Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ecotourism potential of Amani Nature Reserve, Tanzania

Show full item record

Title: Ecotourism potential of Amani Nature Reserve, Tanzania
Author(s): Piekkola, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Regional Studies
Language: English
Acceptance year: 2013
Abstract:
East Usambara Mountains situated in North-Eastern Tanzania, are globally recognized tropical forests that have a high biodiversity value. The Amani Nature Reserve encloses a high concentration of endemic species within versatile biodiversity. The aim of this study is to measure the ecotourism possibilities and potential of the Amani Nature Reserve and to provide sustainable areal development and livelihood option and outline the regional characteristic important in terms of ecotourism. The data for this study was gathered during a field trip in Tanzania, in January-March 2012, as part of an internship for WWF Finland, Coastal East Africa Initiative. The qualitative methods used included a structured questionnaire, semi-structured and in-depth interviews, field observation and literature analysis. Also, several discussions between different regional stakeholders were carried out. Six villages in the East Usambara Mountains are studied. The study concludes that the Amani Nature Reserve has high potential for ecotourism development and the area offers diverse nature related activities albeit the current visitor statistics are low. The overall results indicate the high value and possibilities with regional biodiversity, the locals' positive attitudes towards tourism but also the areal weaknesses; poor infrastructure, lack of facilities and services. The locals' willingness to cooperate and participate in ecotourism functions and existing cultural assets were also recognized. The Amani Nature Reserve's location, uniqueness and existing facilities strongly support the future ecotourism development. However the locals' knowledge on tourism impacts and conservation issues should be reinforced because there are currently multiple threats towards these tropical forests such as population growth and forest fragmentation. Ecotourism could reinforce forest conservation, local empowerment and sustainable livelihoods. In order to safeguard the ecotourism resource base, the environment, the ecotourism actions need to follow the ecotourism objectives and principles and consider different spatial environmental, social and economic characteristics. According to these principles the locals must be integrated in actions and decision-making processes at all levels and careful ecotourism planning, management and monitoring must take place. The ecotourism network development in Tanzania is highly possible because of the country's spectacular natural beauty and political stability. In order to safeguard the remaining life supporting wildlife also different stakeholders and locals should be engaged to work in cooperation seeking sustainable conservation means, such as ecotourism.
Itä-Usambaran vuoret sijaitsevat Koillis-Tansaniassa ja ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja niiden trooppisista metsistä, jotka omaavat merkittävän biodiversiteetin. Amanin luonnonpuistossa elää merkittävä määrä endeemisiä lajeja rikkaassa elinympäristössä. Tämän työn tarkoitus on arvioida Amanin luonnonpuiston ekomatkailu potentiaalia ja mahdollisuuksia sekä tarjota kestävä alueellinen kehitys sekä elinkeino vaihtoehto, että havainnollistaa tärkeät alueelliset ekomatkaluun vaikuttavat ominaisuudet. Tutkimusaineisto kerättiin Tansanian matkan aikana, tammi-maaliskuussa vuonna 2012. Työ on tehty osana WWF Suomen, Afrikan itärannikon suojeluohjelmaan suoritetun työharjoittelun avustuksella. Laadulliset tutkimusmenetelmät koostuivat strukturoidusta kyselystä, puolistrukturoidusta sekä syvähaastattelusta, omasta kenttätyöstä ja kirjallisuusanalyysistä. Lisäksi monia tapaamisia järjestettiin eri alueella toimivien henkilöiden kanssa. Kuusi kylää Itä-Usambaran alueelta valittiin mukaan tutkimukseen. Työssä todetaan, että Amanin luonnonpuistolla on suuri potentiaali ekomatkailun kehityksen kannalta ja alue tarjoaa useita luontoon liittyviä aktiviteetti mahdollisuuksia vaikkakin tämänhetkiset vierailija määrät ovat alhaisia. Tulokset kertovat alueen ainutlaatuisen luonnon monimuotoisuudesta, paikallisten positiivisesta asenteesta ekomatkailua kohtaan, mutta myös alueellisista heikkouksista kuten huonosta infrastruktuurista ja palveluiden puutteellisuudesta. Myös paikallisten halukkuus osallistua ekomatkailu aktiviteetteihin ja olemassa olevat kulttuuriset mahdollisuuden tulivat työssä esille. Amanin luonnonpuiston sijainti, ainutlaatuisuus ja olemassa olevat rakenteet tukevat hyvin ekomatkailun luomista alueelle. Kuitenkin, paikallisten tietotaitoa turismiin liittyvistä sekä ympäristönsuojelu asioista tulisi vahvistaa, sillä alueen trooppisia metsiä uhkaa esimerkiksi kasvava väestön kasvu ja metsien pirstaloituminen. Ekomatkailun kehittäminen edesauttaisi metsien suojelua, paikallisten osallisuutta ja kestäviä elinkeinoja. Jotta ekomatkailun perusta, ympäristö, voidaan taata, ekomatkailu toiminnan tulee noudattaa ekomatkailun päämääriä ja perusteita, ottaen huomioon alueelliset ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset ominaispiirteet. Näihin perusteisiin sisältyy myös paikallisten osallisuus, joka tulee integroida toimintaan kaikilla tasoilla ja tarkan ekomatkailu suunnittelun, hallinnan ja valvonnan tulee olla mukana. Ekomatkailu verkoston kehittäminen Tansaniassa on mahdollista, koska maassa on ennennäkemättömän kaunis luonto ja maassa vallitsee poliittinen vakaus. Jotta elämää ylläpitävä luonto pystyttäisiin säilyttämään eri sidosryhmien ja paikallisten tulisi toimia yhteistyössä tavoitellen kestäviä suojelutoimia, kuten ekomatkailua.


Files in this item

Files Size Format View
Elina Piekkola.pdf 2.867Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record