Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "S2-opetus"

Sort by: Order: Results:

  • Luukka, Venla (2019)
    Tutkielmassa tarkastellaan suomi toisena kielenä -opettajien opetuspuheen rekisterin valintaa sekä erilaisten rekisterien opettamista keskittyen erityisesti puhekielen asemaan S2-opetuksessa. Tulokset paneutuvat myös siihen, miksi opettajat valitsevat käyttää tiettyä rekisteriä opetuksessaan. Tutkimuk-sessa on käytetty rekistereissä jakolinjaa kirjakieli – yleispuhekieli – (alueellinen) puhekieli. Hypo-teesini oli, että puhekieli ei ole yhtä vahvasti edustettuna S2-luokissa kuin kirjakieli. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisenä kyselytutkimuksena, joka jaettiin S2-opettajien sähköpostilis-talle sekä facebook-ryhmään. Kyselyyn vastasi 132 opettajaa, jotka opettavat ympäri Suomea ja eri koulutusasteilla, muutama myös ulkomailla. Eniten opettajia on pääkaupunkiseudulta, ja suuri osa vastaajista opettaa kotoutumiskoulutuksessa. Huomattava enemmistö opettajista opettaa aikuisia op-pijoita. Kyselytutkimuksen kaikki pakolliset kysymykset ikä-kysymystä lukuun ottamatta olivat mo-nivalintakysymyksiä, mutta laadullista aineistoa tutkimukseen saatiin jokaisen kysymyksen jälkeen olleista vapaaehtoisista avoimista kentistä, joihin vastaajat kirjoittivat ahkerasti tarkennuksia ja kommentteja. Tutkimustulokset ovat hypoteesini mukaiset: puhekieli on kirjakielelle alisteinen S2-opetuksessa. Sen käyttöä harkitaan enemmän kuin kirjakielisen rekisterin käyttöä. Tuloksista kuitenkin ilmenee myös se, että rekisterin valinta on hyvin yksilöllistä: samalla murrealueella tai saman tasoisia oppijoita opettavat ovat valinneet hyvin erilaisia lähtökohtia opetukselleen. Opettajien pääasiallinen opetuspu-heen rekisteri on tutkimustulosten mukaan yleispuhekieli, joka tässä tutkimuksessa oli määritelty normitetuksi eli ”siistityksi” puhekielen muodoksi. Aluepuhekieltä käyttää pääasiallisena opetuspu-heen rekisterinään vain muutama kyselyyn vastannut opettaja, kirjakielistä rekisteriäkin vain vajaa kymmenen prosenttia vastaajista. Syiksi kirjakielisen rekisterin valintaan opetuspuheessa vastaajat valitsivat oppimateriaalin paremman saatavuuden sekä sen, että se on oppijoille helpommin ymmärrettävä kielen muoto. Lisäksi vastauk-sissa painotettiin mahdollisuutta jatko-opintoihin sekä sitä, että kirjakieli sopii kaikkiin tilanteisiin. Puhekielen käytön motiiveksi valittiin sen luonnollisuus sekä se, etteivät oppijat osaa sitä tarpeeksi. Muita syitä puhekielen valintaan olivat oppijoiden arjessa ja työelämässä pärjääminen sekä kotoutu-minen. Useat vastaajat sanovat puhekielen passiivisen ymmärtämisen olevan tärkeintä, eivätkä he vaadi puhekielen aktiivista hallitsemista opiskelijoiltaan. Opettajien vastauksissa toistui myös se, että he kokevat kaikki rekisterit tarpeellisiksi.
  • Rinne, Suvi (2021)
    Goals of the study. Previous studies have shown that the main explanatory reason for immigrant students’ low scores in learning comparison tests such as PISA 2012 is their lack of language skills. Because of the universal symbol language and the strong affective reactions attached to learning mathematics, math has a disparate position as a school subject. The core meaning of this study is to find out if the universal symbol language could have an empowering effect on the self-efficacy of immigrant students suffering from a language barrier in elementary school, with the motive of enabling immigrants to experience self-efficacy in learning, even if they have not developed fluent Finnish speaking skills yet. Methods. The research method in this study was qualitative, theme-centered interview method, and was carried out by interviewing ten immigrant students that study Finnish as a second language in elementary schools in the Helsinki area. The research question was to determine qualitative and comparable characteristics of their self-efficacy in learning mathematics. The data was collected as audio files of the interview sessions and as pictures of the math exercises that the subjects showed as examples. The data was first transcribed and then analysed with thematic analysis. Results and conclusions. Seven of the interviewed subjects preferred math exercises that they also knew how to do. These exercises were more arithmetic, with no verbal assignments or features. The less liked and difficult exercises had fractions and verbal content that often included working with measurement units in them. Overall, the math assignments with textual features were seen as difficult. A high motivation to learn appeared as subjects’ will to improve their grades and as holding education in high value. In a few cases understanding math was seen as more comprehensible than understanding language and reading. These results reinforce previous research results on affective area, self-efficacy in mathematics learning, and the studies explaining poor learning outcomes of the immigrant students with language skill factors.