Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by master's degree program "Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma"

Sort by: Order: Results:

 • Rausku, Nea (2023)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla heikommassa asemassa olevien äitien hyvinvointi on vahvistunut, kun äidit ovat osallistuneet päiväryhmätoimintaan ja yhteisölliseen ruuanvalmistukseen. Päiväryhmä on tarkoitettu vauvaperheiden äideille, jotka tarvitsevat tukea oman jaksamisen tai mielenterveyden haasteiden, puutteellisen tukiverkoston tai muutoin haasteellisen elämäntilanteen vuoksi. Aihe on tärkeä, sillä riittävällä sosiaalisella verkostolla ja tuella on suuri merkitys vanhemmuuteen ja vanhempien hyvinvointiin. Vaikuttamalla heikommassa asemassa olevien äitien hyvinvointiin, tuetaan hyvää vanhemmuutta sekä äitien keinoja selviytyä haastavista elämäntilanteista. Yhteiskunta tukee heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä, jotta terveys- ja hyvinvointierot kaventuisivat ja kaikilla olisi mahdollisuus kokea sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin tekijöitä, jotka vaikuttavat vauvaperheiden äitien hyvinvointiin ja osallisuuteen. Maisterintutkielma on tehty osana Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille-hanketta, jossa on ollut mukana Ensi- ja turvakotien liitto, Venner-ruokakasvatusyritys sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla. Aineistona tutkimuksessa on käytetty päiväryhmään ja yhteisölliseen ruuanvalmistukseen osallistuneiden äitien fokusryhmähaastatteluja, joita on analysoitu laadullisesti hyödyntäen teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Haastatteluja oli neljä ja haastateltuja äitejä oli 15. Tutkimuksen keskeisenä yläkäsitteenä on hyvinvointi, jota on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti äitien pystyvyyden, toimijuuden sekä Erik Allardtin (1976) hyvinvointimallin näkökulmista. Teoreettisena viitekehyksenä on ollut Allardtin hyvinvointimalli, josta on hyödynnetty yhteisyyssuhteiden ja itsensä toteuttamisen osa-alueita analyysiä tehdessä. Tutkimuksen tulosten mukaan yhteisöllinen ruuanvalmistus ja ruokailu on tukenut päiväryhmään osallistuneiden äitien hyvinvointia täyttäen äitien yhteisyyssuhteisiin sekä itsensä toteuttamiseen liittyviä tarpeita. Päiväryhmään ja yhteisölliseen ruuanvalmistukseen osallistuminen on tukenut myös äitien pystyvyyden sekä toimijuuden kokemuksia vanhempina. Heikommassa asemassa olevien äitien hyvinvoinnin ja pystyvyyden sekä toimijuuden tukeminen vaikuttaa äitien osallisuuteen ja on näin myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta merkittävää. On tärkeää tukea erityisasemassa olevien äitien hyvinvointia, sillä sen avulla voidaan tukea myös lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 • Kaartemo, Sari (2021)
  Työpaikkakiusaaminen on ilmiö, jota esiintyy maailmanlaajuisesti kaikissa ammattiryhmissä. Työpaikkakiusaaminen vaikuttaa työntekijään, työyhteisöön ja työn tuottavuuteen. Työpaikkakiusaamisen vaikutukset ovat moninaisia ja niiden seuraukset voivat olla kauaskantoisia. Seurauksista johtuen työpaikkakiusaamista voidaankin pitää yhtenä nykyajan organisaatioiden vakavimmista ongelmista, siitä aiheutuvien haittojen vuoksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että työpaikkakiusaamista esiintyy erityisesti terveydenhuollon toimintaympäristössä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia työpaikkakiusaamisen yhteyttä heikentyneeseen mielenterveyteen alle 40-vuotiailla kunta-alan työntekijöillä. Empiirisenä aineistona käytettiin Helsinki Health Study -poikkileikkausaineistoa. Tutkimustiedot kerättiin syksyllä 2017 Helsingin kaupungin 18–39-vuotiailta työntekijöiltä. Tutkimukseen osallistui 5898 vastaajaa. Vastaajista naisia oli 79 % ja miehiä 21 %. Tutkielmassa tarkasteltiin heikentyneen mielenterveyden ja työpaikkakiusaamisen välistä yhteyttä sekä miten heikentynyt mielenterveys ja työpaikkakiusaaminen näkyvät sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä suhteessa muihin aloihin. Analyysimenetelmänä käytettiin logistista regressioanalyysiä. Logistisia regressioanalyysejä tehtiin neljä: naisille, miehille, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sekä muille kunta-alan työntekijöille. Lisäksi toteutettiin sukupuolten välillä interaktio. Tutkielmassa haluttiin tarkastella tekijöitä, jotka ennustavat tutkittavien työpaikkakiusaamista ja sen yhteyttä heikentyneeseen mielenterveyteen. Tämän tutkielman poikkileikkausasetelman tuloksena on, että työpaikkakiusaamisella on merkittävä vaikutus ihmisen mielenterveyteen alle 40-vuotiailla kunta-alan työntekijöillä. Sekä miehillä että naisilla tällä hetkellä tapahtuva tai aikaisemmin tapahtunut työpaikkakiusaaminen ennustaa todennäköisyyttä heikentyneeseen mielenterveyteen suhteessa työntekijöihin, jotka eivät ole kokeneet työpaikkakiusaamista. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen työpaikkakiusaaminen ei näyttäytynyt painottuvan sosiaali- ja terveysalaan, vaan muilla aloilla työpaikkakiusaamista ilmeni hieman enemmän. Tutkielman tulokset ovat linjassa aikaisempien yli 40-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden kontekstissa tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseksi työpaikkojen tulisi kiinnittää huomiota ulkoisiin tekijöihin, joilla voidaan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja ennaltaehkäistä työpaikkakiusaamisesta johtuvia ongelmia.
 • Irjala, Tiina (2024)
  Tutkielman aiheena on asiakasvaikuttavuuden huomioiminen julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa. Asiakasvaikuttavuudella tarkoitetaan tavoitellun suuntaisen vaikutuksen aikaansaamista asiakkaan hyvinvoinnissa. Laadun käsite linkittyy asiakasvaikuttavuuteen, koska laadukkaan palvelun nähdään edesauttavan vaikutusten aikaansaamista. Tutkielma kytkeytyy tieteelliseen keskusteluun julkisen palvelutuotannon tulos- ja vaikutusperusteisuudesta, palvelutuotannon johtamisesta sekä julkisen hallinnon reformeista. Tutkielman tarkoitus on ymmärtää asiakasvaikuttavuuden mittaamista ja sitä koskevan tiedon hyödyntämistä julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa. Tutkielma on tapaustutkimus Hämeenlinnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja välimuotoisten asumispalvelujen hankinnasta vuodelta 2020. Tutkimuskysymys on, miten tapauksessa on huomioitu asiakasvaikuttavuus. Alakysymyksinä tarkastellaan, mitä laatu ja asiakasvaikuttavuus merkitsevät hankinta-asiakirjoissa ja hankintaan osallistuneiden ammattilaisten näkökulmasta, miten asiakasvaikuttavuutta mitataan ja mitkä asiat edistävät ja rajoittavat asiakasvaikuttavuuden huomioimista hankinnassa. Tutkielman aineistona ovat hankinta-asiakirjat sekä hankitaan osallistuneiden tilaajan edustajien ja palveluntuottajien edustajien haastattelut. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnettiin laadullista sisällönanalyysia. Tapauksena olevassa hankinnassa laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyn ja RAI-vertailutiedon perusteella. Laadun ja vaikuttavuuden arviointia hyödynnetään vuosittaisessa minikilpailutuksessa, jossa määritetään hankintajärjestys. Vaikuttavuus koostuu haastattelu- ja asiakirja-aineiston perusteella toimintakyvystä ja voimavaroista, terveydestä, ravitsemuksesta ja hyvinvoinnista, omannäköisestä elämästä, sosiaalisesta elämästä sekä kuntoutumisesta ja palvelutarpeen vähenemisestä. Oman näköinen elämä nousi analyysissä esiin tärkeänä teemana, johon liittyvät asiakkaan tapojen ja tottumusten huomioiminen, arvokkuus ja merkityksellisyys, kodinomaisuus ja viihtyisyys sekä asiakkaan toimijuus. Saman kaltaisia havaintoja kunnioituksen tarpeesta ja autonomiasta on tehty hoivakotien asukkaiden kokemuksia kartoittavissa tutkimuksissa. Asiakasvaikuttavuuden huomioimista edistävät haastattelujen perusteella hankintayksikön osaaminen, tahto ja kokemus, hankintojen strategisuus, yhteistyö palveluntuottajien kanssa, luotettavat mittarit, palveluntuottajien kannusteet sekä osaltaan myös julkisuus ja asiakkaan valinnanvapaus. Palvelun järjestäjä voi kannustaa palveluntuottajia eri tavoin tuottamaan laadukasta ja vaikuttavaa palvelua. Tapauksessa taloudellisina kannusteina ovat rahalliset sanktiot ja bonukset sekä ostojärjestyksen määrittäminen vuosittain laatupisteiden perusteella. Myös yrityksen maine potentiaalisten työntekijöiden ja asiakkaiden silmissä on merkittävä kannustin hyvälle ja vaikuttavalle toiminnalle. Bio-psyko-sosiaalinen ihmiskäsitys on tutkielman tulosten ja aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella keskeistä ikääntyneiden hoivan asiakasvaikuttavuutta määritettäessä. Hoivan vaikutukset näkyvät kaikilla ihmiselämän osa-alueilla, joten myös vaikutusmittareiden kehittämisessä pitää huomioida hyvinvointi ja elämänlaatu laajasti. Käytössä olevia vaikutusmittareita tulisi kehittää, jotta ne tunnistaisivat paremmin asiakkaan autonomian, elämän merkityksellisyyden ja ympäristön kodinomaisuuden. Asiakastyytyväisyyskyselyn ja RAI-vertailutiedon yhdistäminen mahdollistaa eri näkökulmien huomioimisen vaikutusten arvioinnissa. Kehittämiskohteena on yhteisen käsityksen muodostaminen mittarien luotettavuudesta tilaajan, palveluntuottajien ja asiakkaiden välillä.
