Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Social and Cultural Anthropology"

Sort by: Order: Results:

 • Näsi, Roosa (2023)
  Tämä tutkielma tarkastelee trauman uhrien oikeuksia digitalisaation kontekstissa esittämällä trauman ilmentymiä digitaalisten, kulttuuristen ja poliittisten rakenteiden risteyksissä. Tutkielman keskiössä on digitalisaation vaikutus uhriuden representaatioihin verkko- ja offline-ympäristöissä. Tarkastelen traumaa Brasilian viranomaisten näkökulmasta, analysoimalla miten nykyiset uhrien tunnistamiseen ja tukemiseen keskittyvät rakenteet sopeutuvat digitaalisen murroksen aikakauteen. Kenttätutkimus toteutettiin Sao Paulossa ja Brasíliassa tammi-helmikuussa 2023, pääosin tarkastelemalla SaferNet-organisaation hyödyntämää monisidosryhmäyhteistyömallia turvallisempien verkkotilojen luomisessa. Etnografinen aineisto koostuu brasilialaisten kyberturvallisuusasiantuntijoiden ja psykologien haastatteluista, joita analysoimalla pyrin ymmärtämään miten "uhri" ja "trauma" hahmotellaan SaferNetin ja sen sidosryhmien keskuudessa. Haastatteluiden lisäksi etnografinen aineisto heijastaa organisaation kohtaamia haasteita ja tutkii SaferNetin monimutkaisisten kohtaamisisten implikaatioita Googlen ja Twitterin kaltaisten alustojen kanssa.Etnografisen aineiston analyysissa keskeinen tavoite oli erotella milloin viranomaiset tarkastelevat uhrien kokemuksia trauma-informoidusta näkökulmasta osana kliinistä toipumisprosessia, ja milloin virtuaalisten traumakokemusten ”epämääräisyys” tulee ymmärretyksi osana laajempaa digitaalista kontekstia. Tarkastelen digitaalista traumaa laajana ilmiönä pyrkimällä analysoimaan milloin uhrin kokema ambivalenssi ymmärretään temporaalisena ja spatiaalisena häiriönä, ja milloin digitaalisen trauman ambivalenssi integroidaan osaksi kaikkia virtuaalisia kokemuksia.Lisäksi tutkielma keskittyy tarkastelemaan Brasilian "digitaalisen muutoksen strategiaa" ja sen roolia eriarvoisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen yhteenliittymissä. Tuon tarkasteluun myös brasilialaiseen verkkoaktivismin erityispiirteitä, pyrkien paikantamaan post-digitaalisia lähestymistapoja identiteetin ja uhriuden määrittelyyn digitaalisen talouden syvämekanismien kautta. Ambivalenssi virtuaalisen ja materiaalisen maailman välillä abstraktina ja ei-lineaarisena kokemuksena on ollut rajallisesti tunnistettu tutkimuskirjallisuudessa.Tutkielmassa sovelletaan moraalisen antropologian näkökulmaa toimijuudesta analyysin taustalla olevien mallien ymmärtämisessä. Tutkielmassa trauman käsite kartoitetaan tarkastelemalla trauman etiologiaa ja historiallisia merkityssisältöjä, siirtyen analyysiin joka nojaa kriittiseen traumatutkimukseen, digitaalisen teknologian tutkimukseen ja mediatutkimukseen. Teoreettinen viitekehys rakentuu antropologiseen käsiteanalyysiin, erityisesti muistin, ajan ja identiteetin osalta. Autenttisuutta lähestytään tutkimalla hypermediaatiota ja trauman estetiikkaa uhrinarratiivien kautta, analysoiden retorisesti yhdenmukaisia piirteitä Brasilian jakautuneessa poliittisessa kentässä. Rinnastaen laajaa lähdekirjallisuutta, etnografista materiaalia ja media-analyysia, pyrkimyksenäni on tunnistaa uhrirepresentaatioiden ilmentymismuotoja erityisesti Bolsonaron hallintokauden jälkeisessä retoriikassa. Lopuksi, hyödyntäen digitaalisen kapitalismin kritiikkiä, pyrin tunnistamaan mahdollisia ristiriitoja tavoissa joilla yksilöt, organisaatiot ja kansainväliset instituutiot hyödyntävät trauman käsitettä omiin tarkoituksiinsa.
 • Mustakallio, Onni (2023)
  The subject of my thesis is an academy in Bangkok for Burmese migrants. The thesis explores the socioeconomic conditions of the migrants and the impact of the Covid-19 pandemic on the academy's resources. The academy is referred to as ”DA”. The thesis analyzes how the academy aims to support the migrant community. The objective of the thesis is to provide an example of a community actively working to improve the opportunities of the migrants in Thai society. Furthermore, the thesis offers an example of how the COVID-19 pandemic is reflected in the lives of economically disadvantaged migrants. The data for the thesis consists of relevant literature, interviews, field diary, and statistics. The field diary and interviews were collected during February and March 2023 when I conducted a six-week ethnographic fieldwork in Bangkok. In addition to qualitative data, I also utilize data gathered by the DA about its students. The theoretical framework of the research consists of a collection of concepts, including precarity, cultural citizenship, social inclusion, and placemaking. Based on the research data, the situations of DA's migrant community members vary. The majority of DA's students work in low-paying manual labor, such as domestic work, factory work, or in inexpensive restaurants. Many have unstable lives, as they have low income, low educational level and limited social networks. In other words, their living conditions are precarious. These conditions are visible in the academy’s daily life as irregularity of participation and learning difficulties. DA's current operational capacity is also affected by the significant economic losses caused by the Covid-19 pandemic, resulting in reduced courses, materials, and teaching staff. The DA's ability to support the Burmese migrant community has reduced due to the pandemic. For example, cultural events and Burmese language courses that previously were included in the activities are no longer a part of the academy. The reduction in community building is a serious issue for the DA, as tensions between ethnic groups and the internal political crisis in Myanmar cause lack of trust within the Burmese community.
