Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Respiratory tract infections"

Sort by: Order: Results:

  • Lahtiharju, Tapio (2015)
    Tavoite. Selvittää, aiheuttavatko toistuvat hengitystieinfektiot vauvalle unihäiriöitä 8 kuukauden ikäisenä. Aineisto. Tutkimusaineisto oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektista Lapsen uni ja terveys ja käytettävissä oli vanhempien täyttämiä kyselylomakkeita sekä synnytyssairaalan tiedot. Alussa mukaan tulleista 1667 vauvasta tähän tutkimukseen osallistui 1125 vauvaa (67,5 %). Aineistossa korkeasti koulutettujen äitien määrä oli huomattavasti suurempi kuin väestössä keskimäärin. Metodit. Hengitystieinfektioiden vaikutusta unihäiriöihin tutkittiin logistisella regressiolla kolmella eri selitettävällä muuttujalla: ensisijaisesti ISQ-pisteillä (Infant Sleep Questionnaire), toissijaisisesti Richmanin kriteereillä ja vanhempien kokemuksella vauvan unihäiriöistä. Kovariaatit valittiin kirjallisuuden ja varianssianalyysien perusteella. Tulokset. Ryhmässä, jotka sairastivat enemmän hengitystieinfektioita, olivat suuremmat ISQ-pisteet (p ,050; OR 1,46), täyttyi useammin Richmanin kriteerit (p ,027; OR 1,59), ja vanhemmat useammin kokivat vauvalla olevan uniongelmia (p ,044; OR 1,46). Päätelmät. Tulokset viittaavat siihen, että runsaat hengitystieinfektiot lisäävät unihäiriöiden riskiä 8 kuukauden iässä. Tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettävissä, koska aineisto oli vääristynyt ja sosioekonominen asema oli selvitetty epätäydellisesti.