 • Lintunen, Tiina (2021)
  Tiivistelmä - Referat - Abstract Tässä maisteritutkielmassa tarkasteltiin ASKEL työllistymistä edistävän yhteistoimintamallin yhteiskehittämisen työpajoissa luotua toimintaa asiakaslähtöisyyden kannalta ja sitä, miten asiakaslähtöisyys toteutui yhteistoimintamallissa työnhakija asiakkaiden kokemana. Tavoitteena oli selvittää, millaisia asioita yhteiskehittämiseen osallistuneet kehittäjäasiakkaat kokivat olevan asiakaslähtöistä toimintaa ja -tapoja sekä tutkia sitä, miten näitä toteutettiin viranomaistyössä ASKEL toimintamallissa. Aikaisempaa tutkimusta työllistymisen edistämisen asiakaslähtöisestä toiminnasta ei juurikaan ole. Yhteiskehittäminen julkisen palvelun kehittämisessä on uutta työllistymisen palveluissa. Työttömyys koskettaa laajaa joukkoa suomalaisia ja työttömyyden pitkittyessä, se haastaa hyvinvointia yhteiskunnassamme. Maisteritutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkielmassa hyödynnettiin Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun työllistymisen yhteispalvelu ASKEL hankkeessa yhteiskehittämisessä erilaisissa työpajoissa muodostuneita muistioita, työpajojen tuotoksia sekä työnhakija asiakkaiden puhelinhaastatteluita (N21) ja syvennettyjä teemahaastatteluita (N4). Työpajojen aineistot kerättiin jatkuvana prossina toimintamallin yhteiskehittämisessä ajalla 1.5.2019 — 31.12.2020. Työnhakijoiden puhelinhaastattelut toteutuivat hankkeen arvioitsijan toimesta ja syvähaastattelut AMK—opiskelijoiden toimesta kasvokkain toteutuneina teemahaastatteluina. Haastatteluaineistosta tutkittiin asiakaslähtöisten toimintatapojen toteuttumista. Aineistosta etsittiin laadullisia tekijöitä asiakaslähtöisyydestä. Tutkielma toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysin menetelmällä. Keskeiset tulokset liittyvät kehittäjäasiakkaiden kokemuksiin viranomaisroolin muuttumisesta ASKEL toimintamallissa työelämäkumppaniksi, jolloin asiakaslähtöisyys toteutuu julkisessa palvelussa. Asiakaslähtöisyys perustuu yksilöllisyyteen työnhakijan kohtaamisessa, jatkuvan palvelutarpeen yhteisessä arvioimisessa, työllistymispalveluiden kytkemisestä oikea-aikaisesti ja niiden arvon sanoittamisessa asiakkaalle yksilöllisessä suunnitelmassa. Työllistymiseen liittyvä yksilöllisen suunnitelman merkitys oli tärkeä. Sen avulla sekä työntekijä että asiakas ja muut asiakkaan palvelutarpeen mukaan liittyvät ammattilaiset toimivat tavoitteellisesti. Suunnitelma tukee osallisten toimijuutta. Asiakaslähtöinen toiminta on tavoitteellista ja säännöllistä yhteistä toimintaa. Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas on aktiivinen toimija, jonka työllistymisen polku muodostuu hänen lähtökohdistansa käsin. Tulosten mukaan työnhakijoita kannattaisi osallistaa julkisten palveluiden kehittämiseen työntekijöiden kanssa. Yhteiskehittämisen avulla pystyttiin luomaan asiakaslähtöisen toiminnan elementtejä, joita voi käyttää organisaatiovapaasti työllistymisen edistämisen kentällä laajemmin. Kehittämistarpeina on käyttäjäjohtoisen kehittämisen huomioiminen julkisten palveluiden kehittämisessä. Asiakaslähtöisen toimintaa tulisi juurruttaa perustyöhön ja olla jatkuvaa systemaattista yhteistoimintaa, kun yhteiskunnallisia rakenteita ollaan uudistamassa.
 • Ahokas, Minna Susanna (2023)
  Tutkielmassa tarkastellaan asiantuntijaorganisaatioiden valiokuntakuulemisia Juha Sipilän ja Sanna Marinin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusten valmistelussa. Asiantuntijaorganisaatioiden valiokuntakuulemisten tarkastelussa hyödynnetään teoreettisena viitekehyksenä tiedontuotannon regiimien teoriaa. Teorian mukaan päätöksentekoon nostetaan erityyppisiä tiedontuottajia, kun politiikan suuntaa muutetaan. Tutkielmassa analysoidaan ja vertaillaan Sipilän ja Marinin hallitusten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusprosessien valiokuntakuulemisissa kuultuja asiantunti-jaorganisaatioita. Uudistusten vertailun kautta testataan, löytyykö uudistusten valiokuntakuulemisten välillä tilastollisesti merkitsevää eroa asiantuntijaorganisaatioiden hyödyntämisessä. Tutkimusmenetelminä käytetään sisällön erittelyä ja khiin neliötestejä. Tutkimustulokset osoittavat, että Sipilän ja Marinin hallitusten uudistusten valio-kuntakuulemisissa kuultiin osittain erilaisia asiantuntijoita, ja nojattiin näin ollen erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden tuottamaan tietoon uudistusten valmisteluprosesseissa. Sipilän uudistuksessa kuultiin Marinin uudistukseen verrattuna enemmän etujärjestöjen, tieteen ja tutkimuksen sekä valtionhallinnon edustajia. Sen sijaan Marinin uudistuksessa kuultiin Sipilän uudistukseen verrattuna enemmän aluehallinnon, kansalaisyhteiskunnan, sote-palveluntuottajien sekä paikallishallinnon edustajia. Asiantuntijaorganisaatioiden kuulemisten kokonaisuutta testatessa uudistusten välillä oli asiantuntijaorganisaatioiden hyödyntämisessä tilastollisesti merkitsevä ero. Sen sijaan kaikissa pienempiä osuuksia testanneissa tilastollisissa testeissä uudistusten välillä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta. Tutkielman tulosten perusteella voidaan esittää, että molemmissa uudistuksissa asiantuntijaorganisaatioiden hyödyntäminen oli monipuolista, ja sekä intressi- että substanssiasiantuntijat saivat äänensä kuuluviin. Tutkielman tulokset lisäävät ymmärrystä Suomen sosiaali- ja terveyspalvelupoliittisen tiedontuotannon regiimin luonteesta. Samoin tutkimustulokset kertovat siitä, minkälaiseen tietoon suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelupoliittinen päätöksenteko nojaa, ja asettaa päätöksenteossa hyödynnetyn asiantuntijaorganisaatiojoukon myös tarkastelun kohteeksi. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista jatkotutkimuksessa kriittisesti arvioida tätä hyödynnettyä asiantuntijaorganisaatiojoukkoa, ja tutkia esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioiden esittämien ideoiden ja tiedon luonnetta.
