Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "transaktionaalis-transformationaalinen johtamisteoria"

Sort by: Order: Results:

  • Piirainen, Anna (2013)
    Henkilökunnan rooli yrityksissä on kasvanut viime aikoina muun muassa tehtävien, vastuun määrän sekä omaan työhön vaikuttamisen osalta. Entisaikojen tahdottoman työnsuorittajan tilalla nähdään nykyisin ajatteleva ja tunteva henkilö, jonka tarpeet ja ominaisuudet pitää ottaa huomioon työympäristössä. Motivoituneen henkilökunnan onkin todettu olevan keskeinen organisaation menestystekijä. Joissakin työympäristöissä henkilöstön motivoimisella on erityisen suuri rooli. Päivittäistavarakaupassa työ on hektistä ja tilanteet muuttuvat nopeasti, mikä asettaa korkeat vaatimukset myös henkilökunnan työsuorituksille. Jotta työntekijät haluaisivat tehdä parhaansa myymälän hyväksi, heillä pitäisi olla työmotivaatiota. Päivittäistavarakaupan esimiesten on siksi tärkeää tietää, millä tavoin he saisivat työntekijöitä motivoitua parhaisiin mahdollisiin työsuorituksiin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millä tavoin päivittäistavarakaupan esimies voi motivoida henkilökuntaa parhaimpiin mahdollisiin työsuorituksiin. Motivoinnin keinoja etsittiin uuteen johtajuuteen kuuluvasta transaktionaalis-transformationaalisesta johtamismallista sekä työmotivaatiota selittävistä teorioista. Tutkimusta varten teemahaastateltiin kymmentä eri lähikaupoiksi luokiteltavien päivittäistavarakauppojen esimiestä. Haastattelua syvennettiin teemakyselyllä. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin tuloksena muodostui kolme esimiesten työssään käyttämää motivointikeinoryhmää: työilmapiiri, työn mielekkyys ja työn seuranta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että päivittäistavarakaupan esimiestyössä tarvitaan sekä transaktionaalisen että transformationaalisen johtajuuden esittelemiä motivointikeinoja. Luottamus esiintyi aineistossa osana työilmapiirin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kun taas aiemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa se näyttäisi muodostavan tutkimuksessa löydettyjä motivointikeinoryhmiä laajemman kentän. Synteesinä teoriakeskustelujen sekä aineiston perusteella voidaankin todeta, että luottamus toimii pohjana muiden motivointikeinojen käytössä. Myös muilla esitellyillä motivointikeinoilla oli keskinäisiä sidoksia toisiinsa. Motivointikeinot muodostavatkin erillisten keinojen sijaan laajan yhtenäisen kokonaisuuden, jossa eri keinoilla on vaikutusta toisiinsa.