Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Orogenic gold ore sorting assessment based on geological and mineralogical features

Show full item record

Title: Orogenic gold ore sorting assessment based on geological and mineralogical features
Author(s): Ridaskoski, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: English
Acceptance year: 2014
Abstract:
Gold from orogenic deposits represents one third of the world's total gold production. Most orogenic gold ores contain significant amounts of barren waste rocks that are costly to process. The aim of this work was to evaluate the potential of sensor-based sorting (SBS) of quartz vein hosted orogenic gold ores. Jokisivu is an orogenic gold deposit operated by Dragon Mining Oy. A diorite to gabbro intrusion host the ore body that is located in Häme-belt near to Pirkanmaa belt, which are characterized by metamorphic sedimentary and igneous rocks. The deformed and boudinaged quartz vein ore zone thickness varies from centimeters to few meters and is constrained to a shear zone in WNW-ESE- and WSW-ENE- directions. Variably thick pegmatite veins occur often in close contact within the ore zone. The statistical diamond drill core database evaluation showed a clear correlation between gold and quartz veins. According to the drill cores photos auriferous quartz veins and barren host rocks have sharp visually observable contacts. The quartz rocks are white and diorite waste rocks are black. From the two development ores bulk samples were collected: one 18-ton marginal-grade sample from the Arpola ore body and 29-ton high-grade sample from the Kujankallio ore body. A jaw crusher was used for primary crushing. The bulk samples were crushed and screened, which resulted in an approximately 50/50 coarse to fine particles ratio. Over 1.5 tons of screen overflow (> 30 mm) was sampled for SBS tests. Additionally 900 kg of underflow were collected for a secondary sorting study. The SBS tests were done at Tomra in Germany. PRO (Processing) series chute-type optical sorter was used. It divides a conditioned materials feed to ore and waste rocks by color difference. A rock was sorted waste if its surfaces contained less than two percent white pixels. Similarly five percent sorting threshold was tested. Results showed that 41 – 61 wt% of waste was removed from the marginal-grade Arpola ore with 96 % to 93 % gold recovery. In addition, the gold grade improved from 5.1 ppm to 8.2 – 12.0 ppm. The high-grade Kujankallio ore showed 15 – 31 wt% waste rock removal and 97 to 92 % gold recoveries. The gold grade rose from 7.2 ppm to 8.2 – 9.6 ppm. In addition, the quality of the products improved when harmful minerals such as arsenopyrite and pyrrhotite were reduced. Hand sorting was used for evaluation of the SBS results. Approximately 1.5 tons of sorted rocks were classified according to increasing quartz-vein content and the rock type features. The hand sorting showed that optical sorting is sensitive and adjustable even to subtle materials features. The diorite waste, altered rocks and low-grade quartz rocks were easily separated from the sorting feed material. The gold concentration in the waste rocks was low in the Arpola SBS sample (0.5 – 0.6 ppm) and slightly higher in the Kujankallio sample (0.8 – 1.7 ppm) Economic evaluation of SBS is challenging, because a valid calculation needs to account for the entire production chain from mining to tailings handling. Decreased waste rock dilution (WRD) has the most significant impact on economy as it reduces milling, transportation and tailings costs. More importantly, a significant reduction in mill capacity requirements is achievable by SBS. Numerous positive effects of sorting are significant increment in head grade, homogenous feed, various environmental aspects, decreased chemicals and water usage. The SBS is suitable for marginal- and low-grade orogenic gold ores where sharp and detectable contact between the ore and waste rocks exists. The results indicate that certain low-grade deposits, which were previously considered uneconomic mineralizations, are convertible to ore by SBS. In Brownfield mines, SBS can allow the utilization of the marginal mineral resources more accurately. Greenfield projects may benefit from smaller concentrator sizes and time related savings, which reduce CAPEX costs. The economic benefits are always case dependent.