 • Gronow, Bruno (2022)
  The subject of this master’s thesis is private collectors, their collections and the life of those collections, i.e. things. The main research question is why do we collect things? Through this question this study hopes to gain insight into our general relationship to things and the life of things, i.e., what is it to be human among things. The collectors in this study are ones who have established a private museum around their collections. Anthropological studies about collectors and private museums are relatively scarce, although the image of the collector and the question of the accumulation of possessions are both of great contemporary relevance. The museum as an institution fuses these two aspects into a formalized endeavor to collect, to save, to keep and accrue objects indefinitely and seemingly without limits. Museums are institutional collectors bound for limitless accumulation with taxonomy. All of this merits further anthropological scrutiny. The object of this study is to think with the collections, to learn from them, and attempt to discern from collectors and museum proprietors what purposes and needs things fulfill beyond their strictly utilitarian roles and the obvious meanings we give to them, and what sort of transformational potential is immanent in the museum, the collector and the collection, if any. The material for this study was collected in the form of semi-structured interviews and participant observation, where the “observing” and “participating” happened within and with the collections and museumscapes, often a very tactile dialectic through which the object and the subject are revealed as processes rather than strictly separate aspects, the lived world of things revealed as a state of becoming rather than being. These perspectives were opened up through a phenomenological approach to the study. The fieldwork was conducted during three months in the summer of 2019, as part of a larger project focused on so-called “micromuseums”. Sixty museums were visited around Finland from Lapland to the southern archipelago. Interviews were conducted with the proprietors of 37 museums. The locations and collections were also photographed extensively. The results of this study were that the reasons for collecting are an endeavor to grasp the past, to preserve things for others, to create a collection, an assemblage or coming-together of things that would outlast the collector. Collecting and the museum show themselves to be profoundly relational and collective. Being human among things is revealed as an ambivalent existence and our relationship to things challenging and contradictory.
 • Halme, Elsa (2023)
  This thesis explores how a university department, Creation Mine (CM), constructs creativity and seeks serendipity through communality within Aalto University in Espoo, Finland. Through their daily aspirations of low bureaucracy and anti-structure, the Mine community oppose the university structure – even though they are a part of and reproduce the bureaucracy in their community activity. The inherent juxtaposition between the communal ideals of structurelessness and the highly structural Finnish university bureaucracy causes a plethora of contradictions within the Mine, among its employees and external university bureaucrats alike. This thesis examines precisely these moments of deviation and conflict to understand how creativity and anti-structure are pursued in the space of a structure and how such contradiction is lived through in the daily lives of bureaucrats and creative workers. This research is based on anthropological methods of ethnographical inquiry and participant observation that took place from mid-November 2021 until the end of April 2022. Through Victor Turner's theorisation of liminality and social anti-structure, communitas, I examine the cultural emblem of the community – CM's intense product development course (DCC). The DCC transformed from a university course to a rite of passage through the course rituals. The cultural values and norms of the Creation Mine manifest in the DCC – it is a performance and spectacle of the whole community. Hence, the course's liminal values of emotional connection, equality, and humility are deemed inherently normative within the community. They are pursued, fortified and – notably – disrupted in the Miners' daily work life. Such liminal ideals are imperatively opposed to the university bureaucracy and cause social friction within the Mine. The idealisation of liminality creates a space for informal power structures and membership standards to form. Due to the informal rhetorics and organisation style, such standards and power structures remain obscure and ambivalent – even for the Mine members. Hence, informal standards become exclusionary determinants within the emotional community and, by extension, the workplace. The American-style performative informality, combined with the underlying Finnish bureaucracy and the multinational staff, renders the community's informal and formal power structures distorted and even invisible. The co-existent and contrasting organisational logics cause misunderstandings, frustration and informal grouping within the Mine, creating continual ambivalence among the staff. However, the community's emotional dwelling is not organised solely through structureless ambitions but under charismatic authority. Utilising the classic ideal types of Max Weber, I examine the conflicting charismatic and legal authority structures within the Mine. As the community congregates under its charismatic leader, denying bureaucratic structures from the communal space causes friction between the Creation Mine and external university bureaucrats. Regardless, the Miners must be able to collaborate with their external colleagues, despite the seemingly mutual prejudice towards each other. Thus, personal politics, familialism and play are utilised to render the external bureaucrats at least tolerable and cooperation possible. Thus, in their daily work life, The Miners must manoeuvre between many different and contrasting authority structures and ideals of structurelessness to find belonging in the communal space and workplace.
