Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Trans"

Sort by: Order: Results:

  • Heimonen, Mona (2020)
    Britannian hallitus ilmoitti vuonna 2016 harkitsevansa sukupuolen juridista tunnustamista koskevan lain (the Gender Recognition Act 2004) uudistamista, minkä seurauksena julkinen keskustelu transihmisten oikeuksista on lisääntynyt mediassa. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan medianäkyvyyden, julkisen keskustelun ja transaktivismin kompleksista suhdetta. Tutkimuksen tavoite on tuoda esiin medianäkyvyyden ja julkisen keskustelun vaikutuksia transaktivismiin Britanniassa. Vaikka tutkielmassa tarkastellaan julkista keskustelua ja trans-narratiiveja mediassa, empiirinen tutkimus lähestyy aihetta transaktivistien näkökulmasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjautuu Emil Edenborgin (2017) kuulumisen politiikan (politics of belonging) ja näkyvyyden suhdetta käsittelevään teoriaan (the arrangements of visibility). Edenborgin mukaan hallitsevat toimijat pyrkivät joko hillitsemään tai vahvistamaan näkyvyyttä (containing and amplifying visibility), kun taas mahdollisuudet haastaa näkyvyyttä (contesting visibility) toteutuvat kontekstuaalisesti eri tavoin. Tutkimuksen lähtökohta on transihmisten olemassaolon sosiokulttuurinen näkymättömyys (Namaste, 2000), minkä seurauksena median trans-narratiivit, jotka tuovat esiin vain pienen osan transihmisten kokemuksista, johtaa trans-näkyvyyden paradoksiin (the paradox of trans visibility) (Berberick, 2018). Trans-näkyvyyden paradoksi luo pohjan tutkielman analyysille. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla viittä transaktivistia Britanniassa. Puolistrukturoitujen teemahaastattelujen tarkoitus oli tarkastella transaktivistien kokemuksia medianäkyvyydestä, julkisesta keskustelusta ja transaktivismista Britanniassa, sekä niiden merkityksiä. Tutkimuskysymys on, mitä haasteita ja mahdollisuuksia näkyvyydestä voi seurata transaktivismille? Aineisto on analysoitu teema-analyysin avulla. Analyyttiset teemat rakentuivat tutkielman teoreettisen perustan ympärille. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kasvanut medianäkyvyys ja julkinen keskustelu on johtanut virheellisen tiedon lisääntymiseen sekä medianarratiiveihin, joissa transihmisten oikeudet kuvataan uutena yhteiskunnallisena uhkana. Haastateltavien mukaan harhaanjohtavaan mediaraportointiin puuttuminen, ilman vahvoja siteitä mediaan, on yksi transaktivismin suurimmista haasteista Britanniassa. Transfobian ja vihapuheen yleistyminen sosiaalisessa mediassa on myös suuri haaste aktivisteille. Harhaanjohtavat medianarratiivit, transfobia ja vihapuhe ovat johtaneet siihen, että monet haastateltavista eivät enää seuraa aktiivisesti mediaraportointia ja osallistuvat vain harkiten julkiseen keskusteluun transoikeuksista. Tulokset viittaavat siihen, että vihamielisyydeltä suojautuminen voi johtaa transaktivistit vetäytymään julkisesta keskustelusta. Toisaalta kasvanut trans-näkyvyys voi myös mahdollistaa cissukupuolisten ihmisten kouluttamisen, antaa puitteet vertaistuelle ja transihmisten yhteisölliselle toiminnalle, sekä tarjota mahdollisuuksia haastaa hallitsevaa medianäkyvyyttä.
  • Priestley, Danielle (2016)
    This Master’s thesis explores the ways in which individuals interact with the world around them, and how this interaction intersects with the construction and performance of identity. It draws on gender theory, urban studies and intercultural studies to investigate the following research questions: Do trans and gender-variant people interact differently with urban spaces than cis people? Is there something special about the Finnish city? If so, what are the implications for those of us operating in, planning and managing those places? It is argued that, although safety and security are not a daily struggle facing trans people in the Finnish city, there are issues with physical, emotional, and structural safety that are unique to the trans experience, and that are unique to the Finnish city. Chapter 3 finds that the Finnish city provides spaces which are both a help and a hindrance to the achievement of self-actualisation for trans people. Finally, in Chapter 4, it is shown that there are stark differences in the experiences of trans people depending on their workplace, but that transitioning at school has hitherto been problematic. Also problematic is the medical realm in Finnish towns and cities.