Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pelastuspalveluiden saavutettavuus ja paloasemien optimaaliset sijainnit Suomessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-22T12:17:52Z und
dc.date.accessioned 2017-10-24T12:16:05Z
dc.date.available 2016-11-22T12:17:52Z und
dc.date.available 2017-10-24T12:16:05Z
dc.date.issued 2016-11-22T12:17:52Z
dc.identifier.uri http://radr.hulib.helsinki.fi/handle/10138.1/5870 und
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138.1/5870
dc.title Pelastuspalveluiden saavutettavuus ja paloasemien optimaaliset sijainnit Suomessa fi
ethesis.discipline Regional Studies en
ethesis.discipline Aluetiede fi
ethesis.discipline Regionvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E14e9eed-a08b-4a09-99e1-232003ef28ab
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/3d45b9d6-7f3a-4008-a01f-6f27f2263ec4
ethesis.department Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
ethesis.department Department of Geosciences and Geography en
ethesis.department Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Haanpää, Susanna
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The purpose of this thesis is to examine the accessibility of fire stations in Finland and to examine, which locations are the most optimal for new fire stations. The thesis also investigates whether current fire stations are optimally located. The research area is wide, as it comprises all rescue departments (22) in Finland. Therefore, the research area is divided in 22 sections that are formed from current rescue departments, so that the analyses are easier to do. The ongoing national rescue service reform is an excellent opportunity to improve rescue services. Based on the analysis, it is possible to examine how equivalent the rescue services are in Finland at present. The key methods used in this thesis are various spatial data analyses, performed with ArcGIS. ArcGIS is an excellent software for accessibility and location-allocation analysis and also for visualizing the results. The results are shown in maps. The accessibility analyses are performed with ArcGIS Network Analysis extension's Service Area tool. Finland is divided into 1 km x 1 km squares which are given a risk class based on the risk level determined by the regression model. Each risk class should be reached within specified time. The accessibility of fire stations is determined by how consistently the risk classes are reached within a specified time. Location-allocation analyses are performed with ArcGIS Network Analysis extension's Maximal Coverage tool. The analyses indicate that the accessibility of the rescue services with current fire stations is mostly good. However, there are still some risk classes that are not reached within the target time and these areas should be taken into consideration when improving the rescue services. The location-allocation analyses indicate that although most existing fire stations are optimally located, some fire stations could improve their accessibility with optimal siting. This would bring these fire stations to closer equivalency with the rest of rescue services in Finland. en
dct.abstract Tämä tutkielma selvittää Suomen paloasemien saavutettavuutta. Lisäksi tutkielmassa kartoitetaan, mitkä olisivat kaikkein optimaalisimmat sijainnit uusille paloasemille tai pienemmille kevytyksiköille sekä tarkastellaan, ovatko nykyiset paloasemat sijoittuneet optimaalisesti. Paloasemien saavutettavuutta tutkitaan pelastuslaitosten kokoisten alueiden tasolla, joita on tällä hetkellä 22. Pelastustoimella on meneillään uudistushanke, jonka tarkoituksena on kehittää pelastustoimen palveluita. Saavutettavuusanalyysien perusteella on mahdollista kartoittaa palveluiden yhdenvertaisuutta eri pelastuslaitosten välillä. Mahdollisimman optimaalisilla paloasemien sijainneilla voidaan yhdenvertaistaa pelastuspalveluita. Yhdenvertaiset pelastuspalvelut ovat pelastustoimen voimassaolevan strategian tavoitteena. Tutkielman keskeisenä menetelmänä ovat ArcGIS-paikkatieto-ohjelmistolla tehdyt paikkatietoanalyysit. ArcGIS tarjoaa hyvät työkalut saavutettavuus- ja sijainti-allokaatio-analyysien tekemiseen, ja se on myös erinomainen ohjelmisto tulosten visualisoinnissa. Analyysien tulokset esitetään karttoina, joiden pohjalta paloasemien nykyistä saavutettavuutta on analysoitu. Saavutettavuusanalyysit on tehty ArcGIS:in Network Analyst -lisäosalla ja saavutettavuutta mitataan sillä, kuinka hyvin riskiluokat ovat saavutettavissa pelastustoimen tavoiteaikojen puitteissa. Koko Suomi on jaettu 1 km x 1 km -kokoisiin riskiruutuihin, joilla on omat riskiluokkansa. Analyysien pohjalta pystytään katsomaan, mitkä alueet ovat tavoitettavissa tavoiteaikojen puitteissa ja mitkä alueet kaipaavat lisävahvistusta. Tutkielmassa myös analysoidaan eri pelastuslaitosten alueiden saavutettavuuksien eroja. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, eroaako esimerkiksi syrjäseutujen riskiruutujen saavutettavuus kaupunkialueiden saavutettavuudesta. Sijainti-allokaatio -analyysit on tehty Network Analyst -lisäosan Maximize coverage -työkalua käyttämällä. Menetelmän ideana on sijoittaa paloasemat niin, että niiden palvelualue kattaa mahdollisimman suuren alueen impedanssin huomioon ottaen. Tutkielman analyysit osoittavat, että pelastuspalveluiden saavutettavuus nykyisillä paloasemilla on tällä hetkellä hyvä. Nykyiset asemat riittävät pääosin kattamaan pelastuspalvelut, mutta joillekin alueille lisävahvistus on kuitenkin tarpeen. Analyysien mukaan paloasemien määrää ei tule vähentää. Hälyttävää puutetta uusista paloasemista ei saavutettavuusanalyysien mukaan ole etenkään ensimmäisen riskiluokan alueilla, mutta optimaalisesti sijoitetut uudet paloasemat tai pienemmät kevytyksiköt tehostaisivat eräillä alueilla etenkin toisen ja kolmannen riskiluokan alueiden saavutettavuutta. Nykyiset paloasemat sijaitsevat pääsääntöisesti optimaalisilla paikoilla, mutta on myös paloasemia, jotka eivät analyysien mukaan sijaitse kaikkein optimaalisimmalla paikalla. Näiden sijoittelua muuttamalla voidaan parantaa pelastuspalveluiden saavutettavuutta ja sitä kautta palveluiden yhdenvertaisuutta. Tutkielma liittyy kiinteästi käynnissä olevaan maakuntauudistukseen. Paloasemien optimaalinen sijoittelu tulisi ottaa huomioon tulevassa maakunnallisessa suunnittelujärjestelmässä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112252345
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
S. Haanpaa - valmis gradu.pdf 29.02Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record