Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "representativ demokrati"

Sort by: Order: Results:

  • Lindström, Benjamin (2023)
    I demokratins ständiga flöde har två huvudsakliga modeller stått ut: den representativa demokratin och den direkta demokratin. Men en relativt ny och mindre bekant demokratimodell, kallad flytande demokrati, har börjat ta plats på scenen. Medan den representativa och direkta demokratin har långa historiska traditioner, framstår den flytande demokratin som ett fräscht alternativ på dagens utmaningar och behov. Den framstående politiska teoretikern Robert Dahl föreslog fem kriterier för att bedöma demokratier: lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och allomfattande medborgarskap. I ljuset av dessa kriterier har nyfikenheten i denna avhandling riktats mot om den flytande demokratin, med sin flexibilitet och anpassningsförmåga, kan överträffa sina föregångare. För att väga fördelarna och nackdelarna med de olika demokratimodellerna har jag genomfört en litteraturöversikt och idealtypsanalys, med särskild uppmärksamhet på den flytande demokratin. Genom att använda strategiskt utvalda sökord samlade jag material systematiskt in från olika akademiska tidskrifter, böcker och artiklar. Målet med detta arbete var inte bara att sammanfatta befintlig kunskap utan också att identifiera kunskapsluckor och områden där framtida forskning kan vara givande. Jag använde en idealtypsanalys som en teoretisk ram för att förtydliga förståelsen och jämförelsen av de olika demokratimodellerna. Genom denna analys kunde jag tydliggöra och framhäva varje modells distinkta egenskaper, särskilt med avseende på de fem demokratikriterierna som föreslagits av Robert Dahl. Analysen visar att även om varje demokratimodell har sina specifika styrkor och svagheter, uppvisar den flytande demokratin en spännande potential att förena det bästa av både den direkta och representativa demokratimodellen. Trots denna potential påpekar avhandlingen behovet av mer omfattande forskning och empiriska bevis för att fullt ut utvärdera och förstå den flytande demokratins kapacitet. Även om den flytande demokratin verkar lovande när den utvärderas utifrån Dahls demokratikriterier, betonar denna studie vikten av att närma sig ämnet med en öppenhet och vetenskaplig noggrannhet. Denna avhandling fungerar som en introduktion, men jag anser att den fortsatta utforskningen av den flytande demokratin, dess potential och dess utmaningar, är avgörande för den demokratiska teorins och praktikens utveckling.