Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuratowskin teoreema

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-04-02T07:08:07Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:22:21Z
dc.date.available 2013-04-02T07:08:07Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:22:21Z
dc.date.issued 2013-04-02T07:08:07Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/2480 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2480
dc.title Kuratowskin teoreema fi
ethesis.discipline Teaching of Mathematics en
ethesis.discipline Matematiikan opettajan koulutus fi
ethesis.discipline Utbildning av matematiklärare sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/C3b2c51e-946b-441e-829f-14e18bcff245
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/61364eb4-647a-40e2-8539-11c5c0af8dc2
ethesis.department Institutionen för matematik och statistik sv
ethesis.department Department of Mathematics and Statistics en
ethesis.department Matematiikan ja tilastotieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Törnroos, Miikka
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielma käsittelee verkkoteoriaa ja päätuloksena esitellään ja todistetaan Kazimierz Kuratowskin (1896 - 1980) todistama tasoverkkoihin liittyvä Kuratowskin teoreema (1930). Teoreema antaa ehdot sille, milloin verkko on tasoverkko, ja sen mukaan verkko on tasoverkko jos ja vain jos se ei sisällä täydellisen viiden pisteen verkon K_5 tai täydellisen kaksijakoisen verkon K_{3,3} alijaotuksia. Verkko määritellään parina G = (X, V), missä X on äärellinen joukko (verkon pisteet) ja V ⊂ P_2(X) (verkon viivat). Verkko voidaan esittää graaffisesti piste-viiva-esityksenä, jossa pisteitä vastaavat piirretyt pisteet tai ympyrät ja viivoja pisteiden välille piirretyt viivat. Tarkemmin verkon, pisteiden ja viivojen ominaisuuksista käydään läpi pisteiden vierekkäisyys, verkon säännöllisyys ja täydellisyys, isomorfismi, pisteiden ja viivojen vähentäminen ja verkon lyhentäminen sekä yhtenäisyys. Verkossa voidaan 'kulkea reittejä' pisteiden välillä olevia viivoja pitkin. Nämä reitit muodostavat kulkuja ja kierroksia. Isomorfismi on oleellinen osa verkkoteoriaa. Verkot G = ( X, V ) ja Q = ( X ', V' ) ovat isomorfiset, merkitään ... , jos on olemassa bijektio ... siten, että xy ∈ V jos ja vain jos ... kaikilla x ja y, jotka kuuluvat joukkoon X. Pisteitä ja viivoja poistamalla muodostetaan aliverkkoja ja minoreita. Verkosta G saadaan kyseisen verkon minori Q vähentämällä siitä n-joukko pisteitä ja m-joukko viivoja ja suorittamalla näin muodostuneelle verkolle lyhennyksiä. Kuratowskin verkoiksi kutsutaan täydellistä viiden pisteen verkkoa K_5 ja täydellistä kaksijakoista verkkoa K_{3,3}. Kaksijakoisuudella tarkoitetaan sitä, että verkon pisteet voidaan jakaa kahteen erilliseen joukkoon X_1 ja X_2 niin, että jokaisesta joukon X_1 pisteestä lähtevän viivan toisena päätepisteenä on piste joukossa X_2 ja toisin päin. Tasoverkot ovat verkkoja, jotka voidaan piirtää tasolle siten, että pisteiden väliset viivat eivät leikkaa keskenään. Tasoverkkoja määriteltäessä tarvitaan Jordanin käyriä ja verkon upotuksen käsitettä. Verkoista vain tasoverkoille voidaan määritellä alueet ja näiden avulla tasoverkon duaali. Verkosta G voidaan muodostaa uusi verkko G_0 jakamalla verkon viivoja kahteen osaan. Tämä kahtiajako tehdään viivalle v = pq niin, että viiva v vähennetään verkosta, jonka jälkeen lisätään uusi piste x ja liitetään se poistetun viivan v päätepisteisiin p ja q, jolloin saadaan uudet viivat px ja qx. Tätä viivan jakamistekniikkaa kutsutaan verkon alijaotukseksi. Verkkoa G, jonka viivoille on tehty alijaotuksia, kutsutaan verkon G alijaotukseksi tai G-alijaotukseksi. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112252380
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Kuratowskin_toreema.pdf 4.465Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record