Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "träningsmotivation"

Sort by: Order: Results:

  • Mutanen, Lotta (2020)
    En människas träningsmotivation kan påverkas av många olika faktorer. I den här studien ligger intresset i hur andra personer kan påverka en individs träningsmotivation i positiv eller negativ riktning. Enligt Self Determination Theory kan motivation delas in i inre och yttre motivation. Yttre motivation innebär att en person utför handlingar som hen uppfattar att belönas av samhället, familj eller vänner. Inre motivation föds då de grundläggande psykologiska behoven i form av självbestämmande, kompetens och social meningsfullhet uppfylls. Det har vidare visat sig att sociala kontexter som stöder de grundläggande psykologiska behoven utgör grunden för att behålla inre motivation. Tidigare forskning har påvisat att personer som tränar tillsammans med andra på gruppträningspass kan känna större tillfredsställelse av de grundläggande psykologiska behoven än personer som tränar ensamma. I den här studien undersöks om träningsmotivation, benägenhet för social jämförelse och behov av samhörighet har ett samband med valet att träna ensam i gymmet eller delta i gruppträningspass. Vidare undersöks om benägenhet för social jämförelse och behov av samhörighet har ett samband med träningsmotivation och om träningsmotivation i sin tur har ett samband med valet av träningsform. I undersökningen deltog totalt 138 kvinnor som svarat på en enkät som spridits via sociala medier. Alla kvinnor som tränar på gym var välkomna att svara på enkäten. I början av enkäten svarade respondenterna på om de i huvudsak tränar ensamma i gymmet eller deltar i gruppträningspass. Därefter följde frågor gällande träningsvanor, träningsmotivation, social jämförelse och samhörighet. Korrelationsanalyser visade att träningsmotivation, social jämförelse och samhörighet inte korrelerar signifikant med valet av träningsform. Däremot fanns ett positivt samband mellan inre motivation, integrerad motivation och introjekt motivation. Det fanns även ett positivt samband mellan amotivation och integrerad motivation. Utöver dessa resultat fanns ett positivt samband mellan benägenhet för social jämförelse och behov av samhörighet. Det är viktigt att förstå vad som motiverar människan att röra på sig. Forskning har visat att gruppträning kan vara ett bra alternativ för att upprätthålla träningsmotivationen ifall deltagarna är i samma ålder och känner att de tränar på ungefär samma nivå. Vidare forskning kring vilka faktorer gällande gruppträning som kan påverka motivationen i negativ riktning kunde vara intressant för att kunna undvika dessa då gruppträningspass planeras. Det fanns inga signifikanta skillnader i denna undersökning mellan de kvinnor som valde gruppträningspass och de kvinnor som valde att träna ensamma i gymmet gällande träningsmotivation,benägenhet för social jämförelse och behov av samhörighet. En orsak kan vara att det fanns rätt så få skillnader mellan de två grupperna eftersom andra personer eventuellt var närvarande även bland de som tränade i gymmet.