Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "käännösala"

Sort by: Order: Results:

  • Tommila, Maija (2018)
    Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella käännöspalveluiden tuotantoprosessiin liittyviä teknisiä tukitehtäviä Suomessa toimivissa käännös- ja kielipalveluyrityksissä. Tutkimus pyrkii selvittämään minkälaisia nämä tehtävät ovat, miten ne sijoittuvat käännöspalvelun tuotantoprosessiin, mitä työkaluja ne vaativat, kuka tehtävistä on vastuussa ja minkälaisia kompetensseja teknisten tukitehtävien suorittaminen vaatii. Tutkimuksen aihe on käännösalan kannalta olennainen, sillä käännösalan toiminta on muuttunut yhä teknologiavetoisemmaksi. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tekniset kompetenssit ovat myös alan työnantajien keskuudessa toivotuimpien joukossa. Osana tutkimusta pyritäänkin näiden teknisten tukitehtävien yleisemmän tarkastelun lisäksi laatimaan käännöspalvelun tuotantoprosessin teknisten tukitehtävien taksonomia, josta käännösalan toimijat voisivat omassa työssään hyötyä. Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla yhtä työntekijää kolmesta Suomessa toimivasta käännös- ja kielipalveluyrityksestä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja analyysissä sovellettiin aineistolähtöistä sisältöanalyysiä. Tutkimus tuotti ajankohtaista tietoa tarkastelun teknisten tukitehtävien luonteesta, niiden roolista ja näkyvyydestä osana käännöspalveluiden tuotantoa, sekä niistä kompetensseista, jotka näiden tehtävien suorittamisessa ovat olennaisia. Haastatteluaineiston pohjalta syntyi tutkielman tavoitteiden mukainen teknisten tukitehtävien malli, jossa tehtävät jaotellaan neljään ulottuvuuteen ja sijoitetaan käännöspalvelun tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Tutkimustuloksista on hyötyä erityisesti käännösalan toimijoille, jotka voivat tuloksia ja niihin pohjaavaa jaottelua hyödyntäen paremmin huomioida tekniset tukitehtävät ja niiden vaatimat resurssit omissa prosesseissaan. Tämän lisäksi tutkimustulokset ovat hyödyllisiä kääntäjäkoulutuksen ja kääntäjille suunnattujen kompetenssimallien kehityksen kannalta, sillä niitä vasten voidaan tarkastella alalla tarvittavien teknologisten kompetenssien ja osaamisen muuttuvaa luonnetta.
  • Laitinen, Risto (2017)
    Pro gradu -tutkielman tavoite on tuottaa tietoa siitä, millaisiin työtehtäviin kääntäjän tutkinnon suorittaneet voivat työllistyä osana käännösalan yritysten toimintaa. Tutkimuksen lähtökohta on, että kääntämisen opiskelijoilla ei välttämättä ole selkeää kuvaa siitä, millaista työtä käännösalan yrityksissä tehdään. Siksi niitä ei välttämättä osata ajatella potentiaalisina työnantajina. Tutkimus on hyödyllinen ja ajankohtainen, koska kääntäjille on nykyisillä työmarkkinoilla hyvin vähän vakituisia työpaikkoja, eivätkä kaikki kääntäjäksi valmistuvat ole valmiita ryhtymään yrittäjiksi. Tutkimuksessa pyritään selvittämään paitsi erilaisia työtehtäviä, joihin käännösalan yrityksissä palkataan vakituisia työntekijöitä, myös edellytyksiä freelance-kääntäjänä toimimiselle. Tarkoitus on profiloida käännösalalla toimivia yrityksiä, eritellä niissä tarjolla olevaa työtä ja arvioida kollektiivisesti, millaisia taitoja käännösalan työtehtävien suorittaminen edellyttää. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksan käännösalan yrityksen edustajaa. Heille esitettiin puolistrukturoidussa haastattelussa joukko kysymyksiä, joihin he saivat vastata omin sanoin. Analyysissa sovellettiin laadullista tutkimusmenetelmää, koska tutkimuksessa edustettujen yritysten toimintatavat poikkesivat toisistaan paikoitellen niin paljon, että yksiselitteisen kvantitatiivisen katsauksen tekeminen olisi ollut hankalaa. Johtopäätöksiin päästiin analysoimalla tutkimusaineistoa rinnakkain käännösalan toimintaa käsittelevän viitekehyksen kanssa. Tutkimus tuotti ajankohtaista tietoa käännösalalla olevista työpaikoista ja niissä toimimisen edellytyksistä. Vertailemalla työntekijöiltä vaadittavia taitoja kääntäjäkoulutukseen on mahdollista tehdä johtopäätöksiä esimerkiksi sen suhteen, miten kääntämisen opetuksessa voidaan mahdollisesti painottaa työelämän kannalta olennaisia taitoja. Tutkimuksen sivutuotteena syntyi myös käännösalan yritysten toimintamallien kuvaus, jossa yritykset jaetaan kolmeen toisistaan eroavaan ryhmään. Tutkimuksen tuloksista on hyötyä etenkin kääntämisen opintoja aloittaville, koska he saavat siitä hyvän käsityksen käännösalan toiminnasta Suomessa. Tämä mahdollistaa omien mielenkiinnon kohteiden tarkastelun opintojen alkuvaiheessa, minkä ansiosta opiskelija voi laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa vastaamaan niitä tavoitteita, joita hän itselleen ja opinnoilleen asettaa. Lisäksi tutkielmaa voidaan käyttää esimerkiksi opetusmateriaalina mahdollisilla työelämää käsittelevillä kursseilla.