Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yhdyskuntarakenne ja liikenne vuorovaikutuksessa : esimerkkinä joukkoliikenteen saavutettavuus Kouvolan seudulla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-10-09T11:56:28Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:16:47Z
dc.date.available 2013-10-09T11:56:28Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:16:47Z
dc.date.issued 2013-10-09T11:56:28Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/3160 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3160
dc.title Yhdyskuntarakenne ja liikenne vuorovaikutuksessa : esimerkkinä joukkoliikenteen saavutettavuus Kouvolan seudulla fi
ethesis.discipline Regional Studies en
ethesis.discipline Aluetiede fi
ethesis.discipline Regionvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E14e9eed-a08b-4a09-99e1-232003ef28ab
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vesala, Satu
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Public transport services can guarantee the travel opportunities for citizens without a car. Also congestion and the emissions of traffic can be reduced by developing the public transport services in urban regions. However, increasing the mode share of public transport is not simple, because the travel behaviour of citizens is influenced by the transport system, the norms of society and urban structure. The aim of this study was to find out what kind of effects urban structure has on the travel options and choices of the citizens. The case study of the Kouvola region attempted to look into the relationship between urban structure and the opportunities of using public transport i.e. the accessibility of public transport. The public transport accessibility on the study area was analyzed using the geographic information system (GIS) and statistics. The literature review shows that, amongst other things, population density, the type of the residential area and the distance from the city centre are all factors connected to the citizens' travel behaviour. The houses in the study area are mostly one-family houses and therefore the population centres are relatively sparsely populated. That makes it more difficult to organize public transport in an economical way. On the other hand, a significant proportion of the population lives near centres, which usually reduces the need of private cars. Also the high accessibility of public transport can reduce driving by private car. This idea is supported by the finding that in the study area, there are less households with more than one car and more households without a car in the areas with good public transport accessibility than in other areas. Owning many cars becomes more common and living without a car less common when the accessibility of public transport declines. In the population centres of the study area, the accessibility is on a good level. In the countryside, there is no public transport that can compete with private cars, but in many villages, the accessibility is on a reasonable level. The relationship between urban structure and citizens' transport choices is complex, and the relationship between these phenomena is not necessarily causal. However, the possibilities offered by urban structure are a prerequisite for the people to be able to make the choices they want. In dense urban structure, it is more economical to provide public transport services and easier to walk or cycle than in dispersed structure. One of the future challenges in the study area is to build new houses in areas where it is possible to provide the residents with diverse travel options. The chances of infill development are limited in an area with decreasing population. The consolidation of municipalities in the Kouvola region in 2009 still affects the service network of the region, which in part influences the citizens' travel needs together with the ageing of the population. In order to reduce the car ownership of households, it is important to develop the transport system so that the different transport modes complete each other. en
dct.abstract Joukkoliikennepalveluita kehittämällä voidaan taata autottomien asukkaiden liikkumismahdollisuudet sekä vähentää kaupunkiseutujen ruuhkia ja liikenteen päästöjä. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen vaikuttavat niin liikennejärjestelmä, yhteiskunnan normit kuin yhdyskuntarakenne. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteella voi olla ihmisten liikkumismahdollisuuksiin ja -valintoihin. Kouvolan seudun tapaustutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään yhdyskuntarakenteen suhdetta erityisesti joukkoliikenteen käytön mahdollisuuksiin eli joukkoliikenteen saavutettavuuteen. Tapaustutkimus tehtiin hyödyntäen paikkatieto- ja tilastoaineistoja, joiden avulla analysoitiin joukkoliikenteen saavutettavuusalueita tutkimusalueella. Kirjallisuuskatsauksen perusteella ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen yhteydessä olevia yhdyskuntarakenteellisia tekijöitä ovat muun muassa asukastiheys, asuinalueen tyyppi ja keskustaetäisyys. Tutkimusalueen taajamat ovat pientalovoittoisia ja siksi suhteellisen harvaan asuttuja, mikä vaikeuttaa taloudellisesti kannattavien joukkoliikennepalveluiden järjestämistä. Toisaalta suuri osa seudun väestöstä asuu lähellä keskuksia, mikä yleensä vähentää yksityisautoilun tarvetta. Myös joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus voi vähentää autoilun määrää. Tätä käsitystä tukee havainto, että tutkimusalueella hyvän joukkoliikenteen saavutettavuuden alueilla moniautoisia asuntokuntia on suhteessa vähemmän ja autottomia asuntokuntia enemmän kuin muilla alueilla. Moniautoisuus lisääntyy ja autottomuus vähenee joukkoliikenteen saavutettavuuden heikentyessä. Tutkimusalueen taajamissa joukkoliikenteen saavutettavuus on kohtalaisen hyvällä tasolla. Maaseudulla autoilun kanssa kilpailukykyistä joukkoliikennettä ei ole, mutta useissa kylissä joukkoliikenteen saavutettavuus on kuitenkin kohtalaisella tasolla. Ihmisten liikkumisvalintojen ja yhdyskuntarakenteen suhteet ovat monimutkaisia, eikä ilmiöiden välinen yhteys vielä takaa kausaalisuhdetta. Yhdyskuntarakenteen tarjoamat vaihtoehdot ovat kuitenkin edellytyksenä sille, että asukas voi valita mieleisensä vaihtoehdon. Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa joukkoliikenteen järjestäminen on taloudellisesti kannattavampaa ja kevyen liikenteen käyttö helpompaa kuin hajautuneessa rakenteessa. Tutkimusalueella yhtenä tulevaisuuden haasteena on sijoittaa uudet asunnot niin, että niiden asukkaille voidaan tarjota monipuoliset liikkumismahdollisuudet. Väestöään menettävällä alueella täydennysrakentamisen mahdollisuudet ovat rajalliset. Kouvolan seudulla vuonna 2009 toteutettu kuntaliitos muokkaa edelleen seudun palveluverkkoa, mikä osaltaan muovaa ihmisten liikkumistarpeita yhdessä väestön ikääntymisen kanssa. Asuntokuntien moniautoisuuden vähentämiseksi seudun liikennejärjestelmää on kehitettävä niin, että eri kulkumuodot täydentävät toisiaan. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251043
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
progradu_Vesala.pdf 3.693Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record