Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fluid inclusion and trace-element analysis of the rare-element pegmatite bodies Altim and Tamanduá from the Borborema Province, Brazil

Show full item record

Title: Fluid inclusion and trace-element analysis of the rare-element pegmatite bodies Altim and Tamanduá from the Borborema Province, Brazil
Author(s): Fredriksson, Johan Rafael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Discipline: Geology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Fluid inclusion studies on pegmatitic bodies are performed to gain insight on the conditions during the formation of the pegmatites as FIs can be seen to directly mirror the fluids that were present during the formation of, most commonly, the quartz in the pegmatite. Continued progress in the methodology of measurements specifically of HFSE from FIs with relatively new methods Laser Ablation – Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry enables us to measure elements that previously have not been able to be quantified. The study reports the pressure-temperature conditions and trace-element compositions of the two pegmatite bodies Altim and Tamanduá formations using microthermometry and LA-ICP-MS on fluid inclusions and shows the major and trace-element composition of the muscovite and feldspars with Electron Probe Microanalyzer (EPMA) and LA-ICP-MS respectively. The rare-element pegmatite bodies Altim and Tamanduá are located within the Borborema Pegmatite Province (BPP) in North-eastern Brazil. The BPP is emplaced within the Northern Domain (Northern Tectonic Sub-Province) of the Borborema Province as a 75 by 150 km large area trending NNE-SSW direction, along the eastern part of the Seridó belt. The rare-element pegmatites are considered to have been formed from the highly undercooled residual melts of the granitic intrusions. The G4 leucocratic pegmatoid granite and the GR3A and GR3B pegmatitic granites are considered to be the source of the pegmatites in the BPP as their ages are the closest match to the 509–525 Ma age measured from the pegmatites. The fluid inclusion analyses were performed on the quartz from the different zones (I–IV) of the pegmatite bodies where zone I is the outermost zone and zone IV the quartz core and from the euhedral quartz found from miarolitic cavities in the pegmatite. The Altim samples are mostly fluid rich, L 80% + V (+ S) (L:Liquid; V:Vapor; S:Solid) inclusions and some of the larger (primary) inclusions within the euhedral quartz samples show multiple S. The Tamanduá samples show larger diversity of Fluid Inclusion Assemblages (FIA); aqueous-carbonic, monophase vapour, vapour-rich two-phase and FIA with immiscible liquids (possible phase separation). The immiscible liquids have possibly been formed through boiling of the fluids within the pegmatite providing a possible deposition mechanism for the columbite-tantalite ore minerals found in the Tamanduá locality. The two pegmatite bodies have clearly different major and trace-element compositions with specifically elevated Zn content in the Altim pegmatite body which clearly defines the two pegmatite bodies as two different formations. Furthermore, the salinities for the two pegmatite bodies have a clear division with low–moderate aqueous-carbonic FI in the Tamanduá and moderate–high salinities in the Altim pegmatite body. The two pegmatite bodies appear to have no connection to each other through a connected evolutionary history and the Tamanduá pegmatite appears to be the more highly fractionated of the pegmatites. LA analyses on fluid inclusions provided trace-element data for the previously poorly reported HFSEs Nb and Ta showing concentrations of 0.1–3.2 ppm (excluding extreme outliers) with Nb/Ta average abundance ratios between 1.5 and 3.5. The highest concentrations of Nb and Ta directly correlating with the highest concentrations of Al.
Vätskeinneslutningsanalyser har utförts på kvarts från pegmatiter för att erhålla information om vätskorna och förhållandena då pegmatiterna bildades. Detta har utförs för att vätskeinneslutningarna anses kunna representera de förhållanden som rådde då pegmatiterna bildades. Förbättringar i analyseringsmetoder och ökade precisioner med laserablation kopplat till et induktivt kopplat plasma masspektrometer (LA-ICP-MS) har möjliggjort mätningar av tidigare oanalyserbara grundämnen från vätskeinneslutningar, speciellt HFSE-grundämnena (eng. förkortning HFSE: High-Field Strength Elements) Nb och Ta. I studien rapporteras tryck- och temperaturförhållanden samt spårämnessammansättningen i vätskeinneslutningarna. Dessutom rapporteras sammansättningen av de grundämnen analyserade med mikrosond och spårämnen (LA-ICP-MS) som bildar muskovit, kalifältspat och plagioklas. Analyserna gjordes på två prover från pegmatitkropparna Altim och Tamanduá. Dessa finns i Borboremapegmatitprovinsen (BPP) i nordöstra Brasilien, som förkommer i Seridóbältet, vilket utgör en del av den norra domänen av Borboremaprovinsen. BPP utgör ett ca 75 x 150 km avlångt område som sträcker sig i NNO-SSV riktning. REL- pegmatiter (eng. förkortning REL: Rare-element) anses ha formats av underkylda resterande smältor av långt fraktionerade granitintrusioner. Pegmatiterna i BPP anses härstamma från de leukokratiska och pegmatoida G4-graniterna samt de pegmatitiska GR3A- och GR3B-graniterna. Åldern som man har uppmätt från graniterna överlappar med den bestämda åldern (509–525 Ma) för pegmatiterna i BPP. Analyser från vätskeinneslutningar utfördes på kvarts från de olika zonerna (I–IV) och från de miarolitiska hålrummen från pegmatiterna Altim och Tamanduá. Zon I är den yttersta zonen i pegmatitkropparna medan IV är den zon som utgör kärnan av pegmatiten. Miarolitiska kvartsen anses ha bildats i ett fritt utrymme och är ofta associerade med perfekta kristallformer. Vätskeinneslutningarna från Altim pegmatitkroppen var för det mesta L (80 %) +V (eng. förkortning L: Liquid V: Vapour; vätska + vattenånga) emellanåt med solida faser. Vätskeinneslutningarna från Tamanduá visade större variation av vätskeinneslutningssamlingar (eng. förkortning FIA: Fluid Inclusion Assemblage) och oblandbara vätskor men var för det mesta L + L + V (vätska + koldioxid i vätskeform + koldioxid). De oblandbara vätskorna ses som bevis av att det har skett kokande av vätskorna i pegmatiterna. Detta anses vara ett av sätten som kolumbit-tantalitmineralgruppen bildas i pegmatiter. Altim och Tamanduá har mycket olika spårämnessammansättningar var av mängden av Zn är det som bäst definierar de två pegmatitkropparna från varandra. Mängden salt i vätskeinneslutningarna är också klart delad mellan de två pegmatiterna då Altim har betydligt högre salthaltighet jämfört med Tamanduá. Spårämnessammansättningen av Nb 0,1–3,2 (ppm) och Ta 0,05–1,5 (ppm) med ett medeltal förhållande av Nb/Ta mellan 1,5 och 3,5 mättes i vätskeinneslutningarna.


Files in this item

Files Size Format View
MSc FredrikssonJohan.pdf 7.342Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record