Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "puun myyntitulon verotus"

Sort by: Order: Results:

  • Lättilä, Tiina Johanna (2020)
    Käsittelen tutkielmassa metsäverotusta, erityisesti pinta-alaverotusta ja puun myyntitulon verotusta. Meta-kysymyksinä läpi tutkielman ovat Aristoteleen ja Minna Canthin syyn ja seurauksen laki, ja koettu oikeudenmukaisuus metsäverotuksessa. Ensimmäisessä luvussa käyn läpi tutkimusmetodeja yleiseltä ja yksityiseltä kannalta. Valitsemani tutkimusmetodit ovat oikeusdogmaattinen, oikeushistoriallinen, oikeusfilosofinen ja oikeuspsykologinen. Lisäksi ensimmäinen luku pitää sisällään koko tutkielman aihepiirin ensimmäisestä viimeiseen lukuun. Toinen luku käsittelee metsäluonnon monimuotoisuutta ja moninaiskäyttöä. Näkökulma on perustuslaillinen, pohjana ympäristöperusoikeus. Oma alalukunsa on metsän hoidosta, verotuksesta ja suojelusta. Kirjoitan myös Osaran avohakkuista, jotka toteutettiin 1940- ja 1950-luvuilla Suomessa, ja niiden vaikutuksista metsäluontoon. Hirsirakentamisesta, sellusta ja vanerista sekä metsistä ja Suomesta EU:ssa on omat alalukunsa. Kolmas luku koostuu metsätalouden historiasta ja kansantaloudesta pitäen sisällään sotavuodet ja kotirintaman ponnistelut metsätöissä, metsäverotuksen 1990-luvulta nykypäivään ja kaksi metsän verotusjärjestelmää, pinta-alaverotuksen ja puun myyntitulon verotuksen. Neljäs luku kertoo metsänomistajaan kohdistuvista muista veroista: Arvonlisävero, kiinteistövero, luovutusvoittovero, varainsiirtovero ja perintö- ja lahjavero. Kerron myös luvussa metsänomistajan verotuksesta muutaman KHO:n tapauksen valossa. Viides luku on lopuksi-luku, ja siinä metsä tulee tutuksi numeroiden kautta, sillä yksi alaluku on erilaista tilastotietoa metsästä. Kerron myös metsänomistajan digitaalisista ympäristöistä, erityisesti veroilmoituksesta, sähköisestä puukaupasta ja digiajan puusepästä. Luvun lopussa vedän johtopäätökset aiempien lukujen perusteella ja käsittelen luottamusta yhteiskuntarauhaa ylläpitävänä voimana. Totean myös, että kun luottamus on yhteiskunnassa hyvä, ei ole enää merkitystä sillä, kumpi oli ensin, syy vai seuraus, koska avoimuus poistaa syy- ja seuraussuhteen tärkeyden. Myös koettu oikeudenmukaisuus on tärkeä oikeuspsykologiankin kannalta, sillä siihen liittyy tunteet ja halu muutokseen, jos koetaan itseä kohdellun epäoikeudenmukaisesti. Päätän työn Ernest Hemingwayn sanoihin: “Maata kannatta ostaa, kun sen valmistus on lopetettu.”