Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päivittäistavarakaupan koettu saavutettavuus Helsingissä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-09-30T07:48:09Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:16:40Z
dc.date.available 2013-09-30T07:48:09Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:16:40Z
dc.date.issued 2013-09-30T07:48:09Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/3094 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3094
dc.title Päivittäistavarakaupan koettu saavutettavuus Helsingissä fi
ethesis.discipline Geography en
ethesis.discipline Maantiede fi
ethesis.discipline Geografi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4576c495-ef57-422c-8e0b-10da121f09e4
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Nuutinen, Minna
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Grocery shops are essential part of everyday life and that is why good accessibility to grocery shops is a basic necessity for a successful everyday. Good accessibility is also important from the environmental point of view because accessibility should be good for those who travel by foot, by bike or by public transportation. However, the structural change of grocery shops in Finland has led to decreased number of shops in the urban area. The aim of this research was to find out what the consumers think about the accessibility of grocery shops in Helsinki. In addition, the aim was also to find out what factors affect the experiences of accessibility and do people experience accessibility differently because of their background. The accessibility factors, which are the environment factors, the features of the grocery shops and the characters of the consumers, have been studied. One research question was, that are there regional differences in the experiences. The research data was collected in January and February 2013 by internet questionnaire. In the questionnaire the respondents were asked which accessibility factors affected problems during the last visit to grocery shop and what do they think about the accessibility of grocery shops. 14000 people living in Helsinki were collected by random sample from the consumer register of SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta). 1400 of them answered the questionnaire and 1378 answers were analysed. The results were analysed by statistical program by using the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U-tests and crosstabs. According to the results, bad weather affected the most during the journey to the shop because nearly half of the respondents experienced at least little problems. The wintery weather, which means icy and snowy roads, had an effect on the results. The second and third factors which caused problems were heavy shopping bags and difficult route. The other factors mentioned in the questionnaire affected problems for less than ten per cent of the respondents. In the shop, the most difficult factor was the location of the products which means that the products were for example too high on the shelves. The insufficient selection of goods and the interior of the shops also affected problems to more than 30 per cent of the respondents. The other factors caused problems to less than 20 per cent of the respondents. The results show that the features of the shops caused more problems than environment factors. The background of the respondents had an effect on the experienced accessibility. There are statistically significant differences between age groups, between physically disabled and non-disabled persons and between those who used different vehicles. There are also differences between men and women, between different income groups and between those who went to different chain stores. According to the results, physically disabled, young, women, those living in a low-income household and those using other vehicle than car, experienced more problems in accessibility than the control groups. Also those who went to a small grocery shops had more problems than those who went to a larger shop. In addition, there are regional differences in the experiences because in the central major district people experienced more difficulties because of the features of shops than people in other major districts. In the central major districts the shops are mainly smaller than elsewhere in the urban area. The accessibility of the grocery shops can be considered to be good in Helsinki because most of the respondents did not experience difficulties during their journey to the grocery shops. Most of them who had problems, said that there were only little or some problems. However, we should not forget those who had major problems during their journey. en