 • Laine, Sonja-Riitta (2022)
  This thesis focuses on the understandings of the body among contemporary dancers in the western post-modern scene. In doing so, it aims to describe the ways contemporary dancers experience thinking, mind language and agency in their bodies. Further, the aim of this thesis is to understand how this affects experiences of self and being. Examining ethnographical examples and the discussions on the body-mind relations, this thesis endeavours to further the understanding of experienced relationships between body, mind and thinking in the West. Additionally it looks at the ways through which embodied knowledge is produced, shared, and evaluated among contemporary dancers. As such, it takes a critical stance towards dualistic notions of mind and body; rational and sensed; culture and nature. In this thesis, contemporary dancers are approached as a professional category. The ethnographic data was gathered during a two and a half month fieldwork period in Berlin in the summer 2021. The fieldwork comprised of participant observation in rehearsals, festivals, workshops and weekly professional dance classes, supplemented by seven semi-structured interviews with contemporary dance artists. The field notes and interviews were accompanied by auto-ethnographic description. Further, importance for the authotrs own bodily experience and understanding was granted in building analytical understanding The theoretical framework of this thesis draws from phenomenology, discussions of body and mind, and theories of personhood. Phenomenological discussions and theories of bodily practice and sensorial anthropology are used to examine how information is embodied in dance practices, and how the idea of embodied knowledge is constructed and shared. The ethnographical evidence suggests that contemporary dancers use strategies of embodiment to articulate, transmit, and integrate meaning and language. In the second part of the analysis, the focus lies on the experiences and conceptualizations of body, mind, thinking and their relations. The experiential concept of “observing while doing” is described and discussed. Finally, this thesis considers what kinds of notions of self, personhood and agency are attained in the experience of dancing. Here, theories on dividual subjects are used to examine ethnographical findings. The analysis and ethnographical evidence in this thesis suggest that the experience of a dancing body is multiple and can be altered using strategies of embodiment. The multiplicity of the body, as well as the multiplicities of thinking and mind, are sensed through somatic modes of attention. Further, the expansion of experiential understandings of the body has led to conceptual multiplicity of the body and mind. Finally, this thesis argues that the dancing subjects are dividual in the way that their experiences and expressions are constituted by distinct embodied knowledges from their training, education, dance work, and other environments. The findings of this thesis call for reflection of the body-mind relation and notions of thinking in the West, utilizing knowledge produced by contemporary dancers attending specific perceptual awareness and notions of bodily knowledge and thinking in their work.
 • Moilanen, Laura (2023)
  The thesis deals with discourses and experiences of positive parenting and ‘mother love’ in Somaliland within the context of Save the Children’s development intervention called the Parenting without Violence common approach and its parenting advising component, the positive-parenting sessions, aiming at reducing violent and humiliating punishment that children may face in their homes. The study aligns with the anthropological approaches to global development that emphasise the importance of paying attention to the multiple ideas, identities, social roles and social relations of different development actors. Through the theories of caregiving of children, motherhood, human development, personhood, governmentality, social orders and social change, the study explores the Save the Children’s policy discourses and the experiences of different development actors as they encounter and interact in some real-life situations and negotiate the diverse meanings around positive parenting and ‘mother love’, what they mean and how they are achieved. This study rests on discourse analysis of the Save the Children’s policy material as well as ethnographic fieldwork carried out in the space and facilities of the Save the Children’s country office in Hargeisa, Somaliland, during the period of one month in August 2021. Predominately, the study is based on semi-structured interviews of eight Somali mothers who had taken part in the positive-parenting sessions and three Somali community mentors who facilitated the sessions. By looking into the Somali mothers’ experiences of motherhood, the thesis contributes to the anthropological discussion about the intertwined concepts of mind, body, self and emotions. Furthermore, it seeks to point out how the emotional and embodied experiences of motherhood connect with the wider social structure in Somali context. The study suggests that the approach to human development and caregiving of children that Save the Children reproduces might be quite different from the ideas, morals and norms of the local communities, where the positive-parenting sessions are implemented. By the means of parental self-reflection, self-control and parenting advising, the positive-parenting sessions play out as a form of governmentality in a neo-liberal world, attempting to shape subjectivities and to manage the conduct of caregivers. The Somali mothers’ accounts indicate that their concept of the self is much more socially related than the Western individual concept of the self, upon which the ideological and theoretical foundations of the positive-parenting sessions are built on. Save the Children’s positive-parenting sessions, as a form of parenting advising, reflect individual mentality and they attempt to intervene with the patterns of human development, parental behaviour and emotional expression. The study argues that the Save the Children’s positive-parenting sessions’ development ideas are transferred into practice instrumentally by using Somali culture and Islam as resources for the project aims. However, when the Save the Children’s policy discourses are negotiated by the different development actors at the grassroots level, the ideas of positive parenting and ‘mother love’ achieve quite ambiguous and multiple meanings, along with the complex theorisations of culture and religion. The study shows that people live among multiple social orders and people can resist, appropriate and adopt different caregiving approaches. However, the core idea of the study is that the cultural construction of personhood, and how an individual is oriented and related with social relationships and structure must be considered in development thinking and practice if the development interventions aim at understanding the diverse approaches to human development and caregiving of children in different cultural contexts.  
