Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "juurisyyt"

Sort by: Order: Results:

  • Vessalo, Elmeri (2023)
    Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat yleistyneet maailmalla ja Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana lisäten lääkealan toimijoiden työmäärää sekä kustannuksia. Saatavuushäiriöt aiheuttavat myös vaikeuksia potilaiden hoidon toteuttamiseen, tietyissä tilanteissa hoito saattaa joutua katkolle tai joudutaan käyttämään vaihtoehtoista lääkitystä, mikä saattaa heikentää potilaan saaman hoidon laatua. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kirjallisuuden perusteella syitä saatavuushäiriöiden taustalla. Toissijaisena tavoitteena oli löytää mahdollisesti toimintamalleja, mitkä mahdollistaisivat saatavuushäiriöiden määrän vähenemisen tai vaihtoehtoisesti vähentäisivät niiden vaikutuksia potilaiden hoitoon. Tutkimus tehtiin systemoituna kirjallisuuskatsauksena. Tutkimukseen valikoitui mukaan yhteensä kaikkiaan 24 sisäänottokriteerit täyttävää artikkelia. Kirjallisuushaku suoritettiin 20.10.2020 Sopusi ja Pubmed -tietokannoista. Kirjallisuushaku rajattiin koskemaan ajanjaksoa 2000–2020. Tietokantojen lisäksi kirjallisuutta haettiin manuaalisesti löydettyjen artikkeleiden lähdeluetteloista. Kirjallisuushaulla löydettiin yhteensä 2334 artikkelia ja duplikaattien poiston jälkeen jäljelle jäi 1783 artikkelia. Ensin artikkelit käytiin läpi otsikon sekä abstraktin perusteella ja viimeisessä vaiheessa koko tekstin perusteella. PRISMA-listaa käytettiin soveltuvin osin apuna katsauksen laatimisessa. Tähän systemoituun kirjallisuuskatsaukseen mukaan valituista julkaisuista 10 oli alkuperäisiäjulkaisuja artikkeleita ja 14 katsausartikkeleita. Alkuperäisistä tutkimusartikkeleista suurin osa (n=7) oli kvantitatiivisia tutkimuksia ja näistä neljä käsitteli saatavuushäiriöitä Yhdysvalloissa. Kvantitatiiviset tutkimukset olivat kaikki viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tehtyjä tutkimuksia. Laadullisia tutkimuksia alkuperäisissä artikkeleissa oli kolme, nämä olivat toteutettu puolistrukturoituina haastatteluina tai avoimina kyselyinä lääkealan toimijoille Systemoidun kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella saatavuushäiriöiden syyt voivat vaihdella eri markkinoiden välillä. Saatavuushäiriöiden taustalla olevien syiden teemat kuitenkin vaikuttivat tutkimuksen perusteella olevan hyvin samankaltaisia riippumatta markkinoista. Yleisimpinä syinä saatavuushäiriölle olivat tuotantoon liittyvät ongelmat, regulatoriset toimet sekä ekonomiset ratkaisut. Tulosten perusteella ensisijaisena ratkaisuna saatavuushäiriöiden vaikutusten minimointiin olisivat lääkkeiden valmistajien tarpeeksi ajoissa antamat ilmoitukset alkavasta saatavuushäiriöistä.