dct.abstract Päivittäistavarakaupat ovat oleellinen osa ihmisten arkea ja sen vuoksi kaupan hyvä saavutettavuus on perusedellytys sujuvan arjen kannalta. Hyvä saavutettavuus on tärkeä asia myös ympäristönäkökulmasta, sillä saavutettavuuden tulee olla hyvä jalan, pyörällä tai julkisella kulkuneuvolla kulkeville. Päivittäistavarakaupan rakennemuutoksen myötä myymäläverkosto on kuitenkin harventunut. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen päivittäistavarakaupan saavutettavuus on Helsingissä kuluttajien mielestä. Lisäksi pyrittiin saamaan selville, mitkä tekijät vaikuttavat saavutettavuuden kokemiseen ja kokevatko ihmiset saavutettavuuden eri tavoin taustastaan johtuen. Saavutettavuustekijöistä tarkasteltiin sekä ympäristötekijöiden ja kaupan ominaisuuksien että yksilön ja kotitalouden ominaisuuksien vaikutusta. Tutkimuksessa oli tavoitteena myös saada selville, onko saavutettavuuden kokemisessa alueellisia eroja. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella tammi- ja helmikuussa 2013. Kyselylomakkeella pyrittiin saamaan selville, mitkä tekijät aiheuttivat hankaluuksia viimeisimmän kotoa tehdyn ostosmatkan aikana ja mitä mieltä vastaajat ovat päivittäistavarakaupan saavutettavuudesta. Otokseen poimittiin 14000 helsinkiläistä satunnaisotannalla SOK:n (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan) asiakasomistajarekisteristä. Kyselyyn kertyi 1400 vastausta, joista 1378 otettiin mukaan tilastollisiin analyyseihin. Tulokset analysoitiin tilasto-ohjelmassa pääasiassa Kruskal-Wallisin testillä ja Mann-Whitneyn U-testillä sekä ristiintaulukoinnilla. Tutkimuksen mukaan matkalla kauppaan huonot sääolosuhteet vaikuttivat eniten, sillä lähes puolet vastaajista koki ainakin vähän hankaluuksia sään vuoksi. Kyselytutkimuksen ajankohtana tiet olivat lumen ja jään peitossa, mikä vaikutti tulokseen. Toiseksi ja kolmanneksi eniten hankaluuksia aiheuttivat painavat ostokset ja vaikeakulkuinen reitti. Muut lomakkeessa mainitut tekijät aiheuttivat hankaluuksia alle kymmenelle prosentille vastaajista. Kaupassa eniten hankaluuksia aiheutti tuotteiden sijoittelu, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuotteet ovat korkealla hyllyssä. Myös puutteellinen valikoima ja kaupan sisätilojen suunnittelu aiheuttivat hankaluuksia yli 30 prosentille vastaajista. Muut tekijät aiheuttivat hankaluuksia alle 20 prosentille vastaajista. Tulosten perusteella kaupan ominaisuudet aiheuttivat enemmän hankaluuksia kuin matkan aikana vallinneet ympäristötekijät. Vastaajan tausta vaikutti siihen, miten saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät koettiin. Tilastollisesti merkitseviä eroja viiden prosentin merkitsevyystasolla oli etenkin eri ikäryhmien, liikuntarajoitteisten ja ei-liikuntarajoitteisten sekä eri kulkumuotoa käyttäneiden vastaajien kesken. Myös sukupuolten ja eri tuloryhmien kesken sekä eri kauppaketjujen myymälöissä asioineiden kesken oli eroja usean tekijän suhteen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että liikuntarajoitteiset, nuoret, naiset ja pienituloiset sekä muulla kuin autolla liikkuvat kokevat kaupan saavutettavuuden heikompana kuin vertailuryhmät. Pienessä myymälässä asioivat kokevat enemmän hankaluuksia kuin suuressa myymälässä asioivat. Saavutettavuuden kokemisessa on myös alueellisia eroja, mutta erot ovat tilastollisesti merkitseviä lähinnä kaupan ominaisuuksien - sisätilojen, tuotevalikoiman ja tuotteiden laadun - suhteen. Erityisesti keskisen suuripiirin alueella, jossa kaupat ovat pääasiassa pieniä myymälöitä, on enemmän hankaluuksia kaupan ominaisuuksien suhteen kuin muualla. Päivittäistavarakaupan saavutettavuutta voidaan tutkimuksen valossa pitää hyvänä, sillä suurin osa vastaajista ei kokenut hankaluuksia matkalla tai kaupassa. Hankaluuksia kokeneista suurin osa koki hankaluuksia vain vähän tai jonkin verran. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota niihin, joilla oli paljon tai erittäin paljon hankaluuksia saavutettavuuteen vaikuttavien tekijöiden suhteen. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251396
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Nuutinen.pdf 1.804Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record