Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yhteinen eurooppalainen energiatila : Euroopan Unionin energiapolitiikka komission ja jäsenmaiden todellisuuksien kohtaamisena

Show full item record

Title: Yhteinen eurooppalainen energiatila : Euroopan Unionin energiapolitiikka komission ja jäsenmaiden todellisuuksien kohtaamisena
Author(s): Sasioglu, Mert
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geography
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The European energy system faces major challenges. The expansion of renewable energy production causes problems that must be solved if this progress is going to continue. Due to instability in the neighborhood, security of supply has been a growing concern. Advancements in technology have opened new ways to improve energy efficiency. The price of electricity still differs greatly between areas, hurting especially the economic vitality of peripheric countries. It is from these starting points that the common energy policy of the European union emerges. It is a compromise between 28 member states, all with their own distinct basis and interests. Traditionally energy policy has belonged to the core of sovereign state politics. Now the aim is to create a common energy market for the EU. The European commission acts as a facilitator. It too has a strong will of its own. This study aims to offer an overview of the field if common energy policy and its agenda. It asks which factors do explain the relevant actors' stance on the common energy policy, and how do these actors affect its course. The actors chosen are the commission and four member states: Germany, Poland, France and Italy. These questions are approached through a constructivist point of view, pondering on the spatial nature of the EU. Great emphasis is given to the difference in the perceived realities of the actors involved. Other key concepts include political entrepreneurship and the energy trilemma, which illustrates the balancing between sustainable, affordable and reliable energy. The research material contains previous studies, news analysis, commission papers, and information published by organizations included in the formulation and execution of common energy policies. The challenges of renewable energy production, and the limitations in the energy imports of certain states explain the most the need for a common energy market. Actors' stance is partly explained by the spatial scale of their perceived realities, which greatly differs between the commission and member states. The energy trilemma and physical geography have explanatory power in certain context-specific cases. Also crucial is member states' impression of their own vulnerability. It is interesting to note that domestic politics and a will to control markets explains the member states' stances much better than a traditional will to cling to their territory. Stakeholder-driven institutions play a growing role in the formulation and execution of common energy policies, but the underlining power is still wielded by member states. The member states only rarely resort to political entrepreneurship. The commission on the other hand uses this tool extensively, as it tries to make the member states accept its self-perceived reality. In addition to this, the commission engages in concrete physical and political-economical activities to build into reality its own vision of a common energy space. In the discussion, it is pondered how far can the difference in contractions between the commission and member states be reducted, and do these constructions restrict the potential integration avenues of the European union.
Eurooppalainen energiajärjestelmä on suurien haasteiden edessä. Uusiutuvan energiantuotannon lisääntyminen aiheuttaa ongelmia, jotka on ratkaistava kehityksen jatkamiseksi. Naapuruston levottomuudet ovat lisänneet huolta toimitusvarmuudesta. Tekniikan kehittyminen on avannut uusia mahdollisuuksia energiatehokkuuden kasvattamiseksi. Sähkön hinta vaihtelee yhä voimakkaasti alueittain, haitaten erityisesti perifeeristen valtioiden taloudellista elinvoimaisuutta. Euroopan unionin yhteistä energiapolitiikkaa tehdään näistä lähtökohdista. Se muodostuu kompromisseista 28:n jäsenmaan välillä, joista jokaisella on omat lähtökohtansa ja intressinsä. Energiapolitiikka on perinteisesti kuulunut valtioiden kansallisen päätöksentekovallan ytimeen. Nyt päämääränä on luoda EU:lle yhteiset energiamarkkinat. Fasilitaattorina toimii Euroopan unionin komissio, jolla myös on väkevä oma tahto. Tämä tutkimus on tarkoitettu yleiskatsaukseksi yhteisen energiapolitiikan kenttään ja agendaan. Tutkimus kysyy mitkä tekijät selittävät toimijoiden suhtautumista yhteiseen energiapolitiikkaan, ja kuinka nämä toimijat vaikuttavat sen suuntaan. Tarkasteltaviksi toimijoiksi on valittu komissio, sekä neljä jäsenmaata: Saksa, Puola, Ranska ja Italia. Tutkimuskysymyksiä lähestytään konstruktionistisesta näkökulmasta, ja EU:n tilallista luonnetta pohtien. Keskiössä on toimijoiden erilaisten todellisuuskonstruktioiden hahmottaminen. Tärkeitä teoreettisia konsepteja ovat myös poliittinen yrittäjyys ja energiatrilemma, joka havainnollistaa tasapainoilua kestävän, edullisen ja turvallisen energian välillä. Tutkimusaineisto koostuu aiemmasta tutkimuksesta, uutisanalyyseistä, komission strategioista ja raporteista, sekä politiikan tekoon ja toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden julkaisemista tiedoista. Uusiutuvan energiantuotannon haasteet ja energiantuonnin valtiokohtaiset rajoitteet selittävät eniten yhteisen markkinan tarvetta. Toimijoiden suhtautumista selittää niiden kokemustodellisuuden spatiaalinen mittakaava, joka eroaa ratkaisevasti jäsenmaiden ja komission välillä. Energiatrilemma selittää suhtautumista tilannekohtaisesti, samoin fyysinen maantiede. Tärkeää on myös jäsenvaltioiden kokemus omasta haavoittuvuudestaan. Huomionarvoista on, että sisäpoliittiset tarpeet ja halu kontrolloida markkinoita selittävät jäsenmaiden suhtautumista paremmin kuin perinteinen halu pitää kiinni omasta territoriosta. Asianomaisvaltaan perustuvat instituutiot kasvattavat alati merkitystään yhteisten energiamarkkinoiden rakentamisessa ja hallinnassa, mutta loppukädessä ratkaisuvalta pysyy jäsenmailla. Jäsenmaat turvautuvat poliittisen yrittäjyyden työkaluihin vain harvoin, kun taas komissio käyttää niitä yhtenään, pyrkimyksenään saada jäsenmaat omaksumaan oma todellisuuskäsityksensä. Lisäksi komissio pyrkii konkreettisilla fyysisillä ja poliittis-taloudellisilla toimilla rakentamaan oman käsityksensä yhteisestä energiatilasta todeksi. Keskustelussa pohditaan kuinka pitkälle komission ja jäsenmaiden todellisuuskonstruktioiden ero on redusoitavissa, ja rajoittavatko konstruktiot liikaa EU:n integraatiota.


Files in this item

Files Size Format View
pro_gradu_mert_sasioglu.pdf 829.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record