Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hotellien sijoittuminen pääkaupunkiseudulla

Show full item record

Title: Hotellien sijoittuminen pääkaupunkiseudulla
Author(s): Paananen, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geography
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
The focus of this study is locations of hotels. Location has a huge meaning in hotel business. In urban tourism, researching the location is logical, because hotels are tourism elements that are only used almost entirely by tourists. The area research in the thesis is the capital region of Finland. The research is carried out by using the principles of inductive research, The method used are GIS analyses and interviews. With the help of GIS analyses, the location is studied by using a typology of hotels in a tourist city developed by researchers Ashworth & Tunbridge. In this typology, hotels are divided under six locations: hotels in traditional market/city gate, near railway station, main access roads, in nice and practical locations, in transition zones of CDB and the historic city and in urban periphery. Data is also analyzed with models of urban structure and Leisure product model. Themes are formed based on start-up year, size, level of chains and quality. Interviews will give more information about the background of the locations and the influences of planning. SeutuCD10 is used as a data. In additional data has been collected manually. As in the typology, also in the capital region of Finland the development of vechicles has had a major impact in the hotel sector. There are clusters of hotels near railway stations, and these areas have been popular locations for hotels from early days of railway. There is a cluster of hotels near the airport, and in that area there is also a postmodern entertainment center. The biggest difference compared to typology is that in the capital region, there are not any hotels in the traditional market locations nowadays. There are also hotels in the capital region that are difficult to categorize using this model for example hotels away from city center, near some elements of nature and hotels near harbors. Based on results, the hotels in the capital region of Finland are divided in nine different categories. Four of these are not mentioned in typology. These are hotels away from city center, hotels in trendy areas in the outskirts of city center, hotels in CBD and hotels near passenger harbors.
Tutkimuksessa keskitytään hotellien sijoittumiskysymyksiin. Sijainnilla on hotelliteollisuudessa suuri merkitys, koska hotellipalveluita kulutetaan myyntipaikalla. Kaupunkimatkailututkimuksessa hotellien sijoittumisen tutkiminen on loogista, koska hotellit ovat matkailuelementtejä, joita käyttävät suurimmaksi osaksi vain matkailijat. Tutkimusalueeksi valittiin pääkaupunkiseutu, koska alueelle on keskittynyt eniten hotelliyöpymisiä koko Suomessa. Alue on myös Suomen kaupungistunein. Pääkaupunkiseutua tarkastellaan tutkimuksessa yhtenäisenä matkailualueena. Tutkimus toteutettiin käyttämällä induktiivisen tutkimuksen periaatteita, ja tutkimusmenetelminä ovat paikkatietoanalyysit sekä haastattelut. Sijaintia tutkittiin paikkatietoanalyysien avulla käyttäen matkailumaantieteilijöiden Ashworth ja Tunbridgen kehittämää typologiaa hotellien sijainnista matkailukaupungissa. Typologiassa hotellit on jaettu kuuteen luokkaan; hotellit perinteisillä tori/kaupunginportin alueella, rautatieasemien yhteydessä, päätuloväylien varrella, viehättävällä ja käytännöllisellä alueella, liikekeskustan ja historiallisen keskustan välimaastossa sekä urbaanissa periferiassa. Lisäksi aineistoa analysoitiin kaupunkirakennemallien avulla sekä Vapaa-ajan tuote-mallin avulla. Karttojen teemoja muodostettiin toiminnan aloittamisvuodesta, koosta, ketjuuntumisesta sekä laadusta. Aineistona käytettiin SeutuCD10-paikkatietoaineistoa sekä manuaalisesti kerättyä aineistoa hotelleista. Käytetyn typologian tavoin myös pääkaupunkiseudulla liikennevälineiden kehityksellä on ollut suuri merkitys sijainnille. Rautatieasemien läheisyyteen on keskittynyt hotelliklusteri, ja se onkin ollut suosittu hotellien sijoittumisalue jo rautatien alkuvuosista alkaen. Lentoaseman läheisyyteen on sijoittunut hotelliklusteri, ja alueelle on keskittynyt myös kaupunkien postmoderniin kehitykseen liittyvä viihdekeskus. Suurimpana erona typologiaan on se, että pääkaupunkiseudun perinteisellä torialueella ei sijaitse enää nykyään hotelleja. Pääkaupunkiseudulla löytyy lisäksi hotelliluokkia, joita on hyvin vaikea sijoittaa mihinkään käytetyn typologian luokista, kuten kaukana keskustasta luonnon lähellä sijaitsevat hotellit ja matkustajasataman lähettyvillä sijaitsevat hotellit. Tulosten pohjalta pääkaupunkiseudun hotellit on jaettu yhdeksään eri luokkaan, joista neljä on täysin uutta luokkaa: kaukana keskustasta luonnon lähellä sijaitsevat hotellit, keskustan reuna-alueiden trendikkäillä asuinalueilla sijaitsevat hotellit, liikekeskustassa sijaitsevat hotellit sekä matkustajasataman läheisyydessä sijaitsevat hotellit.


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradulopullinen.pdf 6.985Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record