Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Haastava käyttäytyminen"

Sort by: Order: Results:

  • Tervonen, Aki (2023)
    Tavoitteet. Haastava käyttäytyminen on käsitteenä alun perin kehitetty kuvaamaan kehitysvammaisten käyttäytymisen haasteita. Käsitteen tarkoitus on siirtää vastuuta käyttäytymisen muuttamisesta opettajille ja henkilökunnalle. Tutkimuksen kentällä käsitettä käytetään hyvin monenlaista käyttäytymistä kuvaamaan ja myös muiden käsitteiden kanssa sekaisin. Erityisluokkien opettajat kohtaavat haastavaa käyttäytymistä työssään enem-män kuin yleisopetuksen opettajat. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä erityisluokkien opettajat ajattelevat haastavasta käyttäytymisestä: miten opettajat kuvailevat haastavaa käyttäytymistä, mistä he ajattelevat sen johtuvan ja miten he ehkäisevät sitä luokassaan. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kahdeksaan kaupunkiin lähetetyllä, erityisluokkien opettajille suunnatulla kyselyllä. Kyselyyn vastasi 34 erityisluokan opettajaa. Vastaajat olivat keskimäärin opettajan työssä hyvin kokeneita ja koulutukseltaan erityisluokanopettajia. Kyselyyn sisältyi neljä varsinaista kysymystä sekä taustakysymykset koulutuksesta ja työkokemuksesta. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Ensin vastaukset koodattiin, sitten luokiteltiin ja lopulta muodostettiin laajempia teemoja. Tulokset ja johtopäätökset. Erityisluokkien opettajat kuvailivat haastavaa käyttäytymistä vaihtelevasti. Neljästä erityisesti esiin nousseesta teemasta yksi vaatii opettajan välitöntä reagointia. Haastavan käyttäytymisen mahdollisia syitä nostettiin esiin paljon. Viidestä suurimmasta teemasta yksi liittyy kontekstiin, muut haastavan käyttäytymisen teemat liittyvät oppilaaseen. Omissa luokissaan erityisluokkien opettajat käyttivät hyvin monenlaisia keinoja haastavan käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Haastavaa käyttäytymistä ehkäistään ennen kaikkea oppilaan kohtaamisen ja oppilastuntemuksen avulla. Sen lisäksi muokataan erilaisin keinoin kontekstia, jossa oppiminen tapahtuu. Opettajan kannattaa kattavasti reflektoida haastavan käyttäytymisen ilmenemistapoja, sen mahdollisia syitä sekä toimivia ehkäisykeinoja työssään. Käyttäytymisen ilmiöihin liittyvän käsitteistön päivitys voisi helpottaa asiaan suhtautumista.