Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Feeding ecology of Lothagam and Koobi Fora fossil carnivorans

Show full item record

Title: Feeding ecology of Lothagam and Koobi Fora fossil carnivorans
Author(s): Oksanen, Otto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
The carnivoran fauna in East Africa has changed drastically over the last seven million years. Turnover in the fauna affected taxonomic composition during the Miocene-Pliocene boundary, as well as led to both reduced species richness and functional richness from 3 Ma ago onwards until the modern fauna was in place. The objective of this thesis was to examine how the niche space in the East African carnivore guild has changed over time by making inferences on the feeding ecology of individual taxa from two sites located in the Turkana Basin, a major depository of vertebrate fossils in northern Kenya. The first site, Lothagam, covers the time slice 7.4–5.3 Ma ago, whereas the second site, Koobi Fora, covers the time slice 3.4–1.38 Ma ago. An ecomorphological analysis was performed, which included dental ratios, body mass estimates and jaw measurements of carnivorans, as well as body mass estimates of some of their potential prey animals (bovids). The carnivorans were assigned to four different dietary specializations based on their dental ratios: hypercarnivore, bone-cracking hypercarnivore, mesocarnivore and hypocarnivore. Individual taxa were also identified as small-prey or large-prey specialists based on their body mass estimates and jaw depth. According to the results, the carnivore guild of Lothagam was mostly composed of hypercarnivores along with some mesocarnivores that were trending towards hypercarnivory. There is a notable absence of hypocarnivores and bone-cracking hypercarnivores in the Lothagam sample. The carnivorans of Koobi Fora displayed more variation in the dental ratios between individual taxa. Compared to the Lothagam guild, the Koobi Fora guild also included advanced bone-cracking hypercarnivores, as well as large hypocarnivores that are absent from East Africa today. The changes in the dietary specializations of individual Koobi Fora taxa were accompanied by an overall increase in body size, which coincided to some extent with an increase in prey size, at least with bovids. The results indicate that some of the extinct members of the carnivore guild became more ecologically specialized during the Plio-Pleistocene, which probably made them more vulnerable to extinction than the more generalized taxa during changing environmental conditions.
Itä-Afrikan petoeläinfauna on muuttunut huomattavasti viimeisten seitsemän miljoonan vuoden aikana. Vaihtuvuus faunan sisällä vaikutti taksonomiseen kokoonpanoon mioseenin lopussa, ja johti sekä lajimäärän että toiminnallisen monimuotoisuuden alenemiseen plioseenin ja pleistoseenin aikana, mitkä taas johtivat nykyisen petoeläinfaunan muotoutumiseen. Tämän työn tavoitteena oli tarkastella, miten Itä-Afrikan petoeläinkillan ekologinen rakenne on muuttunut ajan kuluessa tulkitsemalla sukupuuttoon kuolleiden petoeläinten ruokavalioita kahdesta eri löytöpaikasta Turkanan allasalueella, joka on merkittävä fossiilien löytöalue Pohjois-Keniassa. Ensimmäinen löytöpaikka on Lothagam, joka kattaa aikajakson 7,4–5,3 Ma sitten, kun taas toinen löytöpaikka on Koobi Fora, joka kattaa aikajakson 3,4–1,38 Ma sitten. Menetelmänä käytettiin ekomorfologista analyysia, johon sisältyi petoeläinten hampaiden ja alaleuan ominaisuuksien tarkastelu, sekä myös petojen ja osan niiden potentiaalisten saaliseläinten ruumiin kokojen arviointi. Petoeläimet luokiteltiin neljään eri ruokavalioluokkaan niiden hampaiden mittausten suhdelukujen perusteella: lihansyöjä, luita murskaava lihansyöjä, lihapainotteinen kaikkiruokainen ja kaikkiruokainen. Lisäksi yksittäiset taksonit arvioitiin joko pieneen tai suureen riistaan erikoistuviksi pedoiksi niiden ruumin koon ja alaleuan paksuuden perusteella. Tulosten mukaan Lothagamin petoeläinkilta koostui pääosin lihansyöjistä ja lihapainotteisista kaikkiruokaisista. Lothagamista puuttuivat luita murskaavat lihansyöjät ja kaikkiruokaiset. Koobi Foran petoeläimillä oli enemmän vaihtelua hampaiden suhdeluvuissa yksittäisten taksonien välillä. Lothagamin kiltaan verrattuna Koobi Foran kilta sisälsi myös luita murskaavia lihansyöjiä, sekä suurikokoisia kaikkiruokaisia, joita ei enää nykyisin ole Itä-Afrikassa. Ruokavalioluokkien muutosten lisäksi Koobi Foran petoeläinten ruumiin koko kasvoi verrattuna Lothagamin petoeläimiin, mikä tapahtui samaan aikaan saaliseläinten ruumiin koon kasvun kanssa ainakin onttosarvisten osalta. Tulosten perusteella tehdyt havainnot viittaavat siihen, että jotkut sukupuuttoon kuolleista petoeläimistä muuttuivat ekologialtaan entistä erikoistuneemmiksi plioseenin ja pleistoseenin aikana, mikä todennäköisesti teki niistä alttiimpia sukupuutolle muuttuvien elinolosuhteiden aikana ekologisesti joustavampiin taksoneihin verrattuna.


Files in this item

Files Size Format View
Master's thesis_Otto Oksanen.pdf 2.096Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record