Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päivittäistavarakaupan spatio-temporaalinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla

Show full item record

Title: Päivittäistavarakaupan spatio-temporaalinen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla
Author(s): Saarsalmi, Perttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geography
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Increasing shopping distances caused by structural change of the grocery networks and society's way towards a 24-hour rhythm set new challenges for the groceries' spatio-temporal accessibility in Helsinki region. Despite these challenges, in the previous studies the physical accessibility of groceries has been measured inadequately without taking into account different transport modes, realistic travel times or temporal aspects. The aim of this study was 1) to understand how the spatial patterns of accessibility of the groceries vary taken into account different transport modes and times of the day, 2) locate areas of in/sufficient accessibility based on realistic travel times and how people are located within these areas, 3) measure how accessibility differs between the municipalities of Helsinki region and 4) test if public transport could compete with a car when traveling to the nearest store. The accessibility of the groceries was measured by calculating travel times from inhabited statistical grid cells to the nearest grocery by car, public transport and walking at 17:00, 22:00 and 1:00.The travel time calculations by car were based on a specific dataset MetropAccess-Digiroad which is modified from the original Digiroad by setting impedances for different kinds of crossroads. The effect of rush hour and whole travel change, including walking and searching for a parking lot, were also taken into account in this study. Travel times of public transport and walking were calculated with MetropAccess-Reititin tool which calculates realistic travel times based on OpenStreetMap and timetable information of public transport. In all calculations the opening hours of the stores were also taken into account. Several visualizations were made based on travel times: 1) interpolated travel time surfaces, 2) service gap maps showing the amounts of people living in the areas of low access, and 3) separation maps representing the differences of public transport and car accessibility. Also graphs showing the amount of people who can access the stores within a given time-budget were made, as well as graphs representing the average travel times to the nearest grocery in the municipalities of Helsinki Region. The results showed that modes of transport and times of the day affect significantly to groceries' accessibility. At 17:00 and 22:00 accessibility was good almost in all densely inhabited areas because of the dense transportation connections and comprehensive grocery network. In the night time accessibility was much lower especially by public transport and walking because of the sparse grocery network and insufficient public transport connections. Public transport and walking were able to compete with car mainly in Helsinki at 17:00 and 22:00. In general travel times to the nearest grocery were shortest in Helsinki and longest in Espoo and Kauniainen. During night-time the travel times were longest in Vantaa. Despite some questions related to data and methods, the results gave a good image of the spatio-temporal patterns of the accessibility of the groceries in Helsinki region. The travel time calculation methods and spatio-temporal analysis were unique compared to other accessibility studies in Finland and abroad. The study was also first in which the accessibility of grocery trade in Helsinki region was measured by taking into account time and realistic travel times of different transport modes.
Kaupan rakennemuutoksen aiheuttama palveluverkon harveneminen ja etäisyyksien pidentyminen sekä yhteiskunnan siirtyminen kohti ympärivuorokautista rytmiä asettavat uusia haasteita päivittäistavarakauppojen spatio-temporaaliselle saavutettavuudelle pääkaupunkiseudulla. Näistä haasteista huolimatta pääkaupunkiseudun kauppojensaavutettavuutta on tutkittu puutteellisesti huomioimatta eri liikkumismuotojen ja vuorokaudenaikojen vaikutuksia kauppojen saavutettavuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli 1) ymmärtää, kuinka pääkaupunkiseudun päivittäistavarakauppojen saavutettavuus vaihtelee eri vuorokaudenaikojen mukaan ottaen huomioon eri liikkumismuodot, 2) paikantaa hyvän ja huonon palvelun alueita tarkastelemalla väestön sijoittumista hyvän ja heikon saavutettavuuden alueisiin nähden, 3) mitata esiintyykö kauppojen saavutettavuudessa eroja pääkaupunkiseudun kuntien välillä, ja 4) tarkastella pystyykö joukkoliikenne kilpailemaan auton kanssa matkustettaessa lähimpään kauppaan. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuutta mitattiin laskemalla matka-aikoja asutuista tilastoruuduista lähimpään kauppaan autolla, joukkoliikenteellä ja kävellen kello 17:00, 22:00 ja 1:00. Matka-aikojen laskenta autolla perustui MetropAccess-tutkimusryhmän kehittämään tieverkkoaineistoon, joka on muokattu alkuperäisen Digiroad-aineiston pohjalta hidastamalla erityyppisiä risteyksiä. Lisäksi laskennoissa huomioitiin liikenneruuhkan vaikutus sekä kokonaismatkaketjut, kuten pysäköintipaikan etsimiseen kuluva aika ja kävelyosuudet. Joukkoliikenne- ja kävelyreitit laskettiin MetropAccess-Reititin -työkalulla, jolla pystytään laskemaan realistisia matka-aikoja perustuen OpenStreetMap -aineistoon sekä joukkoliikenteen aikatauluihin. Kaikissa laskennoissa huomioitiin myös kauppojen aukioloajat. Laskentojen pohjalta tehtiin useita visualisointeja: 1) interpoloidut matka-aikapinnat, 2) palveluaukkokartat, jotka kuvaavat väestön sijoittumista heikon saavutettavuuden alueisiin nähden, ja 3) joukkoliikenteen ja auton matka-aikojen eroja kuvaavat erotuskartat. Lisäksi tehtiin kuvaajia, jotka kuvaavat kuinka paljon ihmisiä pystyy matkustamaan lähimpään kauppaan tietyssä ajassa sekä keskimääräisiä matka-aikoja esittävät kuvaajat. Tulokset osoittivat, että liikkumismuodolla ja vuorokaudenajalla on merkittävä vaikutus kauppojen saavutettavuuteen. Kello 17:00 ja 22:00 saavutettavuus oli hyvä lähes kaikilla tiheästi asutuilla alueilla johtuen hyvistä joukkoliikenneyhteyksistä sekä kattavasta kaupan palveluverkosta. Yöaikaan saavutettavuus oli selkeästi huonompi erityisesti joukkoliikenteellä ja kävellen suppeasta palveluverkosta sekä huonommista yhteyksistä johtuen. Joukkoliikenne ja kävely pystyivät kilpailemaan auton kanssa lähinnä vain Helsingin alueella kello 17:00 ja 22:00. Yleisesti matka-ajat lähimpään kauppaan olivat lyhemmät Helsingissä ja lyhimmät Espoossa ja Kauniaisissa. Yöaikaan matka-ajat olivat pisimmät Vantaalla. Huolimatta joistakin aineistoihin ja menetelmiin liittyvistä puutteista, tulokset antoivat hyvän kuvan pääkaupunkiseudun päivittäistavarakauppojen spatio-temporaalisesta saavutettavuudesta. Tutkimuksessa käytetyt matka-aikalaskentamenetelmät ja saavutettavuuden ajallisen ulottuvuuden tarkasteleminen olivat ainutlaatuisia kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen verrattuna. Lisäksi tutkimus oli ensimmäinen, jossa pääkaupunkiseudun päivittäistavarakauppojen fyysistä saavutettavuutta mitattiin eri liikkumismuodot ja vuorokaudenajat huomioiden.


Files in this item

Files Size Format View
Perttu_Saarsalmi_Pro_gradu_16.4.pdf 8.721Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record