 • Palosaari, Matti (2024)
  Työvoiman työkykyisyyden merkitys tulee painottumaan lähitulevaisuudessa, sillä huoltosuhteen muutoksen vuoksi nykyistä useamman työikäisen panos työelämässä tarvitaan. Vähintään 11 päivän työkyvyttömyydessä maksetaan useimmissa tilanteissa Kansaneläkelaitoksen sairauspäivärahaa. Mikäli hoidon yhteydessä on tarve sairauspoissaololle, muodostaa sairauspoissaolo yleensä suurimman osan hoidon kustannuksista. Monikanavarahoituksen vuoksi sairauspäivärahalla olemisesta muodostuu kustannuksia Kansaneläkelaitokselle, työnantajalle, vakuutetulle itselleen ja veromenetysten vuoksi myös julkiselle taloudelle. Tutkielmassa tarkastellaan asiantuntijoiden näkemyksiä sairauspäivärahakäytännön toimivuudesta, sen mahdollisista ongelmista sekä ratkaisukeinoista toimivuuden parantamiseksi. Lisäksi tarkastellaan asiantuntijoiden näkemyksiä niin sanottujen aktivoivien toimien soveltumisesta sairauspäivärahakäytäntöön. Aiempaa tutkimusta asiantuntijoiden näkemyksistä suhteessa suomalaiseen sairauspäivärahakäytäntöön ei ole juuri olemassa. Aktivoivalla sosiaalipolitiikalla on tutkimuksissa tarkoitettu sosiaalipolitiikan ja työllisyyspolitiikan välimaastoon sijoittuvia toimia, joilla työttömiä on tukitoimien ja sanktioiden avulla pyritty saamaan mukaan työelämään ja sosiaaliturvan kustannuksia on pyritty vähentämään. Työttömien aktivoinnista on paljon tutkimusta, mutta työkyvyttömien ja sairauspoissaolojen osalta tutkimusta ei juuri ole tehty. Tutkimuskysymykset olivat: 1) toimiiko nykyinen Kelan sairauspäivärahakäytäntö asiantuntijoiden mielestä ja millaisia ongelmia siihen mahdollisesti liittyy? 2) Mitä tekijöitä asiantuntijoiden mielestä on sairauspäivärahakausien pitkittymisen taustalla? 3) Mitä mieltä asiantuntijat ovat yksilöön tai rakenteisiin kohdistuvista aktivoivista toimista ratkaisukeinoina sairauspäivärahakauden pitkittymiseen tai esittävätkö he muita ratkaisuehdotuksia sairauspäivärahakäytännössä mahdollisesti havaittuihin ongelmiin? Tutkielman aineistona oli viisi asiantuntijahaastattelua, joista tehtiin laadullinen, induktiivinen sisällönanalyysi. Haastatteluissa käytettiin virikkeitä. Tutkielman keskeinen tulos oli se, että haastatellut asiantuntijat toivoivat sairauspäivärahakäytäntöön kohdistuvan nykyistä enemmän hallintaa. Tällä tarkoitetaan toimia, joilla sairauspäivärahaan liittyviä käytäntöjä ohjattaisiin nykyistä paremmin. Ohjausta voisivat toteuttaa useat eri tahot, kuten valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitokset, Kansaneläkelaitos, terveydenhuollon koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, potilasyhdistykset, työnantajat ja viime kädessä lakien säätäjätkin. Tulosten perusteella asiantuntijat kaipasivat useiden eri tahojen ja instituutioiden aktivoimista sairauspäivärahakäytännön toimivuuden kehittämiseksi, mutta he eivät juuri kannattaneet sairauspäivärahalla oleviin yksilöihin kohdistuvia aktivoivia toimia. Tutkimustulokset tarjoavat uutta tietoa sairauspäivärahakäytännön ongelmakohdista sekä mahdollisista ratkaisuista ja tuloksia voidaan hyödyntää sairauspäivärahakäytännön uudistamisessa osana suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista.
 • Haverinen, Eevi (2024)
  Social and health inequity continues to hamper public health in Finland despite comprehensive and universal healthcare, education, and social benefits. Differences in housing quality and satisfaction among socioeconomic groups have been studied in a limited capacity, with income often being the only socioeconomic predictor utilized. The present thesis aims to examine the associations between a diverse set of socioeconomic position (SEP) variables and various perceived housing quality outcomes. The data and analysis presented here fall under the ALTTI-2022 study (the national housing and health survey), currently facilitated by the University of Oulu. The study utilized a cross-sectional survey design. A randomly selected sample of 3 000 household members was invited via postal mail to participate in the study in the summer of 2022, and 794 participated. The questionnaire sent to participants consisted of about 100 questions pertaining to residential building characteristics (construction materials, amenities, accessibility, etc.), respondent health, and sociodemographic and economic information. Three outcome variables measuring perceived housing quality were constructed using participants’ provided answers relating to the thermal comfort, hygiene, and environmental noise levels experienced in their respective households. In fully adjusted models controlling for other SEP variables, sex, age, and the type of building the occupant resides in, logistic regression analyses revealed that the SEP variable of tenancy-housing tenure was associated with low household hygiene [odds ratio (OR = 2.04) 95 % confidence interval (CI = 1.02-4.10)] and cold indoor temperatures (OR = 1.84, 95 % CI = 1.07-3.17). High housing cost burden (HCB), on the other hand, was associated with cold indoor temperatures (when HCB  50 % OR = 2.55; 95 % CI = 1.23-5.28) and environmental noise (when HCB  50 % OR = 2.81; 95 % CI = 1.01-7.82), also in fully adjusted models. Being single, divorced, or a widow(er) showed significant associations with poorer household hygiene and environmental noise only until the fully adjusted model. Educational attainment had no significant associations with housing quality. Females had greater odds of reporting cold indoor temperatures (OR = 1.70, 95 % CI = 1.15-2.50), and those living in apartment buildings did so for reporting environmental noise (OR = 2.92, 95 % CI = 1.43-5.94), with all variables adjusted for. The findings presented in this thesis may offer insights into the complex nature of SEP and its associations with various social, environmental, and health-related outcomes. Depending on the specific measure used, one SEP variable may exhibit diverse behaviors across different models. Further research is needed to gain a more robust understanding of the socioeconomic factors at play in regard to people’s housing preferences, conditions, and satisfaction. This understanding is crucial for informing policies and interventions aimed at addressing inequalities in housing and promoting equitable access to safe and satisfactory housing for all.
 • Virtanen, Lotta (2022)
  Digital health technologies strive to facilitate physicians’ burdensome work, but their implementations seem to have brought new stressors. Adapting to new ways of working can take time, and positive changes may not be noticed until later. This study aimed to examine associations of longer-term perceived work change due to digitalisation and intensity of digital work with job strain among physicians. Differences in possible associations were examined according to the length of work experience. This study analysed cross-sectional data of the Electronic Health Records as Physicians’ Tools Study collected from physicians (N=4271) working in Finland between January and March 2021. Job strain was measured with three outcomes: stress related to information systems (SRIS), time pressure, and stress. Opinions about how work had changed in the past 3 years were assessed with six statements based on the goals of digitalisation. The intensity of digital work was measured by the number of information systems used and the frequency of telemedicine work conducted. The associations were examined in multivariable linear and logistic regression analyses and adjusted for background variables. The physicians’ mean SRIS and time pressure scores were 3.5 and 3.7, respectively (scales 1–5; a higher score indicated higher strain levels), and 60% reported stress. The majority disagreed with the statement regarding accelerated clinical encounters due to digitalisation, which was associated with higher SRIS (b=.23, 95% CI [.16, .30]) and time pressure (b=.12, 95% CI [.04, .20]). Disagreement with facilitated access to patient information was associated with higher SRIS (b=.15, 95% CI [.07, .23]) and disagreement with supported decision-making was associated with higher SRIS (b=.11, 95% CI [.05, .18]) and greater odds of stress (OR=1.26, 95% CI [1.06, 1.48]). The more active role of patients received the greatest agreement among the physicians, and this agreement was associated with higher time pressure (b=.11, 95% CI [.04, .19]) and greater odds of stress (OR=1.19, 95% CI [1.02, 1.40]). Agreement with progressed interprofessional collaboration was also associated with higher time pressure (b=.10, 95% CI [.02, .18]). Intensive information systems use and intensive telemedicine work were consistently significantly associated with all job strain outcomes. Moreover, a significant interaction effect was found, as physicians who did intensive telemedicine work and had less than 6 years of work experience reported the highest time pressure. Not all physicians have felt that digitalisation would have facilitated their work, not even in the longer term, which may expose them to different strains. Digitalisation appears as a long work change process, where physicians would need constant support. In particular, early-career physicians could benefit from training to promote the time management skills needed for telemedicine work. Moreover, the functions, usability and interoperability of digital health technologies should be developed to support clinical encounters better. It would also be essential to improve the availability of digital support for patients in society, as physicians’ job strain related to patient activation might imply patients’ weak readiness to self-manage their health digitally.
