Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Gold assisted growth and optical properties of indium phosphide nanowires

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-04-09T13:59:58Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:19:37Z
dc.date.available 2013-04-09T13:59:58Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:19:37Z
dc.date.issued 2013-04-09T13:59:58Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/2494 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/2494
dc.title Gold assisted growth and optical properties of indium phosphide nanowires en
ethesis.discipline Inorganic Chemistry en
ethesis.discipline Epäorgaaninen kemia fi
ethesis.discipline Oorganisk kemi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/98a50d4e-20e4-4960-9568-e70cd0c26540
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c2dd677c-da9c-4011-94b0-27b1585ac1cb
ethesis.department Kemiska institutionen sv
ethesis.department Department of Chemistry en
ethesis.department Kemian laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lindroos, Linda
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract III-V nanowires (NWs) are emerging as a new class of interesting nanostructures that hold promising potential for future generation electronic and optoelectronic devices. NWs are most often grown epitaxially via the vapor-liquid-solid (VLS) mechanism, which allows, in ideal case, an accurate control of diameter, length, crystal phase, doping concentration and junction formation. The biggest challenge in the field of NWs is, however, the controlled growth and understanding of the underlying mechanism. The aim of the experimental part in this work was to optimize the growth parameters and to improve the optical properties of Au assisted growth of InP NWs on silicon and glass substrates using atmospheric pressure metal-organic vapor phase epitaxy (MOVPE). The growth parameters of InP NWs on Si (111) substrate were optimized in terms of substrate pre-treatments, growth temperature, V/III ratio, and Zn doping. Consistent with the earlier results, all the growth parameters were found to affect the morphological and optical quality of the NWs. In addition, the NWs exhibited a strong quantum confinement for diameters below 20 nm. To improve the optical properties, surface passivation of InP NWs was investigated. Core-shell structures were formed both in situ with MOVPE and ex situ with atomic layer deposition (ALD). Growth of InP NWs on low-cost glass substrates was also studied and encouraging results were achieved. The results in this work can be used as a basis for further studies of more complex InP-based NWs. en
dct.abstract Viime aikoina III-V-ryhmän yhdisteistä koostuvat nanolangat ovat herättäneet kiinnostusta uutena ryhmänä rakenteita, joilla nähdään olevan potentiaalia elektronisissa sekä optoelektronisissa laitteissa. III-V nanolangat kasvatetaan useimmiten epitaksiaalisesti höyry-neste-kiinteä-mekanismilla (vapor-liquid-solid, VLS), joka mahdollistaa, ihanteellisissa olosuhteissa, täsmällisen halkaisijan, pituuden, kidefaasin ja seostuskonsentraation sekä liitoskohtien kontrollin. Suurin haaste nanolankojen kasvatuksessa onkin juuri niiden kontrolloitu kasvattaminen sekä kasvumekanismin ymmärtäminen. Tämän työn kokeellisessa osassa tutkittiin indiumfosfidi (InP) nanolankojen Au-avusteista kasvua Si- sekä lasisubstraateilla metalliorgaanisella höyryfaasiepitaksialla (metal-organic vapor phase epitaxy, MOVPE) ja kasvu optimoitiin juuri tutkimuksessa käytetylle reaktorille. InP nanolankojen optisia ominaisuuksia tutkittiin myös, koska niiden optinen laatu on erittäin tärkeää optoelektronisissa laitteissa. Nanolankojen optisien ominaisuuksien mahdollista parantamista tutkittiin muodostamalla ydin-kuori rakenteita sekä in situ MOVPE:lla että ex situ atomikerroskasvatuksella (atomic layer deposition, ALD). Kasvatusparametrit, kuten substraatin esikäsittely, kasvulämpötila, V/III suhde ja Zn seostus, optimoitiin. Yhtäpitävästi aikaisempien tutkimustulosten kanssa kaikki kasvatusparametrit vaikuttivat nanolankojen morfologisiin sekä optisiin ominaisuuksiin. Tämän lisäksi nanolangat osoittivat huomattavaa kvanttirajoitusta (quantum confinement). InP-nanolankojen kasvatuksesta lasisusbtraatille saatiin kannustavia tuloksia. Tämän työn tuloksia voidaan käyttää lähtökohtana monimutkaisempien InP-pohjaisten nanolankojen tutkimuksissa. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251582
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_FINAL.pdf 2.257Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record