Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Accessibility as a determinant of opportunities : A case study from Peruvian Amazonia

Show full item record

Title: Accessibility as a determinant of opportunities : A case study from Peruvian Amazonia
Author(s): Vuori, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geography
Language: English
Acceptance year: 2009
Abstract:
Accessibility is a crucial factor for interaction between areas in economic, cultural, political and environmental terms. Therefore, information concerning accessibility is relevant for informed decision making, planning and research. The Loreto region in the Peruvian Amazonia provides an interesting scene for an accessibility study. Loreto is sparsely populated and because there are few roads in the region, in practice all movement and transportation happens along the river network. Due to the proximity of the Andes, river dynamics are strong and annual changes in water level combined with these dynamic processes constantly reshape accessibility patterns of the region. Selling non-timber forest products (NTFP) and agricultural products (AP) in regional centres is an important income source for local rain forest dwellers. Thus, accessibility to the centres is crucial for the livelihood of local population. In this thesis I studied how accessible the regional centre Iquitos is from other parts of Loreto. In addition, I studied the regional NTFP/AP trade patterns and compared them with patterns of accessibility. Based on GPS-measurements, using GIS, I created a time-distance surface covering Loreto. This surface describes the time-distance to Iquitos, along the river network. Based on interview material, I assessed annual changes to accessibility patterns in the region. The most common regional NTFP/AP were classified according to the amount of time they can be preserved, and based on the accessibility surface, I modelled a catchment area for each of these product classes. According to my results, navigation speeds vary considerably in different parts of the river network, depending on river types, vessels, flow direction and season. Navigating downstream is, generally, faster than upstream navigation. Thus, Iquitos is better accessible from areas situated south and south west of the city, like along the rivers Ucayali and Marañon. Differences in accessibility between different seasons are also substantial: during the dry season navigation is slower due to lower water levels and emerging sand bars. Regularly operating boats follow routes only along certain rivers and close to Iquitos transport facilities are more abundant than in more distant areas. Most of the products present in Iquitos market places are agricultural products, and the share of NTFP is significantly smaller. Most of the products were classified in product class 2, and the catchment area for these products is rather small. Many products also belonged to class 5, and the catchment area for these products reaches up to the edges of my study area, following the patterns of the river network. The accessibility model created in this study predicts travel times relatively well, although in some cases the modelled time-distances are substantially shorter than observed time-distances. This is partly caused by the fact that real-life navigation routes are more complicated than the modelled routes. Rain forest dwellers having easier access to Iquitos have more opportunities in terms of the products they decide to market. Thus, they can better take advantage of other factors affecting the market potential of different products. In all, understanding spatial variation in accessibility is important. In the Amazonian context it is difficult to combine the accessibility-related needs of the local dwellers with conservation purposes and the future challenge lies in finding solution that satisfy both of these needs.
Saavutettavuus on keskeinen tekijä eri alueiden välisessä vuorovaikutuksessa, olipa kyse taloudellisista, kulttuurisista, poliittisista tai ympäristöseikoista. Sen huomioiminen päätöksenteossa, suunnittelussa ja tutkimuksessa on tärkeää. Loreton maakunta Perun Amazonialla on mielenkiintoinen tutkimuskohde saavutettavuutta ajatellen. Alue on harvaanasuttua ja vaikeakulkuista; teitä on vähän, joten käytännössä kaikki liikkuminen ja kuljetukset perustuvat alueen jokiverkkoon. Andien läheisyydestä johtuen jokidynamiikka on alueella voimakasta, ja vuosittaiset tulvat sekä virtaaman vaihtelu yhdistettynä näihin dynaamisiin prosesseihin muokkaavat jatkuvasti alueen eri osien saavutettavuutta. Viljely- ja keräilytuotteiden myyminen isompien keskusten markkinoilla on yksi keskeisimmistä tulonhankkimismuodoista sademetsän asukkaille, joten keskusten saavutettavuudella on heidän elinkeinojensa kannalta tärkeä merkitys. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Iquitosin kaupunki on saavutettavissa muualta Loreton maakunnasta ja kuinka tämä saavutettavuus vaikuttaa viljely- ja keräiltytuotteiden kauppaan. Kenttätyöjakson aikana tehtyihin GPS-mittauksiin perustuen Loreton maakunnasta luotiin paikkatietomenetelmin aikaetäisyyspinta, joka kuvaa Iquitosin kaupungin saavutettavuutta jokiverkkoa pitkin. Saavutettavuuden vuotuista vaihtelua arvioitiin haastatteluaineiston pohjalta. Alueen tavallisimmat viljely- ja keräilytuotteet luokiteltiin niiden säilyvyyden perusteella ja kullekin tuoteluokalle mallinnettiin saavutettavuuteen pohjautuva keräilyalue. Tutkimus osoitti, että navigointinopeudet vaihtelevat huomattavasti jokiverkon eri osissa, riippuen jokityypistä, kulkuvälineestä, kulkusuunnasta ja vuodenajasta. Myötävirtaan navigointi on pääsääntöisesti nopeampaa kuin vastavirtaan navigointi, mistä johtuen Iquitos on paremmin saavutettavissa alueilta, joilta kuljetaan kaupunkiin myötävirtaan. Vuodenaikojen väliset erot saavutettavuudessa ovat myös suuret, sillä kuivana kautena navigointi on hitaampaa alhaisen vedenpinnan tason ja jokiin muodostuvien särkkien takia. Säännöllisesti liikennöivät laivat ja veneet kulkevat vain tiettyjä jokia pitkin, ja lähellä Iquitosia kuljetusmahdollisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin kauempana keskuksesta. Suurin osa toreilla esiintyvistä tuotteista on viljelytuotteita, ja puhtaasti keräilytuotteiden osuus kaikista tuotteista on melko pieni. Suurin osa tuotteista luokiteltiin noin kolme päivää säilyviin tuotteisiin, joiden keräilyalue on hyvin suppea. Paljon tuotteita kuului myös yli viisi päivää säilyvien tuotteiden luokkaan, ja niiden keräilyalue ulottuu jokiverkkoa mukaillen monin paikoin maakunnan rajoille saakka. Saavutettavuusmalli arvioi aikaetäisyyttä suhteellisen hyvin, joskin paikoittain mallin mukaiset arvot ovat huomattavasti todellisia aikaetäisyyksiä lyhempiä. Todelliset navigointireitit ovat siis mallia monimutkaisempia. Paremman saavutettavuuden piirissä olevilla asukkailla on enemmän valinnanvaraa tuotteissa, joita he markkinoivat. Näin ollen he voivat kiinnittää enemmän huomiota muihin tekijöihin, joilla on vaikutusta tuotteiden markkinapotentiaalin. Saavutettavuuden alueellisen vaihtelun ymmärtäminen on tärkeää. Amazonialla haasteellista on yhdistää suojelunäkökulma ja paikallisten ihmisten tarpeet saavutettavuuden suhteen, ja tulevaisuuden haasteena on löytää ratkaisuja, jotka tyydyttävät molempia tarpeita.
Keyword(s): saavutettavuus NTFP maataloustuotteet Iquitos Loreto Perun Amazonia GIS kustannusetäisyys


Files in this item

Files Size Format View
accessib.pdf 3.361Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record