 • Fagerström, Stefan (2023)
  This thesis deals with how meaningful landscapes are created through experiences in everyday life. As European governments seek to implement the European Landscape Convention into policy, landscapes and their relationships with its inhabitants must be understood on a more fundamental level. In addition to understanding how meaningful landscapes are created, this thesis also sheds light on the relationships between landscapes and social and societal change. Landscape here is then more than a simple scenery or representation; it is temporal and dynamic and the context of our dwelling. Two related but different landscapes in the Southwest Finland archipelago are studied through the application of the phenomenological approach. The first centres around the former ironworks town of Dalsbruk, including the surrounding region of Dragsfjärd. The second centres around Hitis village in the Hitis archipelago. Special attention is also given to the Purunpää nature conservation area in Dragsfjärd as it relates to changing attitudes regarding the landscape. Material collected during two months of fieldwork includes interviews with 11 people, informal discussions, first-person observations, and archival materials in the form of historical photographs and factory magazines from Dalsbruk provided by the town’s ironworks museum. By combining the dwelling perspective at the core of the phenomenological approach to landscapes with a historical, political and environmental context in the form of an environmental history of the region, the process of the landscape’s becoming is revealed and the various meanings that it holds for people are illuminated. Not only has the landscape had an enormous effect on where settlements have been founded, it has also shaped the livelihoods of its inhabitants. At the same time generation after another has left their mark on the landscape, shaping the way people today relate to it. This study covers how the physical landscape embodies the social hierarchies of previous generations as a materialisation of their dwelling. It deals with how stories and place names make landscapes and places meaningful for the local population by evoking a shared history and identity of a place. Additionally, subjective memories and experiences affect how people perceive the landscape and how different people find it to be meaningful. This has an impact on how both the past and future of a place or landscape is imagined, leading to the conclusion that they are always contested. Landscapes in the Archipelago Sea region are revealed to be filled with values and meanings far beyond the aesthetic.
 • Watt, Lois (2023)
  From marathon swims to early morning ‘cal dooks’ (Doric Scots: cold dips), open water swimming (OWS) has surged in popularity across the UK during the Covid-19 pandemic years. However, how does the act of wading into known and unknown bodies of water affect the way in which swimmers perceive their own bodies? Based on three and a half months of ethnographic research in a small, coastal village in the North-East of Scotland, this thesis explores how the more-than-human entanglements implicit to OWS broaden the perceived limitations of the body. In highlighting this, the discussion considers how such limitations are embedded within socio-cultural understandings of gender, as open water swimmers are shown to be split between those who dook (or dip) and those who swim ‘properly’. In taking the body as a focal point for the discussion, this thesis will approach the reinvented trend of OWS through a phenomenological and hydrofeminist lens. Furthermore, the argument reveals how stigmatised conceptions of the ageing body (i.e. during menopause and through the experience of disability) are encountered, ratified and disregarded within OWS communities. This thesis suggests that the aforementioned ‘proper’ swimmers are often imagined as triathletes, marathon swimmers and those dedicated to training regimes. This imaginary has typically been perceived as a masculine pursuit, whilst dookers are stereotyped as informal collectives of less experienced, middle-aged, women. Despite the stereotype, many dookers hold high degrees of experience in open water navigation and risk-management. The thesis concludes with a call for more anthropological research to be done that explores the ways in which risk is mediated and linked to perceptions of gender in the world of recreational swimming.
 • Volotinen, Mikaela (2023)
  This thesis investigates work against gender violence in two Bolivian women’s rights Non-Governmental Organizations. Its purpose is to contribute to the literature on gender violence work, to understand factors that influence the work and show examples to fight the problem. The study participates in feminist anthropological research on gender, violence and patriarchy. It uses anthropological literature of violence, gender and gender violence work and utilizes especially the thoughts of Sally Engel Merry, Karin Friederic and Mark Goodale in their understandings on how human rights are adapted to the local reality and pre-existing subjectivities. The research was conducted during one year in Chuquisaca Bolivia, starting in September 2021. The research data was collected in two NGOs specialized in work against gender violence located in Sucre. The main research methods were participant observation of the workplaces and semi-structured interviews with the professionals of gender violence work. The field material was processed using content analysis. All the data was coded and organized into thematic wholes. The thesis focuses on the topics that appeared most frequently in the data. The study found three main research conclusions: First being that the help the NGOs offer cannot compass all aspects of gender violence because of the complexity of the issue. For that reason, in their work the NGOs are focused on fighting against patriarchy and empowering women. The second conclusion is that the help offered to the clients is hierarchical, which contrasts with the ideology of the NGOs as they are officially against patriarchal and colonial hierarchical structures of power. The third conclusion is that while the official help given to the victims is hierarchical, women’s collectives formed after the clientele process can offer a more egalitarian help, where the support comes from working together to empower other women. The study demonstrates the extreme difficulty of planning and executing programs to prevent gender violence and help victims/survivors, due to the complexity of the problem.