 • Töhönen, Tuomo (2023)
  Vuonna 2019 Kiinan Wuhanista löytyi ihmiselle uusi virus SARS-CoV-2. Viruksen aiheuttama tauti on nimeltään COVID-19 ja se aiheuttaa yleensä hengitystieinfektion, mutta joillekin henkilöille voi kehittyä jopa tehohoitoa vaativa taudin vakava muoto. Maaliskuussa 2020 Maailman terveysjärjestö WHO julisti COVID-19 pandemian alkaneeksi. Tartuntatautipandemioita voidaan yrittää hallita erilaisilla yhteiskunnan rajoittamistoimilla. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi yleisötilaisuuksien rajoittaminen, ryhmäharrastusten keskeyttäminen, etäopetukseen siirtyminen ja asiakas- sekä osallistujatilojen sulkeminen. WHO määrittelee nämä rajoitustoimet sulkutiloiksi (englanniksi lockdown), joissa tavoitteena on isossa mittakaavassa tapahtuva fyysisen etäisyyden ja liikkumisen rajoittaminen. Näiden sulkutilojen aikana monet palvelut ovat poissa niitä tarvitsevilta. Mielenterveyspotilaat ovat erittäin haavoittuva ryhmä sulkutilojen seurauksille. He ovat usein sosioekonomisesti heikossa asemassa ja heidän hoidossaan on keskeistä psykososiaalinen kuntoutus. Tiedetään, että sulkutila aiheuttaa väestötasolla mielenterveyden haasteita kuten ahdistusta ja masennusta. Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan sulkutilan vaikutuksia vakavasti sairastuneisiin mielenterveyspotilaisiin. Tutkimusmenetelmänä on integroiva kirjallisuuskatsaus, mikä on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen yksi suuntaus. Integroivan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti. Kirjallisuuskatsauksen aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineisto koostui 13 alkuperäisartikkelista, joista 12 oli Euroopasta ja yksi Yhdysvalloista. Kirjallisuuskatsauksen mukaan vakavasti sairastuneiden mielenterveyspotilaiden psyykkinen vointi ja kognitiiviset kyvyt heikkenivät sulkutilan aikana. Heillä oli vaikeuksia saada tarvitsemaansa hoitoa ja se oli usein järjestetty etänä. Potilaiden toimettomuus ja liikkumattomuus lisääntyi ja heidän painonsa nousi. Lisäksi potilaat tupakoivat ja käyttivät päihteitä enemmän kuin ennen pandemiaa. Tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella sulkutilan vaikutukset ovat moninaisia vakavasti sairastuneisiin mielenterveyspotilaisiin. Tutkimusta voidaan hyödyntää, kun arvioidaan potilaiden voinnin ja palvelutarpeen muutoksia sulkutilan aikana, sekä sen tuloksia voidaan käyttää erityisesti mielenterveyspotilaiden hoidon kehittämisessä mahdollisia tulevia pandemioita ja niiden sulkutiloja silmälläpitäen.
 • Havio, Anna (2024)
  Sosiaali- ja terveysala elää jatkuvaa muutoksen aikaa. Yksi merkittävimmistä tulevaisuuden haasteista sosiaali- ja terveysalalla on krooninen työvoimapula, mikä vaikeuttaa toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä rajallisilla tai usein jopa riittämättömillä resursseilla. Yhtenä ratkaisuehdotuksena henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden parantamiseksi on esitetty ammattiryhmien välisen työnjaon kehittämistä ja uudistamista. Työnjaollisilla muutoksilla tavoitellaan ammatillisen osaamisen parempaa hyödyntämistä sekä hoidon parantamista ja tehostamista. Toisaalta uudenlaisia työnjakoja on paikoin myös kritisoitu tai vastustettu aiheuttaen jännitteitä terveydenhuollon eri professioiden välille. Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen opiskeluterveydenhuollossa toteutettua ehkäisykierukan asetusten tehtäväsiirtoa lääkäreiltä sairaanhoitajille tehtäväsiirtoon keskeisesti osallistuneen henkilökunnan kokemusten näkökulmasta. Tehtäväsiirron toteutumisen taustalla vaikutti voimakkaasti opiskeluterveydenhuollon kohtaama lääkäriresurssipula, erityisesti ehkäisykierukan asetusten kohdalla. Tämän maisterintutkielman tavoitteena on selvittää, millaisena tehtäväsiirto on koettu ja millä tavalla työnjaollinen muutos on vaikuttanut kierukkatoimenpiteitä tekevien sairaanhoitajien työtehtäviin ja asemaan, potilaisiin ja potilaiden hoitoon sekä organisaation toimintaan, ja millaisia kehitystarpeita tehtäväsiirtoon liittyen on muodostunut. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkielman aineisto koostuu viidestä opiskeluterveydenhuollossa ehkäisykierukan asetusten tehtäväsiirtoon työtehtäviensä puolesta osallistuneen henkilöstön jäsenen yksilöhaastattelusta. Haastattelut on analysoitu induktiivisella sisällönanalyysillä. Tutkielman tuloksien perusteella tehtäväsiirron koettiin vaikuttaneen myönteisesti sairaanhoitajien ammattitaidon kehittymiseen ja työmotivaation lisääntymiseen. Sairaanhoitajien katsottiin suoriutuneen tehtävässään erinomaisesti ja tehtäväsiirron koettiin olleen sujuva ja luonteva, jossa sairaanhoitajien motivoituneisuus tehtävään nähtiin keskeisenä tehtäväsiirron onnistumiseen vaikuttaneena tekijänä. Tehtäväsiirrolla oli koettu olevan positiivisia vaikutuksia myös hoidon saatavuuteen, potilaslähtöisyyteen sekä hoidon laatuun. Haasteita nähtiin erityisesti lääkärituen saatavuudessa sekä jatkohoidon järjestelyissä. Sairaanhoitajien palkanlisää kohtaan ilmaistu tyytymättömyys heijasti koettua arvostuksen puutetta. Useita tehtäväsiirtoon liittyviä koettuja kehitystarpeita nousi tuloksissa esiin, erityisesti seurannan, ohjeistusten selkeyden, lääkäriyhteistyön ja lisäkoulutustarpeen osalta. Tehtäväsiirron laajentaminen muihin toimipisteisiin sekä sairaanhoitajien tehtäväkuvan laajentaminen entisestään nähtiin jatkossa mahdollisena.
 • Kivipuro, Tiia (2023)
  Kipu on yleistä jo työurien alkuvaiheessa olevilla työntekijöillä, mutta kivun selittäjistä nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä työntekijöillä on kuitenkin vain vähän tutkimustietoa. Kivun tiedetään lisäävän huomattavasti työkyvyttömyysriskiä ja heikentävän työ- ja toimintakykyä. Elintapojen on osoitettu olevan yhteydessä kipuun ja elintavat voidaankin nähdä muokattavissa olevina tekijöinä, joilla voidaan mahdollisesti vähentää kivun aiheuttamaa inhimillistä ja taloudellista taakkaa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan elintapojen yhteyttä kipuun alle 40-vuotiailla Helsingin kaupungin työntekijöillä. Tarkasteltavat elintavat ovat nikotiinin käyttö, vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus, alkoholinkäyttö, ruokatottumukset ja elintapoihin epäsuorasti yhteydessä oleva paino. Myös terveyden kannalta epäsuotuisien elintapojen kasautumisen yhteyttä kipuun selvitettiin. Aineistona (N=4 616) oli vuonna 2017 Helsinki Health Study -kyselytutkimuksessa kerätty aineisto. Vastaajat työskentelivät Helsingin kaupungilla ja heistä 68,6 % oli yli 30-vuotiaita ja 79,4 % (n= 3668) oli naisia. Aineiston analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia ja elintapojen ja kivun välistä yhteyttä tutkittiin logistisella multinominaalisella regressioanalyysilla. Taustamuuttujina huomioitiin ikä, sukupuoli, koulutus, siviilisääty ja ulkomaalaistaustaisuus. Analyysi osoitti, että sosiodemografisten tekijöiden vakioimisen jälkeen, liikalihavuus (BMI ≥30) oli yhteydessä akuuttiin kipuun (OR 1,27 95 % LV 1,03–1,57) ja krooniseen kipuun korkealla haitta-asteella (OR 1,91 95 % LV 1,32–2,82). Nikotiinituotteiden käyttö oli yhteydessä akuuttiin kipuun (OR 1,19 95 % LV 1,00–1,40) ja krooniseen kipuun korkealla haitta-asteella (OR 1,5; 95 % LV 1,10–2,06). Vähäinen liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä krooniseen kipuun matalalla haitta-asteella (OR 1,35, 95 % LV 1,05–1,75). Ruokatottumukset olivat yhteydessä akuuttiin kipuun (OR 1,21 95 % LV 1,05–1,42). Humalahakuinen juominen ei ollut merkitsevästi yhteydessä kipuun tässä aineistossa. Elintapojen kokonaisuuden tarkastelu osoitti, että 4–5 terveyden kannalta epäsuotuisaa elintapaa oli yhteydessä akuuttiin kipuun (OR 1,93 95 % LV 1,24–2,98) ja krooniseen kipuun korkealla-haitta asteella (OR 2,22 95 % LV 1,08–4,58), kun verrattiin vastaajiin, joilla oli vain 0–1 terveydelle epäsuotuisaa elintapaa. Tutkielman tulokset perustelevat sen, miksi myös uran alku- ja keskivaiheessa oleville työntekijöille kannattaa kohdistaa kipua ennaltaehkäiseviä interventioita, varhaista puuttumista kiputiloihin ja elintapaohjausta. Terveyden kannalta suotuisien elintapojen omaksuminen voi tukea myös työ- ja toimintakyvyn säilymistä.
