Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Paikkatietoanalyysit ja -visualisoinnit vakuutusyhtiön operatiivisten riskien riskienhallinnassa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-06-05T08:02:33Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:14:55Z
dc.date.available 2014-06-05T08:02:33Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:14:55Z
dc.date.issued 2014-06-05T08:02:33Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/3776 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/3776
dc.title Paikkatietoanalyysit ja -visualisoinnit vakuutusyhtiön operatiivisten riskien riskienhallinnassa fi
ethesis.discipline Geography en
ethesis.discipline Maantiede fi
ethesis.discipline Geografi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4576c495-ef57-422c-8e0b-10da121f09e4
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lahtinen, Jenni
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimus tehtiin toimeksiantona Karttakeskus Oy:n vakuutusalan asiakasyritykselle. Tutkimusaineisto koostui kyseisen asiakasyrityksen vakuuttamista vakuutuskohteista ja kohteisiin liittyvistä vakuutustiedosta. Vakuutuskohteita koskeva data sisälsi salassa pidettäviä liiketoimintatietoja. Tästä johtuen tutkimus on jaettu julkiseen ja vakuutusyhtiön liiketoimintatietoja sisältävään salattuun liiteosaan. Tutkimuksen tavoitteena oli mallintaa paikkatietoanalyysien ja -visualisointien avulla vakuutusyhtiön operatiivisiä riskejä. Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan yrityksen päivittäisiin toimintoihin liittyviä riskejä, jotka liittyvät riittämättömien tai epäonnistuneiden sisäisten prosessien, järjestelmien, liiketoimintaympäristön tai henkilöstön aiheuttamaa tappionvaaraa. Vakuutusyhtiötä koskevista operatiivisista riskeistä tähän tutkimukseen rajautuivat hallitsemattomasti vakuutetut vakuutuskohteet ja niiden muodostamat riskikeskittymät. Riskinkeskittymien ja niihin liittyvien spatiaalisten ja taloudellisten riskien tunnistamisen myötä vakuutusyhtiö voi toteuttaa kokonaisvaltaisempaa riskienhallintaa. Tiedostaessaan jo vakuuttamiinsa kohteisiin liittyvät riskit vakuutusyhtiö voi tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä uusien vakuutuskohteiden ensivakuuttamisen sekä jälleenvakuuttamisen suhteen. Tutkimus tarkasteli riskikeskittymiin liittyvää päätöksentekoa tiedolla johtamisen ja erityisesti Location Intelligence -järjestelmän tarjoaman johtamisnäkökulman kautta. Riskikeskittymien muodostumista mallinnettiin spatiaalianalyysien ja eksploratiivisten spatiaalianalyysien avulla. Kernelin pistetiheysanalyysin avulla mallinnettiin vakuutuskohteiden sijoittumista sekä riskikeskittymien muodostumista tutkimusalueella . Eksploratiivisilla spatiaalianalyyseillä laskettiin vakuutuskohteisiin liittyvää spatiaalistatistiikka ja selvitettiin aineiston spatiaalista järjestäytymistä tutkimusalueella. Bufferianalyysin avulla tarkasteltiin riskikeskittymissä sijaitseviin vakuutuskohteisiin liittyviä spatiaalisia ja taloudellisia riskejä. Kaikki analyysit toteutettiin vakuutuskohteiden suurimman mahdollisen arvioidun vahingon vakuutuskorvaussumman (Estimated Maximum Loss, EML) mukaan. Kernelin pistetiheysanalyysien ja niistä laadittujen visualisointien avulla pystyttiin havainnollistamaan tutkimusalueella sijaitsevien vakuutuskohteiden muodostamia riskikeskittymiä. Bufferianalyysien avulla taas tunnistettiin yksittäisiin vakuutuskohteisiin liittyviä spatiaalisia ja taloudellisia riskejä. Analyysien pohjalta laadittujen karttavisualisointien avulla laskettiin riskikeskittymien EML-arvot koko tutkimusalueen sekä yksittäisten vakuutuskohteiden osalta. Lopuksi EML-arvot suhteutettiin vakuutusyhtiön liikevoittoon ja -vaihtoon. EML-arvojen suhteuttamisen avulla riskikeskittymistä aiheutuvien taloudellisten kustannusten suuruusluokkaa pystyttiin havainnollistamaan paremmin vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiön operatiivisia riskejä ei ole tiettävästi mallinnettu aiemmin. Näin ollen tutkimustulosten vertaileminen ja validoiminen muihin vastaavanlaisiin tutkimuksiin ei ollut mahdollista. Tutkimustuloksia peilattiin vakuuttamista käsittelevien tiedolla johtamisen ja Location Intelligence -järjestelmää käsittelevien tutkimusten tuloksiin. Tämän tutkimuksen tulokset vastasivat kirjallisuudessa esitettyjä tutkimustuloksia. Paikkatietoanalyyseilla ja -visualisoinneilla voidaan yrityksen datasta havainnollistaa vakuutuskohteisiin liittyviä spatiaalisia riski-ilmiöitä, joiden tunnistaminen voisi muutoin olla haastavaa tai lähes mahdotonta. Riski-ilmiöiden tunnistaminen on merkityksellistä vakuuttamisen kannalta. Vakuutetun riskin kokonaisvaltainen ymmärtäminen on ensisijaisen tärkeää niin vakuutusyhtiön omien operatiivisten riskien riskienhallinnan kuin vakuutettujen asiakkaiden riskivastaavien vakuutusmaksujen arvioimisen näkökulmasta. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251064
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
ProGradu_JSL.pdf 700.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record