Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun muutokset Suomessa 1999-2012

Show full item record

Title: Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun muutokset Suomessa 1999-2012
Author(s): Leponiemi, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Physics
Discipline: Geophysics
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
In groundwater sites located in Sodankylä, Lumiaho, Taikkomäki and Tullinkangas data has been collected from natural state springs for quality and from groundwater pipes for groundwater level studies. Quality measurements and groundwater level changes has been studied graphically and statistically to understand the variation and the cause and effect phenomena of hydrological processes. Quality parameters and groundwater level results has been compared to a time series study: ‘Groundwater level and quality changes in Finland 1975-1999’ by Finnish Environmental Institute and to the regulation 401/2001 about quality requirements for water in household consumption by Ministry of Social Affairs and Health. Groundwater level fluctuation has been compared with changes in precipitation and evaporation rates close to research sites, and with the typical behaviour of groundwater level in related regimes. Precipitation and evaporation data has been measured for each groundwater site from the closest meteorological stations. Evaporation has also been calculated using the Hamon equation. The quality measurements include the following parameters: pH, electrical conductivity, nitrite-nitrate as nitrogen, ammonium as nitrogen, oxygen, phosphate as phosphorus, iron and manganese. Despite the fact that chosen research sites represent natural state areas, human behaviour has had a noticeable effect on groundwater level and quality. In all measurement sites the pH results are in most cases more acidic and conductivity results smaller than they should be in water with good quality. However, these results have improved within last ten years in most cases. The values of nitrite-nitrate and ammonium were mostly good and median values were mostly outstandingly lower than the results measured before. The values of oxygen and phosphate were good. Also, with the exception of Sodankylä, the values of iron and manganese were good. Groundwater levels in research sites followed more or less the water levels related to each regime. In the very Northern site, Sodankylä, the melting of snow and ice every Spring happened earlier in the year within the last ten years compared to period 1975-1999. There were no such significantly noticeable trends at the other station with relation to the other points of comparison. The first evaluation of graphs showed the clearest connection between groundwater level, precipitation and evaporation in the researched moraine soil; Taikkomäki and Lumiaho. The connection was discovered in other sites too, but not as clearly.
Sodankylän, Lumiahon, Taikkomäen ja Tullinkankaan pohjavesialueilla on kerätty tietoa pohjaveden laadusta luonnontilaisilta lähteiltä, sekä pinnankorkeuden muutoksista alueiden pohjavesiputkista. Laatunäytteitä ja pinnankorkeuden muutoksia on tutkittu graafisesti sekä tilastollisesti vaihtelun ja muutosten syy-seuraussuhteiden määrittämiseksi. Laatuparametrien ja pinnankorkeuden tuloksia verrataan myös aikaisempaan pitkän aikasarjan muutoksia koskevaan Suomen Ympäristökeskuksen tutkimukseen: 'Pohjaveden korkeuden ja laadun vaihteluista Suomessa 1975-1999', sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen 401/2001 talousveden laatuvaatimuksista. Pohjaveden pinnankorkeuden muutoksia on verrattu myös sadanta- ja haihdunta-arvojen muutoksiin lähialueilla, sekä regiimeille tyypilliseen pinnankorkeuden käyttäytymiseen tutkimusalueilla. Sadanta- ja haihduntadata on kerätty pohjaveden mittausasemaa lähimpänä olleelta sääasemalta. Haihduntaa on myös mallinnettu käyttäen Hamonin kaavaa. Laatumittaukset on tarkasteltu seuraavien parametrien osalta: pH, sähkönjohtavuus, nitriitti-nitraatti typpenä, ammonium typpenä, happi, fosfaatti fosforina, rauta ja mangaani. Vaikka asemat edustavat pääsääntöisesti luonnontilaisia alueita, on ihmisen toiminnalla havaittavia vaikutuksia pohjaveden määrässä ja laadussa. Kaikilla tutkituilla pohjavesiasemilla pH:n arvot ovat suurimmaksi osin suosituksia happamempia ja sähkönjohtavuuden arvot olivat pienemmät, kuin hyvälaatuisessa vedessä tulisi olla. Nämä arvot ovat kuitenkin suurimmaksi osin parantuneet viimeisen noin kymmenen vuoden aikana. Nitriitti-nitraatin ja ammoniumin arvot olivat enimmäkseen hyvät ja mediaaniarvot olivat suurimmaksi osin pienentyneet merkittävästi aiemmista tuloksista. Hapen ja fosfaatin arvot olivat hyvät, kuten myös raudan ja mangaanin arvot olivat Sodankylää lukuun ottamatta hyvät. Pohjaveden pinnankorkeudet noudattivat tutkituilla asemilla regiimilleen tyypillisiä piirteitä enemmän tai vähemmän. Pohjoisimmassa havaintokohteessa Sodankylässä kevätsulannan ajankohta on aikaistunut aikaisempiin havaintoihin ja regiimiin verrattuna. Muilla asemilla yhtä selkeästi havaittavissa olevaa yhtenäistä trendiä suhteessa vertailukohteisiin ei ollut. Silmämääräisesti arvioiden sateisuudella ja haihdunnalla oli selkein yhteys pohjavedenpinnan korkeuteen tutkimuksen moreenimailla; Taikkomäellä ja Lumiahossa. Muillakin asemilla yhteys oli havaittavissa, muttei yhtä selkeästi.


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_tutkielma_LL.pdf 84.60Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record