 • Aalto, Viola Minerva (2023)
  Tutkielma tarjoaa etnografisen analyysiin sosiaalisiin suhteisiin, joita kierrätys tuottaa ja tekee näkyväksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa. Tutkielman kontekstia leimaa viimevuosina pinnalle noussut kiertotalouden trendi. Näin ollen tutkielmassa pyritään vastaamaan kysymyksiin, minkälaista työtä ja minkälaisia vaihtosuhteita käytettyjen tavaroiden muuntaminen kiertotalouden resursseiksi sisältää ja toisaalta, minkälaista kuvittelua kiertotalous herättää ja vieraannuttaako ajatus kiertotaloudesta ja materiaalien loputtomasta kierrosta ihmiset kierrätykseen tuoduista tavaroista ja niiden prosessoinnista. Esitetyt johtopäätökset perustuvat etnografiseen aineistoon, joka koostuu kahden kuukauden osallistuvasta havainnoinnista Kierrätyskeskuksella ja sen aikana tehdyistä kenttämuistiinpanoista, sekä yhteensä neljästätoista haastattelusta keskuksen työntekijöiden ja kierrätykseen tavaraa tuovien ihmisten kanssa. Tutkielma osoittaa kiertotalouden käsitteen suhteellisuuden ja tarjoaa kulttuurisen, vuorovaikutussuhteisiin keskittyvän näkökulman kiertotaloudeksi kutsuttuun talousmalliin. Etnografisen kuvailun kautta hahmottuu prosesseja, jotka osoittavat miten esineiden kierto kiertotaloudessa edustaa sosiokulttuurista voimaa, jonka taustalla vaikuttaa inhimillinen työ ja joukko ihmisiä, jotka merkityksellistävät omaa toimintaansa kukin omaan henkilökohtaiseen maailmansa nojaten ja kulttuurisesti omaksuttujen käsitystensä valossa. Lopulta kiertotalous näyttäytyy teknishallinnollisen talouden lisäksi relationaalisena, sotkuisena ja ihmisten henkilökohtaisista tavoitteista motivoituneena.
 • Veromaa, Julia (2023)
  Tämä tutkielma käsittelee Suomeen aikuisena muuttaneiden japanilaisten henkilöiden kokemuksia muutosta ja sen vaikutuksista elämään. Tutkielma osallistuu antropologiseen keskusteluun käsittelemällä erityisesti keskiluokkaisen muuttoliikkeen vaikutuksia ja uudelleentyöstämistä sekä jäämisen mahdollistamista. Keskeisin tutkimuskysymys on, minkälaisia kuuluvuuden käsityksiä Suomeen muuttaneiden japanilaisten kertomuksissa ilmeni. Kuuluvuuden lisäksi tutkielmassa analysoidaan holistisella otteella useita aiheita, kattaen kulttuurisen toiminnan, mielikuvien, vallan, kansallisuuden ja kansalaisuuden, yhteisöllisyyden sekä toimijuuden näkökulmia. Tutkielmassa tyypitellään ja luokitellaan havaintoja, jotka nousivat viidestä kahdenkeskisestä puolistrukturoidusta ja litteroidusta haastattelusta. Suomeen muuttamisen syyt liittyivät erityisesti arvostettuun ja tuettuun koulutukseen ja muihin positiivisiin mielikuviin Suomesta ja muista Pohjoismaista. Muuttoliikettä motivoivat erityisesti tuet ja ilmainen koulutus. Jäämistä hankaloittivat väliaikaiset oleskeluluvat, kaksoiskansalaisuuden mahdollisuuden puuttuminen ja suomen kielen oppimisen haasteet. Jäämistä mahdollistivat taloudellinen tuki, lasten koulutusmahdollisuudet, vakituinen työ, yhteisöihin osallistuminen, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä tyytyväisyys. Suomessa asumisen eduiksi koettiin esimerkiksi Japania parempi työn ja vapaa-ajan tasapaino, suurempi tasa-arvo ja matalampi hierarkia. Osallistujilla oli erilaisia, osin tilannesidonnaisia identiteettejä ja kuuluvuuden kokemuksia, jotka eivät vaikuttaneet liittyvän Suomessa vietetyn ajan pituuteen. Osallistujat osallistuivat vietetystä ajasta riippumatta suomalaiseksi, kansainväliseksi ja japanilaiseksi miellettyihin aktiviteetteihin ja yhteisöihin. Juhla- ja ruokakulttuuri olivat näkyvimpiä japanilaisen kulttuurin ilmenemismuotoja. Osallistujat suhtautuivat epäröivästi Suomen kansalaisuuden hakemiseen, sillä se tarkoittaisi Japanin kansalaisuudesta luopumista. Suomesta poismuuttamista kohtaan ei ollut vahvoja pyrkimyksiä.
 • Miranda Kullaa, Aura (2023)
  This thesis dives into the lives and experiences of Finnish nonbinary people. With this project, I aim to participate in the expansion of Finnish gender diversity research, and it is also my own contribution to the ethnography of Western nonbinary people. I used participant observation in online groups, interviews with nonbinary individuals, and reflected on my own experiences as a nonbinary person. I also traced the history of sexuality and gender diversity, and the development of queer anthropology from both a Euro-American and a Finnish point of view in order to create a strong historical context for the analysis of current nonbinary identities. I went through the many challenges that transgender people face in Finland, without forgetting the positive effects of being nonbinary on their lives. Using Gershon's theory, I illustrated how porous social orders can be found in the lives of nonbinary people, and how, with the extensive knowledge of queer social orders, the cisheteronormative dominant social order could be adjusted to be more accepting and equal. This thesis had several goals, but the main goal was to create more visibility for nonbinary identities and allow them to tell their own stories in their own words. By amplifying the voice of a marginalized group, I hope to serve that minority to the best of my ability and promote a more equal society where gender diversity is visible and common, but also valued as it deserves.
