Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "daghem"

Sort by: Order: Results:

  • Thostrup, Maria (2024)
    Den här avhandlingen utforskar exklusion bland småbarn i åldern 3-6 år på basen av sociala faktorer. Med fokus på ålders- och könsskillnader har jag identifierat mönster som tyder på att dessa faktorer har betydande inverkan på barnens interaktioner. Genom observation från två daghem, Koalan och Tigern, framstår det att åldersskillnader ofta upplevs som mer påtagliga bland de äldre barnen och kan leda till exkluderande beteenden, särskilt i samspel med könsskillnader. I Koalan framträder en dynamik där ålders- och könsskillnader tenderar att förstärka varandra i barnens interaktioner. De äldre flickorna visar en tendens att exkludera yngre pojkar, medan yngre pojkar tenderar att vara mer inkluderande av alla oberoende av kön eller ålder. Denna skillnad i beteende betonas av den större andelen frilek och mindre organiserad lek som präglar Koalans verksamhet. Tigern i sin tur visar en mer varierad och inkluderande dynamik där både ålders- och könsskillnader inte har lika stor betydelse för leksällskapet. Koalans grupp är mer homogen i både ålder och kön än Tigerns som har en mer jämn fördelning. Koalans grupp bestod av ¼ flickor och resten pojkar varav 3 av 5 flickor var äldre och majoriteten av pojkarna var yngre medan Tigern hade fler flickor än pojkar men överlag mer jämnåriga barn av båda könen än vad Koalan hade. Daghemmens resurser och personalnivåer påverkar också dynamiken i vardera grupp, då Tigern erbjuder en mer organiserad och övervakad lekmiljö på grund av att de har dubbelt mer personal än Koalan trots att de har lika många barn. Sammanfattningsvis visar denna avhandling att ålders- och könsskillnader kan spela en roll i barns inklusions- och exklusionsmönster i daghemsmiljöer. Medvetenhet om dessa faktorer och tillgången till tillräckliga resurser och personal kan bidra till att skapa mer inkluderande lekmiljöer för barnen oberoende hur heterogen eller homogen gruppen är.
  • Rosenback, Michael (2021)
    Syftet för denna magisteravhandling har varit att beskriva och förstå samarbetet mellan daghem och barnskydd ur daghemsföreståndares, specialbarnträdgårdslärares och barnskyddets socialarbetares synvinkel. I denna avhandling betraktas samarbete från ett systemteoretiskt perspektiv som ett utbyte inom och mellan olika system. Hur samarbete sker i praktiken kan beskrivas antingen som en följd av strukturer (samverkan) eller som ett uttryck för den individuella professionellas aktörskap (relationellt aktörskap och växelverkansexpertis). Materialet består av tre transkriberade gruppintervjuer (N=10) där varje grupp var sammansatt av professionella i samma yrkesroll dvs. en grupp med daghemsföreståndare, en med specialbarnträdgårdslärare och en med socialarbetare från barnskyddet. Materialet samlades in i en medelstor stad i Finland. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I magisteravhandlingen besvaras följande forskningsfrågor; 1) Hur beskriver daghemsföreståndare, specialbarnträdgårdslärare och barnskyddets socialarbetare strukturerna för samarbetet mellan daghem och barnskydd? 2) Hur beskriver och upplever daghemsföreståndare, specialbarnträdgårdslärare och barnskyddets socialarbetare sina roller i samarbetet mellan daghem och barnskydd? Det fanns tydliga riktlinjer för daghemmets inledande kontakttaganden till barnskyddet i form av t.ex. barnskyddsanmälningar. Strukturerna upplevdes dock bristfälliga framförallt vad gäller samarbetet i de fall då barnskyddsklientskapen redan är påbörjad. Ett fungerande samarbete kunde bibehållas med hjälp av t.ex. regelbundna nätverksmöten. Informanterna lyfte fram att en hel del står och faller på professionellas eget initiativ för samarbete i brist på klara riktlinjer. Att känna varandra sedan tidigare beskrevs som en stor fördel i samarbetet. Informanterna beskrev en gemensam vilja till att samarbeta som motverkas av faktorer såsom en stor arbetsbörda, personalutbyte, tystnadsplikt och en bristande kunskap om varandras roller. Daghemspersonalen beskrev en maktasymmetri gentemot barnskyddet som upplevdes som en ojämlikhet i rollerna. Barnskyddets socialarbetare upplevde att deras roll ibland innebar att möta en motsträvan från daghemspersonalens