Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ore mineralogy and host-rock geochemistry of the Cu-Rautuvaara iron oxide copper-gold deposit, Kolari, Finland

Show full item record

Title: Ore mineralogy and host-rock geochemistry of the Cu-Rautuvaara iron oxide copper-gold deposit, Kolari, Finland
Author(s): Kokko, Sini-Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: English
Acceptance year: 2013
Abstract:
The Cu-Rautuvaara iron-oxide copper gold (IOCG) deposit is located in the western part of the Central Lapland Greenstone belt. Cu-Rautuvaara and several other IOCG deposits are located next or within of the SSW-NNE trending Kolari-Pajala Shear Zone. Deposits are formed in the contacts of the ca. 1860 Ma Haparanda Suites monzonite-diorite intrusions and the >2050 Ma Savukoski Group supracrustal rocks. At Cu-Rautuvaara deposit Cu-Au ore is hosted by magnetite-disseminated albitite. Host rocks for the other deposits in the Kolari area are skarns and ironstones. The wall and the host rocks are hydrothermally altered. Alterations can be roughly divided to proximal and distal zones which are displaying widespread and irregular alteration zones. The distal alteration is characterized by albite ± biotite ± K-feldspar and the proximal alteration albite + magnetite ± phlogopite ± gedrite ± amphibolite ± sulphides ± clinopyroxene. Based on the mass balance calculations Zr, TiO2 and Al2O3 were immobile during the alteration. Calculations indicated that main gains for albitites were Na2O, Fe2O3, Cu and Ni. For diorites and metavolcanites gains were CaO, K2O, Ce and Ba. Albitite protolith determination by its texture and mineral assemblage is unreliable because of the intense hydrothermal alteration. Based on immobile element correlation data suggest that metavolcanites are the most preferential protolith for albitites. The main oxide in the deposits is magnetite, which locally has accessory ilmenite exsolved from it. The main sulphides are chalcopyrite, pyrite and pyrrhotite. Oxides and sulphides element contents were determined by electron microprobe analyses. Based on analyses Au occurs as native Au-Ag grains in chalcopyrite. Major trace element in pyrrhotite is Ni (0.1– 0.8 wt. %). Based on major trace elements there are two types of pyrites with Co (<3 wt. %) and Ni (<3.5 wt. %). Major trace elements in magnetites are Al2O3 (0.01 – 0.71 wt. %), V2O (<0.23 wt. %) and Cr2O3 (<0.27 wt. %). Some magnetites have also MnO (<0.18 wt. %) as trace element. The trace element contents and ore mineral textures suggest that there were two stages of mineralization events for both sulphides and oxides.
Cu-Rautuvaaran rautaoksidi-kupari-kulta (IOCG) -esiintymä sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen länsiosassa. Cu-Rautuvaara sekä useat muut Kolarin alueen IOCG-esiintymät sijaitsevat pohjoiskoillisen-eteläläntisen suuntaisen Pajala-Kolari hiertovyöhykkeen läheisyydessä. Esiintymät ovat muodostuneet noin1860 Ma Haaparanta-sarjan monzoniitti-dioriitti intuusioiden ja >2050 Ma Savukoski ryhmän pintakivien kontakteihin. Cu-Rautuvaara esiintymän Cu-Au malmin isäntäkivi on magnetiittipirotteinen albitiitti. Kolarin alueen muissa IOCG-esiintymissä isäntäkiviä ovat karret ja rautakivet. Sivu- ja isäntäkivet ovat hydrotermisesti muuttuneita. Muuttumiset voidaan yleisesti ottaen jakaa distaaliseen- ja proksimaaliseen vyöhykkeeseen jotka esiintyvät epäjatkuvina ja laajoina vyöhykkeinä. Distaaliselle muuttumiselle ominaista on albiitti ± biotiitti ± kalimaasälpä ja proksimaaliselle muuttumiselle albiitti + magnetiitti ± flogopiitti ± gedriitti ± amfiboli ± sulfidit ± klinopyrokseeni. Massatasapainolaskujen perusteella Zr, TiO2 ja Al2O3 ovat olleet immobiileja muuttumisten aikana. Laskut osoittivat myös, että Na2O, Fe2O3, Cu ja Ni rikastuivat albitiitteihin sekä CaO, K2O, Ce ja Ba dioriitteihin ja metavulkaniitteihin. Voimakkaan hydrotermisen muuttumisen johdosta albitiitin protoliitin määrittäminen tekstuurin ja mineraaliseurueen perusteella on epäluotettavaa. Massatasapainolaskut ja immobiilien elementtien korrelaatio viittaa albitiittien metavulkaniittiseen protoliittiin. Cu-Rautuvaarassa yleisimmin esiintyvä oksidi on magnetiitti, josta on suotautunut aksessorinen ilmeniitti. Yleisemmin esiintyvät sulfidit ovat kuparikiisu, rikkikiisu ja magneettikiisu. Oksidien ja sulfidien hivenalkuaine koostumukset määritettiin käyttäen elektronimikroanalyysiä. Analyysien perusteella Au esiintyy Au-Ag rakeina kuparikiisussa. Kuparikiisusta ei analysoitu merkittäviä määriä hivenalkuaineita. Magneettikiisulle tyypillistä on hivenalkuaineena esiintyvä Ni (0.1 – 0.8 paino %). Hivenalkuainekoostumukseen perustuen rikkikiisua on kahta tyyppiä: koboltti- (Co <3.0 paino %) ja nikkelipitoista (Ni <3.5 paino %). Magnetiitin yleisimmät hivenaineet ovat Al2O3 (0.01 – 0.71 paino %), V2O (<0.23 paino %) ja Cr2O3 (0.27 paino %). Joissakin magnetiitteissa oli hivenaineena myös MnO (<0.18 paino %). Malmimineraalien tekstuurit ja hivenalkuainekoostumukset osoittavat, että sulfidien ja oksidien mineralisoituminen on ollut kaksivaiheinen.


Files in this item

Files Size Format View
ORE MINERALOGY ... POSIT, KOLARI, FINLAND.pdf 10.22Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record