 • Villman, Maarit (2021)
  Väestön ikärakenne muuttuu ja haastaa samalla sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Pitkäikäisyyden yleistyessä ihmisten terveys, hoidon tarve ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö muuttuvat. Eliniän pidentyminen on tuonut lisää hyväkuntoisia elinvuosia, mutta huomioitavaa on, että huonokuntoiset vuodet elämän loppuvaiheessa eivät ole vähentyneet. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannuksista noin 38 % on erikoissairaanhoidon osuutta ja tutkimukset ovat osoittaneet palvelujen käytön kasaantuvan pitkälti elämän viimeisille vuosille samalla kasvattaen kustannuksia voimakkaasti. Vaikka potilaiden hoito painottuu yhä enemmän avohoitoon, erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon potilaiden määrä kasvoi vuonna 2019 yli prosentin ja hoitojaksojen määrä noin kaksi prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tässä tutkielmassa oli tavoitteena kuvata erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleiden kahtena viimeisenä elinvuotena ja siinä tapahtuneita mahdollisia ajallisia muutoksia vuosien 1998 ja 2013 välillä sekä kuvata mahdollisia eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä. Tutkielma toteutettiin osana Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL)-hanketta, jonka käytössä olevasta rekisteriaineistosta poimittiin tämän tutkimuksen tarkoitukseen sopiva osa. Aineiston tiedot on poimittu Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteristä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo). Tutkimusjoukkoon kuuluivat kaikki vuosina 1998, 2003, 2008 ja 2013 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleet suomalaiset. Tutkimuksen selitettävänä muuttujana oli erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttö ja selittävinä muuttujina ikä, sukupuoli ja kuolinvuosi. Lisäksi tarkasteltiin erikoissairaanhoitoon päätyneille ihmisille kirjattuja diagnoosiryhmiä. Erikoissairaanhoidon käytön erojen selvittämiseen käytettiin ristiintaulukointia ja useamman muuttujan yhteyksiä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön analysoitiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Tutkittavista noin kaksi kolmasosaa (68,7 %) käytti erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa eikä ajallisessa vertailussa ollut suurta eroa vuosien välillä. Erikoissairaanhoidon palveluntuottajista keskussairaalan vuodeosastohoidon käyttäjiä (32,4 %) oli eniten. Tulosten mukaan miehillä oli naisia suurempi todennäköisyys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön, samoin kuin ikäluokista nuorimmalla eli 70–79-vuotiailla suhteessa vanhimpiin ikäluokkiin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että sukupuolella ja ikäluokalla on yhteys erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käytön todennäköisyyteen, vaikka ajallisessa tarkastelussa erot sukupuolen ja ikäluokkien välillä hieman kaventuvatkin. Sairauksien pitäisi määritellä erikoissairaanhoidon käyttöä, mutta erot sairastavuudessa eivät anna selitystä miesten ja naisten tai eri ikäryhmien välisille eroille. Jatkossa olisikin tarpeellista tutkia mm. ikääntyneiden sosioekonomisen aseman mahdollista yhteyttä erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöön sekä erikoissairaanhoidon palvelunkäyttöä alueellisen jakauman näkökulmasta.
 • Kotsalainen, Saara (2024)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon ala kohtaa tällä hetkellä monia haasteita, kuten resurssipulaa ja organisatorisia muutoksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden kokemaan työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin. Työtyytyväisyydellä on havaittu olevan huomattava vaikutus moniin elämänalueisiin, kuten työntekijöiden elämänlaatuun, sosiaalisiin suhteisiin, motivaatioon, taloudelliseen tilanteeseen ja koettuun terveyteen. Lisäksi sillä on todettu olevan merkitystä organisaation johtamisessa ja toiminnassa. Johtajuus on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa ammattilaisten lisäksi myös potilaiden, asiakkaiden ja työympäristön tuloksiin. Hyvän asianmukaisen johtamisen sekä tiettyjen johtamistyylien käytön on havaittu parantavan työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden lisäksi suorituskykyä ja tuottavuutta, sekä henkilöstön ja esihenkilön välisiä suhteita. Tässä tutkielmassa tarkastellaan systemoidun kirjallisuuskatsauksen keinoin esihenkilön johtamistyylin ja työtyytyväisyyden välisiä yhteyksiä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden keskuudessa. Systemaattinen tiedonhaku toteutettiin 6.11.2023 Pubmed-, Psycinfo-, Scopus-, Web of Science-, Cinahl-, SocINDEX-, Academic search complete- ja Medic- tietokantoihin. Sisäänottokriteerit olivat: vastaa asetettuun tutkimuskysymykseen, vertaisarvioitu alkuperäistutkimus englannin- tai suomen kielellä, julkaistu 2014–2023 välillä ja koko teksti on saatavilla maksutta. Lisäksi tiedonhaun loppuvaiheessa lisätyt tarkennetut sisään ottamisen kriteerit olivat: kvantitatiivinen tutkimus, joka käsittelee työtyytyväisyyttä. Yhtään sosiaalialan tutkimusta ei lopulta täyttänyt kaikkia asetettuja kriteereitä, eikä täten edennyt tutkimusaineistoon. Kaikkiaan 547 tutkimuksesta tutkimusaineistoon valikoitui asetettujen kriteerien perusteella yhteensä 19 kansainvälistä terveysalan työntekijöiden työtyytyväisyyttä käsittelevää kvantitatiivista alkuperäistutkimusta. Laadunarviointi aineistolle suoritettiin JBI arviointikriteeristön mukaan. Tutkimukset analysoitiin kvantitatiivisen tulostaulukon sekä kvalitatiivisen sisällönanalyysin ja temaattisen synteesin avulla. Tutkimustulosten perusteella johtamistyylillä on merkittävä vaikutus ammattilaisten kokemaan työtyytyväisyyteen terveysalalla. Kaikista valituista tutkimuksista 95 % osoitti positiivisen tai negatiivisen tilastollisesti merkitsevän korrelaation johtamistyylin ja koetun työtyytyväisyyden välillä. Johtamistyyleistä transformationaalinen johtamistyyli korreloi määrällisesti eniten positiivisesti koetun työtyytyväisyyden kanssa. Myös transaktionaalisella johtamistyylillä oli positiivisia vaikutuksia koettuun työtyytyväisyyteen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että panostamalla johtamistyyleihin -kuten transformationaaliseen ja transaktionaaliseen johtajuuteen, jotka lisäävät terveysalan henkilöstön työtyytyväisyyttä, voidaan lisätä alan vetovoimaisuutta, pitovoimaa, palveluiden laatua sekä isossa mittakaavassa väestön terveyttä.