 • Mustonen, Selma (2023)
  Tutkielman aiheena on, miten sosiaalinen media vaikuttaa 60–70-vuotiaiden suomalaisten elämään. Tavoitteenani on erityisesti selvittää, miten tarkastelemani ihmiset käyttävät ja kuluttavat sosiaalista mediaa, miten he kokevat tämän, miksi he käyttävät tätä ja millaisia vaikutuksia tällä on heidän elämäänsä. Tutkimuksessani rajaan sosiaalisen median määritelmän käsittämään verkkopalveluita, joiden ensisijainen käyttötarkoitus liittyy keskusteluun, sisältöjen tuottamiseen ja jakamiseen tai verkostoitumiseen. Sosiaalisen median tarkasteleminen nyky-yhteiskunnassa on relevanttia, koska useat ihmiset viettävät siellä runsaasti aikaa. Tarkastelen aihetta puolistrukturoitujen haastattelujen ja havainnoinnin kautta. Tutkielman aineisto koostuu kahdeksasta tutkimushenkilöstä. Toteutin kenttätyötäni lähinnä viikonloppuisin 12/2022–3/2023 välisenä aikana. Tutkielmani henkilöt ovat pääosin korkeasti koulutettuja ja aktiivisia. Keräsin aineistoa lähinnä tutkittavien henkilöiden kotona. Osa nauhoitetuista puolistrukturoiduista haastatteluista tehtiin myös muualla kuin henkilöiden kotona. Havainnointia tein lähinnä henkilöiden kotona ja sosiaalisessa mediassa. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän media-antropologi Johanna Sumialan teoretisointia ihmisten mediakäyttäytymisestä ja hänen ajatuksiaan median ja yhteisöllisyyden suhteesta sekä erityisesti mediasta rituaalina. Toisena teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän Daniel Millerin et al How the World Changed Social Media -kirjan esittämiä ajatuksia sosiaalisesta mediasta ja onnellisuudesta. Hyödynnän onnellisuuden tarkastelussa lisäksi antropologi Neil Thinin ajatuksia. Tutkielmani myötä olen osoittanut sen, että sosiaalisella medialla on vaikutusta 60–70-vuotiaiden suomalaisten elämään ainakin jossain määrin. Vaikutukset eivät välttämättä ole yhtä merkittäviä kuin nuoremmilla ikäryhmillä, mutta ikääntyvät suomalaiset eivät ole kuitenkaan tältä täysin voineet välttyä. Sosiaalinen media on tunkeutunut vahvasti perinteisempiin medioihin, kuten televisioon ja radioon, joten sen vaikutukset näkyvät monikanavaisesti. Mikäli käytön osaa rajata itselleen sopivaksi, sosiaalisesta mediasta voi olla hyötyä ja se voi tuoda iloa elämään. Mutta jos käyttöä ei osaa rajata, se voi pahimmillaan aiheuttaa harmia ja pahaa mieltä. Sosiaalista mediaa voi lisäksi hyödyntää ikääntyvien ihmisten yksinäisyydentunteen ehkäisyssä ja ikääntyvien aktivoinnissa.
 • Vennonen, Anna (2023)
  Cryptocurrency emerged in response to a growing distrust in traditional financial systems, representing an attempt to re-imagine money on a global level. Unlike previous alternative currency movements, cryptocurrencies allowed greater scalability, portability, security and ‘more than money’ use-cases. This led to widespread adoption and narratives of cryptocurrency’s revolutionary potential. Since the invention of Bitcoin in 2008 more than 23,000 cryptocurrencies have been traded, along with the development of non-fungible tokens, decentralised autonomous organisations, and ‘metaverses’, which make up the new layer of internet infrastructure enthusiasts call ‘Web 3’. Alongside talk of cryptocurrencies’ speculative appeal, are visions of a blockchain-supported economy that are about much more than money: representing new forms of operating, living and imagining value. Yet others remain perplexed by the way value seemingly arises ‘out of nothing’. This thesis takes cryptocurrency as an opportunity to explore the social construction of value. Through seven months of fieldwork online and in Helsinki in 2022, it provides an ‘on the ground’ view from the cryptoscene. This work explores users’ motivations and understandings of value, their subjectivities, ideals and values, and the social relations that hold everything together. The study contributes findings that emphasise cryptocurrencies’ entanglement with ideological beliefs, values and ethical projects, suggesting cryptocurrency use extends beyond individual rational economization. Analysing ideals from the scene, the work highlights new labours and ethics which inform users’ subjectivities, encouraging self-responsibility, rationality and discipline. Despite the scene’s rhetoric of individualism, communities and social relations are found to play an important role in mediating trust and value, working to re-embed a notion of ‘the social’.
