Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Paleoproterozoic Postkinematic A-type Magmatism of southeastern Central Finland Granitoid Complex : Petrography, Geochemistry, and Geochronology of the Riitalampi, Viininperä and Korloppinen Localities

Show full item record

Title: Paleoproterozoic Postkinematic A-type Magmatism of southeastern Central Finland Granitoid Complex : Petrography, Geochemistry, and Geochronology of the Riitalampi, Viininperä and Korloppinen Localities
Author(s): Virtanen, Ville Juhani
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Geological Survey of Finland carried out extensive bedrock mapping in the poorly known southeastern part of the Central Finland Granitoid Complex (CFGC) between 2012 and 2016. Majority of the area consists mainly of 1.89–1.88 Ga I-type granitoids that are synkinematic with respect to main collisional event of the Svecofennian orogeny. Crosscutting the synkinematic rocks, a minor suite of 1.88–1.87 Ga A-type granitoids, postdate the main collisional event and are hence referred to as postkinematic. In this Master's thesis, lithological, petrographical, and geochemical features of four postkinematic granitoid intrusions at the Riitalampi, Viininperä, and Korloppinen localities are described. These intrusions are weakly to non-foliated quartz monzonites and granites with biotite and hornblende as the main mafic silicates. Pyroxene-bearing varieties are found in Korloppinen. The geochemistry of the studied intrusions is characterized by high FeO, K2O, Ba, and Zr as well as low MgO, CaO and Sr contents that are characteristic to previously studied postkinematic rocks of the CFGC. U-Pb ages of 1879 ± 4 Ma for Riitalampi and 1882 ± 3 Ma for Viininperä intrusions confirm that these intrusions are coeval with the previously studied postkinematic intrusions. Whole-rock geochemical composition of Riitalampi, Viininperä, and Korloppinen intrusions is similar to that of well studied A-type granites, which formed by partial melting of mantle-derived basaltic source rocks. However, Riitalampi and Viininperä intrusions have certain geochemical deviation from typical A-type geochemistry e.g. high Al2O3, Ba, and Eu contents as well as volcanic arc granite (VAG) affinity of some of the samples. These geochemical features suggest that the partial melts from the mantle-derived basaltic source mixed with partial melts derived from deep crustal source. Field observations of mafic microgranular enclaves (MME) indicate that coeval mafic-felsic magmatism is related to the formation of the Riitalampi and Viininperä intrusions. Synplutonic dyke and ubiquitous MME observed in the Riitalampi intrusion point to continuous mafic input during crystallization of the intrusion. Petrographic observations combined with geochemical modeling suggest mingling and chemical exchange, but not mixing, between the magmas in Riitalampi. The coeval mafic-felsic magmatism in the Viininperä intrusion was spatially and temporally more restricted, and took place only during the formation of the syenogranitic northern margin.
Geologian tutkimuskeskus suoritti laajamittaista kallioperäkartoitusta Keski-Suomen granitoidikompleksin huonosti tunnetuissa kaakkoisosissa vuosina 2012–2016. Alue koostuu pääosin 1.89–1.88 Ga I-tyypin granitoideista, jotka ovat synkinemaattisia suhteessa svekofennisen orogenian päätörmäysvaiheeseen. Synkinemaattisia kiviä leikkaa joukko 1.88–1.87 Ga A-tyypin granitoideja, joita kutsutaan postkinemaattisiksi, sillä ne muodostuivat päätörmäysvaiheen jälkeen. Tässä pro gradu -työssä kuvataan neljän postkinemaattisen granitoidi-intruusion litologiset, petrografiset ja geokemialliset piirteet. Intruusiot ovat heikosti suuntautuneita ja suuntautumattomia kvartsimontsoniitteja ja graniitteja, ja niiden mafiset päämineraalit ovat biotiitti ja sarvivälke. Pyrokseenipitoisia kiviä tavataan Korloppisesta. Tutkittujen intruusioiden tyypilliset geokemialliset piirteet ovat korkeat FeO-, K2O-, Ba- ja Zr-pitoisuudet, sekä alhaiset MgO-, CaO- ja Sr-pitoisuudet. Nämä piirteet ovat tyypillisiä aiemmin tutkituissa Keski-Suomen granitoidikompleksin postkinemaattisissa kivissä. U-Pb iänmääritys vahvistaa, että Riitalammen intruusio (1879 ± 4 Ma) ja Viininperän intruusio (1882 ± 3 Ma) ovat saman ikäisiä aiemmin tutkittujen postkinemaattisten intruusioiden kanssa. Riitalammen, Viininperän ja Korloppisen intruusioiden kokokivigeokemiallinen koostumus on samankaltainen kuin hyvin tutkituilla Atyypin graniiteilla, jotka ovat muodostuneet, kun vaipasta lähtöisin olevat basalttiset kivet ovat osittain sulaneet. Riitalammen ja Viininperän geokemiallisessa koostumuksessa on kuitenkin tiettyjä eroavaisuuksia tyypilliseen A-tyypin geokemiaan nähden (esim. korkeat Al2O3-, Ba- ja Eu-pitoisuudet). Osalla näytteistä on lisäksi geokemiallisia piirteitä, jotka ovat tyypillisiä vulkaanisten kaarien graniiteille. Nämä eroavaisuudet tyypillisestä A-tyypin geokemiasta johtuvat mahdollisesti siitä, että vaipasta lähtöisin olevista basalteista muodostuneeseen osittaiseen sulaan sekoittui syvällä kuoresta muodostunutta osittaista sulaa. Kenttähavainnot mafisista mikrokiteisistä sulkeumista (MME) osoittavat, että Riitalammen ja Viininperän intruusioiden muodostumiseen liittyi samanaikaista mafista ja felsistä magmatismia. Riitalammen intruusiosta havaittu synplutoninen juoni ja kaikkialta intruusiosta havaitut MME:t osoittavat, että mafista magmaa tunkeutui felsiseen magmaan useampaan otteeseen intruusion kiteytymisen aikana. Petrografisten havaintojen ja geokemiallisen mallinnuksen perusteella mafinen magma sekaantui felsiseen magmaan ja magmojen välillä tapahtui kemiallista diffuusiota. Viininperän intruusiossa samanaikainen mafinen ja felsinen magmatismi rajoittui spatiaalisesti ja temporaalisesti sen syenograniittiseen pohjoisreunaan.


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_final.pdf 156.3Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record