 • Salkosalo, Johanna (2022)
  Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että työolot selittävät merkittävästi suomalaisten terveyseroja. Saatavilla on kuitenkin vain vähän tutkimustietoa saatavilla siitä, miten työelämän aikaiset kuormittavat työolot selittävät terveyttä ja sen muutoksia eläkkeelle jääneillä työntekijöillä. Tässä maisterintutkielmassa selvitetään fyysisesti kuormittavien työolojen yhteyttä terveyteen sekä sitä, ovatko fyysisesti kuormittavat työolot yhteydessä koetun terveyden muutoksiin työelämästä eläkkeelle siirryttäessä. Tutkielma on osa Helsinki Health Study (HHS) -tutkimushanketta, joka on tutkinut Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä, työoloja ja työssäjaksamista jo vuodesta 2000 alkaen. Tutkimusaineistona käytettiin vuosina 2000–2017 kerättyä kyselyaineistoa, jonka vastaajat koostuivat keski-ikäisistä ja ikääntyneistä kaupungin työntekijöistä. Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko koostuu 3839 vastaajasta, joita tutkittiin kahdessa eri aikapisteessä, työelämässä sekä vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeen. Tutkielma on kvantitatiivinen pitkittäistutkimus, jossa analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja multinomiaalista logistista regressioanalyysia. Fyysisesti kuormittavat työolot (OR 2,73 95 % LV 2,20-3,40) ovat yhteydessä kunta-alan työntekijöiden heikkoon koettuun terveyteen, joka pysyi heikkona myös eläkkeelle jäämisen jälkeen. Fyysisesti kuormittavilla työoloilla (OR 1,58, 95 % LV 1,21-2,05) on myös yhteys työelämän aikana hyvään, mutta eläkkeellä ollessa heikentyneeseen koettuun terveyteen. Fyysisesti kuormittavilla työoloilla on itsenäinen yhteys terveyden muutoksiin, eivätkä taustamuuttujat ja elintavat selittäneet tätä yhteyttä. Fyysisesti kuormittavat työolot eivät puolestaan ole yhteydessä työelämän aikana heikkoon, mutta eläkkeellä ollessa parantuneeseen koettuun terveyteen. Tämän tutkielman tulosten mukaan suurimmalla osalla kunta-alalta eläköityneistä työntekijöistä terveys säilyy hyvänä eläkkeelle jäämisen jälkeen. Fyysisesti kuormittavan työn yhteys terveyteen säilyy eläkkeelle jäämisen jälkeen, eikä työkuormituksen poistuminen eläkkeelle jäädessä paranna terveyttä. Kunta-alan työntekijöiden fyysisesti kuormittavia työoloja tulee keventää, jotta voidaan suomalaisen eläkepolitiikan mukaisesti pidentää työuria sekä ylläpitää ja tukea eläkeläisten terveyttä. Toimenpiteet tulisi kohdistaa erityisesti työuran viimeisinä vuosina fyysisesti kuormittavaa työtä tekeviin henkilöihin.
 • Talme, Marjo (2021)
  Vaaratapahtumat aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä, pitkittynyttä hoitoa ja lisääntyneitä kustannuksia yhteiskunnalle. Kirurgiset vaaratapahtumat ovat yliedustettuina, kun tarkastellaan korvattuja potilasvahinkoja Suomessa. Kirurgisten haittatapahtumien seuraukset ovat myös usein vakavampia ja johtavat pysyvimpiin vammoihin, ylimääräisiin hoitotoimenpiteisiin ja pitkittyneeseen sairaalahoitoon. Yhtenä potilasturvallisuutta lisäävänä tekijänä on nähty organisaation kulttuuri, joka mahdollistaa anonyymin läheltä piti- ja haittatapahtumailmoitusten tekemisen. Lääkäreiden tiedetään tekevän vähemmän ilmoituksia, kuin muu henkilökunta ja tämä on nähty potilasturvallisuuden kannalta ongelmallisena. Tutkielman aineisto muodostui HUSin kirurgisten yksiköiden HaiPro-järjestelmään vuosina 2015–2019 tehdyistä vaaratapahtumailmoituksista. Tutkielman tavoitteena oli vastata kysymyksiin, millaisia vaaratapahtumailmoituksia kirurgisissa yksiköissä tehdään, millä tekijöillä on yhteys kohtalaisen ja vakavan haitan potilaalle aiheutuneisiin tapahtumiin ja lääkäreiden tekemiin HaiPro-ilmoituksiin. Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen analyysi. Vaaratapahtumailmoituksissa kohtalaisen ja vakavan haitan potilaalle aiheuttaneita tapahtumia oli 4,9 %. Yleisimmät tapahtumapaikat olivat potilashuone ja leikkaussali. Lähes kolmannes vaaratapahtumista liittyi lääke- ja nestehoitoon. Neljännes vaaratapahtumista liittyi tiedonkulkuun ja tiedonhallintaan. Yleisimmät tiedossa olevat tapahtuman luonnetta kuvailevat ja tapahtumaan myötävaikuttavat tekijät olivat toimintatavat sekä kommunikointi ja tiedonkulku. Myötävaikuttavina tekijöinä kommunikaatiolla, tiedonkululla, koulutuksella, perehdytyksellä ja osaamisella oli suurin vaikutus kohtalaisia ja vakavia vaaratapahtumia lisäävänä muuttujana. Lääkärit ilmoittivat kirurgisissa yksiköissä suhteessa vähemmän vaaratapahtumailmoituksia, kuin muu henkilökunta, ja ilmoitetut vaaratapahtumat olivat luonteeltaan vakavampia. Viidenneksessä kaikista ilmoitetuista vaaratapahtumista ja kolmanneksessa kohtalaista tai vakavaa haittaa potilaalle aiheuttaneista tapahtumista taustalla myötävaikuttavana tekijänä oli kommunikaation ja tiedonkulun ongelmat ja niitä esiintyi läpi koko kirurgisen hoitoprosessin. Niillä oli myös tilastollisesti merkitsevä yhteys kohtalaisen ja vakavan haitan aiheuttaneisiin tapahtumiin. Kommunikaation ja tiedonkulun ongelmien on todettu olevan merkittävässä roolissa myös aiemmissa tutkimuksissa kirurgisten potilaiden vaaratapahtumissa. Tulevaisuudessa tulisikin kiinnittää vaaratapahtumien ehkäisyssä kirurgisissa yksiköissä huomiota sekä suullisen että kirjallisen kommunikaation tärkeyteen.
 • Marjakangas, Satu (2021)
  Reumahoito on mullistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Entistä useampi tulehduksellista reumasairautta sairastava saadaan oireettomaksi uusien lääkehoitojen ansiosta. Elämänlaatututkimuksissa reumasairaiden kokema elämänlaatu on todettu perusväestöön verrattuna huonommaksi. Koska lääkehoito on kehittynyt ja yhä useampi reumasairaus saadaan oireettomaksi, onkin tarve selvittää, mitä reumasairaat itse ajattelevat omasta elämänlaadustaan ja ikääntymisestään 2020-luvun Suomessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millaista ikääntyneen reumasairaan elämänlaatu on ja mitä elämänlaatua lisääviä tai heikentäviä tekijöitä he kokevat elämässään sekä selvittää millaisia vaikutuksia ikääntymisellä, reumasairaudella ja covid-19 pandemialla on heidän elämäänsä. Aineisto hankittiin haastattelemalla puhelimitse kymmentä reumasairasta ikääntyvää. Haastateltavat löydettiin Reumaliiton jäsenrekisteristä satunnaisotannalla ja tiedustelemalla heidän halukkuuttaan ja sopivuuttaan tutkimukseen. Haastateltavista viisi sairasti nivelreumaa ja kolme muuta tulehduksellista reumasairautta. Kahdella diagnoosina oli fibromyalgia. Aineistonkeruumuotona oli teemahaastattelu, sekä Euro-His-8-elämänlaatukysely. Tutkimus oli laadullinen terveystutkimus, missä hyödynnettiin myös määrällistä elämänlaatukyselyä. Aineiston analyysi tehtiin sisällönanalyysin avulla. Tähän tutkielmaan osallistuneiden reumasairaiden ikääntyneiden elämänlaatu näyttäytyy yleisesti melko hyvänä. Osalla reumasairaus vaikuttaa paljonkin jokapäiväiseen elämään, ja joillakin ei juuri ollenkaan. Reumasairaan ikääntyneen hyvä elämänlaatu koostuu hyvästä terveydestä, itsenäisestä selviytymisestä, tuesta ja avusta, mielekkäästä tekemisestä, hyvästä asumisesta ja toimivista ihmissuhteista. Elämänlaatua lisääviä tekijöitä olivat muun muassa liikuntakyvyn ja terveyden säilyminen, arkiaskareista selviytyminen, positiivinen ajattelu, sopeutuminen sairauteen ja ikääntymiseen, hyvät ihmissuhteet, sosiaaliset aktiviteetit, itseä miellyttävä asunto ja asuinympäristö sekä riittävä toimeentulo. Heikentäviä tekijöitä olivat muun muassa huonossa hoitotasapainossa oleva sairaus ja siitä johtuva huono fyysinen toimintakyky, pelko sairauden pahenemisesta ja toimintakyvyn menettämisestä, raskaat elämäntilanteet, jaksamattomuus, yksinäisyys, menetykset, ihmissuhdeongelmat, asunnon puutteet ja liikkumisen esteet. Covid-19-pandemia oli vaikuttanut ikääntyneiden reumasairaiden elämään lähinnä menojen ja harrastusten peruuntumisena, ulkopuolisen avun tarpeen lisääntymisenä, pelkona omasta tai läheisten sairastumisesta, passiivisen oleskelun lisääntymisenä, lähikontaktien puutteena, asiointitaitojen ruostumisena sekä haluttomuutena lähteä kodin ulkopuolelle, mutta toisaalta myös omaehtoisen liikunnan lisääntymisenä ja elämän leppoistumisena. Ikääntymiseen reumasairaana liittyy toiveikkuus, taistelutahto, pelko sekä sopeutuminen. Näyttää siltä, että myös pitkään sairastaneet ovat hyötyneet uusista lääkehoidoista ja elämänlaatu on kohentunut. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kuitenkin tärkeä tiedostaa, että ihmisten elämänlaatuun vaikuttaa myös monet terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät. Tässä tutkimuksessa tuli esille hyvien ihmissuhteiden ja tukiverkostojen tärkeys, joiden ansiosta haastateltavat voivat pääosin hyvin ja pärjäsivät kotonaan. Onko niin kuitenkaan kaikilla? Kuntien rooli palvelutarpeen kartoittamisessa on tärkeää ja keskittyminen erityisesti haavoittuvimpiin ikääntyviin. Myös järjestöt voisivat olla suuremmassa roolissa järjestämässä palvelujärjestelmää täydentäviä ennaltaehkäiseviä tukimuotoja.