 • Li, Xiaolin (2022)
  The thesis looks at how people with immigrant backgrounds experience Finnish nature, focusing on East Helsinki. It shows the “patchiness” of Finnish nature, which means that it is perceived and experienced in many ways, being much richer and more complicated than the popular discourses and understandings of what Finnish nature is like, and how people relate to nature, as is pictured by the authorities and held by many people, including immigrants and “Finns”. The thesis shows that establishing a rigid representational image of Finnish nature and making “living close to nature as a distinctly Finnish way of living” a norm is problematic, because it is a demarcation of belonging and not belonging, of citizenship and alienness that could bear implicit racism, even though immigrants may not be aware of the existence of this cultural evaluation of them, or not actively trying to become Finnish. Nature gives rise to different social practices that make and undo boundaries of social relations in people's relating to others and understanding differences. People make differences and communicate across differences. By doing so, they make and cross multiple boundaries, in terms of ethnicity, culture, race, language, nationality and so on. Immigrants’ self-imposed boundaries and boundaries imposed by others on them are different. Decolonizing Finnish nature is needed, and it is implied in the patchiness of human-nature relations. The thesis also suggests that anti-racism requires an understanding of racism based on spatial locations. Conceptually, the binary opposition between nature and culture is unravelled by the research results. It requires understanding nature- culture articulations on the ground, namely how people make differences and communicate across differences, recognizing the need to retain self-made boundaries and break the ones imposed by others, and understanding that underneath the appearance of rigidity is actually considerable flexibility, a constantly changing set of conditions that is made to appear timeless and rigid, but is actually not so. Politically, it requires keeping “nature” as a concept separate from a “culture of nature” that is tied to Finnish national character. Nature should facilitate boundary crossings by cultivating mutual understanding and recognizing that “others” are in the right place, instead of being a boundary itself.
 • Sirviö, Sonja (2023)
  Tutkimukseni käsittelee Kenian valtion ja UN-Habitatin KENSUP-yhteistyöohjelman roolia Kibera-slummin kehittämisessä kehitysantropologisia viitekehyksiä hyödyntäen. Se keskittyy Kiberan Soweto Eastin alueella toteutettavan asumisprojektin analysoimiseen, ja selvittää, miten KENSUP:in monitasoisten toimijoiden tavoitteet, toimintatavat ja arvot ovat vaikuttaneet asumisprojektin suuntaviivojen syntymiseen ja käytännön toteutukseen. Tutkimukseni tarkkailee kriittisesti Kiberan toimijoiden välisiä suhteita, toimijoiden motivaatioita ja projektien toteutustapoja analysoiden samalla niiden legitimiteettiä, sekä toiminnan teorian ja konkretian välistä suhdetta. Tutkimukseni pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin kehityspoliittisiin kysymyksiin, kuten ”palvelevatko kehitysprojektit nykyisessä muodossaan alueen asukkaita?” ja ”miten kehitysprojektit tulisi järjestää, jotta niillä olisi mahdollisimman vastuullisia ja kestäviä vaikutuksia paikallisissa yhteisöissä?”. Tutkimustulokseni eivät rajaudu vain Kiberan kehitysprojekteihin, vaan niitä voidaan hyödyntää laajemmin kehitysorganisaatioiden toimijuutta, valta-asetelmia, legitimiteettiä ja projektien toteutusta niin käytännön kuin teorian tasolta tarkasteltaessa. Tutkimukseni etnografia on kerätty niin, että se huomioi paikallisten kiberalaisten äänet monipuolisesti, eivätkä ne rajaudu vain projektin johdon tai rajatun ryhmän tulkintaan. Olen tutkimuksessani pyrkinyt huomioimaan tutkimusalueeni historiallisen, sosiaalisen, poliittisen ja kulttuurillisen todellisuuden, sekä paikalliset rakenteet ja toimintamallit mahdollisimman laajasti ymmärtääkseni alueen dynamiikkaa ja siihen vaikuttaneita ja vaikuttavia tekijöitä.
 • Essi, Kemppainen (2021)
  Tämä maisterintutkielma käsittelee yksilön subjektiviteetin ja itseyden kokemuksen muutosta S. N. Goenkan Vipassana-meditaatiokurssin johdosta. Kyseistä meditaatiotekniikkaa opetetaan 10 päivän alkeiskurssila retriittikeskuksissa ympäri maailmaa. Kurssille osallistujat henkilöt sitoutuvat jaloon hiljaisuuteen, joka tarkoittaa kaikenlaisesta kommunikoinnista pidättäytymistä 10 päivän ajan. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, kuinka kyseinen kurssi vaikuttaa yksilön suhtautumiseen sisäiseen maailmaansa. Sisäisellä maailmalla tarkoitan kaikenlaisia yksilön sisäisiä kokemuksia: tunteita, ajatuksia, muistoja ja kehollisia aistimuksia sekä kokemuksia. Tutkimukielman aineisto pohjautuu antropologisesti perinteisen haastattelututkimuksen lisäksi autoetnografialle. Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkija toimii itse kenttänä, eli tässä tapauksessa analysoitavana on myös tutkijan henkilökohtainen Vipassana-meditaatiokurssikokemus. Autoetnografisen aineiston keruu suoritettiin osallistumalla Vipassana-meditaatiokurssille Meksikossa San Bartolon kylässä marraskuussa 2019. Semistrukturoidut haastattelut pidettiin aikavälillä marraskuu 2019 - helmikuu 2020. Haastatteluaineisto koostuu yhdeksästä haastattelusta ja kaikki haastateltavat ovat osallistuneet yhdelle tai useammalle 10 päivän Vipassana-meditaatiokurssille. Haastateltaviin kuului neljä meksikolaista ja viisi suomalaista. Tutkielman analyysivaiheessa tarkastellaan, kuinka yksilön subjektiviteetti muuttuu meditaation harjoittamisen pohjalta tarkkailijapohjaisemmaksi. Merkittävässä osassa ovat meditaatiota tutkineiden Culadasa et al vastaavat havainnot (2015) sekä Karl Smithin teoria huokoisesta itseydestä (2012). Vertaistutkimuksena toimii muun muassa Julia Cassanitin etnografinen tutkimus arkielämän buddhalaisuudesta thai-yhteisössä (2015) sekä Michal Pagiksen etnografia Vipassana-meditaatiosta (2009 & 2019). Tutkielman mukaan S. N. Goenkan meditaatioretriitille osallistuvan yksilön subjektiviteetti muuttuu tarkkailijapohjaisemmaksi. Retriitillä painotettu mielentyyneys opettaa suhtautumaan kaikenlaisiin tuntemuksiin neutraalisti: haluamatta ikävien tuntemuksien poismenoa tai takertumatta positiivisina koettuihin tuntemuksiin. Lisäksi kurssilla harjoitellaan todistamaan ohimenevyyttä niin kehollisella kuin mentaalisella tasolla. Näiden oppien ja itse meditaatiotekniikan harjoittaminen intensiivisesti 10 päivän ajan näkyy lopulta yksilön muuttuneena suhtautumistapana sisäistä maailmaansa kohtaan. Subjektiviteetin muuttuessa myös yksilön itseys alkaa nojata autonomisempaan, maltillisesti toimivaan ja objektiivisesti analysoivaan eli huokoisemman itseyden suuntaan. Näin ollen yksilö ei enää identifioidu erilaisiin tunne- ja mielentiloihin yhtä vahvasti. Lisäksi tutkielman johtopäätelmä on, että yksilön sisäisyyden tutkimus voi lisätä tietoa yksilön omasta olemassaolon kokemuksesta. Tätä voidaan pitää merkittävän inhimillisen ilmiön äärellä olemisena tuoreella tavalla, joka ei liene helpoimmasta päästä antropologisen tutkimustavan huomioiden. Tutkielma ehdottaakin, että klassisen antropologian, vieraiden kulttuureiden tutkimisen lisäksi, antropologisella otteella voidaan tarkastella myös modernin yhteiskunnan ilmiöitä omassa kulttuurisessa ympäristössä tai globaalisti. Toisaalta myös ihmisten välisten ilmiöiden sijasta yksilön sisäisyyttä tutkimalla voidaan tarkastella sitä, kuinka kulttuurinen ja yhteiskunnallinen toimii yksilössä.
 • Lindström, Henna (2022)
  Has the arrival of widely available genealogical DNA testing changed the way we see kinship? Moreover, what do people mean when they say that they are interested in their roots? To approach these questions, I interviewed Finnish genealogy enthusiasts who had previously had their DNA tested. In this thesis, I describe how genealogists make sense of DNA by crafting what I call ancestral origin stories. Ancestral origin stories are narratives about the origin of the person. They explain the present by telling a story about the past. In Finland, ancestral origin stories are often stories about struggle and overcoming adversity. They focus on the parallels between the lives of one’s ancestors and one’s own life and make comparisons between the past and the present. Ancestral origin stories are also narratives about ancestral trauma. By crafting an origin story that traces the roots of misfortune to the past, one has the possibility of “breaking the cycle”: detecting a destructive pattern in the past so that one does not repeat it unknowingly. Just as importantly, ancestral origin stories celebrate the strength one’s ancestors had in the midst of life’s tragedies and struggles.
 • Sugiura, Akira (2023)
  This research concerns the well-being of the people associated with a startup company geographically located in and around Finland. It explored the ideal world of startups through ethnography and thematic analysis utilizing anthropological theories of value. Entrepreneurs are often portrayed as exemplary, self-driven citizens who contribute to society through innovations and economic growth. People with such a mindset of freedom and self-dependence formed the startup organization to bring the ideal world to life. However, they simultaneously relied on hierarchical and role-based relations to function as a coherent organization. Living in such contradictions, feelings of euphoria and vague emptiness roomed as the ideal world seemed to be within reach yet impossible to actually attain. In such a place, having anything that could truly be called well-being - if it means being one with the world they envision and attaining what they consider important - was difficult.
 • Alahuhta, Veera (2022)
  This thesis examines the social interaction and media ideologies of Finnish TikTok users and how they are different from the discourses about TikTok in Finnish news media. My aim is to understand how TikTok is seen as a social media platform and what kind of social interaction and face-work users do when encountered with differing views of their media ideologies. I use Gershon’s framework of media ideologies to understand the implied and explicit opinions of Finnish TikTok users of the proper ways of using the medium and to compare those views to Finnish news media’s representations of the app and its use. By analysing discourses of the online news of Finnish Public Broadcasting Company (YLE) and the online news of Finland’s biggest newspaper Helsingin Sanomat (HS), I identify main categories of discourse about TikTok and its use. To understand the users’ perspective, I have conducted online ethnography in TikTok with two separate user accounts to collect data from videos, comments and video replies. From this data, I identify multiple media ideologies voiced out among the users of TikTok. Lastly, I compare these two data sets to see where they overlap and where they live separate lives. In order to understand the social phenomena related to the debates over different media ideologies, I utilise Erving Goffman’s concept of face and face-work. By exploring these questions with these methods and theoretical frameworks I wish to contribute to the discussion of how young users might adopt new ways of interacting and expressing themselves within a new medium, and how that might be different from the views of the people outside that medium. The goal of my thesis is to create an analytical overview on social interaction and media ideologies in TikTok, especially among Finnish TikTokers and how that differs from the discourses represented in Finnish news media