Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Breilin, Ria"

Sort by: Order: Results:

  • Breilin, Ria (2023)
    Tutkielmassa tarkasteltiin ja vertailtiin tyypillisesti kehittyneiden moni- ja yksikielisten 11-vuotiaiden lasten kuultujen kertomusten ymmärtämiseen tarvittavia taitoja. Kertomuksilla viitataan tässä tutkielmassa suullisesti tuotettuihin lyhyisiin kuvitteellisiin tarinoihin. Monikielisen kehityksen ja siihen liittyvien haasteiden erottaminen kielen kehityksen häiriöistä voi olla haastavaa, sillä usein monikielisten lasten kielen kehitystä arvioidaan yksikielisten lasten mukaan normitettujen arviointityökalujen avulla. Olisi kuitenkin tärkeää kerätä lisää tietoa monikielisten lasten ja nuorten tyypillisestä toisen kielen kehityksestä, jotta voidaan tunnistaa siitä poikkeavat ilmenemismuodot paremmin. Erityisesti monikielisten kouluikäisten lasten ja nuorten kielen kehityksestä on vähän tietoa. Kuultujen kertomusten ymmärtämiseen vaaditaan ymmärtävän kielen ja kielellis-kognitiivisia taitoja sekä se on tärkeä edellytys oppimiselle. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin sukupuolen ja altistumisiän sekä tutkittavien vanhempien koulutustaustan, työtilanteen ja suomen kielen taitotason vaikutusta kuultujen kertomusten ymmärtämisen taitoihin. Tutkimukseen osallistui 12 monikielistä lasta ja 21 yksikielistä verrokkia. Kuultujen kertomusten ymmärtämisen taitoja mitattiin Clinical Evaluation of Language Fundamentals (5. painos) -testin kertomusten ymmärtäminen -osatestin avulla. Tutkittavien taustatietoja kerättiin vanhempien täyttämän taustatietolomakkeen avulla. Tuloksia analysoitiin kuvailevalla tilastoanalyysillä Microsoft Excel ja IBM SPSS Statistics 28 -ohjelmien avulla. Monikieliset tutkittavat suoriutuivat kertomusten ymmärtäminen -osatestissä kokonaispisteissä ja lähes kaikissa osa-alueiden pisteissä tilastollisesti merkitsevästi heikommin kuin yksikieliset tutkittavat. Tutkittavien sukupuolella, altistumisiällä tai heidän vanhempiensa koulutustaustalla tai työtilanteella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta testissä suoriutumiseen. Tutkimuksessa tehdyt löydökset ovat tärkeitä huomioida monikielisten lasten kielellisiä taitoja arvioitaessa, sillä monikielisten lasten heikommat kielelliset taidot toisessa kielessä yksikielisiin ikäverrokkeihin verrattuna eivät välttämättä johdu heidän kielellisistä haasteistaan vaan ne saattavat liittyä tyypilliseen monikieliseen kehitykseen. Kun tunnetaan monikielisten lasten kertomusten ymmärtämisen taidot ja mahdolliset haasteet yksikielisiin ikäverrokkeihin verrattuna, voidaan tukea heidän kertomusten ymmärtämistään ja oppimistaan esimerkiksi kouluympäristössä.