 • Lahti, Ilona (2022)
  Väestörakenteen muutokset edellyttävät varautumista ja mukautumista muun muassa ikääntyneiden kasvaviin ja muuttuviin palvelutarpeisiin. Erilaiset kotona asumista tukevat palvelut ja kuntouttavat toimintamallit on tunnistettu keinoiksi, joiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden turvallista ja mahdollisimman itsenäistä kotona asumista. Moniammatillinen kotikuntoutus on palvelu, joka voi mahdollistaa ikääntyneiden toimintakyvyn kohenemisen ja ylläpysymisen kustannusvaikuttavasti. Moniammatillisesta kotikuntoutuksesta on saata-villa kansainvälistä tutkimustietoa, mutta systemaattisesti yhteen koottua tutkimustietoa vielä puuttuu. Maisterintutkielman tavoitteena on koota yhteen aikaisempien tutkimusten tuloksia ikääntyneiden asiakkaiden näkemyksistä moniammatillisesta kotikuntoutuksesta. Maisterintutkielma toteutettiin systemoituna kirjallisuuskatsauksena ja metasynteesinä. Metasynteesi toteutettiin Joanna Briggs Instituutin meta-aggregaation ohjeistuksen mukaisesti. Tutkielman toteutukseen osallistui kaksi tutkijaa aineiston seulonnan ja soveltuvuuden arvioinnin osalta. Systemoituun kirjallisuuskatsaukseen ja metasynteesiin sisällytettiin 10 julkaisua, joista valtaosa oli pohjoismaisia. Systemoidun kirjallisuuskatsauksen ja metasynteesin perusteella ikääntyneiden näkemyksistä moniammatillisesta kotikuntoutuksesta muodostui kuusi syntetisoitua löydöstä. Näitä löydöksiä olivat voimaantuminen, monipuolisen ohjauksen, avun ja kohtaamisen tarve ,tarkoituksenmukainen palvelu, epätietoisuutta palvelusta, hetkellinen luopuminen itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta luopuminen sekä ja asiakaslähtöisten ja joustavien palvelujen tarve. Tulosten mukaan ikääntyneet moniammatillisen kotikuntoutuksen ikääntyneet asiakkaat kokivat voimaantumisen tunnetta, minkä koettiin mahdollistuvan moniammatillisen henkilökunnan rohkaisun ja osaamisen tuella. Ikääntyneiden kuvauksissa esiintyi epätietoisuutta palvelun sisältöön liittyen ja ikääntyneet saattoivat luovuttaa päätäntävaltaa enemmän ammattilaisille. Joanna Briggs Instituutin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja metasynteesin ohjeistuksessa korostuu tutkimusten metodologisen laadun, luotettavuuden ja uskottavuuden arvioiminen. Kriittisen arvioinnin perusteella on mahdollista tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista laadukasta tutkimustietoa terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.
 • Laitinen, Anna-Mari (2023)
  Mielenterveystyön käsitteellinen epämääräisyys on mielenterveystyön ohjaamista ja kehittämistä hankaloittava tekijä. Tutkielman yhtenä lähtökohtana onkin mielenterveystyön käsitteellistämisen edistäminen. Ikäihmiset väestöryhmänä ovat jääneet mielenterveystyössä vähemmälle huomiolle. Tutkielman tavoitteena on tarkentaa kuvaa ikäihmisten mielenterveystyön nykytilasta. Tämä tapahtuu tutkimalla empiirisesti ikäihmisiä koskevia mielenterveystyön muotoja mielenterveystyön nykyisessä kansallisessa normi- ja informaatio-ohjauksessa sekä mielenterveystyön ajankohtaisessa kehittämistyössä. Tutkielmassa mielenterveystyö tyypitellään kahden käsitteellisen tulkintakehyksen mukaisesti mielenterveyden edistämisen, mielenterveyshäiriöiden ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen tyyppeihin sekä psykiatris-lääketieteellisen ja yhteiskunnallis-rakenteellisen mielenterveystyön tyyppeihin. Työssä tutkitaan, millaisia eri mielenterveystyön tyyppejä edustavia mielenterveystyön muotoja aineistosta voidaan tunnistaa ja tarkastellaan mielenterveystyön muotojen ja tyyppien painottumista aineistossa. Tutkielman aineistona on ikäihmisten mielenterveystyön kansalliseen ohjaukseen liittyviä normi- ja informaatio-ohjauksen dokumentteja (lakitekstejä, strategialinjauksia, suositus- ja ohjelmatekstejä) sekä ajankohtaisen kehittämistyön kirjallisia kuvauksia (osia kehittämishankesuunnitelmista sekä mielenterveystyöhön kehitettyjä toimintamalleja). Tutkimuksen analyysimenetelminä olivat teoriaohjaava sisällönanalyysi ja määrällinen sisällön erittely. Alustavat analyysikehykset perustuivat mielenterveystyön tyypittelyihin ja aikaisemmin tunnistettuihin mielenterveystyön muotoihin. Alkuperäiset analyysikehykset täydentyivät aineistolähtöisessä tarkastelussa uudella mielenterveystyön tyypillä ”strateginen ja hallinnoiva mielenterveystyö” sekä uusilla mielenterveystyön muodoilla. Tulokset osoittavat, että mielenterveyden edistämisen, mielenterveyshäiriöiden ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä strategisen ja hallinnoivan mielenterveystyön, samoin kuin yhteiskunnallis-rakenteellisen ja psykiatris-lääketieteellisen mielenterveystyön muotoja on tunnistettavissa ikäihmisten mielenterveystyön ohjauksen ja kehittämistyön dokumenteissa. Tutkimuksessa tunnistetut uudet mielenterveystyön muodot rikastivat mielenterveystyön käsitteellistämistä ja mahdollistivat aineiston yksityiskohtaista tarkastelua. Strategisen ja hallinnoivan mielenterveystyön sekä mielenterveyden edistämisen muodot korostuvat aineistossa. Yhteiskunnallis-rakenteelliset mielenterveystyön muodot painottuvat psykiatris-lääketieteellisiä enemmän. Ohjauksen ja kehittämisen dokumenteissa näkyvät hallinnonalakohtaiset lähtökohdat: psykiatris-lääketieteellisen mielenterveystyön tyypit painottuvat terveydenhuollon dokumenteissa ja yhteiskunnallis-rakenteellisen mielenterveystyön tyypit sosiaalihuollon dokumenteissa. Ohjauksen dokumenteissa ikäihmisten mielenterveyshäiriöiden ehkäisyn tyyppi on vähiten edustettuna, mutta korostuu enemmän kehittämisen dokumenteissa. Kehittämisaineistossa spesifisti ikäihmisten mielenterveyshäiriön hoitoon viittaavia sisältöjä on niukasti. Aineiston tarkastelu yhteiskunnallis-rakenteellisen ja psykiatris-lääketieteellisen tulkintakehyksen kautta tuo esille haasteet ikäihmisten mielenterveystyön kansallisessa ohjauksessa: hallinnonalakohtaisista painotuksista johtuen hallintorajat ylittävää yhteistä näkyä kehittämisestä voi olla vaikea muodostaa. Keskeisenä johtopäätöksenä tutkimuksen tuloksista voi todeta, että ikäihmisten mielenterveystyön ohjaaminen ja kehittäminen suunnitelmallisesti edellyttää sekä psykiatris-lääketieteellisten että yhteiskunnallis-rakenteellisten mielenterveystyön muotojen tunnistamista mielenterveystyöksi. Suurin osa ikäihmisten mielenterveystyöstä kohdentuu yhteiskunnallis-rakenteelliseen mielenterveystyöhön, psykiatris-lääketieteellisen hoidollisen mielenterveystyön sisällöt ovat aliedustettuna. Keskeisintä on saada mielenterveystyön eri muodot integroitua palvelujärjestelmään niin, että oikean muotoista mielenterveystyötä olisi oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tällaista ikäihmisten mielenterveystyön ohjaamista, johtamista ja rakenteistamista laaja-alaisesti on tulosten perusteella aineistosta tunnistettavissa kuitenkin vain vähän.
