Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "transaktiokulu"

Sort by: Order: Results:

  • Ahava, Anna-Kaija (2021)
    Tutkielman aiheena on osakeyhtiölaissa tarkoitettujen osakkeiden hankintaan ja myyntiin liittyvien transaktiokulujen arvonlisäverokohtelu etenkin vähennysoikeuden kannalta niin myyjä- kuin ostajapuolen näkökulmasta. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi osakkeiden myynnin tai hankinnan yhteydessä käytettyjen asiantuntijapalveluiden kustannukset sekä viranomaiskulut. Käytännössä merkittävimpiä kulueriä sekä ostaja- että myyntipuolen näkökulmasta lienee kuitenkin useimmiten niin sanottuihin due diligence-tarkastuksiin liittyvät asiantuntijakulut, kuten pankkien, asianajajien ja konsulttien palveluista aiheutuvat kustannukset. Tutkielman tavoitteena on selkeyttää näiden transaktiokulujen arvonlisäverokohtelua osakkeiden hankinnan ja myynnin yhteydessä. Tutkielmassa käsitellään sitä, kuinka transaktiokulujen vähennysoikeus on määritelty lainsäädännössä sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Suomen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä. Tämän ratkaisemiseksi ensin määritellään osakekauppojen sijoittautuminen arvonlisäverolain soveltamisalan ja sen ulkopuoliseen toimintaan. Tämän jälkeen tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan transaktiokulujen käsitettä ja arvonlisäverokohtelua lainsäädännössä ja unionin sekä kotimaisen ratkaisukäytännön perusteella. Tutkielmassa esitetyn perusteella voidaan todeta, että osakkeiden hankintaan ja myyntiin liittyvät transaktiokulut voivat olla vähennyskelpoisia silloin, kun niillä on suora yhteys verovelvollisen arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. Arvonlisäverotuksessa keskeiseksi kysymykseksi nouseekin usein suoran ja välittömän yhteyden muodostumisen arviointi. Suoraa ja yksinomaista vastausta tähän kysymykseen ei ole mahdollista antaa, vaan kyse on tapauskohtaisesta arvioinnista. Osakkeiden hankinnan ja myynnin yhteydessä syntyvien transaktiokulujen arvonlisäverokohtelua arvioidaan kuitenkin omista lähtökohdistaan käsin, vaikka arviointi kytkeytyykin molemmissa transaktioissa siihen, onko osakkeiden ostolla tai myynnillä yhteyttä verovelvollisen liiketoimintaan. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että osakkeiden transaktiokulujen arvonlisäverokohtelun määrittäminen ei oikeuskäytännön ja lainsäädännön perusteella ole täysin selkeää. Oikeuskäytännössä transaktiokulujen vähennysoikeus on rakennettu sellaisten käsitteiden varaan, joita ei ole määritelty tarkemmin oikeuskäytännössä tai lainsäädännössä. Käsitteiden määritelmiin liittyvä epävarmuus altistaa tulkintaristiriidoille.