Yksi kolmasosa maailman kullasta tuotetaan orogeenisistä kultamalmiesiintymistä. Suurin osa orogeenisistä kultamalmeista sisältää huomattavia määriä sivukiveä, jonka prosessointi on kallista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida orogeenisten juonikultamalmien sensoripohjaista lajittelupotentiaalia (Sensor-Based Sorting). Jokisivu on Dragon Mining:n Oy:n omistama orogeeninen kultamalmiesiintymä. Esiintymän isäntäkivenä on koostumukseltaan dioriitista gabroon vaihteleva intruusio, joka sijaitsee Hämeen vyöhykkeellä lähellä Pirkanmaan vyöhykettä. Hämeen vyöhykkeelle tyypillisiä kiviä ovat metamorfoituneet sedimentti- ja magmakivet. Tyypillisesti paksuudeltaan muutamasta senttimetristä muutamaan metriin oleva deformoitunut ja budinoitunut kvartsijuonivyöhyke rajoittuu länsi-luode – itä-kaakko ja länsi-lounas – itä-koillis -suuntaiseen hiertovyöhykkeeseen. Paksuudeltaan vaihtelevat pegmatiitti juonet ovat kontaktissa hiertovyöhykkeen kanssa. Tilastollinen timanttikairasydänaineiston tarkastelu osoitti, että kulta korreloi kvartsijuonien kanssa. Timanttikairasydämissä havaittiin selkeä terävä kontakti vaaleiden kultapitoisten kvartsijuonien ja mustan sivukiven välillä. Tutkimusnäytteiksi kerättiin kaksi bulkkinäytettä: 18 tonnin marginaalisen kultapitoisuuden näyte Arpolan malmiosta ja 29 tonnin näyte Kujankallion malmiosta. Bulkkinäytteet murskattiin leuka-murskaimella ja seulonta tuotti noin 50/50 suhteessa karkeaa ja hienojakoista materiaalia. Sensoripohjaisen lajittelun tutkimusnäytteiksi kerättiin yli 1,5 tonnia seulan ylitettä (> 30 mm). Lisäksi seulan alitetta kerättiin noin 900 kg sekundäärisen lajittelun tutkimiseen. Lajittelutestit tehtiin Tomran PRO (Processing) sarjan optisella lajittimella Saksassa. Kone erottelee syötetyn materiaalivirran malmiksi ja sivukiveksi kivien värieron perusteella. Alle kaksi prosenttia valkoisia pikseleitä sisältävät sivukivet lajiteltiin jätteeksi. Vastaavasti testattiin viiden prosentin kynnysarvoa. Arpolan tutkimusnäytteestä erotettiin 41 – 61 painoprosenttia sivukiveä jätteeksi ja kullan saantiprosentti oli 96 – 93 % testatuilla kynnysarvoilla. Lisäksi Arpolan tuotteen kultapitoisuus nousi syötteen 5,1 ppm:sta 8,2 – 12,0 ppm:n. Kujankallion tutkimusnäytteestä erotettiin 15 – 31 p-%:a sivukiveä ja kullan saantiprosentti oli 97 – 92 %. Kultapitoisuus nousi syötteen 7,2:sta 8,2 – 9,6 ppm:n. Lisäksi sivukiven mukana poistui haitallisia mineraaleja, kuten arseeni- ja magneettikiisua, jolloin tuotteiden laatu parani oleellisesti. Testitulosten arviointi tehtiin käsin lajittelemalla koneellisen erottelun tuotteet kivien nousevan kvartsi-juonipitoisuuden, kivilajin ja erilaisten lajiteltavuuteen vaikuttavien piirteiden perusteella. Käsinlajittelun perusteella havaittiin, että koneellinen optinen erottelu on herkkä ja säädettävissä heikosti havaittaville materiaaliominaisuuksille. Muuttumaton ja muuttunut dioriittinen sivukivi saatiin jaettua helposti koneen syötteestä erilleen. Arpolan sivukivijakeen kultapitoisuus oli matala (0,5 – 0,6 ppm) ja Kujankallion hieman korkeampi (0,8 – 1,7 ppm). Sensoripohjaisen esilajittelun taloudellinen tarkastelu osoittautui haasteelliseksi. Käyttöönotto vaikuttaisi lähes kaikkeen kaivostoiminnasta rikastushiekan käsittelyyn. Raakkulaimennuksen vähennyksellä on suurimmat taloudelliset vaikutukset, koska se vähentää mm. jauhamis-, kuljetus- ja rikastusjätteen käsittelykustannuksia. Tärkeämpi vaikutus on rikastamon kapasiteetin vapautuminen, jonka sensoripohjainen lajittelu mahdollistaa. Näiden lisäksi lajittelu mahdollistaa rikastuslaitoksen malmisyötteen pitoisuuden nousun ja tasaisemman laadun vaikuttaen lukuisiin ympäristöasioihin ja vähentäen kemikaalien sekä veden käyttöä. Sensoripohjainen lajittelu soveltuu erityisen hyvin marginaali- ja matalapitoisille orogeenisille kultamalmeille, joissa malmin ja sivukiven kontakti on terävä sekä havaittavissa. Tulokset osoittavat että tietyt matalapitoiset esiintymät, jotka eivät ole perinteisin menetelmin taloudellisia, voidaan hyödyntää sensoripohjaisen lajittelulla. Toiminnassa oleville kaivoksille (Brownfield) sensoripohjainen lajittelu voi mahdollistaa marginaalisten mineraalivarantojen tarkemman hyödyntämisen. Uudet kaivosprojektit (Greenfield) voivat hyötyä pienemmistä investointikustannuksia ja ajansäästöstä. Taloudelliset hyödyt ovat aina tapauskohtaisia.


Files in this item

Files Size Format View
Timo_Ridaskoski_MSc.pdf 23.70Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record