Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Faculty of Medicine

 

Recent Submissions

 • Zou-Kopsa, Qing (2022)
  Joulukuussa 2019 alkanut Covid-19 pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen oppilaitosten sulun ja opetusten sekä tenttien siirtymisen virtuaaliseksi interntin avulla. Maaliskuussa 2020 Helsingin yliopistossa lääketieteellisen tiedekunnan luento-opetukset ja tentit siirtyivät etänä toteutettaviksi. Kontaktia vaativat opetukset kuten laboratorio-opetukset, potilastyöt ja simulaatio harjoitustyöt toteutuivat pienryhmissä turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä tutkielma selvittää Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden tenttimenestystä etäopetuksen ja etätenttien opetusjakson aikana vuonna 2020 ja vertaa sitä aiempien lukuvuosien tenttimenestykseen. Tutkimus myös selvittää hammaslääketieteen opettajien näkemyksiä etätenttien onnistumisesta sekä etätenttien sovellettavuus mahdollisuudesta tulevaisuudessa. Aineistona on käytetty Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman (vuosikurssit 1. - 5.) kurssien tenttitilastoja lukuvuosilta 2018/19, 2019/20 ja 2020/2021, sekä laadullista tätä syventävien opintojen tutkielmaa varten kerättyä aineistoa hammaslääketieteen opettajille lähetetyn kyselytutkimuksen avulla. Tutkimus on osittain julkaistu Arponen H, Zou-Kopsa Q, Karaharju-Suvanto T. Examination performance of dentistry students during the COVID-19 pandemic. Acta Odontol Scand. 2022 Jul 10:1-7. doi: 10.1080/00016357.2022.2096922. Epub ahead of print. PMID: 35811471.
 • Yanchukovich, Kristian (2022)
  ADHD:n diagnostisiin kriteereihin on vuodesta 1980 kuulunut vaatimus oireiden esiintymisestä riittävän varhaisella iällä, vaikka varsinaista näyttöä sopimuksenvaraisen alkamisikäkriteerin tueksi ei ole. Useassa väestöpohjaisessa seurantatutkimuksessa on nyt havaittu aikuisia ja nuoria yksilöitä, jotka kärsivät ADHD:n kaltaisesta oireyhtymästä, vaikka lapsuusiällä ADHD:n diagnostiset kriteerit eivät täyttyneet. Osassa tapauksista diagnostinen kynnys alittui lapsuudessa vain niukasti, mutta myös lähes oireettomia tapauksia havaittiin. Spekulaation kohteena on ollut sisäisten tai ulkoisten kompensaatiokeinojen kyky piilottaa ADHD-oireita ympäristön vaatimusten vaihtelusta riippuen. Toisaalta myöhäiset ADHD-oireet voitaisiin usein yhdistää muihin samanaikaisiin diagnooseihin, mutta kysymystä monimutkaistaa liitännäisdiagnoosien suuri esiintyvyys riippumatta ADHD:n alkamisiästä. Ilmiönä ADHD:n myöhäiseen puhkeamiseen liittyy vielä runsaasti ratkaisemattomia kysymyksiä, mutta tavanomaisia hoitovaihtoehtoja tulisi kenties harkita pitkäaikaiseen, piirteenomaiseen, elämää haittaavaan ADHD-oirekuvaan, vaikka se näyttäisikin ilmaantuneen vasta lapsuus- tai nuoruusiän jälkeen. Etenkin lievemmissä tapauksissa keskeistä olisi kuitenkin huolellisesti arvioida diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät hyödyt ja haitat niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta ylidiagnostiikan välttämiseksi. (141 sanaa)
 • Väätäinen, Nelli (2023)
  Opioidiyliannostuksen tyypillisiä kliinisiä löydöksiä ovat pienet pistemäiset pupillat, hengityslama ja tajunnan tason lasku. Vakavissa yliannostuksissa ilman asianmukaista hoitoa potilas voi menehtyä hengityslaman seurauksena. Opioidien aiheuttamaa hengityslamaa voidaan kumota vasta-aine naloksonilla, joka on yleisesti käytössä ensihoidossa. Tämä retrospektiivinen tutkimus perustuu Helsingissä aikavälillä 1.1.-31.12.2021 ensihoidossa naloksonia saaneiden potilaiden sähköisiin potilasasiakirjoihin. Tutkimuksen ensisijaisina tavoitteina oli selvittää Helsingissä päihteinä käytetyt ja vakavaa, ei kuolemaan johtavaa yliannostusta aiheuttaneet opioidit, kumosiko ensihoidon antama naloksoni yksinään riittävässä määrin niiden vaikutusta ja palasivatko yliannostuksen oireet ja löydökset päivystyksessä ensihoidon jälkeen. Lisäksi oli tarkoitus kartoittaa, mitä muita aineita kuin opioideja oli käytetty yliannostuksessa, oliko potilaalla opioidiyliannostuksen kliininen kuva, muun ensihoidon kuin naloksonin annon tarve (esimerkiksi lisähapen anto, maskiventilaatio, flumatseniilin anto tai intubaatio), naloksonin ei-toivottujen vaikutusten esiintyminen sekä naloksonia ensihoidossa saaneiden potilaiden sairaalahoitoon ottamisen syyt. Yhteensä 70 päihdeyliannostuspotilasta sai naloksonia ensihoidon toimesta. Suurin osa potilaista oli miehiä (77 %, n=54). Mediaani-ikä oli 33,3 vuotta (16,7–63,5). Yleisimmin yliannostuksissa käytetyt aineet olivat buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit, usein yhdessä käytettynä. Ensihoitokertomusten mukaan 59 % naloksonia saaneista potilaista reagoi suotuisasti ja mahdollisia haittavaikutuksia kirjattiin olleen 16 %:lla potilaista. 