Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Sallie McFague"

Sort by: Order: Results:

  • Mönkkönen, Emma (2021)
    Tässä maisterintutkielmassa selvitän, mitä on panenteismi, miten se ilmenee yhdysvaltalaisen eko- ja feministiteologin Sallie McFaguen ajattelussa ja miten hänen käsityksensä panenteismista ja ilmastokriisistä suhteutuvat toisiinsa. Primäärilähteinä on kolme McFaguen kirjaa, jotka käsittelevät muun muassa Jumalan ja maailman välistä suhdetta, ekofeministä ja ilmastomuutosta. Panenteismi on teologinen näkökulma maailman ja Jumalan väliseen suhteeseen. Jumalan nähdään yhtä aikaa olevan sekä läheisesti läsnä kaikessa luodussa, että luodun tuolla puolen. Panenteismi ei klassisen teismin tapaan erota Jumalaa ja maailmaa toisistaan, mutta ei panteismin tapaan myöskään samasta niitä toisiinsa. Sallie McFaguen ajattelussa keskeistä on metaforat. Hän kritisoi perinteisiä patriarkaalisia ja maskuliinisia metaforia niiden yksiulotteisuuden ja ulossulkevuuden vuoksi. Perinteiset metaforat esimerkiksi Jumala Isänä ja Kuninkaana korostavat Jumalan hallintavaltaa ja erillisyyttä suhteessa maailmaan. Näiden metaforien rinnalle McFague ehdottaa persoonallisia metaforia Jumalasta Äitinä, Rakastajana ja Ystävänä sekä maailmasta Jumalan ruumiina. Prosessiajattelun vaikutus McFaguen ajatteluun on ilmeinen. McFague kritisoi voimakkaasti myös uusklassisen taloustieteen maailmankuvaa ja jumalakäsitystä, jotka ovat hänen mukaansa eivät ole vertailukelpoisia ilmastokriisin kontekstissa. Elämä ilmastokriisin maailmassa ja maapallon säilyttäminen elinkelpoisena vaativat McFaguen mukaan perustavanlaatuista ihmis- ja jumalakäsityksen muutosta. McFaguen panenteistinen jumalakäsitys ja ekologinen taloustieteen malli tukevat ajatusta kaiken luodun itseisarvosta.