Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "fullpiers"

Sort by: Order: Results:

  • Karjalainen, Hanna (2018)
    Pre-eklampsia on yleinen raskaudenaikainen istukka- ja verisuonisairaus sekä keskeinen obstetriikan haaste. Se voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita niin äidille kuin sikiölle, ja ainoa parantava hoito on synnytys. Pre-eklampsia onkin yksi yleisimmistä äitien ja vastasyntyneiden sairastavuuden ja kuolleisuuden syistä. Sairauden alkua ja oireiden etenemisnopeutta on vaikea ennustaa. Siksi sekä pre-eklampsian ennustamiseen että pre-eklampsian vaikeiden komplikaatioiden kehittymiseen pyritään löytämään ennustemalleja. Tutkielman tavoitteena on antaa kattava kuva pre-eklampsiasta sekä esitellä kansainvälisen yhteistyötutkimuksen artikkeli ”Temporal and External Validation of the fullPIERS Model for the Prediction of Adverse Maternal Outcomes in Women with Pre-eclampsia”, jossa olen ollut mukana yhtenä kirjoittajista. Tutkimuksessa validoitiin British Columbia Womens sairaalassa (BCW) Kanadassa kehitettyä FullPIERS (Pre-eclampsia Integrated Estimate of RiSk) -ennustemallia 2429 pre-eklampsiaan sairastuneella naisella. Ennustemallilla pyritään tunnistamaan ne pre-eklampsiaan sairastuneet, joilla on riski kehittää vakavia komplikaatioita 48 tunnin kuluessa pre-eklampsian diagnosoimisesta. Mallissa käytetyt muuttujat olivat raskausviikot, rintakipu tai hengenahdistus (kyllä/ei), happisaturaatio, trombosyyttien lukumäärä, seerumin kreatiniini ja aspartaattiaminotransferaasi. Tutkimuksessa oli mukana viisi kohorttia, joista yksi oli FINNPEC (Finnish Genetics of Pre-eclampsia Consortium)- kohortti. FINNPEC kohortista tutkimukseen valittiin FullPIERS protokollan mukaisesti 124 pre-eklampsiapotilasta, joilla oli esiintynyt ainakin yksi vakava komplikaatio. Muut kohortit olivat Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Kanadasta. Validaatio tehtiin kolmella tavalla: 1. käyttäen 3 samanlaisia kohortteja kuin alkuperäinen (primaari ulkoinen validaatio) 2. BCW:n prospektiivisessa aineistossa (ajallinen validaatio) ja 3. yhdistämällä kaikki kohortit (laaja ulkoinen validaatio). Mallin avulla 4%:lla pre-eklampsiaan sairastuneista todettiin vähintään 30 %:n riski saada vakava komplikaatio. Tässä ryhmässä 50–56% sai vakavan komplikaation, joista yleisimmät olivat verensiirron tarve, istukan ennenaikainen irtoaminen ja kolmannen intravenöösisti annosteltavan verenpainelääkkeen tarve. Tutkimus osoitti, että FullPIERS ennustemalli on käyttökelpoinen arvioimaan pre-eklampsiapotilaiden komplikaatioita, jotka ilmenevät 48h kuluessa sairaalaan tulosta ja jopa viikkoon saakka. Kuitenkin ennen kliinistä käyttöönottoa mallin uudelleenkalibrointia suositeltiin. Tutkimus on painossa Pregnancy Hypertension -lehdessä ja julkaistu sähköisesti 5.1.2018. Artikkeli löytyy liitteenä tutkielman lopusta. FullPIERS mallin soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin testattaisiin parhaiten prospektiivisessa tutkimuksessa pre-eklampsian takia sairaalaan otetuilla potilailla.