håll. Den professionellas aktörskap påverkar hennes roll i samarbetet då samarbetet till viss mån innebär att de hinder och svårigheter som nämns ovan bör övervinnas. Samarbete sågs som värdefullt då det möjliggör utbytandet av information, resurser och perspektiv vilka ansågs bidra till att familjerna blir förstådda och väl bemötta och stödet som erbjuds familjen blir verkningsfullare. I denna magisteravhandlings material framgår ett tydligt missnöje från daghemspersonalen över barnskyddets initiativ till samarbete. Ett viktigt fynd i intervjumaterialet med daghemspersonalen är erfarenheten av att verkningsfullheten av daghemmens stöd till familjerna med barnskyddsklientskap ingalunda är statiskt utan det påverkas av tillgången till information och graden av dialog med familjen och barnskyddet. Socialarbetaren har en möjlighet att för varje klientskap öppna upp en arena för dialog mellan familj, daghem och barnskydd. Materialet tyder på att det största hindret för detta är resursbrist.
  • Rehn, Sophia (2019)
    Background: A few Finnish municipalities have chosen to offer the option of a vegan diet at day-care if the parents request it. The food offered at day-care plays an important part in a child’s nutrition and should be guided by official recommendations. As little evidence exists for the adequacy of a vegan diet for children in day-care more studies on the subject is needed. The food provided by the day-care should cover 2/3 of the daily energy requirements and the quantity of saturated fat, salt and sucrose should be limited. Aim: The aim of this thesis is to compare and analyse the nutritional adequacy of vegan and omnivore meals offered by the municipality of Helsinki. Additionally, to describe the dietary sources of intakes from both meals. Data and methods: This thesis is part of the MIRA Helsinki study, conducted by the University of Helsinki. The objective of the project is to study the impact of a vegan diet on the nutritional status of children in day-care in Helsinki. The data for this thesis was collected through food diaries. The children range in age from one to six years and are divided into two groups based on meals eaten at day-care, vegan meals (n=9) and omnivore meals (n=16). All statistical analyses were done with the SPSS program (version 25). Results: In most cases the dietary intake followed official recommendations. Of concern is that salt intake was high in both groups. The two diets provided similar amounts of energy, carbohydrates and sucrose at day-care. However, protein (p<0,001), fat (p=0,008) and fibre (p<0,001) intakes were significantly more favourable when eating vegan meals. The group eating vegan meals also had a higher intake of monounsaturated and polyunsaturated fat (p=0,007; p<0,001) as well as linolenic acid (p<0,001) and α-linolenic acid (p<0,001) in comparison to the omnivore group. Further, the omnivore group had higher intakes of cholesterol (p<0,001) and saturated fat (p=0,007). There was no dietary intake of EPA and DHA in the vegan meals. Intakes of saturated fat and cholesterol outside the day-care were higher than at day-care. The vegan meal group had significantly higher intakes of folate (p<0,001), iron (p<0,001) and zinc (p=0,001) while lower intakes of iodine (p=0,006) and calcium (p=0,01), were noted in comparison to the omnivore group. Although the intake of vitamin C does not significantly differ between the groups, the intake at day-care is low in both groups (vegan meals 38 %, and omnivore 21 % of total intake). In the diet of the children eating vegan meals at day-care, fortified plant-based milk played a central role as a source of many nutrients. Conclusions: Because of the small sample size no general conclusions can be drawn from these results, but it seems the vegan meals have many positive characteristics compared to the omnivore meals. The results may give an insight to nutritional differences between a vegan and an omnivore diet of under school age children in Helsinki. A more plant-based diet would be a sustainable choice for the future, but supplementation is recommended to guarantee sufficient intakes of critical nutrients. More studies are needed on the long-term effects of a vegan diet on young children and the characteristics of a vegan diet in Finland.