29 %:lle sairaalaan kuljetetuista potilaista annettiin uudelleen naloksonia ja/tai flumatseniilia päivystyspoliklinikalla. 9 % potilaista tarvitsi osastohoitoa sairaalassa. Yleisimmät päivystyspoliklinikalla asetetut diagnoosit olivat sekamyrkytys (36 %) ja määrittämätön myrkytys (31 %). Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi suomalaiselle päihdekulttuurille ominainen päihteiden ja lääkkeiden sekakäyttö. Naloksonilla hoidetuilla päihdeyliannostuspotilailla esitietojen perusteella vakavaa, ei kuolemaan johtavaa yliannostusta aiheuttivat yleisimmin opioideista buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit. Naloksonilla nähtiin olevan odotettua vastetta yli puolella potilaista ja mahdollisten ei-toivottujen vaikutusten ilmaantuvuus oli matalahko ja haittavaikutukset olivat lieviä. Suurin osa sairaalaan kuljetetuista potilaista kotiutui hallitusti päivystyspoliklinikalta.
 • Tuominen, Siiri (2022)
  Abstract: The objective of the thesis is to evaluate the validity of different examination questions in testing the theoretical information of fixed prosthodontics and to create a bank of exam questions. Materials Chapters 1, 2, 4, 6.1 and 10 of the textbook A Textbook of Fixed Prosthodontics: A Scandinavian Approach are used as the analyzed material in the thesis. Methods The different possibilities for testing the theoretical information have been identified based on the literature used. Different exam question types are used as testing methods for the crucial contents of the analyzed material. The question types are presented and evaluated separately using versatile didactic literature sources. Results A bank of exam questions created for testing the analyzed material is presented as the results of this thesis. Discussion The exam questions created and evaluated in the thesis can be used as exam questions themselves or as inspiration for exam questions in the future fixed prosthodontics exams. The precise analyzation and the creation of the exam questions based on the analyzation can be perceived as an absolute strength of this thesis. A clear weakness of the thesis is the fact that it was not possible to test the created questions in practice.
 • Sääksjärvi, Simo (2020)
  Study Design: A prospective follow-up study. Objective: To investigate if early lumbar disc degeneration (DD) in young low back pain (LBP) patients predicts progression of degenerative changes, pain, or disability in a 30-year follow-up. Summary of Background Data: MRI is an accurate method for studying degenerative changes in intervertebral discs. Decreased signal intensity (SI) can be used as indication of decreased water content. Long-term prognosis of early DD remains unclear. Methods: In an earlier study, 75 conscripts aged 20 years with LBP, had their lumbar spine examined by MRI. At a follow-up of 30 years, the subjects were contacted; 35/69 filled a pain and disability questionnaire, and 26/35 were also re-examined clinically and by MRI. The images were evaluated for decreased SI and other degenerative changes. Association between decreased SI of a disc at baseline and the presence of more severe degenerative changes in the same disc space at follow-up was analyzed using Fisher’s exact test. Association between decreased baseline SI and pain/disability scores from the questionnaire was analyzed with Kruskal-Wallis H test. Results: The total number of lumbar discs with decreased SI increased from 23/130 (18%) to 92/130 (71%) – from 0.9 to 3.5 per subject during the follow-up. Distribution of DD changed from being mostly in L4 – L5 and L5 – S1 discs to being almost even between the four lowermost discs. Discs that had even slightly decreased SI at baseline were more likely to have severely decreased SI at follow-up, compared to healthy discs (57% vs 11%, p<0.001). Other degenerative changes were also more common in these discs. Severity of DD at baseline did not have a significant association with current pain or disability. Conclusions: In young LBP patients, early degeneration in lumbar discs predicts progressive degenerative changes in the respective discs, but not pain, disability, or clinical symptoms.