Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "G20-ryhmä"

Sort by: Order: Results:

  • Heikkilä, Maija (2011)
    Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan vuonna 2008 alkaneen maailmanlaajuisen finanssikriisin vaikutuksia globaalihallinnan toimintaperiaatteista ja etenkin finanssijärjestelmän poliittisesta hallinnasta käytyyn keskusteluun. Tarkastelun kohteena on Aasian finanssikriisin yhteydessä syntynyt G20-ryhmä. Erityistä huomiota kiinnitetään vuosina 2008-2010 järjestettyyn viiteen G20-ryhmän huippukokoukseen. Tutkimuksessa kriisitilojen nähdään toimivan laukaisijoina uudenlaisille globaalihallinnan rakenteille. Kriisien katsotaan kyseenalaistavan vallitsevat käytännöt ja pakottavan toimijat etsimään uusia toimintamalleja epäonnistuneiden tilalle. Oletuksena on, että vuonna 2008 alkanut finanssikriisi synnytti murrostilan, jossa uudenlaisten arvojen ja periaatteiden on mahdollista nousta esiin. Tutkimuskysymyksenä on, miten vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on muokannut G20-ryhmän kautta rakennettua globaalihallinnan konsensusta ja periaatteita? Tutkimuskysymystä lähestytään tarkastelemalla millaista globaalihallinnan toimijaa G20-ryhmästä ollaan tutkimusaineistosta välittyvän narratiivin perusteella luomassa ja miten tämä narratiivi suhtautuu aikaisempiin talousoppeihin, erityisesti globaalihallinnan periaatteiden taustalla aikaisemmin voimakkaasti vaikuttaneeseen uusliberalismiin. Tutkimuskysymystä taustoitetaan tarkastelemalla globaalin finanssiarkkitehtuurin historiaa ja nykytilaa. Taustoituksessa keskitytään etenkin Bretton Woods -järjestelmän romahduksen jälkeiseen aikaan, uusliberalistisen talousideologian nousuun ja Gryhmien merkitykseen globaalihallinnan toimijoina. Teoreettisessa viitekehyksessä pohditaan arvojen ja periaatteiden merkitystä globaalihallinnan sääntelymekanismien taustalla ja tarkastellaan kriiseistä käytyä teoreettista keskustelua etenkin JOrgen Habermasin kriisiteoriaan peilaten. Kriiseistä käyty keskustelu liitetään erityisesti finanssikriiseihin ja niiden vaikutuksiin. Työn metodologisena viitekehyksenä toimii narratiivinen analyysi, jonka avulla tutkitaan millaiset teemat ja periaatteet nousevat tutkimusaineistossa tärkeimmiksi ja miten yksittäiset tapahtumat suhteutetaan merkityksiä sisältäviksi narratiivisiksi kokonaisuuksiksi. Tutkimusaineisto koostuu G20-ryhmän finanssikriisin aikaisten huippukokousten julkilausumista, lehdistötiedotteista sekä viidestä G20-aiheisesta julkaisusta, joissa G20-maiden poliitikot ja asiantuntijat tarkastelevat ryhmän toimintaa eri näkökulmista. G20-ryhmän finanssikriisin aikaiset kokoukset käsitetään prosessina, jossa rakennetaan uudenlaista periaatteellista pohjaa globaalin finanssijärjestelmän poliittiselle hallinnalle. Narratiivisen analyysin avulla vuoden 2008 finanssikriisistä rakentuu kuva siirtymäkautena, jonka aikana vapaiden markkinoiden kyvykkyys itsesäätelyyn kyseenalaistetaan ja vapaan markkinatalouden nähdään olevan häiriötilassa. Poliittisena vastauksena finanssikriisin synnyttämään globaaliin haasteeseen nähdään kansainvälinen yhteistyö, joka perustuu valtioiden väliseen talouspoliittiseen koordinointiin ja finanssimarkkinoiden järkevään sääntelyyn. Sääntelyn lisäämistä kannatetaan, mutta toisaalta puolustetaan vapaan markkinatalouden periaatteita ja huolehditaan ylisääntelyn haitoista.