Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aurinsalo, Laura"

Sort by: Order: Results:

  • Aurinsalo, Laura (2020)
    Lääkeaineyhteisvaikutukset ovat merkittävä lääkehoidon ongelma. Osa lääkeaineista kykenee aiheuttamaan ajasta riippuvaksi inhibitioksi kutsutun pitkäkestoisen estovaikutuksen lääkeainemetabolian kannalta keskeisiin sytokromi P450 (CYP) –entsyymeihin, mikä huomioidaan usein puutteellisesti lääkekehityksessä. Tavoitteenamme oli kehittää automatisoitu ajasta riippuvan estovaikutuksen seulontaan optimoitu yhdeksän keskeisintä ihmisen CYP-entsyymiä kattava cocktail-menetelmä ja määrittää sen avulla gemfibrotsiilin ja klopidogreelin glukuronidimetaboliittien CYP2C8-estovaikutusten selektiivisyydet. In vitro -inkubaatiot selektiivisesti tietyn CYP-entsyymin kautta metaboloituvilla substraateilla ja ihmisperäisellä maksamikrosomiseoksella tehtiin 96-kuoppalevyillä automatisoidulla robottitekniikalla. Muodostuneiden metaboliittien pitoisuudet mitattiin nestekromatografia-massaspektrometrialla. Cocktailin sisäisten lääkeaineyhteisvaikutusten minimoimiseksi lääkeaineet jaettiin cocktaileihin I (takriini/CYP1A2, bupropioni/CYP2B6, amodiakiini/CYP2C8, tolbutamidi/CYP2C9 ja midatsolaami/CYP3A4) ja II (kumariini/CYP2A6, S-mefenytoiini/CYP2C19, dekstrometorfaani/CYP2D6 ja astemitsoli/CYP2J2) yhteisvaikutustestauksen perusteella. Substraattipitoisuudet valittiin Km-määritysten tuloksia vastaaviksi. Menetelmän toimivuus varmistettiin tunnettujen malli-inhibiittoreiden avulla (furafylliini/CYP1A2, selegiliini/CYP2A6, klopidogreeli/CYP2B6, gemfibrotsiilin 1-O-β- glukuronidi/CYP2C8, tieniilihappo/CYP2C9, tiklopidiini/CYP2C19, paroksetiini/CYP2D6, terfenadiini/CYP2J2 ja ritonaviiri/CYP3A4), jolloin havaittiin yhden substraatin – ja cocktail –menetelmän tuottamien IC50-arvojen vastaavan toisiaan. Gemfibrotsiilin 1-O-β-glukuronidi ja klopidogreelin asyyli-β-D-glukuronidi olivat CYP2C8-selektiivisiä inhibiittoreita ≤300 μM –pitoisuuksilla ja gemfibrotsiilin 1-O-β-glukuronidilla ero CYP2C8:n ja muiden entsyymien eston voimakkuuden välillä oli 100-kertainen. Ajasta riippuvan inhibition havaitsemiseen optimoitu automatisoitu herkkä yhdeksän keskeisintä ihmisen CYPentsyymiä kattava seulontamenetelmä kehitettiin onnistuneesti. Menetelmää käyttämällä havaittiin gemfibrotsiilin 1-O- β-glukuronidin soveltuvan diagnostiseksi in vitro CYP2C8-inhibiittoriksi 60-300 μM –pitoisuuksilla.