Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "sähköinen resepti"

Sort by: Order: Results:

  • Oravainen, Taina (2019)
    Pitkäaikaiset lääkitykset lisääntyvät jatkuvasti kroonisten sairauksien yleistymisen ja väestön ikääntymisen takia. Pitkäaikaisten sairauksien hoidossa lääkehoitojen rationaalisuus korostuu, mutta WHO:n arvioiden mukaan noin puolet lääkkeiden määräämisestä, toimittamisesta, käytöstä ja myynnistä toteutuu epärationaalisesti. Tämä lisää terveydenhuollon ammattilaisten vastuuta lääkehoidon vaikutusten seurannassa ja potilaan hoitoon sitouttamisessa myös reseptien uudistamisessa. Reseptien uudistamiskäytäntöjä on kuitenkin tutkittu vähän niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tässä pro gradu -tutkielmassa tavoitteena oli tarkastella nykyisiä reseptien uudistamiskäytäntöjä perusterveydenhuollon lääkäreiden näkökulmasta. Tavoitteena oli tarkastella, minkälaiset tekijät vaikuttavat lääkäreiden työskentelyyn sekä potilaan lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan ja turvallisuuteen reseptien uudistamistilanteissa. Lisäksi kartoitettiin lääkäreiden ratkaisuehdotuksia uudistamiskäytäntöjen kehittämiseksi. Tutkimus toteutettiin laadullisena monimenetelmätutkimuksena Kirkkonummen terveysasemilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin triangulaatiota ja tutkimusaineisto koostui reseptien uudistamistilanteiden varjostuksesta sekä kahdesta lääkäreiden ryhmähaastattelusta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 12 lääkäriä, joista viisi osallistui varjostusvaiheeseen ja seitsemän haastatteluvaiheeseen. Aineisto kerättiin huhti-heinäkuun 2019 aikana. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli inhimillisen erehdyksen teoriaan perustuva järjestelmälähtöinen näkökulma. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa varjostus- ja haastatteluaineistosta etsittiin tutkimuksen tavoitteiden kannalta merkittäviä ilmaisuja. Reseptien uudistaminen on lääkäreiden näkökulmasta monivaiheinen prosessi. Prosessiin vaikuttivat useat uudistamista helpottavat ja vaikeuttavat järjestelmä-, potilas- ja lääkelähtöiset tekijät. Lääkärit tunnistivat ongelmakohtia uudistamisprosessin jokaisesta vaiheesta. Lääkäreiden mukaan etenkin tietojärjestelmien epäkäytännölliset ominaisuudet ja tekniset ongelmat sekä ajantasaisten lääkitystietojen ja tiedonkulun puutteet olivat uudistamistilanteissa ongelmallisia ja tekivät uudistamisesta työlästä. Myös kiire ja uudistettavien reseptien suuri määrä vaikeuttivat uudistamista. Ongelmien takia lääkärit kokivat, ettei lääkehoitojen seurantaa voitu tehdä uudistamistilanteessa perusteellisesti. Lääkäreiden ehdotuksia uudistamisprosessin kehittämiseen olivat uudistamisen parempi koordinointi, tietojärjestelmien ja tiedonvälityksen kehittäminen sekä moniammatillisen yhteistyön ja potilaan osallistamisen lisääminen.