Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

One-dimensional Method of Characteristics to Determine Ionospheric Conductances and Currents

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:54:43Z und
dc.date.accessioned 2017-11-06T12:16:53Z
dc.date.available 2010-11-25T11:54:43Z und
dc.date.available 2017-11-06T12:16:53Z
dc.date.issued 2002-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20971
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title One-dimensional Method of Characteristics to Determine Ionospheric Conductances and Currents en
ethesis.discipline Theoretical Physics en
ethesis.discipline Teoreettinen fysiikka fi
ethesis.discipline Teoretisk fysik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/C29de80f-21cd-424a-b706-b564d642b058
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/96bedd5d-c69f-4a49-bba7-44112e51da59
ethesis.department Institutionen för fysikaliska vetenskaper sv
ethesis.department Department of Physical Sciences en
ethesis.department Fysikaalisten tieteiden laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Sillanpää, Ilkka
dct.issued 2002
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Yksiulotteinen karakteristikamenetelmä on suoraviivainen menetelmä ionosfäärin sähkövirtojen laskemiseksi sähkö- ja magneettikenttien mittauksista. Tässä työssä tutkittiin menetelmän käyttökelpoisuutta napa-alueiden ionosfäärissä yleisten elektrojetien ja rinnakkaisvirtausten tapauksissa. Elektrojetit ovat ionosfäärin hallitsevimpia sähkövirtauksia ja lisäksi usein yksiulotteisia eli kentät ovat pelkästään latitudista riippuvia. Tässä työssä johdetaan karakteristikamenetelmän yhtälöt lähtien Maxwellin yhtälöistä ja Ohmin laista. Työn tuloksena on ohjelma, joka soveltaa yksiulotteista karakteristikamenetelmää STARE-tutkilla saatuihin ionosfäärin sähkökentän arvoihin sekä IMAGE-magnetometriverkolla saatuun maanpinnan magneettikenttään, joka tosin täytyy mallintaa ionosfäärin horisontaalivirtojen korkeudelle (n. 100 km). Yksi-ulotteisen karakteristikamenetelmän käyttökelpoisuus voitiin osoittaa analysoimalla kolmesta ionosfäärin sähkövirtatilanteesta saatuja tuloksia. Näiden tapausten kesto vaihteli kymmenestä 40:een minuuttiin ja tutkimusalue rajoittui STARE-tutkien ja IMAGE-verkoston mittausalueelle, joka käsitti Skandinavian sekä osan Pohjoista jäämerta. Saadut tulokset olivat hyviä ja suhteellisen yksityiskohtaisia sekä auttoivat ymmärtämään esim. kentänsuuntaisten virtojen muodostumista. Menetelmässä tarvitaan arvio Hallin ja Petersenin sähkönjohtavuuksien suhteelle eli alfa-parametrille. Työssä osoitettiin, että tulosten alfa-riippuvuus vastasi teoreettisia oletuksia, ja siten ei Hallin johtavuudella eikä sähkövirran itä-länsi-suuntaisella komponentilla (l. Hallin virralla, joka oli horisontaalivirran dominoiva komponentti) ollut käytännössä alfa-riippuvuutta. Sähkövirtojen ja sähkönjohtavuuksien profiilien muodot eivät myöskään riippuneet alfasta. Menetelmän antamia tuloksia kentänsuuntaisista sähkövirroista verrattiin yhdessä tapauksessa samasta ajanjaksosta Cluster-satelliitilla saatuihin tuloksiin tuhansia kilometrejä tutkimusalueen yläpuolella. Virran maksimit olivat molemmissa tuloksissa aivan samoilla kohdin kuten myös havaittu virran minimi. Lisäksi virran arvot olivat hyvin lähellä toisiaan, kun satelliittitulokset oli mallinnettu alas 100 km:n korkeuteen. Yksi-ulotteinen karakteristikamenetelmä osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi ionosfäärin johtavuuksien ja sähkövirtojen tarkassa määräämisessä ionosfäärin sähkö- ja magneettikenttien mittauksien perusteella, kun oletus tilanteen yksiulotteisuudesta on pätevä. On mahdolliselta kehittää käytettyä ohjelmaa edelleen niin, että myös pitkiä aikavälejä voitaisiin tutkia tällä menetelmällä suoritettujen yksittäisten virtatapausten analyysin ohessa. fi
dct.abstract The one-dimensional method of characteristics is a forward method for determining ionospheric currents from electric and magnetic field measurements. In this work the applicability of the method was studied with respect to polar electrojet and shear flow events as these are the predominant ionospheric current situations and are often one-dimensional, the fields thus having only dependence on the latitude. In this work the characteristic equations are derived from Maxwell's equations and Ohm's law. A program was developed with an algorithm applying the one-dimensional method of characteristics to ionospheric electric field measurements by the STARE radars and ground- based magnetic field measurements by the IMAGE magnetometer network. The magnetic field was upward continued to the ionospheric horizontal current altitude (100km). The applicability of the one-dimensional method of characteristics was shown by analyzing the results from three electric current events. The length of these events varied between 10 and 40 minutes and the study area was limited to STARE and IMAGE measurement area over Scandinavia and part of the Arctic Ocean. The results were accurate and relatively detailed and gave insight to e.g. the origin of the features of the field-aligned currents. The estimated ratio of the Hall and Pedersen conductances, or the alpha parameter, is needed in the method. It was shown that the alpha dependence follows the theoretical predictions, and thus the Hall conductance and the East-West component of the horizontal currents (the Hall current, that dominated the horizontal currents) have practically no dependence on alpha. Also the general features of the conductance and current profiles were not dependent of alpha. Field-aligned current (FAC) results obtained during one of the events were compared with concurrent Cluster satellite measurements at a high altitude orbit above the area of study. Two maxima and a minimum of FAC occurred simultaneously in the results with very comparable numerical values after the mapping down of the results from the satellite. The one-dimensional method of characteristics was found very successful in determining ionospheric conductances and currents in detail from ionospheric electric and magnetic field measurements when the assumption of the one-dimensionality of the event is valid. It seems quite feasible to develop the algorithm for application of the method during longer time periods, where as here only singular events were studied. en
dct.subject ionosfäärin elektrodynamiikka fi
dct.subject yksiulotteinen malli fi
dct.subject karakteristikamenetelmä fi
dct.subject ionospheric electrodynamics en
dct.subject 1D model en
dct.subject method of characteristics en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20031053
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
tiiviste.pdf 29.69Kb PDF
abstract.pdf 29.47Kb PDF
onedimen.pdf 2.632Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record