 • Jokinen, Arttu (2023)
  Tässä maisterintutkielmassa keskitytään saavuttamattoman halun kokemukseen ja mitattuun minuuteen liittyvään terveemmän minuuden illuusioon. Tutkielma korostaa itsensä mittaamisen merkitystä terveyden edistämisessä ja analysoi sitä Jaques Lacanin saavuttamattoman halun, Michel Foucaultin itsen teknologioiden sekä itsensä hallinnan käsitteen valossa. Tutkimuskysymykset liittyvät terveemmän ideaaliminän muotoutumiseen, puettavien terveyttä mittaavien laitteiden toimijuuteen ja narratiiveihin itsen mittaamisessa. Teoriaosuus korostaa terveyteen liittyvän datan hyödyntämisen yhteiskunnallista keskustelua ja itsensä mittaamisen teknologioiden roolia terveydenhallinnassa. Terveiden elämäntapojen tukeminen on tutkimuksen tärkeä yhteiskunnallinen painopiste. Samalla se rakentaa edellä mainituista teorioista toimivan viitekehyksen ja pohjan tutkimukselle. Tutkielma on toteutettu aiheen subjektiivisuudesta ja kokemuksellisuudesta johtuen laadullisin menetelmin. Tutkielman tieteenfilosofisen pohjan muodostaa postruktionalistinen tieteenfilosofia. Aineisto koostuu seitsemästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavasti ja analyysin viitekehyksenä toimivat edellä mainitut teoriat. Lisäksi haastatteluissa on hyödynnetty photo elicitation -menetelmää aineiston keräämisessä. Tutkielman tulokset tuovat uutta ymmärrystä itsensä mittaamisen yhteydestä saavuttamattomaan haluun ja itsen teknologioihin. Ne osoittavat, että terveemmän ideaaliminän muodostuminen käsittää fyysiset, henkiset ja suorituskykyyn liittyvät näkökohdat ja paljastavat yksilöihin vaikuttavat valtarakenteet ja ajatukset itsensä hallinnasta. Lisäksi tutkielma osoittaa, miten puettava laite ja sen tarjoama data vaikuttavat yksilön toimintaan ja identiteettiin. Laite toimii subjektina yksilön ollessa samalla alisteinen valtarakenteille. Tulokset laajentavat ymmärrystä itsensä mittaamisen teknologioista ja niiden vaikutuksesta yksilön käyttäytymiseen. Lisäksi tutkielma yhdistää Lacanin ja Foucaultin teorioita itsensä hallintaan, tarjoten uuden näkökulman ilmiöön. Swanin (2013) huomiot siitä, miten ihmiset eivät ajattele asioita tilastollisesti vaan tarinallisemmin, osoittavat, että terveysdatan saattaminen laadulliseen muotoon voi auttaa yksilöitä ymmärtämään omaa kehoaan paremmin ja tarinallistamaan sen. Tämä tekee ideaaliminästä merkityksellisen, koska se mahdollistaa yksilön kehon tarinallistamisen. Tutkielma luo sovellettavan jaottelun saavuttamattoman halun ja itsensä hallinnan analysoinnille, ja jaottelua on mahdollistaa hyödyntää ja soveltaa myös jatkotutkimuksissa. Samalla tutkielma onnistuu dokumentoimaan mielenkiintoisen hetken tässä ajassa, jolloin opettelemme elämään suhteessa digitaaliseen minäämme kuvitellen datan tekevän meidät todeksi. Tutkielma osoittaa, että terveempi ideaaliminä on dynaaminen ja monimutkainen kokonaisuus, joka liittyy sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Puettava laite ja sen tarjoama data vaikuttavat yksilön identiteettiin ja toimintaan toisintaen niitä, samalla kun yksilö on erilaisten valtarakenteiden vaikutuspiirissä. Motivaatio laitteen käyttöön voi olla monisyinen ja liittyä muihin tavoitteisiin, kuten terveyden tavoitteluun. Itsehallinnan ja datan seurannan kokemus tukevat terveellisiä elämäntapoja, mutta voivat myös lisätä stressiä. Samaan aikaan yksilöillä voi olla ristiriitainen suhde laitteeseen.
 • Ylitalo, Sami (2022)
  Tutkielmassa toteutettiin mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen taloudellinen arviointi käyttämällä SROI-menetelmää (Social Return On Investment). Työn teoreettinen tausta on arviointitutkimuksessa ja erityisesti taloudellisessa arvioinnissa, johon SROI menetelmänä sijoittuu. Tutkielmassa tarkasteltiin myös SROI-menetelmän yleistä soveltuvuutta järjestölähtöisen toiminnan arviointiin. Mielenterveyspalvelujen vaikuttavuuden tutkimuksessa on tunnistettu tarve toteuttaa perinteisen kokeellisen tutkimuksen lisäksi erilaisia arvioivia ja taloudellisen arvioinnin asetelmia, jotta kuvaa erilaisten interventioiden vaikuttavuudesta saataisiin laajennettua. Tällä tutkielmalla pyrittiin osaltaan täydentämään kyseistä tutkimusaukkoa suomalaisessa toimintaympäristössä. Tutkielman aineistoina käytettiin yhden Klubitaloja ylläpitävän organisaation vuosikertomusta sekä toimintaan osallistuville vuosittain toteutettavaa jäsenkyselyä. SROI-analyysin tekemisessä noudatettiin menetelmää koskevasta kirjallisuudesta löytyviä ohjeita, periaatteita ja menettelytapoja. Analyysissa toimintaa mallinnettiin niin sanotun muutosteorian avulla. Toiminnan tuottamat sosiaaliset hyödyt tunnistettiin ja näille määriteltiin rahallistetut arvot joko aiemman tutkimuksen tai oman laskennan perusteella. Tämän jälkeen laskettiin tulokset ja tehtiin herkkyysanalyysi. Tulokset ilmaistiin SROI-lukuna, joka ilmaisee kertoimena toimintaan tehdyn investoinnin ja siitä saadun sosiaalisen hyödyn suhteen. Mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen SROI-lukujen vaihteluväliksi laskentatavasta riippuen saatiin 1,57-16,94. Laskenta tehtiin kolmena oletuksiltaan eri tasoisena vaihtoehtona ja realistisimmaksi tulokseksi arvioitiin keskimmäisestä laskelmasta herkkyysanalyysin jälkeen saatu SROI-luku 3,08. Klubitalotoiminnan sosiaalinen tuotto ylitti siihen tehdyt investoinnit kaikilla eri laskentavaihtoehdoilla, eli tämän arvioinnin perusteella toiminnan voidaan katsoa olevan yhteiskunnallisesti kannattavaa. Arvioinnista saadun kokemuksen perusteella SROI menetelmänä näyttäisi soveltuvan melko hyvin järjestölähtöisen toiminnan arviointiin, kun pidetään mielessä sitä koskevat rajoitukset. Täysimääräinen taloudellinen arviointi edellyttää kuitenkin aina jonkinlaista vertailuasetelmaa, mitä SROI ei lähtökohtaisesti sisällä.