että liettuan kieli näkyi vahvemmin lähes jokaisessa osa-alueessa ja ilmeni aineistossa useammin kuin mikään muu kieli, erityisesti perheessä. Lähes kaikki vastaajat myös ilmoittivat olevansa identiteetiltään liettualaisia. Vain kaksi vastasi olevansa suomalaisia ja kaksi molempia suomalaisia ja liettualaisia. Vaikka vastaajat käyttävät selvästi enemmän liettuan kieltä, yli puolet oli vastannut puhuvansa parhaiten suomen kieltä ja mieluiten englantia. Vuoden 2021 tutkimuksessa toisaalta oli päinvastoin. Suomen kieli ilmeni keskimääräisesti useammin kuin mikään muu kieli, useammin kuin jopa liettuan kieli. Suomen ja englannin kielen käyttö on huomattavasti lisääntynyt, kun taas liettuan käyttö vähentynyt. Jopa kahdeksan vastaajista oli ilmoittanut olevansa molempia suomalaisia ja liettualaisia, mikä on huomattava muutos vuoden 2016 tutkimuksesta. Myös lähes kaikki vastasivat puhuvansa parhaiten suomen kieltä, yksi englantia. Suurin osa vastaajista myös käyttää mieluiten suomea kuin muita kieliä. Vapaa-ajalla ja muissa tilanteissa liettuan kielen käyttö on huomattavasti laskenut, kun taas suomea käytetään selvästi enemmän. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että maan kielestä on tullut vahvempi ja käytetympi kuin vanhemmilta peritystä kielestä. Mutta vaikka suomalainen identiteetti näyttää vahvistuneen huomattavasti ja molemmat suomen ja englannin kielten käyttö lisääntyneen, liettualainen identiteetti siitä huolimatta on pysynyt ja kotona vieläkin puhutaan liettuaa, vaikka sitä ei käytetäkään enää useimmiten, eikä ole vastaajien parhaiten tai mieluiten puhuttu kieli.
 • Jokela, Alina (2020)
  Tässä tutkielmassa käsitellään vuoden 1990 jälkeen syntyneiden tšekkiläisten nuorten aikuisten kokemuksia slovakin ymmärtämisestä ja suhdetta slovakin kieleen. Tšekkoslovakian hajoaminen vuonna 1993 muutti kielitilannetta Tšekissä huomattavasti, sillä slovakki katosi esimerkiksi tiedotusvälineistä lähes kokonaan. Ennen tätä tšekki ja slovakki olivat olleet kaksi tasavertaista kieltä. Yleinen uskomus on, että nuorten slovakin ymmärtäminen heikkenee koko ajan, mutta toisaalta slovakialaisten muuttoliike Tšekkiin työn tai opiskelujen perässä on lisännyt nuorten arkielämän kontakteja slovakinkielisten kanssa. Tutkielmaa varten haastateltiin 16 tšekkiläistä heidän kontakteistaan ja asenteistaan slovakin kieltä kohtaan. Haastattelut olivat semi-strukturoituja ja tehtiin keväällä 2019 ja keväällä 2020. Noin puolet haastateltavista asui tai oli kotoisin Prahan alueelta, kun taas puolet oli Brnon alueelta, joka on lähempänä Slovakian rajaa. Tutkielmassa selvitetään, ovatko nuorten tšekkiläisten kontaktit slovakin kielen kanssa muuttuneet Tšekkoslovakian hajoamisen jälkeen, kun kielitilanne muuttui merkittävästi. Tutkimuskysymyksinä ovat, millaisia kontakteja haastateltavilla on slovakin kielen kanssa, kuinka hyvin he tuntevat ymmärtävänsä sitä ja vaikuttavatko asenteet slovakin ymmärtämiseen. Tutkielmassa pyritään myös selvittämään, onko kielellisellä hegemonialla tai asymmetrialla vaikutusta asenteisiin slovakin kieltä kohtaan. Kontaktitilanteita tšekkien ja slovakkien välillä tutkitaan reseptiivisen kaksikielisyyden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden eri kielen puhujat ymmärtävät toisiaan keskustelutilanteessa, vaikka osapuolet puhuisivat omaa äidinkieltään. Tämän on todettu toimivan tšekkien ja slovakkien välisessä kanssakäymisessä, sillä tšekki ja slovakki ovat toisilleen lähimmät sukulaiskielet ja keskenään pitkälle ymmärrettävissä. Tutkielmassa käsitellään kieliä erikseen, mutta myös niiden yhteistä historiaa ja kehitystä. Tutkimus on laadullinen, ja analyysitapana on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Haastattelujen perusteella pyritään selvittämään, kuinka usein tšekkiläiset nuoret ovat kontaktissa slovakin kielen kanssa arjessaan, ja millaisia keskustelutilanteet ovat. Tutkielmassa pyritään selvittämään, onko ymmärtämisessä eroa sukupolvien välillä, tai vaikuttaako vastaajan asuinpaikka kontakteihin ja asenteisiin. Näiden lisäksi tutkitaan, mitkä asiat aiheuttavat ongelmia keskustelutilanteissa, ja millaisia ratkaisuja tällaisissa tilanteissa on keksitty. Asenteista pyritään selvittämään konkreettisesti millaisena nuoret pitävät slovakkia, mutta myös heidän ajatuksiaan siitä, millainen näiden kahden kielen tulevaisuus on heidän mielestään. Haastattelujen perusteella tšekkiläisillä nuorilla on hyvin positiivinen suhde slovakkia kohtaan. Tutkielman toinen tärkeä tulos on, että reseptiivinen kaksikielisyys toimii edelleen tšekkiläisten nuorten ja slovakialaisten keskustelutilanteissa. Kaikki haastateltavat olivat keskustelleet slovakialaisen kanssa ongelmitta, kun kumpikin osapuoli käytti omaa kieltään. Yllättävää on, että alueellinen ero ymmärtämisessä oli suhteellisen pieni, vaikka murrejatkumon takia voisi olettaa, että lähempänä Slovakian rajaa asuvat tšekkiläiset ymmärtäisivät slovakkia paremmin. Kielellinen hegemonia tai valta-asema ei ollut kovin näkyvää, mutta sen saattoi huomata siinä, että vastaajat vitsailivat slovakin kielestä. Kukaan ei myöskään ollut harkinnut muuttavansa Slovakiaan opiskelujen perässä. Sen sijaan oletus siitä, että slovakialaiset tulevat opiskelemaan Tšekkiin parempien koulujen takia, oli vahva.