Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Protected areas and livelihood impacts in Welioya, Sri Lanka

Show full item record

Title: Protected areas and livelihood impacts in Welioya, Sri Lanka
Author(s): Puustinen, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Regional Studies
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
Biodiversity conservation has several impacts to human livelihoods. Especially in the Global South rural people depend closely on the biodiversity and on diverse ecosystems and changes in the environment can have significant impacts on local livelihoods. Protected Areas have become one of the main global strategies in the aims to conserve the world's biodiversity and in securing human livelihoods. Besides nature conservation, Protected Areas are expected to create benefits to the surrounding communities. However, impacts from Protected Areas have proved out to be the opposite in many occasions. Establishment of Protected Areas has often restricted local people's access to natural resources and hence, caused changes in livelihoods. Other costs from conservation include for instance damages caused by the increased amount wildlife. The aim of this case study has been to research the impact of biodiversity conservation on local communities. The study focuses on examining the Protected Area impacts on local livelihoods in Welioya in southern Sri Lanka. The research data was collected in areas located near to the Protected Area border. The study was conducted using qualitative research practices and the methods included semi-structured interview, open conversation and observation. The target group consisted of local people and in addition, local actors were interviewed to get information related to the local forests and Protected Areas. Employing the Sustainable Livelihoods Framework and concepts of boundaries and social equity this study tries to understand the relation of conservation and local livelihoods. Biodiversity conservation and the existence of Protected Areas has both positive and negative impacts to local people and their livelihoods in Welioya. The main benefit from the Protected Areas are gained through the preservation of ecosystem services. Local livelihoods highly rely on cultivation of rice and cultivation depends on the preservation on the forest ecosystem and area's water resources. Some local people also get benefits by collecting forests products such as firewood, fruits and medicinal plants from the forests. The study reveals that some human activities are practices illegally inside the Protected Areas. The most costs from the Protected Area are related to the restricted access to cultivation land and to forest resources. In addition, there is an obvious human-elephant conflict that features the study area. Even though Protected Areas create significant benefits to local livelihoods, the results of this case study indicate that the sustainability of local livelihoods appears to be unsure. Also, the presence of people in Protected Areas in Welioya is evident although almost all human activities inside the area have been prohibited. Consequently, local people are concerned about the preservation of forests. When considering the future of local livelihoods, deforestation and planned projects can have a remarkable influence on the forests and hence, on the local livelihoods. In order to reach the conservation goals in Welioya, management of the Protected Areas should be clarified, the role of different conservation actors specified and local people should be increasingly included in conservation management.
Luonnon monimuotoisuuden suojelulla on todettu olevan merkittäviä hyötyjä ihmisille ja ihmisten elinkeinoille. Etenkin kehittyvissä maissa maaseudun ihmisten elinkeinot ovat olennaisesti yhteydessä luonnon monimuotoisuuden kanssa ja muutokset ympäristössä voivat vaikuttaa merkittävästi elinkeinoihin ja niiden harjoittamiseen. Luonnonsuojelualueista on muodostunut yksi tärkeimmistä globaaleista keinoista suojella maapallon monimuotoisuutta sekä tukea kehitystä köyhillä alueilla. Luonnon monimuotoisuuden suojelemisen lisäksi suojelualueiden odotetaan nykyisin luovan merkittäviä hyötyjä myös paikallisyhteisöille. Hyötyjen sijaan suojelualueet ovat kuitenkin usein aiheuttaneet haittoja paikallisille ihmisille esimerkiksi sen vuoksi, että paikallisten ihmisten pääsyä suojelualueille on rajoitettu, mikä on vaikeuttanut perinteisten elinkeinojen harjoittamista. Suojelualueiden perustaminen on lisäksi usein myös lisännyt ihmisten ja villieläinten välisiä konflikteja. Tämän tapaustutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena on ollut tutkia luonnonsuojelun vaikutuksia paikallisyhteisöihin. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan suojelualueita ja niiden vaikutuksia paikallisten ihmisten elinkeinoihin Welioyan paikkakunnalla eteläisessä Sri Lankassa. Tutkimusaineisto kerättiin vierailemalla ja haastattelemalla paikallisia ihmisiä Welioyassa alueilla, jotka sijaitsivat lähellä suojelualuetta. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja tutkimusmenetelmiä olivat puolistrukturoidut haastattelut, avoimet keskustelut sekä havainnointi. Tutkimuksen pääkohderyhmänä olivat paikalliset ihmiset ja lisäksi haastateltiin paikallisia toimijoita, joilta saatiin lisätietoa metsiin ja suojelualueisiin liittyen. Tutkimuksen teoreettinen pohja nojaa kestävien elinkeinojen käsitteeseen ja analyysissä on hyödynnetty kestävien elinkeinojen viitekehystä. Lisäksi tutkimus hyödyntää etenkin rajojen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden käsitteitä ja pyrkii niiden avulla ymmärtämään, miten suojelualueiden perustaminen ja olemassaolo on vaikuttanut ja vaikuttaa ihmisten elinkeinoihin. Tutkimus osoittaa, että suojelualueella on sekä merkittäviä hyötyjä että haittoja paikallisten ihmisten elinkeinoille. Päähyöty elinkeinoille saadaan paikallisesti tärkeiden ekosysteemipalveluiden suojelusta. Paikallisten ihmisten elinkeino nojaa vahvasti riisinviljelyyn, joka on riippuvainen etenkin alueen vesivarojen säilymisestä. Osa paikallisista ihmisistä saa lisäksi hyötyjä keräämällä suojelualueelta polttopuita sekä hedelmiä ja perinteisiä lääkekasveja. Tutkimuksessa on todettu myös, että osa paikallisista ihmisistä harjoittaa suojelualueella aktiviteetteja, jotka on määritelty kielletyksi suojelualueen sisällä. Suurimmat haitat suojelualueesta ovat aiheutuneet entisten viljelyalueiden menetyksestä nykyiselle suojelualueelle sekä metsiin ja metsävaroihin pääsyn rajoittamisesta. Lisäksi ihmisten ja norsujen väliset konfliktit koetaan merkittävä haittana. Vaikka luonnonsuojelualue tuottaa merkittäviä hyötyä elinkeinoille tutkimuksen aineistonkeruun aikaan, elinkeinojen kestävyys tulevaisuudessa näyttää epävarmalta. Vaikka ihmisaktiviteetit suojelualueiden sisällä tulisi rajata minimiin, Welioyassa ihmisten jatkuva läsnäolo suojelualueilla näyttää selvältä. Paikalliset ihmiset ovatkin huolissaan metsien häviämisestä ja projektit, joita läheisille metsäalueille on suunniteltu, voivat merkittävästi vaikuttaa metsiin ja siten ihmisten elinkeinojen kestävyyteen tulevaisuudessa. Jotta suojelualueiden tavoitteisiin päästäisiin ja ihmisten elinkeinojen säilyvyys turvattaisiin, suojelualueiden hallinnointia tulisi selkeyttää ja eri toimijoiden välisiä rooleja täsmentää sekä paikalliset pitäisi ottaa mukaan suojelualueiden hallinnointiin.


Files in this item

Files Size Format View
Masters_thesis_final.pdf 1.667Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record